แผนพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไร เพื่ออะไร
   ตามไปดูที่ https://www.nesdb.go.th/

แผน 9 พ.ศ.2545-2549
https://www.nesdb.go.th/plan/data/plan9/content_page.html


....ผมมีความเชื่อว่า ถ้าทำให้ทุกคนอยู่ดีกินดี ไม่ต้องถึงกับร่ำรวย ทำงานได้อยู่ดีมีสุขในระดับหนึ่ง จะลดเงื่อนไขได้เยอะ เป็นตัวกันกระแทกที่ดี อย่างหมู่บ้านประมง ผมว่าเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุด ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ผ่านมา 20 ปี ก็ยังไม่มีใครแก้ได้ ทั้งที่ยอมรับกันแล้วในระดับประเทศ บอกว่าจะแก้ไขแต่ไม่สำเร็จ ผมเลยใช้ตรงนี้มาเป็นตัวอ้างอิง ทั้งที่ความจริงจนกันมานานแล้ว


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 5 เป็นการก่อตัวและการรุกคืบของแนวคิดในการพัฒนา การพัฒนา ถ้าแปลกันตรงไปตรงมา ก็คือ การเข้าไปใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยทุน โดยรัฐ โดยรูปแบบไหนก็แล้วแต่...
https://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=4596&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai
โดย: bom [17 ม.ค. 50 19:01] ( IP A:58.136.196.252 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เป็นหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไป
โดย: bom [17 ม.ค. 50 19:05] ( IP A:58.136.196.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ปัญหาของประเทศไทย
นี่แหละครับ...ปัญหาของประเทศไทย...ข้าราชการ...ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ..ผู้บริหารเอกชนยังมีปัญหา 3เรื่องใหญ่ๆ
1.ปัญญา มองคนอื่นว่าโง่เขลากว่าตนเอง ตนเองคิดแล้วไม่ฟังใครเพราะใหญ่กว่า ไม่ใช้ปัญญา รับฟังพิจรณา วิเคราะห์ปัญหา จะครอบงำปัญญาผู้อื่น น่าเศร้าจัง
2.ทุน มองคนอื่นว่ามีเงินน้อบกว่า โยนเศษปลาให้หมากิน ปลาติดเบ็ดเพราะเห็นเหยื่อตรงหน้าขาดปัญญาพิจรณาว่าเขาประสงค์อะไรคว้าไขว่เข้าถูกตราหน้าว่าจนไอ้คนโง่โดน 2เด็งเลย
3.เทคโนโลยี่ เป็นเทรนที่ทุกคนรับเข้าโดยปราศจากปัญญาว่าข้อดี ความรวดเร็วการสื่อสาร การติดต่อ การซื้อขาย ข้อร้ายต้องจ่ายเงิน ถูกชักนำให้จ่ายไม่คิดเลย
ถาม.....ทางแก้สังคมไทย...ประเพณีไทย...ที่ทำให้ประเทศไม่พัฒนานั้นมีอะไรบ้าง
จะแก้ไขอย่างไร อาทิ....
1.การแต่งงาน การบวช งานศพ สมัยก่อน มีการเอาแรงงานกันร่วมงานกัน เลี้ยงฉลองกันแต่นายทุนท่านว่าฉันไม่ได้ช่วยก็เอาเงินไปช่วยทำให้เกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของไทยดังนั้นใครไปช่วยงาน ไปร่วมงาน เป็นเกียรติในงานต้องใส่ซองเงินอีกของขวัญ เกิดการแข่งขันให้มากน้อย ผู้รับมองหาทุนแทนที่จะทำอย่างพอเพียงอัตภาพ กลับเป็นน้ำพริกละลายแม่น้ำ เลยมุ่งกำไรจากการจัดงาน นี่ละหรือประเพณีไทย ทำให้เกิดสังคมที่อุปถัมภ์ค้ำจุนขอความช่วยเหลืยโดยขาดความสมัครใจแต่ใช้เงินแทนสู่การคอรับชั่น การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่อนเงื่อนมากมาย แต่ใครจะแก้ได้ แต่นายริดอยากแก้นะโดยการเริ่มคิด เริ่มที่ตนเอง ประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง อวจไม่ต้องตาต้องใจใครทุกคนแต่น่าจะมีซักผู้คนที่สนใจ เข้าใจ อย่างน้อยตัวเราเอง
2.นิสัยความมักง่ายของคนไทยและสังคมไทย อะไรก็ง่ายๆไม่ต้องคิด นั่งกะบะท้ายกินเงาะ มังคุด หมูปิ้ง ไก่ย่างหมด 1 ลูก 1 ชุดโยนพลุบไม่สนใจรถที่ตามมา ขวดน้ำ ขวดเครื่องดื่มชูกำลังหมดโยนพลุบ หัวคนข้างทาง กระจกรถ ช่างมันเถอะ ช่างหัวมันเพราะไม่ใช่หัวเรา น่าสลด จะไปก็กลัวโดนบาทาต้องกลับมาทำที่ตนเอง สอนลูกให้เห็นพฤติกรรมเอง ต้องเริ่มแก้ปัญหานะครับ หากได้รู้ว่า ขยะบ้านเรามากแค่ไหนเราจะเศร้าใจนะท่านลองหาทางแก้หน่อย
เอาเบาะๆ 2 ข้อก่อนนะแต่ผมได้มีโอกาสแนะนำเกษตรกรบ้างแล้วว่าทางแก้คือการพัฒนาการเรียนรู้สู่ปัญญา พาปฏิบัติเห็นชัดจากการกระทำจริงทุกสิ่งต้องควบคุมตนเอง เพื่อตนเองและครอบครัวสู่สังคมเรามาช่วยกันนะครับทุกคน
ทางแก้ไม่ยากหากพวกเราช่วยคิดหาทางแก้แนวพุทธ ปัญญา ศีล สมาธิ มรรค 8(สัมมาทิฐิ(การเห็นชอบ),สัมมาสังกัปปะ(ดำริชอบ),สัมมาวาจา(วาจาชอบ),สัมมากัมมันตะ(กระทำชอบ),สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ),สัมมาวายามะ(พยายามชอบ),สัมมาสติ(ระลึกได้ชอบ),สัมมาสมาธิ(จิตมั่นชอบ)การกระทำโดยการให้เป็นพื้นฐานแห่งความสุข
โดย: bom [17 ม.ค. 50 19:17] ( IP A:58.136.196.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    การจะดำเนินกิจการใดๆสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง
1.ใครคือผู้บริโภค(customer focus)
2.ความต้องการของผู้บริโภคคืออะไร(customer needs)
3.ตอบสนองความต้องการนั้นอย่างไร(needs support)
4.ผลจากการตอบสนองเป็นอย่างไร(results)

ทำให้การดำเนินกิจการต้องประกอบด้วย
1.การวิจัยและพัฒนา(Resarch and Development)
2.การออกแบบกระบวนผลิตภัณฑ์และบริการ(Product and Service process Design)
3.การผลิต(Production)
4.การตลาด(Marketing)
5.การจัดส่งสินค้า(Distribution)
6.การบริการลูกค้า(Customer Service)
ทำให้เกิด
1.การกำหนดโครงสร้างองค์การ(Structure organization)
2.วัตถุประสงค์ขององค์การ(Objective or Goal )
3.กำหนดบุคคลากรในองค์การ(Human)
4.กำหนดวิธีการและสื่อสารในองค์การ(Technical and Information)
สู่การจัดการ
1.การวางแผน(Plinning)
2.การจัดองค์การ(Organizing)
3.การนำองค์การ(Leading)
4.การควบคุมองค์การ(Controlling)
การวางแผน(Planning)เป็นกระบวนการทางความคิด(Thinking process)ที่จะต้องมียุทธศาสตร์(Strategy)ยุทธวิธีหรือกลยุทธ์(Strategies)สู่การปฏิบัติ(Implementation)เป็นแผนงาน(Plan)หรือ
โครงการ(Project) ต้องวางแผนองค์การ งาน คน การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลงานเพื่อเป็นการตัดสินใจ(Decision making)ทางเลือก(Alternative)ที่เหมาะสมขององค์การเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป
จากนั้นจะทำการจัดองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนให้มีโครงสร้าง(structure) ระบบงาน(workflows) วัฒนธรรม(culture)ที่เหมาะสมกับสถานการณ์(situation)ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา(change)เพื่อการอยู่รอด(Survival)การเจริญเติบโต(growth)การมีเสถียรภาพ(stability)การมีความเป็นธรรม(equaty)รักษาสมดุลทางธรรมชาติ(nature equaty)โดยมีโครงสร้างที่เล็ก(small)ลดลำดับชั้น(flat) ยืดหยุ่น(flexibility)ลดการเป็นทางการ(unformulation)สร้างเครือข่าย
(net work)สู่การทำงานเป็นทีม(team work)ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน(collaboration and share approch)รับผิดชอบร่วมกัน(responsibility)
ต้องมีผู้นำยุคใหม่ต้องมีฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)ที่ต้องมีสมรรถนะ 3 ด้านดังนี้
1.หลักพื้นฐาน(Fundamental component)
1.1.จริยธรรมและซื่อสัตย์(Ethics and Integrity)
1.2.สติปัญญาและความสามารถ(Intellectual and Capability)
1.3.วุฒิภาวะและวิจรณญาณ(Maturity and Judgment)
2.หลักความจำเป็น(Essential component)
2.1.การสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้า(Customer Orientation)
2.2.ความสามารถพัฒนาคน(Developing People)
2.3.การสร้างแรงจูงใจ(Inspiring Other)
2.4.การสร้างผลงานและดูแลความสำเร็จขององค์การ
(Business Health and Results)
3.หลักแห่งวิสัยทัศน์(Visionary component)
3.1.มุมมองครอบคลุมทั่วโลก(Global Perspective)
3.2.การมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ดี(Vision and Strategy)
3.3.การสร้างนวัตกรรม(Nurturing Innovation)
3.4.การสร้างพันธมิตร(Building Alliance)
3.5.การสร้างความตื่นตัวในองค์การ(Organization Agility)
โดยผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์(Vision)ดังนี้
1.ในตัวแบบเครื่องจักรหรือแบบเหตุผล(Mechanical or Rational
model)ผู้นำมีวิสัยทัศน์แบบชี้นำ(Direction)ลักษณะผู้บริหารจะ
เป็นแบผู้ควบคุมการผลิต(Producer)หรือผู้กำกับรายการ
(Director)
2.ในตัวแบบก้าวหน้า(Internal Progress Model)
ผู้นำมีวิสัยทัศน์แบบผู้สอน(Coaching)ลักษณะผู้บริหาร
จะเป็นแบบผู้สอน(Mentor)และผู้ร่วมงาน(Coorporate)
3.ในตัวแบบมนุษย์สัมพันธ์(Human Relative Model)
ผู้นำมีวิสัยทัศน์แบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Change)
จะเป็นผู้นำแบบคุณธรรม(Mentor)และผู้อำนวยความสะ
ดวก(Facilitator)
4.ในตัวแบบระบบเปิด(Open System Motel)
ผู้นำมีวิสัยทัศน์แบบนักประชาสัมพันธ์(Spokerperson)
จะเป็นผู้นำแบบสร้างนวัตกรรม(Innovator)และแบบ
ตัวแทน(Broker)
การควบคุมเป็นการจัดการที่ทำให้เกิด คุณภาพ(Quality)ประหยัด(Economy)ประสิทธิภาพ(Efficiency)โดยการประเมินผลงาน
(Evaluation)ใน 3 แนวทางดังนี้
1.ควบคุมกระบวนการ(Control Process)โดยการกำหนดค่า
มาตราฐาน(Standard)เปรียบเทียบกับการทำจริง
2.การออกแบบการทำงาน(Design Consideration)โดยออกแบบ(Design Facter)เพื่อการตรวจสอบควบคุมการทำงาน
3.การใช้เครื่องมือและเทคนิคการควบคุม(Key control Tool&Technic)ได้แก่
3.1.การควบคุมทางการเงิน(Financial control)ใช้ งบประมาณ(Budgeting),งบการเงิน(Financial S
tatement),งบดุล(Balance sheet),งบกระแสเงินสด(Cash flows statement)
3.2.การควบคุมการดำเนินการ(Operating Control)โดยใช้หาค่าจุดคุ้มทุน(Break even analysis) การกำหนดงานต่อเนื่อง[PERT(Program evaluation and review technique)/CPM(Critical path method)>
3.3.การควบคุมผลงานทั้งหมด(Overall Performance Control)โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator)ได้แก่ ผลตอบแทนการลงทุน(Return on investment),ส่วนแบ่งการตลาด(Market share),บัตรคะแนนกิจกรรม(Balance score card)
3.4.การตรวจสอบการจัดการ(Management Audit)การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกที่มีผลต่อองค์การ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งหวังขององค์การเพื่อ
1.ความพึงพอใจและผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ
2.ความพึงพอใจและผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
3.ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น
4.ความพึงพอใจของสังคม
5.ความสมดุลของธรรมชาติ
6.สร้างผลงานที่มีประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด
7.องค์การอยู่รอด เจริญเติบโต มีเสถียรภาพ สมดุลกับธรรมชาติ
โดย: bom [17 ม.ค. 50 19:19] ( IP A:58.136.196.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   สรุปปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง
มี 2 ขั้น 1.พอเพียงขั้นพื้นฐาน 2. ขั้นก้าวหน้า
ตามแนวพุทธก็คงไม่พ้นคำว่าทางสายกลาง แต่ไม่ถึงกับสมรรถะ
มี Key Word อยู่ 3 คำ คือ พอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน
โดยมีเงื่อนไขอยู่ 2 อย่าง คือ ความรู้(รอบรู้,รอบคอบ,ระมัดระวัง)
คุณธรรม(ซื้อสัตย์,สุจริต,ขยัน,อดทน,แบ่งปัน)
หลักการบริหารนโยบายการเงิน : ความพอดี ,ความคล่องตัว,ความระมัดระวัง
ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอดีคือพอประมาณ
มีเหตุผลคือความคล่องตัว , มีภูมิคุ้มกันคือมีความระมัดระวัง
1.นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมหภาคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงคำนึงถึงทุกด้านและสร้างความสมดุล เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพกระจายอำนาจดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 แนวทางรองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
- สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็ง(ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ)
-การเปิดเสรีมากขึ้นต้องค่อยเป็นค่อยไปและมีความพร้อม
-บริหารด้านอุปทานเพื่อรองรับการผันผวนโดยใช้หลักบริหารความเสี่ยง(ใช้นโยบายพลังงานอย่างระมัดระวังคำนึงถึงผลกระทบต่อคนหมู่มากใช่เห็นแก่กลุ่มทุน) ใช้การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ปกป้องเกษตรกรที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ สร้างอำนาจการต่อรองในฐานะเป็นแหล่งอาหารโลก
เศรษฐกิจพอเพียงใครที่เข้าใจเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธหรือ
ของตะวันตกในแนวของ neo classic เหมือนกันเดะ แต่ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ มี swot มีแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด ที่สำคัญมากๆๆคือ ต้องมีคุณธรรม เห็นแก่ส่วนรวม รักษาสมดุลของทุกภาค
(ผลิต ครัวเรือน ภาครัฐ) รวมทั้งธรรมชาติและสิ่งแสดล้อม ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปัน ซึ่งเป็นที่น่าดีใจครับรัฐบาลใหม่ก็ตั้งความหวังกับนิด้าหลายๆๆเรื่องในการเป็นผู้นำในเรื่องพวกนี้ หวังว่าสังคมจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม พวกเราต้องร่วมมือกันครับเพื่อลดบทบาทของลัทธิทุนนิยมให้ลดน้อยถอยลงในสังคมเพราะทุนนิยมทำให้เกิดความห่างชั้นของสังคมและมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องของตัวเอง เฮ้ย! เหนื่อยแต่อย่าท้อ เชื่อว่าตอนสอบ com มีแน่ๆๆ
เพราะเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นทฤษฎีที่ทันสมัยตลอดกาล
ใครไม่เห็นด้วยเชิญ debate ส่วนตัวได้นะครับ
เอาไว้เล่าต่อหากสนใจ
โดย: bom [17 ม.ค. 50 19:23] ( IP A:58.136.196.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ความเห็น 3-4 คือบทเรียนในสาขา IE+MBA
โดย: ปังปอนด์ [17 ม.ค. 50 20:47] ( IP A:125.25.63.156 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน