ขอความคิดเห็นท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับงบประมาณค่ะ
   งบประมาณเป็นเรื่องของการเมืองเท่านั้นหรือไม่ค่ะ ขอตัวอย่าง แล้วคำอธิบายประกอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ รบกวนช่วยตอบกันหน่อยนะค่ะ อยากทราบจริงๆค่ะ
โดย: Amp. [25 มิ.ย. 50 13:12] ( IP A:203.147.15.135 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   งบประมาณ คือ รายละเอียดของแผนการดำเนินงานในการจัดหาและใช้จ่ายเงินและทรัพยากรอื่น ๆ สำหรับชั่วระยะเวลาหนึ่ง งบประมาณเป็นแผนงานในอนาคตที่แสดงเป็นตัวเลข กิจการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงาน เรียกว่า การควบคุมโดยงบประมาณ (Budgetary Control)

งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในทุกองค์กรไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการ
โดย: Pol Sci [25 มิ.ย. 50 14:03] ( IP A:58.147.64.173 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอตัวอย่างเพิ่มเติม เืพื่อความเข้าใจได้กระจ่างมากขึ้น ขอบคุณค่ะ
โดย: Amp. [25 มิ.ย. 50 15:15] ( IP A:203.147.15.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ระบบงบประมาณ

1. ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item Budget) เป็นระบบงบประมาณสำหรับเวลาหนึ่งปี มีการจำแนกประเภทรายจ่ายตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย ด้วยการแบ่งรายจ่ายต่าง ๆ ออกเป็นรายจ่ายต่าง ๆ

2. ระบบงบประมาณแบบผลงาน (Performance Budgeting) เป็นระบบงบประมาณสำหรับเวลาหนึ่งปี มีการจำแนกงานซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ออกเป็นแผนงานต่าง ๆ แต่ละแผนงานจำแนกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ

3. ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting) เป็นระบบงบประมาณที่มีการเตรียมการวางแผนงานล่วงหน้าเป็นโครงการ สำหรับระยะเวลา 1 ปี และ 5 – 6 ปี

4. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Strategic Performance Based budgeting ) เป็นระบบงบประมาณที่มีจุดมุ่งหมายดังนี้

1) มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์

2) ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและความโปร่งใส

3) มีการจัดทำตัวชี้วัดสำหรับประเมินผลงานของผลผลิต/ผลลัพธ์

4) หน่วยงานภาครัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานแบบวงเงินรวม

5) กำหนดให้มีเงินประจำงวด 2 งวด งวดละ 6 เดือน

6) ให้ความสำคัญกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

7) หน่วยงานภาครัฐใช้วิธีการบัญชีตามเกณฑ์สิทธิ์หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายหรือ

เกณฑ์คงค้าง และ จัดทำรายงานทางการเงินในรูปงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero Based Budgeting) เป็นการวางแผนการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรตามผลที่คาดว่าจะได้รับ

กระบวนการงบประมาณ

การจัดเตรียมงบประมาณ เป็นการจัดเตรียมงบประมาณทั้งด้านรายรับและรายจ่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย มาประชุมร่วมกันวิเคราะห์เพื่อกำหนดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่าย และวงเงินกู้ โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติ ภาวะเศรษฐกิจและสังคม แหล่งเงินกู้


2. สำนักงบประมาณร่วมกับสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แปลงนโยบายรัฐบาลให้เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาถึงวิธีการจัดเก็บรายได้และลักษณะการใช้จ่าย

3. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม 1 และ 2 แล้วสำนักงบประมาณจึงแจ้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่กระทรวง ทบวง หน่วยราชราชการและรัฐวิสาหกิจทราบ

4. เป็นการพิจารณาวงเงินรายกระทรวงที่สำนักงบประมาณเสนอขอแก้ไขหรือปรับปรุงตามความจำเป็นต่าง ๆ ขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณ

การกำหนดวงเงินงบประมาณ

1. การประมาณการรายรับ ซึ่งมีอยู่ 3 วิธี คือ

1) เป็นการประมาณการโดยตรง

2) หาค่าเฉลี่ย

3) หารายรับในอดีต

2. การกำหนดงบประมาณรายจ่าย โดยการให้กระทรวง ทบวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับภาวะการเงินการคลังของ ประเทศที่มีความจำกัดและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งแก้ ปัญหาเร่งด่วนของชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1) พิจารณา ทบทวนบทบาทและภารกิจที่ดำเนินงานอยู่เดิม โดยคำนึงถึง

(1) เป้าหมายการให้บริการและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(2) ความจำเป็นและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานจริง

2) เตรียมการพิจารณา กำหนดเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง และปรับปรุงให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้ามหายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ

3) จัดทำแผนกลยุทธ์เป็นการล่วงหน้าทั้งระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่แสดงผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดผลสำเร็จให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการในข้อ 2)

4) ในการเตรียมแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณให้ยึดถือนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี

(1) เรื่องสำคัญที่มีการดำเนินงานโดยหลายหน่วยงาน

(2) การจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

(3) ต้องมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการดำเนินการ

(4) นำผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีที่แล้วมาพิจารณาประกอบ

(5) หากเป็นภารกิจที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนดำเนินการได้ ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนดำเนินการ

(6) ใช้เงินตราต่างประเทศในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น

(7) นำเงินนอกงบประมาณทุกแหล่งที่หน่วยงานได้รับมาประกอบการพิจารณาค่าใช้จ่ายดำเนินการด้วย
การอนุมัติงบประมาณ

เป็นการพิจารณาเพื่ออนุมัติเงินประจำงวดให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่แสดงถึงผลผลิต และ/หรือผลลัพธ์ของงาน/โครงการของแต่ละแผนงานในแต่ละงวด ตามระยะเวลาของเงินประจำงวดตลอดปี งบประมาณ โดยต้องจัดทำจำนวน 3 ชุด เสนอต่อสำนักงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเริ่มปีงบประมาณไม้น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งสำนักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติเงินประจำงวดตามแผนงาน งาน/โครงการตามประเภทรายจ่าย

การบริหารแผนงบประมาณ

เมื่อเงินประจำงวดได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ หรือจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการ ต้องจัดทำฎีกาเพื่อเบิกเงินเพื่อไปใช้จ่ายตามแผนที่กำหนด จากกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
โดย: Pol Sci [25 มิ.ย. 50 16:21] ( IP A:124.157.170.234 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน