ผลการแข่งขัน ปิงปองทีมชาย กีฬาแห่งชาติ วันที่ 17 ก.ย. 50
    ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์ ( ปิงปอง )

17/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 1 : 3
ภาคภูมิ รัตนพันธ์-ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ
Set 1 ==> 11: 9
Set 2 ==> 10: 12
Set 3 ==> 9: 11
Set 4 ==> 9: 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 0 : 3
สุชาธิษณ์ จีประดับ-ยุทธนา ทับบุญมี
Set 1 ==> 4 : 11
Set 2 ==> 8 : 11
Set 3 ==> 8 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 :1
โอฬาร จิรมงคลโรจน์-สุริยะ ประเสริฐศรี
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 7 : 11
Set 3 ==> 11 : 9
Set 4 ==> 11 : 8
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 : 0
ภาคภูมิ รัตนพันธ์-ยุทธนา ทับบุญมี
Set 1 ==> 11 : 9
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 11 : 9
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 5 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 : 0
สุชาธิษณ์ จีประดับ-ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ
Set 1 ==> 11 : 8
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 11 : 5

สรุปผลการแข่งขัน นนทบุรี ชนะ พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 : 2

17/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
ฉัตรชนก หาญเชิงค้า-กิติกานต์ คำเจริญ
Set 1 ==> 11: 3
Set 2 ==> 11: 5
Set 3 ==> 11: 3
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล-สมบัติ เกตุทอง
Set 1 ==> 11 : 3
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 11 : 2
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง รุงเทพมหานคร VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 :0
ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล-อนุศักดิ์ บุตรเนตร
Set 1 ==> 11 : 1
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 11 : 3

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0

17/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง สุพรรณบุรี VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 0 : 3
อนุวัฒน์ เทพประเทียน- ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==> 6:11
Set 2 ==> 14 :16
Set 3 ==> 9 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง สุพรรณบุรีVS ชุมพร ผลการแข่งขัน 0:3
สานนท์ วงศ์แก้ว - ธนกร สว่างวงศ์
Set 1 ==>7 : 11
Set 2 ==>4 : 11
Set 3 ==> 8 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง สุพรรณบุรี VSชุมพร ผลการแข่งขัน0: 3
ทศพล วิวรรณธนานุตร์ -ศุภรัตน์ เมืองทิพย์
Set 1 ==>8:11
Set 2 ==> 9: 11
Set 3 ==> 7:11

สรุปผลการแข่งขัน ชุมพร ชนะ สุพรรณบุรีผลการแข่งขัน 3 :0

17/09/2550 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3 : 1
ถิรายุ คำไชยวงค์-ไพศาล ณรงค์แสง
Set 1 ==> 11 : 9
Set 2 ==> 11 : 6
Set 3 ==> 9 : 11
Set 4 ==> 11 : 4
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3:1
กฤษดา กิตติยะ- อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์
Set 1 ==>14 : 12
Set 2 ==>7 : 11
Set 3 ==>11 : 7
Set 4 ==>11 : 9
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VSอุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3: 0
กฤษณ์ ลิขิตอนุรักษ์ -พัฒนะ ศรีราช
Set 1 ==>11:9
Set 2 ==> 11: 7
Set 3 ==> 13:11

สรุปผลการแข่งขัน เชียงใหม่ ชนะ อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3 :0

17/09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง สงขลา VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0
ทัศนะ โมาบุตร-อนุศักดิ์ บุตรเนตร
Set 1 ==> 11: 4
Set 2 ==> 11: 9
Set 3 ==> 11: 3
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง สงขลา VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 2
ปอนด์ ชอบแต่ง-สมบัติ เกตุทอง
Set 1 ==> 7 : 11
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 11 : 13
Set 4 ==> 11 : 9
Set 5 ==> 11 : 3
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง สงขลา VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 :1
ยศ ลออพิพัฒน์-กิติกานต์ คำเจริญ
Set 1 ==> 10 : 12
Set 2 ==> 11 : 5
Set 3 ==> 11 : 7
Set 4 ==> 11 : 5

สรุปผลการแข่งขัน สงขลา ชนะ ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 : 0

17/09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 : 1
ฉัตรชนก หาญเชิงค้า-ยุทธนา ทับบุญมี
Set 1 ==> 11 : 8
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 11 : 4
Set 4 ==> 11 : 7
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 : 2
สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล-สมบัติ สุริยะ ประเสริฐศรี
Set 1 ==> 11 : 13
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 11 : 8
Set 4 ==> 9 : 11
Set 5 ==> 11 : 7
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 0 :3
ธนวัฒน์ วิภาวัฒนกุล-ธนวันต์ รู้คงประเสิรฐ
Set 1 ==> 9 : 11
Set 2 ==> 8 : 11
Set 3 ==> 11 : 13
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง กรุงเทพมหานคร VS พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 :0
ฉัตรชนก หาญเชิงกล้า-สุริยะ ประเสริฐศรี
Set 1 ==> 11 : 9
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 11 : 7

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะ พิจิตร ผลการแข่งขัน 3 : 1

17/09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
ทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3:1
สุรียัน ชาลี-อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์
Set 1 ==> 6 : 11
Set 2 ==> 11:6
Set 3 ==> 12 : 10
Set 4 ==> 11 : 7

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน3:2
นพรัตน์ บุญทิม- ไพศาล ณรงค์แสง
Set 1 ==>10: 12
Set 2 ==>8:11
Set 3 ==>11 :7
Set 4 ==>11 :5
Set 5 ==>11 :6

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่3 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 1:3
สิทธิพัน ฤทธิสำเร็จ-ศิวพงศ์ เคนศรี
Set 1 ==>8:11
Set 2 ==>10:12
Set 3 ==> 11:4
Set 4 ==> 6:11

เทเบิลเทนนิส - ทีมชายคู่ที่ 4 คู่ระหว่าง ชัยภูมิ VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน3:1
สุรียัน ชาลี-ไพศาล ณรงค์แสง
Set 1 ==>11:8
Set 2 ==>11:7
Set 3 ==> 10:12
Set 4 ==> 11:9

สรุปผลการแข่งขัน ชัยภูมิ ชนะ อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3 :1

17/09/2550 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 1:3
ถิรายุ คำไชยวงค์-ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==> 13 : 15
Set 2 ==> 9:11
Set 3 ==> 11 : 8
Set 4 ==> 11 : 13

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS ชุมพร ผลการแข่งขัน3:1
กฤษดา กิตติยะ- ธนกร สว่างวงศ์
Set 1 ==>11: 6
Set 2 ==>9:11
Set 3 ==>16 :14
Set 4 ==>11 :4

เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย คู่ที่3 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS ชุมพร ผลการแข่งขัน 1:3
กฤษณ์ ลิขิตอนุรักษ์-ศภรัตน์ เมืองทิพย์
Set 1 ==>12:14
Set 2 ==>7:11
Set 3 ==> 13:11
Set 4 ==> 3:11

เทเบิลเทนนิส - ทีมชายคู่ที่ 4 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS ชุมพร ผลการแข่งขัน3:2
ถิรายุ คำไชยวงค์-ธนกร สว่างวงศ์
Set 1 ==>7:11
Set 2 ==>11:8
Set 3 ==> 11:7
Set 4 ==> 11:5

เทเบิลเทนนิส - ทีมชายคู่ที่ 5 คู่ระหว่าง เชียงใหม่ VS ชุมพร ผลการแข่งขัน0:3
กฤษดา กิตติยะ-ธีรเดช เมฆอัมพร
Set 1 ==>11:13
Set 2 ==>8:11
Set 3 ==> 6:11

สรุปผลการแข่งขัน ชุมพร ชนะ เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน 3 :2
โดย: คิงคองลุย [17 ก.ย. 50 16:12] ( IP A:125.27.136.251 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

ประเภททีมชาย สาย 1 แข่งขัน วันที่ 16 – 17 กันยายน 2550
1. กรุงเทพฯ แข่ง 3 ชนะ 3 แพ้ 0
2. พิจิตร แข่ง 3 ชนะ 1 แพ้ 2
3. สงขลา แข่ง 3 ชนะ 2 แพ้ 1
4. นนทบุรี แข่ง 3 ชนะ 2 แพ้ 1
5. ลพบุรี แข่ง 4 ชนะ 0 แพ้ 4
*โปรแกรมแข่งวันที่ 18 กันยายน 2550
- นนทบุรี พบกับ กรุงเทพฯ เวลา 9.00 น.
- สงขลา พบกับ พิจิตร เวลา 9.00 น.

ประเภททีมชาย สาย 2
1. เชียงใหม่ แข่ง 3 ชนะ 1 แพ้ 2
2. ชุมพร แข่ง 3 ชนะ 3 แพ้ 0
3. ชัยภูมิ แข่ง 3 ชนะ 3 แพ้ 0
4. สุพรรณบุรี แข่ง 3 ชนะ 0 แพ้ 3
5. อุบล แข่ง 4 ชนะ 1 แพ้ 3
*โปรแกรมแข่งวันที่ 18 กันยายน 2550
- สุพรรณบุรี พบกับ เชียงใหม่ เวลา 9.00 น.
- ชัยภูมิ พบกับ ชุมพร เวลา 9.00 น.
โดย: คิงคองลุย [17 ก.ย. 50 17:09] ( IP A:125.27.136.251 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน