เวนคืนที่ดินบางใหญ่-กาญจน์ แจ็คพ็อต 8 อำเภอ 4 จังหวัด---แนวหน้า---
   เวนคืนที่ดินบางใหญ่-กาญจน์ แจ็คพ็อต 8 อำเภอ 4 จังหวัด---แนวหน้า---

15 ก.ย.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักข่าวอิศรา เปิดเผยรายละเอียดพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ก.ย.56 ที่ผ่านมาและให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยการก่อสร้างถนนสายพิเศษดังกล่าว (มอเตอร์เวย์) ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ในท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ได้หมายเหตุไว้ว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในท้องที่อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อ.พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีและอ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

เนื้อหาดังนี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรีพ.ศ. 2556

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 5 วรรคสาม และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 68/1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 ,มาตรา 33 ,มาตรา 34 ,มาตรา 38 ,มาตรา 41 ,มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ. 2556”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี

มาตรา 4 ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 5 เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่อำเภอบางบัวทองอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนแคบที่สุดสี่ร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
โดย: ล่าสุด [15 ก.ย. 56 16:40] ( IP A:125.27.180.11 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: ล่าสุด [15 ก.ย. 56 16:43] ( IP A:125.27.180.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: ล่าสุด [15 ก.ย. 56 16:44] ( IP A:125.27.180.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: ล่าสุด [15 ก.ย. 56 16:45] ( IP A:125.27.180.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: ล่าสุด [15 ก.ย. 56 16:46] ( IP A:125.27.180.11 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ลงรายละเอียดให้ชัดเจนเลยทีเดียว เอาจริงๆ โครงการนี้ ถ้านักการเมืองช่วยผลักดัน บ้านโป่งจะเจริญกว่านี้แน่ เพราะมอเตอร์เวย์ควรมาสิ้นสุดบ้านโป่งก็พอแล้วให้วิ่งไปตาม เส้นเบิกไพร-หนองปลาหมอ - หนองเป็ด ด่านมะขามเตี้ย - ทวาย เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด เวนคืนง่ายสุด เสียค่าใช้จ่่ายน้อยสุด เพราะใช้เส้นทางเดิมที่รองรับการขยายเป็น 4 เลนอยู่แล้ว อีกอย่างเส้นทางสายเพชรเกาม แสงชูโตก็มาหนาแน่นช่วงบ้านโป่งเท่านั้น ไม่มีความจำเป็นเท่าไรที่ต้องให้มอเตอร์เวย์ไปถึงเมืองกาญ งานนี้น่าเสียดายบแทนชาวบ้านโป่งจริงๆ
โดย: roronoa [15 ก.ย. 56 20:16] ( IP A:125.27.174.76 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน