แบบฟอร์มสัญญาจ้างต่างๆ
   เป็นแบบฟอร์มที่คัดลอกมาจากเวบเกี่ยวกับการบัญชี และกฎหมาย ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิชาชีพเรา ลงไว้เผื่อท่านใด รีบร้อน เอาไปปรับปรุงใช้ก่อนครับ ผมก็กำลังศึกษาจากตำราต่างๆอยู่ ปรับปรุงเสร็จก็จะลงไว้อีกครั้งหนึ่งครับ
โดย: นพดล [28 เม.ย. 50 22:03] ( IP A:222.123.9.5 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   หนังสือสัญญาจ้างพนักงานประจำ

หนังสือสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 99/28 ชั้น 7 ยูนิตเอ หมู่ 4
อาคารเขตอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เมื่อวันที่ …… เดือน ……………………….. พ ศ ……………
ระหว่างบริษัทคอมพิวเตอร์ ซายน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………. อายุ …….. ปี อยู่บ้านเลขที่ ………. หมู่ที่ ….. ซอย …………………… ถนน …………………………………… ตำบล/ แขวง …………………………………… อำเภอ/เขต .……….…………………..
จังหวัด ………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. บริษัทตกลงจ้าง และ พนักงานตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประจำโนตำแหน่ง ………………….…
ฝ่าย / แผนก …………………………..………………………………………………………. และหรือตามที่บริษัทกำหนด เริมตั้งแต่วันที่ …………………………………… เป็นต้นไป
ข้อ 2. บริษัทตกลงจ่ายค่าจ้างให้พนักงานในอัตราเดือนละ …………………………. บาท โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่ ……………………………… ของเดือน ณ ที่ทำการบริษัท
ข้อ 3. วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และวันหยุดประจำสัปดาห์ของบริษัท มีดังนี้
3.1 วันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
3.2 วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์
3.3 เวลาทำงานปกติ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
เวลาทำงานปกติสำหรับพนักงานประจำสำนักงานและโรงงาน คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น
เวลาทำงานปกติสำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ แบ่งเวลาทำงานเป็นดังนี้
กะที่ 1 (กะเช้า) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.00 น
กะที 2 (กะบ่าย) ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น
กะที่ 3 (กะดึก) ตั้งแต่เวลา 22.00 - ่06.00 น
3.4 เวลาพัก บริษัทจะจัดเวลาพักให้กับพนักงานทุกคนมีเวลาพัก วันละ 1 ชั่วโมง
ข้อ 4. พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของบริษัท หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของบริษัทที่มีอยู่แล้วหรือที่จะพึงมีอย่างเคร่งครัด หากพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานตามข้อบังคับทันที
ข้อ 5. พนักงาน สัญญาว่าหากพนักงานกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือยอมรับให้บุคคลอื่นทำการใดโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามพนักงานยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทโดยครบถ้วน
ข้อ 6. พนักงานจะไม่รับจ้างทำงานให้บุคคลอื่น หรือดำเนินกิจการไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือเข้าไปมีประโยชน์ได้เสียในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือเป็นการเสียหายแก่กิจการของบริษัท
ข้อ 7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีความเหมาะสม บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงาน สถานที่ทำงานและวันเวลาทำงานปกติของพนักงานและพนักงานตกลงยินยอมปฎิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน
ข้อ 8. หากพนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ ……………….…………………….. พนักงาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. บริษัท
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

โดย: นพดล [28 เม.ย. 50 22:05] ( IP A:222.123.9.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   หนังสือสัญญาจ้างพนักงานประจำ

หนังสือสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นที่ โรงพยาบาลลูกไม้สัตวแพทย์ 1/8 ถ.สนามบินพาณิชย์ (ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์)
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เมื่อวันที่ …… เดือน ……………………….. พ ศ ……………

ระหว่างโรงพยาบาลลูกไม้สัตวแพทย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “โรงพยาบาล” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………. อายุ …….. ปี อยู่บ้านเลขที่ ………. หมู่ที่ ….. ซอย …………………… ถนน …………………………………… ตำบล/ แขวง …………………………………… อำเภอ/เขต .……….…………………..
จังหวัด ………………………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. โรงพยาบาลตกลงจ้าง และ พนักงานตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในฐานะพนักงานในตำแหน่ง ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..
ฝ่าย / แผนก …………………………..……………………………………………………. และหรือตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ข้อ 1.1 กำหนดระยะเวลาการจ้างทดลองงานตั้งแต่วันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ ………….
ถึงวันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ …………. ทดลองงานทั้งสิ้น 90 วัน
ข้อ 1.2 กำหนดอัตราค่าจ้างดังนี้
1.2.1ภายใน 60 วันแรก ได้รับค่าจ้าง…………….……บาทต่อ………..
1.2.2 หลังจาก 60 วันไป แล้ว ได้รับค่าจ้าง ……………… บาท ต่อ……..
หลังจาก 1 ปี ไปแล้ว พนักงานต้องได้ขึ้นค่าจ้างเงินเดือน หากทำสัญญาใหม่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายในสัญญานี้
1.2.3.หลังจากผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุทำงานแล้วพนักงานจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัลส่วนแบ่งค่าตรวจ,ค่าที่พักสัตว์ป่วย,ตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล
ข้อ 1.3. ในช่วงระยะเวลาการทดลองงาน หากบริษัทพิจารณาว่าท่านขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นพนักงานงานในตำแหน่งที่ระบุในสัญญา บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีดังนี้
1.3.1คุณสมบัติไม่เหมาะสมฯ
1.3.2ความประพฤติไม่ดี
1.3.3ขาความรู้ความสามารถในการทำงานฯลฯ
ข้อ 1.4. เมื่อครบกำหนดเวลาทดลองงาน หากลูกจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม นายจ้างจะพิจารณาเป็น พนักงาน
ต่อไป
ข้อ 1.5 ในระหว่างทดลองงานพนักงานสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับผิดสัญญา แต่กรณีทำอุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพย์สิน ของโรงพยาบาลเสียหาย ต้องชดใช้ตามจริง
ข้อ 2. เมื่อผ่านการทดลองงานโรงพยาบาลตกลงจ่ายค่าจ้างให้พนักงานในอัตราเดือนละ …………………………. บาท โดยโรงพยาบาลจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวันที่ ……………………………… ของเดือน ณ ที่ทำการโรงพยาบาล และหรือโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร………………………….สาขา…………………………..เลขที่บัญชี………………………………………………………………..

ข้อ 3. วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก และวันหยุดประจำสัปดาห์ของโรงพยาบาล มีดังนี้
3.1 วันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์
3.2 วันหยุดประจำสัปดาห์ จะกำหนดให้เป็นรายบุคคล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน
3.3 เวลาทำงานปกติ แบ่งเป็น 2 กะ คือ
กะเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น
กะบ่าย ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น
3.4 เวลาพัก โรงพยาบาลจะจัดเวลาพักให้กับพนักงานทุกคนมีเวลาพัก วันละ 1 ชั่วโมง
ข้อ 4. พนักงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของโรงพยาบาล หรือ ผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับในการทำงานของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วหรือที่จะพึงมีอย่างเคร่งครัด หากพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โรงพยาบาลจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานตามข้อบังคับทันที
ข้อ 5. พนักงาน สัญญาว่าหากพนักงานกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือยอมรับให้บุคคลอื่นทำการใดโดยเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามพนักงานยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาลโดยครบถ้วน
ข้อ 6. พนักงานจะไม่รับจ้างทำงานให้บุคคลอื่น หรือดำเนินกิจการไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนหรือเข้าไปมีประโยชน์ได้เสียในกิจการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือเป็นการเสียหายแก่กิจการของโรงพยาบาล
ข้อ 7. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีความเหมาะสม โรงพยาบาลมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงาน สถานที่ทำงานและวันเวลาทำงานปกติของพนักงานและพนักงานตกลงยินยอมปฎิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน
ข้อ 8. หากพนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานของโรงพยาบาล ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 9. ในช่วง 12 เดือนแรก พนักงานจะถูกหักเงินประกันการทำงาน เดือนละ ……..% และจะได้คืนเมื่อออกจากงานตามเงื่อนไขในสัญญานี้
ข้อ 10. ในกรณีที่พนักงานออกจากงานก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายในด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่พอเพียงแก่การให้บริการกับลูกค้าผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลสูญเสียรายได้ไป พนักงานต้องชดใช้ความเสียหายนั้นเป็นเงินค่าปรับผิดสัญญาเท่ากับ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นเมื่อคิดเป็นเดือน โดยเฉลี่ย คูณด้วยระยะเวลาที่เหลือเป็นเดือนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ หากเงินประกันการทำงาน ตามข้อ 9 มีจำนวนมากกว่า ทางโรงพยาบาลก็จะคืนส่วนที่เหลือนั้นให้พนักงาน แต่ถ้าเงินประกันการทำงานดังกล่าว น้อยกว่า ให้พนักงานจ่ายค่าปรับผิดสัญญาส่วนที่ไม่ครบให้ครบถ้วน
ข้อ 11. ในกรณีที่โรงพยาบาลต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดใด ตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล และหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และหรือไม่ได้ทำความผิดร้ายแรงตาม กฏหมายบ้านเมือง และหรือศิลธรรมอันดีงานของสังคม ตามที่บัญญัติไว้ในกฏหมายและหรือคำพิพากษาใด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่เหลือรวมถึงค่าตอบแทนอื่นที่พึงได้รับอื่น โดยเฉลี่ยเป็นเดือน คูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือตามสัญญา
ข้อ 12. เมื่อครบสัญญานี้แล้ว หากทั้งทางโรงพยาบาลและพนักงานต้องการทำสัญญาจ้างงานกันต่อไป จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาทดลองงานอีก ส่วนเงื่อนไขอื่นให้ตกลงกันเพื่อทำสัญญาใหม่ต่อไป
ข้อ 13. สวัสดิการพื้นฐานที่พนักงานต้องได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เมื่อผ่านการทดลองงานแล้วมีดังนี้
12.1 ประกันสังคม
12.2 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี ทุนประกันไม่น้อยกว่า สองแสนบาท
12.3 ชุดทำงานตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด อย่างน้อยปีละ 2 ชุด
12.4 ……………………………………………………………………………………..
12.5 ……………………………………………………………………………………
12.6 ……………………………………………………………………………………

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


ลงชื่อ ……………….…………………….. พนักงาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. โรงพยาบาล
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )

ลงชื่อ ………………………………………….. พยาน
( …………………………………………………. )
โดย: nop [11 พ.ค. 50 19:06] ( IP A:124.157.188.30 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ต้องการแบบฟอร์มจ้างงานเกี่ยวกับการออกแบบค่ะ
โดย: jongrak@expert-ict.co.th [15 ม.ค. 51 13:21] ( IP A:203.148.243.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ต้องการแบบฟอร์มจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
โดย: so.preeya@hotmail.com [23 ก.ค. 51 16:33] ( IP A:118.174.189.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   สวัสดีค่ะ รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาออกแบบสถาปัตฯ, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาตกแต่ง
ขอด่วนน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: nateeplang_r@yahoo.com [1 ก.ย. 51 21:25] ( IP A:202.91.19.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   สวัสดีค่ะ รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาออกแบบสถาปัตฯ, รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาตกแต่ง
ขอด่วนน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: sukanya_79@hotmail.com [18 ก.ย. 51 9:12] ( IP A:117.47.105.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ขอบคุณน่ะคร้าบ ช่วยเฟียเรื่องงานได้เยอะเลย
thank you very much
โดย: amita-pathan@hotmail.com [1 ต.ค. 51 16:08] ( IP A:61.91.161.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ขอบคุณมากๆ ค่ะ
โดย: noo_zung@hotmail.com [1 พ.ย. 51 14:17] ( IP A:118.172.90.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   อยากได้แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำบริษัทเอกชนค่ะ
โดย: Thongjaroensak@Hotmail.com [6 พ.ย. 51 13:36] ( IP A:124.121.77.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างซ่อมแซมกำแพงโรงงาน
โดย: whm128@ppm.co.th [13 พ.ย. 51 16:18] ( IP A:203.156.191.211 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างซ่อมแซมกำแพงโรงงานครับ รบกวนด้วยครับ
โดย: whm128@ppm.co.th , iam_ojo@hotmail.com [13 พ.ย. 51 16:19] ( IP A:203.156.191.211 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ขอบคุณค่ะ ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
โดย: laoosi@hotmail.com [6 ธ.ค. 51 10:19] ( IP A:124.120.80.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำบริษัทเอกชนด้วยค่ะ
โดย: jack_chatnittha@hotmail.com [12 ธ.ค. 51 13:39] ( IP A:125.27.73.51 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   
โดย: nueng-ilhwa@HOTMAIL.COM [6 ม.ค. 52 11:58] ( IP A:124.120.138.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างคนงานเลี้ยงกุ้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่อ
โดย: juntra01@hotmail.com [19 ก.พ. 52 13:25] ( IP A:203.172.177.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   เธฃเธšเธเธงเธ™เธ‚เธญเนเธšเธšเธŸเธญเธฃเนŒเธกเธชเธฑเธเธเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธฃเธฒเธขเธงเธฑเธ™เธ‚เธญเธ‡เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ‚เธฒเธขเธ•เธฒเธกเธซเน‰เธฒเธ‡เธชเธฃเธฃเธžเธชเธดเธ™เธ„เน‰เธฒเธ”เน‰เธงเธขเธ„เนˆเธฐ
โดย: ttpco@ksc.th.com [20 มี.ค. 52 13:33] ( IP A:58.9.180.162 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างทำงานในต่างประเทศ ถ้ามีทั้งไทย-อังกฤษ
ก็ดีครับ เป็นงานเกี่ยวกับการนวดแผนโบราณของไทยในต่างประเทศ
โดย: nucharp9111@hotmail.com [23 มี.ค. 52 22:54] ( IP A:58.9.253.104 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ขอแบบฟอร์มการจางออก (กรณีเลิกจ้าง).......
.

ขอบคุณครับ
โดย: ktc [27 มี.ค. 52 14:13] ( IP A:124.120.123.119 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   รบกวน ขอสัญญาจ้าง แบบชั่วคราว กำหนดเวลาที่แน่นอน
โดย: hrcnk@channakorn.co.th [23 เม.ย. 52 9:54] ( IP A:124.121.172.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   อุ้ย จริงๆ ผมก็ค้นหาทาง กูเกิ้ล ครับ ลองหาดูนะครับ อาจไม่ได้ตามที่เราต้องการนักหรอกครับ แต่พอเป็นไอเดียได้ ส่วนใหญ่จะเป็นสำนักงานกฏหมายต่างๆ เขาออกแบบไว้ให้โหลดมาใช้ได้น่ะครับ

โดย: นพ (เจ้าบ้าน ) [23 เม.ย. 52 13:15] ( IP A:117.47.239.84 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
    ขอแบบฟอร์มหนังสือเลิกจ้าง กรณียุบสาขาค่ะ รบกวนส่งทางเมล์ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: hamijung27@hotmail.com [5 พ.ค. 52 14:45] ( IP A:222.123.137.16 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   หากท่านใดที่ต้องการสัญญาจ้างงานก้อขอมาที่ผมได้นะครบ ยินดีให้ความร่วมมือครับ
โดย: weerapk@hotmail.com [16 พ.ค. 52 14:36] ( IP A:203.114.112.69 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ขอแบบฟอร์มหนังสือเช่าสถานที่ของโรงพยาบาลด้วยค่ะ .... ขอบคุณค่ะ
โดย: packy_tk@hotmail.com [25 พ.ค. 52 12:02] ( IP A:124.121.132.62 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   ต้องการสัญญาจ้างงานเฝ้าสวนเป็นรายเดือน ส่งมาที่ s-leng@hotmail.com
โดย: s-leng@hotmail.com [27 ก.ค. 52 12:11] ( IP A:112.143.2.15 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
3 เดือน **ส่งที่ merisa.w@hotmail.com หน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง**
โดย: merisa.w@hotmail.com [13 ส.ค. 52 11:16] ( IP A:125.26.10.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   รบกวนขอเอกสารแบบฟอร์มระเบียบการจ้างงานของพนักงาน ด้วยค่ะ
รบกวนส่งที่ merisa.w@hotmail.com เช่นเดียวกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: merisa.w@hotmail.com [13 ส.ค. 52 11:20] ( IP A:125.26.10.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน แบบมีระยะเวลาแน่นอน (5 เดือน) ค่ะ ส่งที่ weerada@saraya.co.th ขอบคุณมากค่ะ
โดย: weerada@saraya.co.th [18 ส.ค. 52 8:25] ( IP A:116.68.151.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงาน แบบมีระยะเวลาแน่นอน (4 เดือน) ครับ รบกวนช่วยส่งมาที่ lookarnu@hotmail.com ขอบคุณมากครับ

โดย: lookarnu@hotmail.com [31 ส.ค. 52 1:12] ( IP A:58.8.142.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   รบกวนส่งวสัญญาจ้างพนักงานการตลาด-เซลล์
ส่งมาที่ koonguro@gmail.com
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ่
โดย: koonguro@gmail.com [4 ก.ย. 52 14:56] ( IP A:118.173.235.244 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   ขอแบบฟอณมสัญญาจ้างงานภาษาอังกฤษหน่อย
โดย: noon2530@hotmail.com [21 พ.ย. 52 9:09] ( IP A:124.121.3.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างานทั้งไทยและอังกฤษส่งมาได้นะที่เมล์นี้ขอบคุณคะ
โดย: noon2530@hotmail.com [21 พ.ย. 52 9:13] ( IP A:124.121.3.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   รบกวนขอแบบฟอร์มการไม่ผ่านงานทดลอง ขอบคุณค่ะ
โดย: supkaew@yahoo.com [15 ม.ค. 53 13:38] ( IP A:61.90.39.46 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   ขอแบบฟอร์มหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าและหนังสือเลิกจ้างกรณีสัญญาจ้างระหว่างบริษัทฯกับลูกค้าของบริษัทฯที่ใช้บริการของลูกจ้างโดยตรงสิ้นสุดลง ส่งทางอีเมล์นะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย: jekyat@yahoo.com [21 ม.ค. 53 13:17] ( IP A:124.120.148.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาการประกอบกิจการร่วมกันด้วยน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

แล้วส่งมาที่ san_va@windowslive.com น่ะค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

โดย: fc singto [6 ก.พ. 53 15:15] ( IP A:125.25.2.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   รบกวนขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ) ด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
โดย: nu_palida@yahoo.com [25 ก.พ. 53 15:13] ( IP A:125.25.148.31 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   รบกวนขอหนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ภาษาอังกฤษ) ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: nattaya_koy@hotmail.com [27 ก.พ. 53 19:35] ( IP A:124.121.164.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   รบกวนขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ ) ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ
โดย: exhibitionstylist@gmail.com [22 มี.ค. 53 17:02] ( IP A:125.24.127.146 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   รบกวนขอแบบฟอร์มไม่ผ่านการทดลองงานด้วยค่ะ
รบกวนส่งมาที่ anisa-2003@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: anisa-2003@hotmail.com [27 มี.ค. 53 11:23] ( IP A:124.120.88.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   ใครมีตัวอย่างสัญญาให้บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรรายปีบ้างค่ะ อยากได้อยากได้
โดย: laddawal.s@hotmail.com [31 มี.ค. 53 22:52] ( IP A:124.121.104.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   ขอแบบฟอร์มยกเลิกการใช้สัญญาเช่าสถานประกอบการโรงพยาบาลด้วยค่ะ กรณีเป็นแพทย์ค่ะ ขอด่วนนะคะ ขอบพระคุณอย่างสงค่ะ กรุณาส่งมาที่ JIWJY_J@HOTMAIL.COM
โดย: JIWJY_J@HOTMAIL.COM [20 เม.ย. 53 18:06] ( IP A:119.42.116.47 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   ขอบคุณคุณนพดลมากครับ
โดย: เมชฌ์ [21 เม.ย. 53 18:39] ( IP A:124.121.211.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   ที่ไหนรับทำแบบฟรอบ้างครั


ขอหน่อย หาอยู่


ที่รับจ้างทำแบบฟอม
โดย: panmes-52@hotmail.com [4 พ.ค. 53 11:22] ( IP A:118.173.62.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   ขอแบบฟอร์มการซ่อมบำรุงเครื่องจักรรายปีหน่อยครับ
ขอบพระคุณมากน่ะครับผม
jaophraya.a@hotmail.com
โดย: jaophraya.a@hotmail.com [7 พ.ค. 53 14:12] ( IP A:58.10.77.64 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   รบกวนส่งแบบสัญญาว่าจ้างการตลาด-เซลล์
รบกวนขอด่วนนะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: spirulina2004@hotmail.com [13 พ.ค. 53 14:13] ( IP A:125.24.117.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
    รบกวนขอแบบฟอร์มการทดลองงาน แบบฟอร์มหนังสือสัญญาจ้างงานประจำ หนังสือการลาออก ขอบคุณมากค่ะ
โดย: saodp@hotmail.com [31 พ.ค. 53 13:13] ( IP A:124.120.174.30 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   รบกวนขอหนังสือว่าจ้างสำหรับผู้เกษียณอายุแล้ว ทำสัญญาจ้าง ปีต่อปี ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

damper55@hotmail.com
โดย: damper55@hotmail.com [1 มิ.ย. 53 8:36] ( IP A:113.53.17.80 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
   สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะ คือมีนายจ้างคนอังกฤษ จะจ้างให้ไปทำงานเป็นแม่บ้านค่ะ เค้าจะออกค่าเครื่องบินไปกลับ และค่าขอวีซ่าให้ครึ่งนึ่งค่ะ แต่ดิฉันอยากจะทราบว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ คือต้องให้นายจ้างออกเป็นหนังสือจ้างงาน และรายละเอียดการว่างจ้างอะไรบ้างค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: ขวัญ/dinsor_candy@hotmail.com [7 มิ.ย. 53 23:19] ( IP A:124.121.226.21 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   รบกวนขอหนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ภาษาอังกฤษ) และ

ขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ ) ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ
โดย: mrthanawat@gmail.com [9 มิ.ย. 53 20:06] ( IP A:124.120.186.122 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   สวัสดีค่ะขอรบกวนตัวอย่างสัญญาการจ้างงานระหว่างสองบริษัทฯ สัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปีค่า ขอรบกวนด่วนได้ไหมค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ ส่งมาที่ e-mail นะค่ะ
โดย: acsc_cleaning@hotmail.com [11 มิ.ย. 53 9:53] ( IP A:125.24.215.62 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญาจ้างงานผู้บริหารสูงสุดในองค์กร หากท่านมีกรุณา mail มาให้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
โดย: vissapakorn@hotmail.com [17 มิ.ย. 53 14:34] ( IP A:124.120.33.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   ช่วยส่งแบบฟอร์ม หนังสือสัญญาจ้างรับเหมางาน มีมั๊ยค่ะ
โดย: montipa-party@hotmail.com [29 มิ.ย. 53 11:55] ( IP A:124.121.18.137 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาระหว่าง2บริษัทในการให้บริการจัดหาแรงงานใหบริษัทคู่สัญญาค่ะ

ขอบคุณมาก
โดย: chanarasmol@gmail.com [9 ก.ค. 53 11:04] ( IP A:58.8.180.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างออกแบบโครงสร้างด้วยค่ะ
ไม่ทราบว่าพอจะมีหรือเปล่าค่ะ
โดย: tace471@yahoo.com [14 ก.ค. 53 13:18] ( IP A:58.8.112.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   รบกวนขอหนังสือแจ้งพนักงานไม่ผ่านการทดลองงานด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: suwadee1971@gmail.com [16 ก.ค. 53 9:20] ( IP A:125.24.215.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   ต้องการสัญญาในการส่งพนักงานรับส่งเอกสารไปประจำบริษัทอื่น
โดย: kp_team@hotmail.com [18 ก.ค. 53 12:59] ( IP A:183.89.140.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
ระยะเวลา 3 ปีด้วยคะ ส่งมาที่ maliwan@trinergy.co.th คะ
ขอบคุณคะ
โดย: maliwan@trinergy.co.th [29 ก.ค. 53 17:12] ( IP A:124.120.152.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   สวัสดีคับ
ผมอยากรบกวน อยากได้แบบฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน แแบบ2ภาษานะคับ คือที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สลับบรรทัดกันนะคับ
ไม่รู้ว่าจะหาได้จากเวปไหนหรือตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนมีขายอ่ะป่าว
ใครที่พอรู้ รบกวนบอกหน่อยนะคับ ขอบคุณมากๆคับ
โดย: PK_HONDA_327@hotmail.com [2 ส.ค. 53 23:18] ( IP A:125.27.68.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   อยากได้แบบฟร์อมการจ้างงานคนต่างประเทศ(เยอรมันนี)เป็นภาษาไทยและอังกฤษด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้ามากค่ะ
โดย: chatthurrien363@yahoo.co.th [3 ส.ค. 53 13:49] ( IP A:125.26.138.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   อยากได้แบบฟร์อมการเลิกจ้างพนักงานการตลาดกรณีแอบขายสินค้าในนามบริษัท
โดย: rid2521@hotmail.com [5 ส.ค. 53 14:11] ( IP A:125.26.192.219 X: )
ความคิดเห็นที่ 65
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
จะจ้างพนักงานขับรถแมคโครค่ะ
โดย: kanokwan_palitkul@hotmail.com [6 ก.ย. 53 8:17] ( IP A:182.52.100.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างานอังกฤษส่งมาได้นะที่เมล์นี้ขอบคุณคะ
โดย: benjamart@hotmail.com [14 ก.ย. 53 6:28] ( IP A:202.28.45.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
   รบกวนขอแบบฟอร์มสัญญาเช่าเครื่องจักรเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
โดย: account_sct@hotmail.com [17 ก.ย. 53 9:13] ( IP A:125.25.34.160 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
   ขอความกรุณาช่วยส่งแบบฟอร์มสัญญาว่าจ้าง พนักงาน ที่ใช้กับบริษัทฯ เอกชน เป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ด้วยค่ะ
รบกวนขอด่วนหน่อยค่ะ เพราะจะมีลูกค้าเข้ามาตรวจโรงงานอาทิตย์หน้าค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้า
โดย: k-kijchareon@hotmail.com [11 ต.ค. 53 12:21] ( IP A:202.176.80.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
   ขอตัวอย่าง แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานไปทำงานต่างประเทศ ทั้งไทยและอังกฤษค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: nueoe1@gmail.com [15 ต.ค. 53 9:14] ( IP A:118.173.240.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
    สวัสดี ค่ะ รบกวน ขอ แบบฟรอร์มสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา 3 ปี หลังจากผ่านทดลองงาน 120 วัน แล้ว
โดย: sarunya.p@hotmail.com [16 ต.ค. 53 8:52] ( IP A:182.53.165.134 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   สวัสดีครับ
ผมขอรบกวนช่วยส่งแบบฟอร์มสัญญาดังต่อไปนี้ให้ด้วยครับ
1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานปี ต่อ ปี
2. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำ(พนักงานบริษัท ทั่วไปครับ)
3. แบบฟอร์มกรณีเลิกจ้างพนักงานโดยนายจ้างยินยอมจ่ายค่าชดเชย
4. แบบฟอร์มกรณีเลิกจ้างพนักงานโดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
5. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
โดยส่งมาที่อีเมล์ chol.chour@hotmail.com

ขอบคุณมากๆๆ ครับ

โดย: chol.chour@hotmail.com [29 ต.ค. 53 7:46] ( IP A:118.175.64.146 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
   ขอแบบฟอร์มจดหมายไม่ผ่านงาน
โดย: nid1970@hotmail.co.th [9 พ.ย. 53 16:20] ( IP A:202.173.219.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 73
   รบกวนขอสัญญาจ้างภาษาอังกฤษ จ้างระดับ MD หน่อยค่ะ อยากได้ด่วน ๆ ค่ะ search ใน google แล้วไม่ค่อยมีเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: theeranun@phyathai.com [19 พ.ย. 53 17:20] ( IP A:203.155.165.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
   สัญญาจ้างงานภาษาอังกฤษและกาลาออก
โดย: aung-cm-zeno2010@hotmail.com [6 ธ.ค. 53 8:55] ( IP A:118.172.38.136 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
   ขอแบบสัญญา จ้าง ซ่อมบ้านน่ะข๊ะ รบกวนด้วยน่ะข๊ะ ด่วนข๊ะ
ขอบคุณล่วงหน้าข๊ะ
โดย: an_aek@hotmail.com [13 ธ.ค. 53 17:37] ( IP A:223.206.73.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญาเช่าบ้านฉบับภาษาอังกฤษ น่ะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ams_lek@hotmail.com [14 ธ.ค. 53 13:04] ( IP A:110.49.205.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 77
   รบกวนขอแบบฟอร์ม จะทำหนังสือสัญญารับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีมีอะไรชำรุดค่ะ คือพอดีว่าที่บริษัทของดิฉันจะจัดการแข่งขันโดยเช่าสถานที่ แฟชั่นไอซ์แลนด์ โดยทางนั้น ให้จัดทำหนังสัญญาขึ้นมาเพื่อรับประกันความเสียหาย ขอรบกวนจัดเอกสารให้ดิฉันหน่อยนะค่ะ
โดย: kwang_kittykiss@hotmail.com [16 ธ.ค. 53 16:16] ( IP A:58.8.162.24 X: )
ความคิดเห็นที่ 78
   ขอรับแบบสัญญาว่าจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล และ

สัญญาว่าจ้างตั้งห่อถังประปา


ขอแบบฟอร์มดังที่กล่าวมาด้วยนะคะ


ขอบมาล้วงหน้าคะ


ขอบคุณคะ


โดย: ppppppim@hotmail.co.th [24 ธ.ค. 53 20:05] ( IP A:61.19.65.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 79
   สวัสดีค่ะ

ขอรบกวนช่วยส่งแบบฟอร์มสัญญาดังต่อไปนี้ให้ด้วยค่ะ
1. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานปี ต่อ ปี
2. แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานประจำ

โดย: den@thienpo.com [5 ม.ค. 54 17:56] ( IP A:58.8.246.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 80
   ขอสัญญาจ้างปีต่อปี สำหรับพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว บริษัทจ้างต่อด้วยครับ
โดย: phichit4@yahoo.co.th [12 ม.ค. 54 20:48] ( IP A:58.9.193.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 81
   รบกวนขอแบบฟอร์ม
1. สัญญาจ้างพนักงานไปทำงานต่างประเทศ
2. แบบฟอร์มการผ่านการทำงาน

โดยรบกวนขอทั้งภาษาไทยไทยและภาษาอังกฤษได้มั๊ยคะ

รวกวนส่งมาที่ namwan_j@hotmail.com ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: namwan_j@hotmail.com [18 ม.ค. 54 11:24] ( IP A:61.90.144.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 82
   ขอสัญญาจ้างนักดนตรีเพื่อทำการแสดงใน 1 วัน
โดย: acmail_2006@yahoo.co.th [25 ม.ค. 54 10:16] ( IP A:180.180.210.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 83
   สวัสดีค่ะ
รบกวนขอฟอร์มหนังลือเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่มีความผิด
เป็นภาษาไทยด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: florid_t@yahoo.cim [26 ม.ค. 54 11:36] ( IP A:58.9.88.94 X: )
ความคิดเห็นที่ 84
   ขอความอนุเคราะห์ด้วยคนค่ะ
รบกวนขอสัญญาจ้างงานเกี่ยวกับ งานธุรการสโมสรฟุตบอลในระดับดิวิชั่น 2 ขอเร็วหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: mita.1980@hotmail.com [4 ก.พ. 54 11:51] ( IP A:118.175.74.96 X: )
ความคิดเห็นที่ 85
   รบกวนขอสัญญาจ้างงานเกี่ยวกับนักฟุตบอล ภาษาอังกฤษในระดับดิวิชั่น 2 ขอเร็วหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่
โดย: kosuun@gmail.com [9 ก.พ. 54 15:09] ( IP A:223.204.97.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 86
   รบกวนขอจดหมายโอนพนักงานไปทำที่สาขาต่างประเทศชั่วคราว (Secondment Letter) ด้วยค่ะ
โดย: orapun@hermes-ottoint.com [15 ก.พ. 54 9:34] ( IP A:119.46.107.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 87
   รบกวนขอแบบฟอร์มแจ้งพนักงานเกษียณอายุ
โดย: c.maylada@gmail.com [14 มี.ค. 54 21:16] ( IP A:110.49.43.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 88
   รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือเลิกจ้างโดยที่พนักงานสมัครใจออกเองและหนังสือเลิกจ้างที่ไม่จ่ายค่าชดเชยด้วยค่ะ
โดย: Fay.pin@gmail.com [18 มี.ค. 54 16:29] ( IP A:182.52.98.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 89
   รบกวนใครมีสัญญาจ้างประจำที่เป็นภาษาไทยและภาษาพม่าบ้าง
โดย: su_1011@hotmail.com [19 มี.ค. 54 16:47] ( IP A:110.169.173.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 90
   เธฃเธšเธเธงเธ™เธ‚เธญเธ•เธฑเธงเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธชเธฑเธเธเธฒเธงเนˆเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡เธฃเธ–เธชเธดเธšเธฅเน‰เธญเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ‹เธดเธ„เนˆเธฐเธกเธตเธกเธฑเนŠเธขเธ„เนˆเธฐ เธ„เธฃเธฒเธงเน†เธเน‡เน„เธ”เน‰เธ„เนˆเธฐ
เธ‚เธญเธšเธ„เธ“เธ„เนˆเธฐ pullap999@hotmail.com
โดย: pullap999@hotmail.com [29 มี.ค. 54 13:07] ( IP A:210.246.156.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 91
   ขอตัวอย่างสัญญาจ้างรถสิบล้อหน่อยซิค่ะ คราวๆก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: pullap999@hotmail.com [29 มี.ค. 54 13:09] ( IP A:210.246.156.72 X: )
ความคิดเห็นที่ 92
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญา เป็นตัวแทนทำการตลาด
บริษัทผมทำธุรกิจ ขาย Voucher ให้กับลูกค้า โรงแรม หรือ สถานบริการต่าง ๆ โดยรายได้บริษัทผมเป็นตัวแทนรับมาก่อน จากนั้น หักค่าคอมมิชชั่นไว้ส่วนหนึ่ง ที่เหลือจึงให้ทางโรงแรม หรือ สถานบริการต่าง ๆ ครับ

tonpongpan@gmail.com
โดย: เอ็ม [5 เม.ย. 54 17:36] ( IP A:194.69.147.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 93
   ขอแบบฟอร์มว่าจ้างรายวัน รปภ.ตามกฏหมายแรงงานด้วยค่ะ
โดย: ubongirl@hotmail.com [15 เม.ย. 54 9:39] ( IP A:101.108.99.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 94
   ขอแบบฟอร์มสัญญาให้เช่าคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานรัฐและหน่วยเอกชน
แบบฟอร์มสัญญาให้บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน-ปี

โดย: pure5hitech@hotmail.com [15 เม.ย. 54 17:43] ( IP A:202.129.13.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 95
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างโบรกเกอร์รับจัดไฟแนนซ์รถครับ
ขอบคุณครับ
โดย: jemini038@gmail.com [21 พ.ค. 54 23:29] ( IP A:58.64.63.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 96
   รบกวนขอสัญญาจ้างพนักงานประจำสหกรณ์ด้วยคะ่
โดย: spn-cht@hotmail.com [25 พ.ค. 54 9:37] ( IP A:118.175.184.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 97
   อยากได้สัญญาจ้างงานที่เป็นภาษาอังกฤษมีไหมค่ะถ้ามีช่วยส่งทางเมล์ได้ไหมค่ะขอบคุณค่ะ
โดย: NokNat_11@hotmail.com [17 ส.ค. 54 14:47] ( IP A:180.210.216.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 98
   อยากได้แบบฟอร์มการเลิจ้างรปภค่ะ แจ้งทางเมลล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: nok-phuket@windowslive.com [20 ต.ค. 54 14:26] ( IP A:118.173.71.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 99
   รบกวนช่วยส่งแบบฟอร์มจ้างพนักงานชั่วคราว 6 เดือน ส่งที่
dareena1988@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: นีน่าจัง [28 ต.ค. 54 10:21] ( IP A:58.11.135.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 100
   รบกวนให้ช่วยคะ..อยากได้สัญญาจ้างพนังงานประจำ เป็นภาษาอังกฤษค่ะ..รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ รบกวนด้วยค่ะ me_m888@hotmail.com
โดย: ชม/me_m888@hotmail.com [20 พ.ย. 54 21:58] ( IP A:124.121.56.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 101
   รบกวนขอตัวอย่างสัญญาจ้างรายปี เพื่อใช้ต่ออายุพนักงานเกษียณ
โดย: nitaya_14@hotmail.com [3 ธ.ค. 54 16:04] ( IP A:223.205.24.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 102
   ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับ ที่เข้ามาดู แล้วขอแบบฟอร์มต่างๆ ว่า ผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ กำลั่งพยายามพัฒนาฟอร์มสัญญาจ้างงานใช้เองอยู่เหมือนกัน เลยไม่สามารถให้คำตอบแก่ทุกท่านได้ ลองหาดูในเน็ตหรือหนังสือกฏหมายก็มีนะครับ แต่สัญญาจ้างเท่าที่ศึกษามา ไม่มีแบบฟอร์มที่ตายตัว ก็คงต้องศึกษาจากกฏหมายแรงงาน แล้วก็เอาเนื้อหามาเป็นส่วนประกอบหลัก บางกรณี บางเงื่อนไขเราก็เพิ่มเติมเอา หรือหาท่านใดมีนักกฏหมายหรือนักบัญชี ก็น่าจะขอคำแนะนำกับเขาได้นะครับ ต้องขออภัยอีกครั้งครับผม
โดย: นพดล [3 ธ.ค. 54 21:18] ( IP A:223.206.130.240 X: )
ความคิดเห็นที่ 103
   เวบนี้ ก็มีตัวอย่างสัญญาเยอะดีครับ
https://www.avpconsultant.com/contract-forms/contracts.html
โดย: นพดล [3 ธ.ค. 54 21:21] ( IP A:223.206.130.240 X: )
ความคิดเห็นที่ 104
   ขอแบบฟอร์มสัญญาว่าจ้างซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม จะนำไปยื่นกู้สปส. กรุณาส่งมาที่
โดย: manasak_tong@hotmail.com [18 ม.ค. 55 11:45] ( IP A:193.57.220.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 105
   ขอแบบฟอร์มสัญญาจ้างรถแทรคเตอร์ แบคโฮ ทำงานรายปี ได้ไหมคะ จะเป็นพระคุณมากเลยค่ะ
โดย: nong_kpp@hotmail.co.th [4 มี.ค. 55 22:32] ( IP A:101.51.28.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 106
   รบกวนขอตัวอย่างแบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานไปทำงานต่างประเทศหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: siri_jaa@hotmail.com [14 มี.ค. 55 10:23] ( IP A:202.176.91.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 107
   แบบ สัญญาว่าจ้าง งานตบแต่งโชว์รูม ครับ ขอบคุณครับ
โดย: eakthailand@yahoo.co.th [23 เม.ย. 55 14:05] ( IP A:110.168.250.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 108
   ขอตัวอย่างสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท้วมด่วนค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: nongnoi.a@ktc.co.th [8 พ.ค. 55 9:24] ( IP A:119.46.57.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 109
   รบกวนขอหนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร (ภาษาอังกฤษ) และ

ขอสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน (ภาษาอังกฤษ ) ด้วยครับ

ขอบคุณค่ะ
โดย: wwwaew@hotmail.com [9 พ.ค. 55 16:52] ( IP A:171.7.158.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 110
   ขอหนังสือเลิกจ้างกรณีเกษีณอายุ
โดย: apnongtar@gmail.com [7 พ.ย. 55 17:20] ( IP A:110.164.208.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 111
   ขอแบบฟอร์มสัญญาเลิกจ้างพนักงงานเนื่องจากย้ายฐานการผลิตจากอยุธยาไปชลบุรีและพนักงานไม่สามารถไปได้เพื่อยื่นประกันสังคมได้เงินทดแทน6เดือนไม่ใช่30%
โดย: lisalisa_usa111@hotmail.com [7 ธ.ค. 55 21:07] ( IP A:110.49.250.230 X: )
ความคิดเห็นที่ 112
   เธฃเธšเธเธงเธ™เธ‚เธญเธชเธฑเธเธเธฒเธˆเน‰เธฒเธ‡เธ„เธ™เธ‚เธฑเธšเธฃเธ–เธฃเธฑเธšเธชเนˆเธ‡เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน‚เธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เน„เธ”เน‰เน„เธซเธกเธ„เธฐ
โดย: sky-nalarak@hotmail.com [3 ม.ค. 56 13:46] ( IP A:125.27.135.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 113
   อยากได้ สัญญาจ้างเซลล์ / พนักงานขายที่ไม่มีเงินเดือน มีแต่ค่าเปอร์เซนต์และค่าคอมฯ
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
โดย: kunsoi_bsk@hotmail.com [1 มิ.ย. 56 10:12] ( IP A:27.55.2.9 X: )
ความคิดเห็นที่ 114
   อยากได้สัญญาจ้างงานผู้บริหาร ที่บริษัทให้รถยนต์พร้อมคนขับรถค่ะ
โดย: cheeranun@yahoo.com [24 มิ.ย. 56 16:07] ( IP A:58.8.90.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 115
   รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง กรณีทางนายจ้างย้ายสถานที่ประกอบการ
โดย: srinong@nbt.co.th [29 ก.ค. 56 11:55] ( IP A:203.144.163.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 116
   
รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง กรณีทางนายจ้างย้ายสถานที่ประกอบการ flower
โดย: srinongsnch@gmail.com [29 ก.ค. 56 14:25] ( IP A:203.144.163.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 117
   รบกวนขอแบบฟอร์มหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง กรณีทางนายจ้างย้ายสถานที่ประกอบการ
โดย: srinong@nbt.co.th [29 ก.ค. 56 15:28] ( IP A:203.144.163.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 118
   ขอสัญญาจ้างเซลล์ หน่อยครับ
โดย: liverpool_poe@hotmail.com [7 ม.ค. 57 8:10] ( IP A:49.48.224.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 119
   

ขอสัญญาจ้างจัดสวน(ขอทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ)รบกวนด้วยค่ะ

janratda@hotmail.com

โดย: janratda@hotmail.com [27 ส.ค. 57 14:31] ( IP A:125.27.40.73 X: )
ความคิดเห็นที่ 120
   

ขอสัญญาว่าจ้างตัดชุดยูนิฟอร์มพนักงานด้วยคะ  รบกวนด้วยค่า ขอบคุณค่าาา

vee_jia@hotmail.co.th

โดย: vee_jia@hotmail.co.th [1 ก.ย. 57 10:26] ( IP A:203.154.154.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 121
   

รบกวนขอ สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง (**เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่า**) ขอบคุณมากๆค่า 

โดย: uniquezenss@hotmail.com [3 ก.ย. 57 22:26] ( IP A:58.11.66.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 122
   

รบกวน ขอสัญญารับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Contractor Contract) เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทาง e-mail address ด้วย ขอบพระคุณมากครับ

fspncompany@yahoo.com

โดย: fspncompany@yahoo.com [11 ก.ค. 58 10:52] ( IP A:223.205.43.123 X: )
ความคิดเห็นที่ 123
   


   รบกวนส่งแบบสัญญาว่าจ้าง. ตำแหน่ง การตลาด และตำแหน่งเซลล์(กรณี พนักงานขายมีเงินเดือน ประจำ มีค่าคอม มีค่าน้ำมัน มีค่าโทรศัพท์) แต่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกับทางบริษัทฯ ไว้  ควรทำหนังสือสัญญา ออกมาในทิศทางใด 

ด้วยนะคะ รบกวนส่งมาที่ mail : note_u@hotmail.com 

 

โดย: note_u@hotmail.com [2 ม.ค. 60 18:50] ( IP A:223.24.60.139 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน