ปิงปองกีฬาแห่งชาตินครเกมส์ 16 ก.ย. 50
    ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์ ( ปิงปอง )

16/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ลพบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 2 : 3
กิติกานต์ คำเจริญ-ยุทธนา ทับบุญมี
Set 1 ==> 4 : 11
Set 2 ==> 11 : 7
Set 3 ==> 10 : 12
Set 4 ==> 11 : 8
Set 5 ==> 7 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ลพบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 : 2
สมบัติ เกตุทอง-ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ
Set 1 ==> 11 : 5
Set 2 ==> 7 : 11
Set 3 ==> 5 : 11
Set 4 ==> 11 : 7
Set 5 ==> 11 : 8
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ลพบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 0 : 3
อนุศักดิ์ บุตรเนตร-สุริยะ ประเสรืฐศรี
Set 1 ==> 10 : 12
Set 2 ==> 8 : 11
Set 3 ==> 9 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง ลพบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 0 : 3
กิติกานต์ คำเจริญ-ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ
Set 1 ==> 7 : 11
Set 2 ==> 10 : 12
Set 3 ==> 8 : 11

สรุปผลการแข่งขัน พิจิตร ชนะ ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1


16/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS สงขลา ผลการแข่งขัน 0 : 3
ภาคภูมิ รัตนพันธ์-ปอนด์ ชอบแต่ง
Set 1 ==> 9 : 11
Set 2 ==> 7 : 11
Set 3 ==> 8 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS สงขลา ผลการแข่งขัน 0 : 3
นรินทร์ รอดเอียม-ทัศนะ โสมาบุตร
Set 1 ==> 6 : 11
Set 2 ==> 7 : 11
Set 3 ==> 6 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS สงขลา ผลการแข่งขัน 3 : 2
โอฬาร จิรมงคลโรจน์-ยศ ลออพิพัฒน์
Set 1 ==> 8 : 11
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 12 : 10
Set 4 ==> 11 : 5
Set 5 ==> 11 : 4
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS สงขลา ผลการแข่งขัน 1 : 3
ภาคภูมิ รัตนพันธ์-ทัศนะ โสมาบุตร
Set 1 ==> 11 : 7
Set 2 ==> 10 : 12
Set 3 ==> 5 : 11
Set 4 ==> 8 : 11

สรุปผลการแข่งขัน สงขลา ชนะ นนทบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1

16/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 0 : 3
อภินันท์ สืบพิมพ์พาวงศ์-ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==> 10 : 12
Set 2 ==>11: 13
Set 3 ==> 4 : 11

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3: 0
ไพศาล ณรงค์แสง-ธนากร สว่างวงศ์
Set 1 ==> 11: 4
Set 2 ==> 11 : 4
Set 3 ==> 11 : 8
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 3 : 2
พัฒนะ ศรีราช- ศุภรัตน์ เมืองทิพย์
Set 1 ==> 9 : 11
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 11 : 9
Set 4 ==> 11: 6
Set 5 ==> 11: 8
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 0 : 3
อภินันท์ สืบพิมพ์พาวงศ์- ธนากร สว่างวงศ์
Set 1 ==> 5 :11
Set 2 ==> 8 : 11
Set 3 ==>6 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 5คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 2 : 3
ไพศาล ณรงค์แสง-ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==> 11 :8
Set 2 ==> 7 : 11
Set 3 ==>12: 10
Set 4 ==> 4 : 11
Set 5 ==>8: 11
สรุปผลการแข่งขัน ชุมพร ชนะ อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3 : 2

09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
สุรียัน ชาลี-อนุวัฒน์ เทพประเทียน
Set 1 ==> 11 : 7
Set 2 ==>11: 4
Set 3 ==> 11 : 5

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS สุพรรณบุรีผลการแข่งขัน 3: 0
นพรัตน์ บุญทิม-สานนท์ วงศ์แก้ว
Set 1 ==> 11: 5
Set 2 ==> 11 : 4
Set 3 ==> 11 : 5
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ชัยภูมิVSสุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 1 : 3
สิทธิพัน ฤทธิสำเร็จ- ทศพล วิวรรณธนานุตร์
Set 1 ==> 11 : 7
Set 2 ==> 6 : 11
Set 3 ==> 7 : 11
Set 4 ==> 5 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4คู่ระหว่าง ชัยภูมิVSสุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
สุรียัน ชาลี- สานนท์ วงศ์แก้ว
Set 1 ==> 11 :5
Set 2 ==> 11 : 7
Set 3 ==>11 : 1
สรุปผลการแข่งขัน ชัยภูมิ ชนะ สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1

09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง สงขลา VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 2 : 3
ปอนด์ ชอบแต่ง-สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล
Set 1 ==> 11 : 8
Set 2 ==> 5 : 11
Set 3 ==> 11 : 5
Set 4 ==> 6 : 11
Set 5 ==> 9 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง สงขลา VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
ทัศนะ โสมาบุตร-ฉัตรชนก หาญเชิงค้า
Set 1 ==> 9 : 11
Set 2 ==> 4 :11
Set 3 ==> 6 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง สงขลา VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
กรศักดิ์ ตันติวิชช์-ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล
Set 1 ==> 3 : 11
Set 2 ==> 6 : 11
Set 3 ==> 6 : 11

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะ สงขลา ผลการแข่งขัน 3 : 0


16/09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1
ภาคภูมิ รัตนพันธ์-กิติกานต์ คำเจริญ
Set 1 ==> 7 : 11
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 11 : 7
Set 4 ==> 13 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 2
นรินทร์ รอดเอียม-สมบัติ เกตุทอง
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 5 :11
Set 3 ==> 9 : 11
Set 4 ==> 11 :8
Set 5 ==> 11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
โอฬาร จิรมงคลโรจน์-อนุศักดิ์ บุตรเนตร
Set 1 ==> 11 : 7
Set 2 ==> 11 : 7
Set 3 ==> 11 : 3

สรุปผลการแข่งขัน นนทบุรี ชนะ ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0

16/09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS เชียงใหม่ผลการแข่งขัน3 :2
สุรียัน ชาลี- ถิรายุ คำไชยวงค์
Set 1 ==> 9: 11
Set 2 ==> 11 : 7
Set 3 ==> 11 : 2
Set 4 ==> 8: 11
Set 5 ==> 14 : 12

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ชัยภูมิVS เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน 3:0
นพรัตน์ บุญทิม - กฤษณ์ ลิขิตอนุรักษ์
Set 1 ==>11 : 8
Set 2 ==>13 : 11
Set 3 ==> 11 : 9

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน 0 : 3
ชวนันท์ ชวนินทวิสุทธิ์ -กฤษดา กิตติยะ
Set 1 ==>2: 11
Set 2 ==> 5: 11
Set 3 ==> 6 : 11

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน 3 : 1
สุรียัน ชาลี -กฤษณ์ ลิขิตอนุรักษ์
Set 1 ==>11:5
Set 2 ==>7: 11
Set 3 ==>11 :4
Set 4 ==>11 :7

สรุปผลการแข่งขัน ชัยภูมิ ชนะ เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน 3 : 1

16/09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง สุพรรณบุรี VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 2 : 3
อนุวัฒน์ เทพประเทียน- ไพศาล ณรงค์แสง
Set 1 ==> 15: 13
Set 2 ==> 6 : 11
Set 3 ==> 11 : 7
Set 4 ==> 11 : 13
Set 5 ==> 12 : 14
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง สุพรรณบุรี VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 0 : 3
สานนท์ วงศ์แก้ว - อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์
Set 1 ==> 8 : 11
Set 2 ==> 6 : 11
Set 3 ==> 7 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง สุพรรณบุรี VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 0 : 3
ทศพล วิวรรณธนานุตร์ - ศิวพงศ์ เคนศรี
Set 1 ==> 8 : 11
Set 2 ==> 3 : 11
Set 3 ==> 6 : 11
สรุปผลการแข่งขัน อุบลราชธานี ชนะ สุพรรณบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
โดย: คิงคองลุย [17 ก.ย. 50 13:18] ( IP A:125.27.130.33 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน