ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.และสจ.จอมบึงปากท่อบางแพวัดเพลงสวนผึ้งบ้านคา
   คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 8 คน ดังนี้
หมายเลข 1 นายวีรวัฒน์ ฤทธิ์สุข…………..ลำดับ..3…คะแนนที่ได้…. 31,352
หมายเลข 2 นายธีรเดช อินทมาตย์…………ลำดับ..4…คะแนนที่ได้…. 21,978
หมายเลข 3 นายอำนวย ล้วนศรีมงคล……...ลำดับ..5…คะแนนที่ได้……9,659
หมายเลข 4 นายธีรวัฒน์ ประกอบมงคล…...ลำดับ..6…คะแนนที่ได้……3,845
หมายเลข 5 นางวัลลีย์ สืบน้อย………ไม่รับสมัคร
หมายเลข 6 นายบุญมาก ศิริเนาวกุล………..ลำดับ..2…คะแนนที่ได้....141,688
หมายเลข 7 นายชูชาติ สมิตศรัทธา…………ลำดับ..7…คะแนนที่ได้……1,205
หมายเลข 8 นายสมศักดิ์ รัตนมุง…………....ลำดับ..1…คะแนนที่ได้…150,180
จำนวนผู้มีสิทธิ 581,958 คน จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 387,375 คน คิดเป็น 66.56 % จำนวนบัตรไม่ลงคะแนน 8,819 ใบ คิดเป็น 2.28 % จำนวนบัตรเสีย 18,649 ใบ คิดเป็น 4.81 %
คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (จอมบึง)
เขต 1
หมายเลข 1 นางปรัชญา อินหนองตาสาม....………….....ลำดับ..5..คะแนนที่ได้…....276
หมายเลข 2 นายอุดม นิธิเศรษฐทรัพย์....……………......ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….4,872
หมายเลข 3 นางทศวรรณ เพชรเย็น....……………..........ลำดับ..6..คะแนนที่ได้…....131
หมายเลข 4 นายฝา ศักดิ์อิสระพงศ์....……………...........ลำดับ..4..คะแนนที่ได้….1,160
หมายเลข 5 นายสมชาย เตี๊ยกคำ....……….…..................ลำดับ..7..คะแนนที่ได้…......55
หมายเลข 6 นายสถาพร ผลอุดม....……………...............ลำดับ..3..คะแนนที่ได้….1,287
หมายเลข 7 นายทองใบ สายค้ำ....…………….................ลำดับ..9..คะแนนที่ได้….....37
หมายเลข 8 นายมนตรี ใช่รุ่งเรือง....……………..............ลำดับ..2..คะแนนที่ได้…4,652
เขต 2
หมายเลข 1 นายวิจักษ์ ฐิตะโชติถาวร....…………….......ลำดับ..5..คะแนนที่ได้…...162
หมายเลข 2 นายกิจจา วิรุฬห์ภูติ....……………...............ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….4,923
หมายเลข 3 นายชัยรัตน์ ศักดิ์อิสระพงศ์....………….......ลำดับ..4..คะแนนที่ได้….1,125
หมายเลข 5 นายเรวัต อ้นคำ....……………......................ลำดับ..6..คะแนนที่ได้…......43
หมายเลข 6 นายนรสิงห์ บุญพยุง....……………..............ลำดับ..3..คะแนนที่ได้….1,373
หมายเลข 8 นายสมนึก วิจิตรโสภณ....……………..........ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….5,424
คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ปากท่อ)
เขต 1
หมายเลข 1 นายธีรพงษ์ ชิ้นสกุล....……………...............ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….7,076
หมายเลข 2 นายกฤษณะ พลอยชุม..........................…......ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….4,020
หมายเลข 3 จ.ส.ต.สรณัฐ นาคโสม.........................…......ลำดับ..3..คะแนนที่ได้…....599
เขต 2
หมายเลข 1 นางเอื้อง ธรรมศิริ....……………..................ลำดับ..2..คะแนนที่ได้…....446
หมายเลข 2 นางจันทิมา นันทกิจ....……………..............ลำดับ..3..คะแนนที่ได้…....204
หมายเลข 3 นางสาวรจนา ตรงเที่ยง....……………..........ลำดับ..4..คะแนนที่ได้…....198
หมายเลข 4 นางสาวดวงรัตน์ หลั่งทรัพย์....……………..ลำดับ..5..คะแนนที่ได้…....157
หมายเลข 5 นางอนิศรา เกิดพุ่ม....…………….................ลำดับ..6..คะแนนที่ได้…....129
หมายเลข 7 นางสาววราภรณ์ นิ่มน่วม....…………….......ลำดับ..7..คะแนนที่ได้…...128
หมายเลข 8 นางเล็ก อุดมนพวงศ์....……………...............ลำดับ..1..คะแนนที่ได้..12,282
คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (บางแพ)
เขต 1
หมายเลข 1 นายทองดี สุขเกิด....……………....................ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….6,029
หมายเลข 2 นายเดชพล นิลสิน....……………...................ลำดับ..3..คะแนนที่ได้….3,289
หมายเลข 3 นายวรินทร เนียมฉาย....……………..............ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….7,780
คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดเพลง)
เขต 1
หมายเลข 1 นายประเสริฐ ศิริถาวร....……………............ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….2,421
หมายเลข 2 นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ..…………............ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….2,564

คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (สวนผึ้ง)
เขต 1
หมายเลข 1 นางสุภัสสร มาบางยาง....……………............ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….6,134
หมายเลข 2 นายประชา อินทร์ฉาย....…………….............ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….3,888
คะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (กิ่งอำเภอบ้านคา)
เขต 1
หมายเลข 1 นายสมบูรณ์ ศิริจรรยาพงษ์....…………….....ลำดับ..1..คะแนนที่ได้….4,539
หมายเลข 2 จ.ส.อ.อร่าม อินทร์ฉาย....……………............ลำดับ..2..คะแนนที่ได้….2,613
หมายเลข 3 นายสุทัศน์ สระทอ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   งแก้ว....…………….........ลำดับ..3..คะแนนที่ได้….1,220
โดย: [17 มี.ค. 47 22:08] ( IP A:203.150.14.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อำเภอปากท่อ เขต 2 ผู้สมัครหมายเลข 8 ทิ้งคะแนนห่างคู่แข่งชนิดไม่เห็นฝุ่น
โดย: [17 มี.ค. 47 22:12] ( IP A:203.150.14.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   กกต.กลางรับรองผลส.อบจ.ราชบุรีแล้ว20เขต เผย10เขตร้องเรียนเพียบคาดเม.ย.พิจารณาจบ
นายฉลาด วงษ์ประเสริฐ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กกต.กลางได้รับรองผลเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ราชบุรี แล้ว 20 เขต จาก 30 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย อ.เมือง เขต 2 นายสมคิด อโศกสกุล เขต 3 ด.ต.บุญมาก พัฒน์จันทร์หอม เขต 5 นายสมชาย สรสิทธิ์ อ.บ้านโป่ง เขต 1 นายเซี้ยว จิรวัฒนพันธ์ เขต 2 นายวินัย พูสมจิตร เขต 4 นายสมนึก ตาลเจริญ เขต 5 นายวสันต์ เที่ยงตรง เขต 6 นายสุทัสน์ กฤษ์สกุลชัย อ.โพธาราม เขต 2 นางอารยา จังพานิช เขต 3 นายคณิศร หลวนเกียว เขต 4 นายวชิระ สาลีติ๊ด เขต 5 นายศักดิ์ชัย มะลิพันธ์ อ.ดำเนินสะดวก เขต 1 นายคำนวน สุจจิตร์กุล เขต 2 นายธวัชชัย จตุรนต์รัศมี เขต 3 นายบัณฑิตย์ เกษตรสิน เขต 4 นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์ อ.ปากท่อ เขต 2 นางเล็ก อุดมนพวงศ์ อ.จอมบึง เขต 2 นายสมนึก วิจิตรโสภณ อ.บางแพ เขต 1 นายวรินทร์ เนียมฉาย อ.วัดเพลง เขต 1 นายสมบัติ ภักดีพัฒนเจริญ
"ส่วนอีก 10 เขตเลือกตั้งที่ยังไม่รับรองเพราะอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน เพราะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก คาดว่าภายในเดือนเมษายน กกต.จังหวัดจะเสนอให้ กกต.กลางพิจารณาได้" นายฉลาดกล่าว
โดย: youngblood [26 เม.ย. 47 19:59] ( IP A:203.113.86.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   
โดย: สมนึก วิจิตรโสภณ [6 ก.ค. 52 10:21] ( IP A:58.9.33.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/puma-mens-osu-nm-running-shoe-compare.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2866.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/excellent-shock-absorption-limited.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2867.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/design-is-great-but-width-is-narrow.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2868.html
https://www.pantown.com/board.php?id=8690&area=&name=board1&topic=153&action=view
https://usabuylowprice7.blogspot.com
https://2012laptopreview.blog.fc2.com
โดย: Low Price 2012 [5 ม.ค. 56 20:15] ( IP A:171.5.232.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/accutire-ms-4021b-digital-tire-gauge.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2869.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/accutire-ms-4021b-digital-tire-gauge.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2870.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/accutire-ms-4021b-standard-digital-tire.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2871.html
โดย: Best Price 2012 [5 ม.ค. 56 20:26] ( IP A:171.5.232.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/pioneer-pet-replacement-filters-for.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2872.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/pioneer-pet-replacement-carbon-filters.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2873.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/perfect-fit-reasonable-price-met.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2874.html
โดย: Price 2012 [5 ม.ค. 56 20:34] ( IP A:171.5.232.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/joovy-zoom-360-swivel-wheel-jogging.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2875.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/great-joovy-customer-service.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2876.html
https://usabuylowprice7.blogspot.com/2013/01/pretty-good-stroller-so-far.html
https://2012laptopreview.blog.fc2.com/blog-entry-2877.html
โดย: Discount 2012 [5 ม.ค. 56 20:39] ( IP A:171.5.232.126 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน