การเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์
   การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดี โอกาสอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

โดย ประเวศ วะสี 23 กันยายน 2551 16:32 น.


.
วิกฤต คือ โอกาส

ประเทศไทยวิกฤตสุดๆ ก็เป็นโอกาสสุดๆ เหมือนกัน

โอกาสอะไร โอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดี

ถ้าเราเข้าใจปรากฏการณ์ว่าเป็นโอกาส เราจะได้ไม่ทุกข์ไม่เครียดจนเกินไป มีสติปัญญา ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ภวะใหม่ที่ดีเกิดขึ้นโดยเจ็บปวดน้อยที่สุด สูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่สูญเสียเลย๑.
ตามปรกติวิกฤตนำไปสู่สงครามตามปรกติในประเทศใดประเทศหนึ่งเมื่อวิกฤตสุดๆ จนไม่มีทางไปก็จะเกิดสงครามหรือสงครามกลางเมือง เช่น สงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา หรือการที่เยอรมนีและญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามมีคนตายและทำให้คนตายหลายสิบล้านคน การแพ้สงครามของเยอรมนีและญี่ปุ่นเป็นวิกฤตสุดๆ ของประเทศของเขา แต่หลังจากแพ้สงครามปรากฎว่า เยอรมันและญี่ปุ่นเจริญอย่างรวดเร็ว เพราะการแพ้สงครามเป็นโอกาสแก้ปัญหาที่ตามปรกติแก้ไม่ได้ และปัญหาที่แก้ไม่ได้ ได้นำประเทศทั้งสองเข้าไปสู่สงคราม

สำหรับประเทศไทยซึ่งวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง “วิกฤตที่สุดในโลก” มีผู้ตั้งคำถามกันมานานแล้วว่า เราจะพ้นวิกฤตโดยไม่ต้องนองเลือดได้อย่างไร และก็มองไม่เห็นว่าจะไม่นองเลือดได้อย่างไร อาจจะเป็นบุญของประเทศเรา บุญซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยเฉพาะบางอย่าง ประเทศของเรากำลังจะผ่านสภาวะวิกฤตสุดๆ ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีโดยไม่ต้องนองเลือด๒.
มหาวิกฤตการณ์สยามสังคมไทยไม่สามารถแก้ปัญหาหลักๆ อันได้แก่ ความยากจนและความอยุติธรรมในสังคม ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยถ่างกว้างมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองอันสลับซับซ้อน การเอารัดเอาเปรียบและฉ้อฉลเพิ่มขึ้นทุกวงการ เป็นวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมที่บีบคั้นคนไทยมากขึ้นๆ อย่างมองไม่เห็นทางออก เครื่องมือต่างๆ เช่น กลไกรัฐ ระบบการศึกษา ระบบการเมืองดูไม่มีน้ำยาที่จะแก้ไขสภาพวิกฤต หรือตัวเองก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมากขึ้น อย่างที่เรียกว่าการเมืองน้ำเน่าก็วนเวียนอย่างนั้นและเลวร้ายกว่าเดิม รัฐประหารก็ทำกันมาหลายครั้ง รัฐธรรมนูญก็ร่างกันมาหลายฉบับ เรียกว่าลองกันมาหมดทุกอย่างก็ไม่หายวิกฤต นี่แหละที่เรียกว่าวิกฤตสุดๆ หรือวิกฤตที่สุดในโลก จนไม่มีทางไปในภวะเดิม ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ภวะใหม่๓.
พลังอำนาจทางสังคมเราคุ้นเคยอยู่กับพลังอำนาจ ๒ ประเภท คือ

● พลังอำนาจรัฐ (รัฐฐานุภาพ) ใช้กฎหมายและกำลังติดอาวุธ คือทหารและตำรวจ

● พลังอำนาจเงิน (ธนานุภาพ) ใช้เงินเป็นอำนาจ ซึ่งอาจครอบงำอำนาจรัฐได้ด้วย

ทั้งสองอำนาจนี้ประสบความล้มเหลวในการขจัดความไม่ถูกต้องเป็นธรรม หรือกลับเป็นปัญหาเสียเอง ในสังคมสมัยใหม่ที่ซับซ้อนการใช้อำนาจเกือบจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย แต่กลับสร้างปัญหามากขึ้น ดังที่การปฏิวัติรัฐประหาร หรือการที่ทุนขนาดใหญ่เข้ามายึดอำนาจรัฐก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่กลับเป็นปัญหาเสียเอง

มีพลังอำนาจอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้จักกัน คือ พลังอำนาจทางสังคมหรือสังคมมานุภาพ


อำนาจสังคมยุติความชั่วร้ายทั้งปวง


ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(๑) สมัยก่อนโจรปล้นควายชุกชุม โจรปล้นควายเป็นคนกลุ่มเล็กๆ มีปืนเที่ยวปล้นควายชาวบ้านก่อความเดือดร้อนทั่วไป เจ้าหน้าที่บ้านเมืองแก้ไขไม่ได้ ต่อเมื่อชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันจัดเวรยามตีเกราะเคาะไม้ เมื่อโจรมาชาวบ้านตื่นขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน โจรก็ทำอะไรไม่ได้ การที่ชาวบ้านรวมตัวกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ คืออำนาจสังคมหรืออำนาจแห่งการรวมตัวกัน

(๒) ที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ย้อนหลังไป ๒๐ ปี ชาวบ้านเดือดร้อนมาก จากการให้สัมปทานป่าชายเลน และการที่มีเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาใช้อวนรุนชิดชายฝั่ง ซึ่งคราดเอาหญ้าทะเลไปหมด กุ้งหอย ปูปลาไม่มีที่อนุบาล ชาวบ้านยากจนลงเพราะขาดแคลนอาหาร ชาวบ้านจะร้องเรียนทางราชการอย่างไร ๆ ก็ไม่ได้ผล เพราะเจ้าของเรือประมงขนาดใหญ่มีอำนาจมากกว่า ต่อมาชาวบ้านรวมตัวกันสร้างเครื่องป้องกันไม่ให้เรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาลากอวนชิดชายฝั่งซึ่งผิดกฎหมาย เอาปะการังเทียมและหญ้าทะเลลง ความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมกลับคืนมา กุ้งหอยปูปลากลับมา ชาวบ้านพ้นจากความอดอยากยากแค้น และขณะนี้รวมตัวกันรักษาชายฝั่งทะเลอันดามันขยายตัวออกไปทั้งทางเหนือและทางใต้ อำนาจแห่งการรวมตัวกันหรือความเป็นสังคมทำให้ความไม่ดียุติลงได้

(๓) ที่ดอนสามหมื่นจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลักลอบตัดต้นไม้ขึ้นไปพร้อมทั้งเครื่องมือ คือรถยนต์ เลื่อยไฟฟ้า ปืนเครื่องมือสื่อสาร คนตัดไม้ทำลายป่ามีอำนาจเกินกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีๆ จึงถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตาย เช่น คุณสืบ นาคะเสถียร แต่เมื่อโจรตัดต้นไม้กลุ่มนี้ขึ้นไปเจอชาวบ้านรวมตัวกันอยู่หนึ่งพันคน ก็ไม่กล้าตัดต้นไม้

จึงกล่าวว่า อำนาจสังคมหรืออำนาจแห่งการรวมตัวของประชาชนคือเครื่องยุติความชั่วร้ายทั้งปวง


สังคมคือผู้กำกับความถูกต้อง


ตัวอย่าง

(๑) เมื่อครั้งพุทธกาล พระที่กรุงโกสัมพีแบ่งเป็นสองพวกทะเลาะกันยืดเยื้อทำอย่างไรๆ ก็ไม่หยุด พระพุทธองค์เสด็จไปทรงห้ามก็ไม่เชื่อแถมยังว่าพระพุทธเจ้าเสียอีก พระบรมศาสดาจึงเสด็จหลีกเข้าป่าปาเลไลย์ไป ต่อมาชาวบ้านรำคาญหยุดใส่บาตรพระทั้งนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงหมดกำลัง หยุดทะเลาะ เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระศาสดาของพระเหล่านั้นเองยังยุติความขัดแจ้งไม่ได้ แต่สังคมคือชาวบ้านทั้งหลายสามารถทำได้

(๒) คนเราจากทุกประเทศจะเจริญหรือไม่เจริญอย่างไรก็ไปเล่นฟุตบอลกันได้ทั่วโลก เพราะในการเล่นฟุตบอลมีกรอบ กติกา และกลไกชัดเจน มีผู้กำกับเส้นดูแลให้เล่นอยู่ในกรอบ มีกรรมการกำกับให้เล่นตามกติกา กรรมการและผู้กำกับเส้นอาจโกงได้ แต่โกงไม่ได้ เพราะมีคนดูคอยกำกับอยู่อีกทีหนึ่ง คนดูคือสังคมคอยกำกับความถูกต้อง

ผู้มีอำนาจใด ๆ ไม่ว่าอำนาจรัฐ อำนาจเงิน หรือกรรมการหรือแม้แต่พระอาจโกงได้เสมอถ้าไม่มีสังคมคอยกำกับ อำนาจสังคมคืออำนาจที่กำกับทำให้เกิดความถูกต้อง นี่เป็นข้อที่เราจะต้องตราไว้ ว่าจะไม่ไปเรียกร้องผู้มีอำนาจใดๆ ให้เข้ามาแก้ปัญหา เพราะไม่สามารถแก้ได้ แต่อำนาจสังคมนั่นแหละที่จะกำกับให้เกิดความถูกต้อง๔.
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับระบอบทักษิณพธม.กับระบอบทักษิณเป็นตัวอย่างให้เราเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมถึงพลังอำนาจทางสังคม ระบอบทักษิณคงจะมีทั้งคุณและโทษสุดแต่ผู้มอง แต่ที่แน่ๆ ก็คือระบอบทักษิณทรงพลังอำนาจมหาศาล ทักษิณานุภาพนี้ไม่มีองค์กรหรือสถาบันใดๆ จะต้านทานได้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะถูกหรือผิดแล้วแต่ผู้มอง แต่ที่แน่ๆ คือเป็นการรวมตัวของมหาชนอันหลากหลายจำนวนมากนับแสนนับล้าน เป็นพลังทางสังคมที่ทำให้ทักษิณานุภาพแม้ทรงมหิธานุภาพเพียงใด ก็อ่อนกำลังลงและเปิดโอกาสให้กระบวนการยุติธรรมเข้มแข็งขึ้น

การที่ขบวนการการเมืองภาคประชาชนเติบโตเข้มแข็งขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากวิกฤตการณ์สุดๆ ไม่มีทางไป และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากมีคนอย่างคุณทักษิณ และคุณสมัคร ถ้าปราศจากคนอย่างคุณทักษิณและคุณสมัครขบวนการประชาชนก็จะไม่เติบโตอย่างนี้ การที่คนในชาติรวมตัวกันเป็นสังคมเข้มแข็ง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่

การรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนจำนวนมากเกิดจากการมีเป้าหมายร่วม ประชาชนควรจะรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง เกิด เป็นประชาสังคมหรือสังคมเข้มแข็ง

สังคมเข้มแข็งนั่นแหละคือประชาธิปไตยโดยสาระ ในขณะที่กลไกทางการเมืองอาจเป็นเพียงรูปแบบ

ประเทศใดที่สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจจะดี การเมืองจะดี และศีลธรรมจะดี นี้เป็นสัจจะซึ่งสามารถตรวจสอบจากหลักฐานในข้อเท็จจริงจากทั่วโลก๕.
ประชาธิปไตยมาก่อนรัฐธรรมนูญเมื่อผมเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และ คพป.เสนอให้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อปฏิรูปการเมืองนั้น มิตรที่เป็นนักทฤษฎีประชาธิปไตยเตือนผมว่าลัทธิรัฐธรรมนูญไม่นำไปสู่ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยต้องมาก่อนรัฐธรรมนูญ ผมเป็นหมอไม่มีความรู้ความชำนาญใดๆ ทางการเมือง แต่สังคมไทยได้เรียนรู้แล้วว่ารัฐธรรมนูญไม่มีพลังที่จะต้านอำนาจเผด็จการ เรามีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแล้วไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยที่แท้ได้

สมมติว่าลองคิดกลับกันเสียว่าประชาธิปไตยมาก่อนรัฐธรรมนูญ

นั่นคือประชาชนจำนวนมากมีความสำนึกในอิสรภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนของตนเอง และพยายามทำอะไรดีๆ รวมตัวร่วมคิดร่วมทำเป็นกลุ่มและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ในโครงสร้างเผด็จการ (รูป ก.)(ก) โครงสร้างเผด็จการ ใช้อำนาจสั่งการจากบนลงล่าง


(ข) โครงสร้างประชาธิปไตย มีการรวมตัวร่วมทำด้วยความสมัครใจ เล็กหรือใหญ่อาจใหญ่เป็นมวลชนมหาชนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน


มีการใช้อำนาจสั่งการจากบนลงล่าง โครงสร้างชนิดนี้มีความไม่เป็นธรรมสูงมีการเรียนรู้น้อย ไม่มีพลังที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในโครงสร้างประชาธิปไตย (รูป ข.) คนแต่ละคนมีเสรีภาพ ใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ รวมตัวร่วมคิดร่วมทำด้วยความสมัครใจ ด้วยความเสมอภาคและภราดรภาพ เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เกิดเป็นผลในทางสังคม หรือสังคมเข้มแข็ง

พลังทางสังคมที่เข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและมีส่วนในนโยบายสาธารณะ (ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๗) เป็นการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคประชาชนมีพลังการตรวจสอบและกำกับให้เกิดความถูกต้องทางการเมืองมากกว่ารัฐสภา และมากกว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี่เป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าประชาธิปไตยมาก่อนรัฐธรรมนูญ เพราะประชาชนสามารถรวมตัวกันเคลื่อนไหวประชาธิปไตยก่อนมีรัฐธรรมนูญ๖.
ขบวนการมหาประชนเพื่อธรรมาธิปไตย-ประชาธิปไตยพธม.คงจะมีทำผิดบ้าง แต่ภาพรวมคือขบวนการประชาชนขนาดใหญ่ที่ตรวจสอบอำนาจทางการเมือง การเมืองภาคประชาชนถ้าทะนุบำรุงหล่อเลี้ยงให้เติบโตแข็งแรงมีความถูกต้องก็จะเป็นพลังทางศีลธรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะกำกับตรวจสอบ และส่งเสริมให้เกิดความถูกต้องทุกด้าน ทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา การพัฒนาจิตใจ และสันติวิธี

การเมืองภาคประชาชนต้องเป็นพลังทางจิตสำนึก พลังทางความรู้ พลังทางการสื่อสาร พลังทางสังคม ซึ่งถ้าทำได้ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย จะเข้ามาซ้อนทับกัน ประชาธิปไตยกับธรรมะจะต้องผนวกกัน

ขบวนการมหาประชาชนเพื่อธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตย จะเป็นปราการอันแข็งแกร่งที่ทำให้การเมืองดีและขบวนการยุติธรรมแข็งแรง รวมทั้งสิ่งดีๆ อื่นๆ เกิดตามมา

พธม.ควรจะอยู่กับจุดแข็งของ พธม. คือ สร้างขบวนการมหาประชาชนเพื่อธรรมาธิปไตย-ประชาธิปไตย มากกว่าเข้าไปสู่กลไกและรูปแบบทางการเมือง ซึ่งจะเปลืองตัวและทำให้ตัวเองอ่อนแอลง ขบวนการมหาประชาชนเพื่อธรรมาธิปไตย-ประชาธิปไตย จะไปทำให้เกิดกลไกและรูปแบบทางการเมืองต้องปรับตัวไปสู่ประชาธิปไตยเอง ซึ่งการกระจายอำนาจไปอย่างทั่วถึง และทุกส่วนของสังคม จะปฏิสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้และตรวจสอบซึ่งกันและกัน แทนที่การใช้อำนาจจากบนลงล่างแบบแยกส่วนตายตัวซึ่งเป็นการเมืองแบบเก่า ประชาธิปไตยจะกลายเป็นวัฒนธรรมที่เข้ามาอยู่เหนือกลไกทางการเมือง๗.
ความมุ่งมั่นร่วมกันของคนไทยทั้งมวลในการบินออกจากเข่งการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีการปฏิวัติประชาธิปไตยโดยมวลชน ด้วยสันติวิธีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่โอกาสกำลังอยู่ต่อหน้าเราแล้ว ด้วยลักษณะพิเศษของคนไทยทำให้การปฏิวัติด้วยสันติวิธีเป็นไปได้และถ้าเป็นจริงจะเป็นศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยว่าเราเป็นคนที่เจริญ

คนไทยเหมือนไก่อยู่ในเข่ง ขณะที่รอความพินาศต่อชีวิตจะมาถึงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ยังจิกตีกันร่ำไป ที่จิกตีเพราะในเข่งมันคับแคบบีบคั้นทำให้กระทบกระทั่งกัน

เข่งคือระบอบเผด็จการอันคับแคบ ต้องรวมตัวกันบินออกจากเข่ง นั่นคือสร้างระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติประชาธิปไตยโดยคนไทยทั้งมวลสามารถทำได้ด้วยสันติวิธี ไม่มีการยึดอำนาจหรือการฆ่าแกงอะไรใครทั้งสิ้น แต่โดยคนไทยมีสำนึกประชาธิปไตยแล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เชื่อมโยงกันเต็มประเทศ โดยไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญ เพราะประชาธิปไตยต้องมาก่อนรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญและองค์กรทางการเมืองที่จะเกิดตามมาเป็นระบบ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

ขบวนการมหาประชาชนเพื่อธรรมาธิปไตย-ประชาธิปไตย เป็นขบวนการที่ใครๆ ก็เข้าร่วมได้ เพราะไม่ได้เป็นศัตรูกับใครและไม่ได้โค่นล้มอะไรใคร แต่เป็นการที่ประชาชนจับมือกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นเองด้วยสันติวิธี

โอกาสอยู่ต่อหน้าเราแล้ว ที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นธรรมนี้ ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเป็นเรื่องไม่ยาก ยุคศรีอาริยะที่คนไทยใฝ่ฝันกันมาเนิ่นนานจะเป็นจริงได้

ประเทศไทยที่เข้มแข็งเป็นธรรมและศานติ นอกจากประโยชน์ของตัวเองแล้ว ยังช่วยชาวโลกได้ด้วย เพราะล้วนเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกัน.-
โดย: เทียบเคียงกับทางการเมือง [23 ก.ย. 51 19:41] ( IP A:58.8.13.55 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ไปเซ็นจูรี่ปาร์คกันมะ
โดย: ฟฟ [23 ก.ย. 51 19:42] ( IP A:58.8.13.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   แฉแพทยสภายุคนี้ ถูกกลุ่มทุนยึดอำนาจ ช่วยเหลือพวกพ้อง

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 22 กันยายน 2551 07:02 น.

อดีตที่ปรึกษากม.แฉ “แพทยสภา” หมดเปลือก ถูกหมอนายทุนกุมอำนาจ ช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่ต่างจากพวกนักการเมือง ทำให้ประชาชนสิ้นศรัทธาต้องพึ่งศาลมากกว่ากฎหมายวิชาชีพ รับไม่ได้สมคบนักการเมืองเอาโรงพยาบาลเข้าตลาดหลักทรัพย์

รศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของแพทยสภา กล่าวในงานการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนประจำปี 2551 ว่า ขณะนี้แพทย์มีความกังวลเกรงว่าจะมีเรื่องการฟ้องร้องแพทย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้ว แพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของราชการทั้งหลาย ไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะตามขั้นตอนผู้ได้รับความเสียหายจะร้องเรียนไปยังกฎหมายด้านวิชาชีพ คือ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ก่อนที่จะไปพึ่งกระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่งและอาญา

รศ.แสวง กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับว่า ขณะนี้แพทยสภาที่ทำหน้าที่เป็นสภาวิชาชีพและถือกฎหมายที่ดูแลกันเองเข้าใจผิด จากหลักการที่ทั่วโลกปฏิบัติ ทำให้เป็นการช่วยเหลือพวกเดียวกัน มีการหาเสียงเป็นนักการเมือง ทำให้ประชาชนไม่ศรัทธาในกลไกนี้จึงหันไปพึ่งศาลมากขึ้น

“ผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายของแพทยสภามา 10 กว่าปี แต่ตอนนี้ได้ขอถอนตัวออกมาแล้วและกล้าที่จะยืนยันว่าขณะนี้แพทยสภาถูกกลุ่มทุนยึดไปแล้ว ไม่ต่างกับการหาเสียงของพรรคการเมือง ผมเลยไม่รับปรึกษา ซึ่งเขาเองก็อยากได้นักกฎหมายที่เข้าไปเพื่อชมการทำงานของแพทยสภา ซึ่งไม่ใช่ผม พฤติกรรมเช่นนี้ของแพทยสภาถือว่าพวกเขาทำร้ายตัวเอง ทำให้ประชาชนหมดความศรัทธาในองค์กรและหันไปพึ่งศาลในการขอความยุติธรรมมากขึ้น”รศ.แสวง กล่าว

รศ.แสวง กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาได้เตือนการทำงานของแพทยสภามาโดยตลอดว่า อย่าเอาการแพทย์เป็นธุรกิจ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการเอาโรงพยาบาลเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่กลับมีแพทย์กลุ่มหนึ่งเข้าไปหานักการเมืองที่ในขณะนั้นต้องการครอบครองโรงพยาบาลเอกชนจึงทำให้เป็นเช่นทุกวันนี้ รวมถึงการห้ามโฆษณาตัวผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เช่นเดียวกับทนายความ ซึ่งขณะที่ทำงานอยู่ในแพทยสภาก็พยายามต่อต้านในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด แต่แพทยสภายุคนี้กลับแก้ไขกฎหมายให้ดำเนินการได้ ดังนั้นจึงถือว่ามีความเสี่ยงมากที่ธุรกิจโรงพยาบาลจะเข้าข่ายข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร(GATT)

รศ.แสวง กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ในการหาเสียงของแพทยสภายังมีการออกนโยบายด้วยว่า จะออกกฎหมายที่ไม่ให้แพทย์ถูกฟ้องคดีอาญา และขณะนี้กฎหมายดังกล่าวยังติดอยู่ในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแพทย์อาจไม่ต้องรับผิดทางอาญาอยู่แล้ว เว้นแต่ทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์วิชาชีพ ซึ่งหากเป็นการฆ่าคน ลักทรัพย์ก็ถือว่าเข้าข่ายมีความผิด แต่หากเป็นการประกอบวิชาชีพต้องประมาทร้ายแรงนอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลอย่างผิดๆ ด้วยว่า แพทย์ทำผิดกฎหมายอาญาจะถูกตำรวจใส่กุญแจมือทันที ซึ่งความเป็นจริงไม่สามารถกระทำได้ แม้ว่าจะเป็นคดีร้ายแรงเพียงใด การใส่กุญแจมือได้ในกรณีที่จะหลบหนีหรือมีทีท่าว่าจะทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นเท่านั้น

“ในกฎหมายยังระบุด้วยว่าการประมาทร้ายแรงนั้น ในกฎหมายคือต้องจงใจประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังโดยตามวิสัยและพฤติการณ์ เท่ากับว่าหากใช้ความระมัดระวังแล้วแต่เกิดความผิดพลาดขึ้นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นความประมาท ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการก็มีพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 ที่ระบุให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดต่อผู้เสียหาย และการจะไล่เบี้ยเก็บกับผู้ปฏิบัติงานนั้นก็เป็นเรื่องยาก อีกทั้งคดีที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นคดีเฉพาะ จึงขอให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนทั้งหลายสบายใจได้”รศ.แสวง กล่าว

รศ.แสวง กล่าวด้วยว่า สำหรับคดีที่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อพ.ศ. 2545 ที่แพทย์ฉีดยาชาเข้าไขสันหลังผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดไส้ติ่งแล้วเสียชีวิต และล่าสุดทางศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแพทย์รายดังกล่าวด้วย ตนได้เข้าไปมีส่วนให้เข้าไปดูเรื่องกฎหมายในช่วงท้ายๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าเละมาแล้ว แต่ก็ทำให้ดีที่สุด ซึ่งได้แนะนำว่าให้นำเงินช่วยเหลือไปบรรเทาก่อน จากนั้นก็ได้หารือกับทีมกฎหมายและตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งวัน แต่มีตัวแทนแพทยสภาเข้าตอน 11.00 น. ทานข้าวเที่ยงแล้วก็กลับ แถมยังได้ยินข่าวว่าไปหาเสียงกับแพทย์ว่าเขาทำคดีนี้ด้วยซ้ำ

“แพทยสภายังชอบออกมาให้ข้อมูลเถียงข้างๆคูๆ ว่า หากศาลตัดสินว่าแพทย์ผิดจะทำให้แพทย์หมดกำลังใจ ไม่กล้าผ่าตัด ซึ่งถือว่าเป็นการบีบบังคับศา
โดย: [0 3> ( IP )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 1
ล เมื่อศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเรื่อน่าจะจบ เพราะคุยกับญาติเขาเรียบร้อยแล้ว แต่เห็นญาติผู้เสียชีวิตปรากฏในสื่อว่าจะไม่ยอมอีก จึงไปทราบทีหลังว่า มีแพทย์บางคนมาเยาะเย้ย ถากถางทำจนเละ แทนที่จะดีขึ้น เรื่องจึงคาราคาซัง ผมจึงเรียนให้ผู้ใหญ่โทรไปขอโทษ และถามหาชื่อหมอคนที่กระทำเรื่องดังกล่าว และให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นโทรไปด่า เพราะพวกเราเหนื่อยที่จะให้เรื่องมันจบ แต่กลับมาทำเช่นนี้ ”รศ.แสวงกล่าว
โดย: ผู้จัดการ [22 ก.ย. 51 10:12> ( IP A:58.8.12.228 X: )
โดย: สภาผู้แทน [23 ก.ย. 51 19:43] ( IP A:58.8.13.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   แม้แต่วงการแพทย์ ก็ไม่ต่างจากการเมือง
มีแต่คนที่สังคมรังเกียจกุมอำนาจ

เราต้องการการเปลี่ยนแปลง
ทั้งการเมือง และการแพทย์
โดย: น้ำเน่าพอกัน [23 ก.ย. 51 19:46] ( IP A:61.90.86.206 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   คห.6
ผมงงตรงที่ว่า
"มีแต่คนที่สังคมรังเกียจกุมอำนาจ"
ทั้งๆ ที่การจะมาเป็นได้ ทั้งเป็นรัฐบาล หรือกรรมการแพทยสภา ก็มาจากการเลือกตั้งหรือโหวตมาจากสมาิชิกทั้งสิ้น
ถ้าเป็นจริงอย่างคุณบอกว่ามีแต่คนที่สังคมรังเกียจ คนดังกล่าวก็จะไม่ได้รับเลือกตั้งอยู่แล้วนี่ครับ ทำไมสังคมรังเกียจ แต่ก็ยังเลือก??
โดย: หมอก้อนหิน [23 ก.ย. 51 20:19] ( IP A:222.123.229.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ฮุนเซน ก็มีคนเลือก เยอะ
ดูนี่สิ
https://www.camnet.com.kh/cambodia.daily/selected_features/acid_laced_vengeance.htm
โดย: ฟฟ [23 ก.ย. 51 21:26] ( IP A:58.8.13.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เมืองไทยก็มีนะ
เรื่องเล่าขานตำนานกลกาม กระทรวงตาชั่ง ตอน ชีวิตตายทั้งกลม!
โดย: ตายไม่ทรมาน ดีกว่าเขมรหน่อย [23 ก.ย. 51 21:31] ( IP A:58.8.13.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ความคิดเห็นที่ 7
แล้วคิดเหรอว่ามันเป็นใหญ่กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นคนดี
เชื่อว่า ดี น่ะมี แต่น้อย ส่วนมากพวกนายทุนใหญ่ในจังหวัดได้ไปเป็นรัฐมนตรี หรือ สส. มันเรื่องจริงเห็นๆอยู่เมืองไทย
แล้วจะเอาการปกครองชาวบ้านแบบดีดีได้อย่างไร เพราะมันไม่ใช่คนดีมาเป็นกัน ....

หัวหน้าดี ลูกน้องดีตาม หัวหน้าเลว ลูกน้องเลวกว่าอีก เมืองไทย
โดย: GN+ [24 ก.ย. 51 9:21] ( IP A:222.123.87.59 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน