ไหว้พระ 9 วัด - ไหว้พระธาตุประจำราศีเกิด 12 ปีนักษัตร
   ไหว้พระมงคล 9 วัด - ไหว้พระธาตุปีเกิด 12 ปีนักษัตร
เชียงใหม่...ไปรถ-กลับรถ 5 วัน 4 คืน

บลู ธาม ทราเวล ขอเชิญไหว้พระมงคล 9 วัด อิ่มเอมใจไปกับการทำบุญ ต้อนรับศักราชใหม่ 2551 รับศีล รับพรปล่อยนก ปล่อยปลา ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนา อิ่มอร่อยกับอาหาร
พื้นเมืองเหนือแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด ครบทั้ง 12 ปีนักษัตร
ช้อปปิ้งจุใจบนถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมความยิ่งใหญ่อลังการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
กำหนดการเดินทาง 17 – 21, 24 – 28 มกราคม 2551
วันแรก ราชบุรี - เชียงใหม่
17.30 น. พร้อมกันบริเวณจุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับและบริการตรวจเช็คสัมภาระ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารร่มพญา (มื้อที่ 1)
19.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

วันที่สอง
07.00 น. รุ่งอรุณ รับเช้าวันใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเข้าที่พักชั่วคราวโรงแรมศรีโตเกียว เพื่อทำกิจธุระส่วนตัว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
08.30 น. จากนั้นเดินทางไปยังวัดที่มีชื่อเป็นสิริมงคลต่างๆ เพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด รับศีล รับพร ปล่อยนก ปล่อย ปลา ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันวิจิตรงดงามของแต่ละวัด ที่หาชมได้ยาก
(๑) วัดดับภัย (เพื่อ...ดับโรคภัยไข้เจ็บและทุกข์ภัย ที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้น)
วัดแห่งนี้มีตำนานเล่าถึงการดับเภทภัยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตา ภายในวัดจะมี บ่อน้ำที่เรียกว่า บ่อน้ำดับภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตาได้ วัดดับภัย เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนาที่งดงาม
(๒) วัดลอยเคราะห์ (เพื่อ...ลอยเคราะห์ ลอยโศก ให้หมดไป)
ซึ่งมีอุโบสถ เจดีย์ และวิหารแบบพื้นเมือง มีความสวยงามตามศิลปะของชาวล้านนา มีอายุเก่าแก่ราว 500 กว่าปี โดยมี พระพุทธรูปปางถวายเนตร และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดแห่งนี้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ (มื้อที่ 3)
(๓) วัดดวงดี (เมื่อ...ทั้งทุกข์ภัยและเคราะห์หมดไป ดวงก็จะดีขึ้น มีโชคมีลาภ)
เดิมชื่อ “วัดต้นหมากเหนือ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว ลักษณะของวิหาร และ โบสถ์เป็นแบบพื้นเมืองล้านนา มีลวดลายแกะสลักไม้ประดับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
(๔) วัดหมื่นเงินกอง (เพื่อ...ขอให้ มีเงิน มีทอง ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง)
สร้างโดยหมื่นเงินกอง ซึ่งเป็นอำมาตย์ท่านหนึ่งในสมัยพญากือนา เป็นผู้ไปอาราธนาพระสุมนเถระ ที่กรุงสุโขทัย มา เผยแพร่พุทธศาสนาในล้านนา ภายในมีวิหารและพระอุโบสถและสถาปัตยกรรมพื้นเมืองล้านนาที่มีลวดลายแกะสลัก ที่สวยงาม โดยเฉพาะพระเจดีย์ทรงปราสาท
(๕) วัดชัยมงคล (เพื่อ...ขอให้มีมงคลชัยในชีวิต มีชื่อเสียงบารมี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน)
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง สร้างราวสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์นครเชียงใหม่ ลักษณะของเจดีย์วัดแห่งนี้ เป็นศิลปะผสมแบบ พม่า-มอญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังและพระเจ้าเก้าตื้อจำลอง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น แบบขันโตก อาหารพื้นเมืองชาวเหนือ อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล ไส้อั่ว ฯลฯ พร้อม ชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (มื้อที่ 4)
20.30 น. กลับถึงโรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสัมผัสชีวิตยามค่ำคืนของนครเชียงใหม่

วันที่สาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
08.00 น. จากนั้น พร้อมกันบริเวณรถ ออกเดินทางสู่
(๖) วัดบ้านเด่น หรือ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน มี ครูบาเทือง นาถสีโล เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติ เคร่งครัดพระธรรมวินัย จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทย อาทิเช่น กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหารและสถูปเจดีย์ ที่ก่อสร้างได้อย่างวิจิตร
งดงามตระการตายิ่งนัก จนถูกยกย่องให้เป็นวัดที่สวยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ ภายในวัดบ้านเด่นแห่งนี้ ยังมีการสร้างจำลองพระธาตุประจำปีเกิด ครบทั้ง 12 ปีนักษัตร ให้ท่าน ได้กราบไหว้สักการบูชาตามราศีเกิดของท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบารมีและสืบดวงชะตา
(๗) วัดป่าอรัญวิเวก วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องวัตถุมงคลของ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ซึ่งมีการนับถือกันว่าเป็น พระผู้ทรงอภิญญา ปาฏิหาริย์ของท่านมีมากมาย และยังเป็นวัดที่เบิร์ดเคยมาอุปสมบทจำพรรษาอยู่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุปเฟ่ย์ ณ ร้านอาหารบ้านกระทิงรีสอร์ทเชียงดาว (มื้อที่ 6)
13.00 น. (๘) วัดถ้ำเชียงดาว ภายในวัดแห่งนี้จะมีถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงาม สามารถเดินเข้าไปชมวัดในถ้ำที่น่า
อัศจรรย์ ด้านในถ้ำแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว ที่มี ความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ หน้าถ้ำมีธารน้ำไหลผ่าน เต็มไปด้วยปลาหลากหลายชนิด
17.30 น. นำทุกท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไนท์ซาฟารีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ชมสัตว์หา กินยามค่ำคืนและสัตว์ป่าจากทุ่งหญ้าแอฟริกา พร้อมทั้งเดินชมสัตว์นานาชนิด และนั่งรถลากจูงชมชีวิตความเป็นอยู่ ของสัตว์ป่านักล่าหลากหลายชนิดในส่วนจัดแสดงต่างๆ ตื่นตากับน้ำพุดนตรี เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ภายในร้านซูวีเนีย รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ภายในศูนย์อาหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
20.30 น. กลับถึงโรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสัมผัสชีวิตยามค่ำคืนของนครเชียงใหม่

วันที่สี่
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) เช็คเอาท์ ตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย
08.00 น. เดินทางโดยรถเล็กท้องถิ่นขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะนมัสการกราบไหว้ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อันเป็นที่ เคารพและศรัทธาของชาวเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปนมัสการขอพรพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง
(๙) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองนครพิงค์แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หรือรู้จัก
กันในชื่อ พระธาตุดอยสุเทพ นั่นเอง นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ โดยสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อ ไปยังวัด หรือจะเลือกใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกจากชาวเขาให้เลือกซื้อด้วย
จากนั้นเข้าเยี่ยมชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึ่งในปัจจุบันยังใช้เป็นพระตำหนักที่ประทับของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงานในเขตทางภาคเหนือ
ภายในพระตำหนักฯ จะปลูกประดับไปด้วย ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เมืองหนาว เฟิร์นและ ไม้มงคลนานาชนิด จากนั้น เชิญเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกจากร้านค้าของชาวเขาเผ่าต่างๆ บริเวณด้านหน้าพระตำหนักฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผา สาขาเชียงใหม่ (มื้อที่ 8)
13.30 น. ชม ศูนย์อุตสาหกรรมหมู่บ้านบ่อสร้าง เลือกซื้องานหัตถกรรมจากฝีมือชาวบ้าน อาทิเช่น กระดาษสา ร่ม ไม้แกะสลัก
เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา และสินค้าที่ระลึกมากมาย จากนั้นแวะ ร้านวนัสนันท์ แหล่งรวมของฝากขึ้นชื่อ
ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ หมูยอ แหนม แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ผลไม้ดองแปรรูป ฯลฯ
16.00 น. เดินทางถึงกาดกลางคืน ถนนคนเดิน บริเวณประตูท่าแพและถนนราชดำเนินตลอดทั้งสาย สามารถเดินชมและเลือก
ซื้อสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานศิลปะ หัตถกรรมทำมือฯลฯ นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมือง มากมายให้ได้เลือกรับประทาน เช่น ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว ขนมจีนน้ำยา ฯ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณถนนคนเดิน
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย อำลาเมืองเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางกลับจังหวัดราชบุรี
วันที่ห้า เชียงใหม่ - ราชบุรี
06.00 น. เดินทางกลับถึงราชบุรี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2,900 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ 2,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น นำเที่ยวตลอดการเดินทาง และค่ารถโดยสารท้องถิ่น (ขึ้นดอยสุเทพ)
2. ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ (ยกเว้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
4. ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
6. ประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 100,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู ธาม ทราเวล เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะในการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก การนัดหยุดงาน ชุมนุม ประท้วง อุบัติภัยทางธรรมชาติ ความล่าช้าของยานพาหนะ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ราคาและหรือรายการท่องเที่ยว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความจำเป็นและเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลักสำคัญ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ หากมีต้นทุน (โดยเฉพาะค่าน้ำมัน) เพิ่มขึ้น จนส่งผลต่อโครงสร้างราคา กรุณาตรวจสอบก่อนยืนยันการจอง
ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน โดยถือเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนประทับใจ ปลอดภัย ประหยัด คือ บริการคุณภาพของเรา
สอบถาม/สนใจ ติดต่อ คุณรัตนาภรณ์ โทร 083-0381101
โดย: bluetimetravel@hotmail.com [14 ธ.ค. 50 20:26] ( IP A:222.123.95.98 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน