ตกงานครับ ประกันสังคมช่วยเราได้ไหมครับ
   คือว่า มีปัญหากับที่ทำงานครับ เมื่อก่อนทำงานที่ กทม.
ตอนนี้ตกงานแล้วครับ ได้เงินเดือน เดือนละ 20000 บาท

ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

อ่านในนี้แล้วไม่เข้าใจเท่าไรครับ ใครพอมีประสบการณ์บ้างครับ

https://www.sso.go.th/benefit/unemployed3.asp
โดย: เป้ [21 พ.ย. 49 18:51] ( IP A:58.147.69.55 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เรียนคุณเป้

การตกงานของท่านเกิดจากสาเหตุใด เช่น ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง

ตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับ ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน พ.ศ.2547 ซึ่งระบุว่าให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน และมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งมีสาระสำคัญคืิอ
มาตรา 78 ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่าง งานต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา สิบห้าเดือนก่อนการว่างงานและจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหา ให้หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงานและได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงาน ตัวไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง

(2) การที่ผู้ประกันตนว่างงานต้องมิใช่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่หรือ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืน ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง หรือละทิ้ง หน้าที่เป็นเวลาเจ็ดวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(3) ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตาม หมวด 7 ในลักษณะนี้

มาตรา 79 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานตั้งแต่วันที่ แปดนับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง

ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นมิได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันว่างงาน จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่าง งานตั้งแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้ไปขึ้นทะเบียน ไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ

ลองศึกษาดู ไม่เข้าใจตรงไหน ทิ้งคำถามไว้ครับยินดีช่วยเหลือ
โดย: Pol sci [22 พ.ย. 49 8:47] ( IP A:222.123.32.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   เพิ่มให้อีกนะครับ

กรณีว่างงาน เหตุเพราะถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 180 วัน ภายใน 1 ปีปฏิทิน หรือกรณีว่างงาน เหตุเพราะลูกจ้างลาออกเอง จะได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายวัน ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ภายใน 1 ปีปฏิทิน

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ลูกจ้างยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพราะถูกเลิกจ้าง หรือลาออก เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ลูกจ้างผู้นั้นจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานทุกครั้ง รวมแล้วต้องไม่เกิน 180 วัน

สูตรค่าจ้างซึ่งนำมาคำนวณเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามที่กฎหมายกำหนด คือ ค่าจ้าง 3 เดือนสูงสุด ใน 9 เดือน เว้นแต่ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบ ยังไม่ครบ 9 เดือน ให้ใช้สูตรค่าจ้าง 3 เดือน สุดท้าย หารด้วย 90 แต่ต้องมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

นอกจากเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างว่างงาน ลูกจ้างผู้ประกันตนยังได้รับ สิทธิประโยชน์อื่น เช่น บริการจัดหางานจากภาครัฐ หรือเข้า รับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความจำเป็น โดยมีขั้นตอนการใช้สิทธิดังนี้

ขั้นตอนแรก เมื่อผู้ประกันตนว่างงาน ให้ไปขอรับสำเนาแบบแจ้งการ สิ้นสุดความเป็น ผู้ประกันตน (สปส.6-09) หรือหนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้าง ที่ให้ออกจากงาน เพื่อไปยื่นขึ้นทะเบียนหางาน กับสำนักจัดหางานของรัฐ ใน กทม.ขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักจัดหางานทั้ง 10 สาขา ต่างจังหวัด ให้ติดต่อกับสำนักจัดหางานจังหวัด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, บัตรประจำตัว ประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหน้าแรกมีชื่อ ผู้ประกันตนและเลขที่บัญชี (เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชี)

ขั้นตอนที่สอง สำนักจัดหางานของรัฐจะรับขึ้นทะเบียนไว้ โดยให้ ผู้ประกันตนกรอกแบบ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ขั้นตอนที่สาม สำนักจัดหางานของรัฐ จะให้บริการ จัดหางาน โดยการ จับคู่งาน (Matching) ให้ หากพบว่า ผู้ว่างงานมีคุณสมบัติตรงตามความ ต้องการของนายจ้างรายใหม่ จะส่งตัวผู้ประกันตนไปพบกับนายจ้างรายนั้น

“ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันการว่างงาน ต้องการให้ ผู้ว่างงานมีหลักประกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ภายในช่วงเวลาแค่ 3 หรือ 6 เดือนเท่านั้น เงินทดแทนการขาดรายได้ที่จะได้รับจึงไม่มาก หรือถึงกับทำให้ผู้รับ อยู่อย่างสุขสบาย”

“กฎหมายมองว่า หากผู้ว่างงานได้รับประโยชน์ทดแทนมาก อาจทำ ให้กองทุนประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานมีปัญหาเหมือนหลายประเทศ ซึ่งผู้ประกันตนไม่ยอมไปหางานทำ คอยจ้องแต่จะแบมือขอรับประโยชน์ ทดแทน ผลสุดท้ายกองทุนจะต้องเลิกไปเพราะไม่มีเงิน”

ดังนั้น จึงมีข้อกำหนดว่า หากผู้ว่างงานได้งานใหม่ทำในสถานประกอบการตามกฎหมาย ประกันสังคม ซึ่งทำให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม และกลายเป็นผู้ประกัน ตนตามกฎหมายได้อีกครั้ง

กรณีนี้ หาก สปส.ตรวจพบว่า ผู้ได้งานใหม่ยังคงขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่างงานด้วย สปส.จะทวงเงินซึ่งได้มาโดยมิชอบ เพื่อนำคืนเข้าสู่กองทุน และดำเนินคดีอาญา ฐานแจ้งเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ติดขัดตรงไหน ลอง ถามทิ้งไว้
ยินดีช่วยเหลือ
โดย: Pol sci [22 พ.ย. 49 8:54] ( IP A:222.123.117.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ตกงานตั้งแต่ 1/1/09 แต่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนถ้าจะไปตอนนี้ยังมีสิทธิมั้ยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
โดย: p_nattaya_7hotmail.com [1 เม.ย. 52 10:31] ( IP A:202.183.229.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ยังไม่เข้าใจการคำนวนเงินทดแทนตกงานเพราะเพิ่งได้ขึ้นเงินเดือนเมื่อ6เดือนก่อนถูกเลิกจ้างเอาตัวเลขเงินเดือนเดือนไหนเป็นเกณฑ์คำนวน50เปอร์เซ็นคะ
โดย: papa_9989@hotmail.com [9 ม.ค. 53 19:36] ( IP A:110.49.176.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ลาออกจากงานเอง และไม่ได้งานใหม่ทำเป็นเวลา1 ปี 4 เดือนแล้วยังมีสิทธิในเงินชราภาพที่สะสมมาประมาณ 6 ปีหรือต้องทำอย่างไร ประกันตนเองตอนนี้ได้ไหม ไม่ค่อยทราบระเบียบเลยค่ะ รบกวนขอคำตอบด้วยค่ะ
โดย: nok_noi40@hotmail.com [16 เม.ย. 53 15:39] ( IP A:114.128.122.17 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ขออนุญาติแนะนำเว็บไซต์ด้วยครับ

เว็บ https://www.insure108.com
รวมความรู้ประกันภัยรถยนต์,ตัวอ ย่างถามปัญหาต่างๆ การแก้ปัญหาเมื่อประสบเหตุจริง, หมดปัญหาทำประกันภัยรถยนต์ การดูแลรถ และเนื้อหาอื่นๆ ผมจะเพิ่มเนื้อหาเรื่อยๆ ครับ
โดย: insure108 [13 ธ.ค. 53 23:46] ( IP A:110.49.204.227 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ทำงานมา12ปีส่งประกันสังคมยังไม่ถึง15ปีจะส่งประกันสังคมต่อได้หรือไม่แล้วถ้าส่งจะได้เงินเกษียรเมื่ออายุถึง55ปีหรือไม่ครับอีกคำถามนึงถ้าออกจากงานไปแร้วไม่มีงานทำประกันสังคมช่วยไรได้บ้างมั้ยครับ ขอบคุนครับ
โดย: main_idea@windowslive.com [15 ธ.ค. 55 13:26] ( IP A:171.99.3.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ไปลงทะเบียนมาเเล้วไปลงเงินเดือนที่ได้ผิด จาก11,000บาท ลงไปแค่7,000บาทเอง ต้องทำยังไงค่ะ
โดย: bagame 1@hotmail.com [15 ธ.ค. 55 16:53] ( IP A:119.63.83.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ได้1159 บาท30%1เดือน
โดย: jamlong_l@ hotmail.com [1 ต.ค. 56 13:00] ( IP A:49.230.121.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

กรณีนี้ หาก สปส.ตรวจพบว่า ผู้ได้งานใหม่ยังคงขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่างงานด้วย สปส.จะทวงเงินซึ่งได้มาโดยมิชอบ เพื่อนำคืนเข้าสู่กองทุน และดำเนินคดีอาญา ฐานแจ้งเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แล้วถ้าเพิ่งทราบว่าต้องคืนเงินส่วนที่เกินมาเนื่องกลับไปต่างจังหวัดเผาศพญาติ ( เพิ่งเห็นจดหมาย )  แต่มันเกินวันที่ต้องชำระแล้ว ถ้าเราจ่ายช้าจะเป็นอะไรไหมค่ะ กลัวที่จะโทรเข้าไปถาม สปส

โดย: จ๊ะจ๋า [24 มิ.ย. 57 20:35] ( IP A:124.122.39.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   
ทำงานยังไม่ถึงเดือนโดนไล่ออกจากงานโดยไม่มีการตักเตือนไดๆก่อนเพราะขาดงานยื่นว่างงานได้มั้ยค่พ

โดย: bollyka001@gmail.com [15 เม.ย. 58 2:31] ( IP 1.47.0.82 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ถ้าโดนไล่ออกเพราะขาดงาน3วันแต่ไม่ติดต่อกันนะไม่จะไปลงทะเบียนคนว่างงานเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ไหมค่ะ
โดย: ปุ๋ย [6 ธ.ค. 59 6:08] ( IP A:223.24.103.47 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน