ปิงปองกีฬาแห่งชาตินครเกมส์ ทีมหญิง 16 ก.ย. 50
   ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์ ( ปิงปอง )

16/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ระนอง VS นครราชสีมา ผลการแข่งขัน 3 : 0
สุธาสินี เสวตรบุตร-สุดารัตน์ ฉิ่งสำโรง
Set 1 ==> 11 : 3
Set 2 ==> 11 : 4
Set 3 ==> 11 : 2
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ระนอง VSนครราชสีมา ผลการแข่งขัน 3 : 2
วิสุดา สบายดี-ปัญจพร ธนะธรรมจารีย์
Set 1 ==> 11 : 8
Set 2 ==> 11 :13
Set 3 ==> 8 : 11
Set 4 ==> 13 : 11
Set 5 ==> 11 : 5
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ระนอง VS นครราชสีมา ผลการแข่งขัน 3 : 0
นิธิพร สกุลลิ่มสุวรรณ-นลพรรณ อ่อนศิริ
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 11 : 5

สรุปผลการแข่งขัน ระนอง ชนะ นครราชสีมา ผลการแข่งขัน 3 : 0

16/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 1 : 3
วารุณี กสิกิจ-อมรรัตน์ อึ้งสกุล
Set 1 ==> 11 : 5
Set 2 ==> 7 : 11
Set 3 ==> 6 : 11
Set 4 ==> 9 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่างสุโขทัย VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 0
ศุภลักษณ์ เขียวแก้ว-ณัฐพร ศุภสันติ
Set 1 ==> 11 : 9
Set 2 ==> 11 :8
Set 3 ==> 11 : 3
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 2
อมรรัตน์ สวัสดิรักษา-ฐิตารีย์ โลหะรักษ์
Set 1 ==> 5 : 11
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 7 : 11
Set 4 ==> 11 : 7
Set 5 ==> 12 : 10
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 0
วารุณี กสิกิจ-ณัฐพร ศุภสันติ
Set 1 ==> 13 : 11
Set 2 ==> 15 : 13
Set 3 ==> 11 : 7

สรุปผลการแข่งขัน สุโขทัย ชนะ ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 1

16/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1
นภาพร แหวนแก้ว-ถุงเงิน เรืองสมุทร
Set 1 ==> 5 : 11
Set 2 ==>11: 4
Set 3 ==> 11 : 7
Set 4 ==> 11 : 9
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 1: 3
อิศราภรณ์ เถาว์โท-พิชญ์สินี ปานแม้น
Set 1 ==> 14: 12
Set 2 ==> 6 : 11
Set 3 ==> 9 : 11
Set 4==> 10 : 12
เทเบิลเทนนิส - ทีม หญิงคู่ที่ 3 คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
กนิษฐา โพธิอุดมสกุล- ภรทิพย์ วงษ์คำภา
Set 1 ==> 11 : 5
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 11 : 4
เทเบิลเทนนิส - ทีม หญิงคู่ที่ 4คู่ระหว่าง อุบลราชธานี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 2
นภาพร แหวนแก้ว- พิชญ์สินี ปานแม้น
Set 1 ==> 8 :11
Set 2 ==> 7 : 11
Set 3 ==>11 : 9
Set 4 ==>11 : 6
Set 5 ==>11 : 7
สรุปผลการแข่งขัน อุบลราชธานี ชนะ ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1

16/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลำพูน ผลการแข่งขัน 3 : 0
พรรัตน์ รูปสูง-บุญญาภรณ์ สินธุบุญ
Set 1 ==> 11 : 6
Set 2 ==>11: 9
Set 3 ==> 11 : 4

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลำพูน ผลการแข่งขัน 3: 0
กรกช สุภาเนติรัตน์-ชลธิชา ไบยรุ่งเรือง
Set 1 ==> 11: 6
Set 2 ==> 11 : 4
Set 3 ==> 11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลำพูน ผลการแข่งขัน 1 : 3
วิวรรธณี พิณพงศ์- ศิริพร อภิวัฒนมากร
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 6 : 11
Set 3 ==> 3 : 11
Set 4 ==> 9: 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลำพูน ผลการแข่งขัน 3 : 2
พรรัตน์ รูปสูง- ชลธิชา ไบยรุ่งเรือง
Set 1 ==> 11 :9
Set 2 ==> 4 : 11
Set 3 ==>8 : 11
Set 4 ==>11 : 6
Set 5 ==>11 : 7
สรุปผลการแข่งขัน ราชบุรี ชนะ ลำพูน ผลการแข่งขัน 3 : 1

16/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3 : 2
วารุณี กสิกิจ-นุจรี วงศ์พมิตร
Set 1 ==> 11 : 9
Set 2 ==> 8 : 11
Set 3 ==> 11 : 6
Set 4 ==> 10 : 12
Set 5 ==> 11 : 7
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 2 : 3
ศุภลักษณ์ เขียวแก้ว-อุษณี ทวิสัตย์
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 6 :11
Set 3 ==> 9 : 11
Set 4 ==> 11 :9
Set 5 ==> 3 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
อมรรัตน์ สวัสดิรักษา-ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ์
Set 1 ==> 7 : 11
Set 2 ==> 4 : 11
Set 3 ==> 7 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง สุโขทัย VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 2 : 3
วารุณี กสิกิจ-อุษณี ทวิสัตย์
Set 1 ==> 9 : 11
Set 2 ==> 11 : 8
Set 3 ==> 6 : 11
Set 4 ==> 11 : 3
Set 5 ==> 7 : 11

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะ สุโขทัย ผลการแข่งขัน 3 : 1

16/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 2
ปัญจพร ธนะธรรมจารีย์-ณัฐพร ศุภสันติ
Set 1 ==> 7 : 11
Set 2 ==> 11 : 8
Set 3 ==> 7 : 11
Set 4 ==> 11 : 2
Set 5 ==> 12 : 10
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 0 : 3
สุดารัตน์ ฉิงสำโรง-อมรรัตน์ อึ๋งสกุล
Set 1 ==> 8 : 11
Set 2 ==> 8 :11
Set 3 ==> 9 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 0
นลพรรณ อ่อนศิริ-ทิฆัมพร ดูวา
Set 1 ==> 11 : 7
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 11 : 4
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 2
ปัญจพร ธนะธรรมจารีย์-อมรรัตน์ อึ๋งสกุล
Set 1 ==> 11 : 8
Set 2 ==> 8 : 11
Set 3 ==> 12 : 10
Set 4 ==> 5 : 11
Set 5 ==> 12 : 10

สรุปผลการแข่งขัน นครราชสีมา ชนะ ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 1

16/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิงคู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน3 :0
ธิดาพร วงศ์บุญ- กรกช สุภาเนติรัตน์
Set 1 ==> 11: 7
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 11 : 8

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3:1
ปิยพร ปานนาค - พรรัตน์ รูปสูง
Set 1==>10: 12
Set 2 ==>11: 9
Set 3 ==> 11 : 5
Set4==> 11 : 6

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิงคู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3: 0
พิสิฏฐา เมฆอัมพร -วิวรรธนี พิณพงศ์
Set 1 ==>11: 3
Set 2 ==> 11: 1
Set 3 ==> 11 : 6

สรุปผลการแข่งขัน นนทบุรี ชนะ ราชบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0

16/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ลำพูน VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 :1
ชลธิชา ไบยรุ่งเรือง- ถุงเงิน เรืองสมุทร
Set 1 ==> 11: 7
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 10 : 12
Set 4 ==> 11: 6

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ลำพูน VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 2:3
บุญญาภรณ์ สินธุบุญ - พิชญ์สินี ปานแม้น
Set 1 ==>11 : 8
Set 2 ==>13 : 11
Set 3 ==> 3 : 11
Set 4 ==> 4 : 11
Set 5 ==> 7 : 11

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ลำพูน VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
ศิริพร อภิวัฒนมากร -ภรทิพย์ วงษ์คำภา
Set 1 ==>11: 5
Set 2 ==> 12: 10
Set 3 ==> 11 : 3

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4คู่ระหว่าง ลำพูน VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1
ชลธิชา ไบยรุ่งเรือง -พิชญ์สินี ปานแม้น
Set 1 ==>11:7
Set 2 ==>8: 11
Set 3 ==>11 :9
Set 4 ==>11 :7

สรุปผลการแข่งขัน ลำพูน ชนะ ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 1
โดย: คิงคองลุย [17 ก.ย. 50 13:21] ( IP A:125.27.130.33 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน