พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา 39 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทำในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้นตาม มาตรา 40
มาตรา 44 ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอและเนื่องจาก มาตรา 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

การไม่มีระบบสารสนเทศ (เว็บไซด์)ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ทำให้ ประชาชน ไม่รับทราบข้อมูลการทำงาน เช่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ....งานบริการประชาชนในด้านทะเบียนราษฎร์ บัตรประชาชน และอีกมากมาย ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเปิดดูได้จาก เทศบาล หรือ อบต.อื่นๆ เช่น เทศบาลนครปฐม ได้อย่างง่าย ย้อนกลับมาที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง การที่ "อดีตนายกประสาร" ไม่ดำเนินการในเรื่องนี้ กลับไปพัฒนาเสียงตามสาย ซึ่งปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม สิ้นเปลืองงบประมาณนับล้านบาท เป็นตัวอย่างของการ บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
โดย: รู้มากขึ้น [4 ก.ค. 50 7:40] ( IP A:202.91.19.200 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   อ้างถึง "เหตุผลและสาเหตุการลาออกก่อนหมดวาระของนายประสาร สุภากรเดช อดีตนายกเทศมนตรี เมืองบ้านโป่ง " ที่พยายามบอกว่า ตนเอง ประหยัดงบประมาณ (ข้อ 6) ไร้สาระ และน่าอดสูมาก สำหรับการ แสดงถึง การทำงานตลอด 3 ปีเศษ ว่า นายประสาร นำสติปัญญามาคิดอ่าน "แก้ไข" ปัญหา "หรือว่า" "แกล้งโง่" หากเป็นกรณีหลัง นับว่า "ชั่วช้ามาก" ที่นำ "เรื่องปัญหาบ้านเมือง" มา "ต่อรอง" เพื่อ "สร้างความชอบธรรม" ให้กับตนเอง กรรม เป็นเรือง ส่อเจตนา โดยแท้ มาคอยดีกันว่า พระสยามเทวาธิราช จะปกป้องเมืองบ้านโป่งให้พ้น "จากผู้คิดทุจริต ไม่ซื่อต่อบ้านเมือง" คงอีกไม่นาน
โดย: สัพพี... [6 ก.ค. 50 2:02] ( IP A:203.156.68.3 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน