ผลการแข่งขัน ปิงปองทีมหญิง กีฬาแห่งชาติ วันที่ 17 ก.ย. 50
   ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์ ( ปิงปอง )

17/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ภูเก็ต VS ระนอง ผลการแข่งขัน 3 : 2
อมรรัตน์ อึงสกุล-วิสุดา สบายดี
Set 1 ==> 14: 12
Set 2 ==> 6: 11
Set 3 ==> 11: 7
Set 4 ==> 6: 11
Set 5 ==> 13: 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ภูเก็ต VS ระนอง ผลการแข่งขัน 0 : 3
ณัฐพร ศุภสันติ-สุธาสินี เสวตรบุตร
Set 1 ==> 6 : 11
Set 2 ==> 3 : 11
Set 3 ==> 2 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ภูเก็ต VS ระนอง ผลการแข่งขัน 2 :3
ฐิตารีย์ โลหะรักษ์-นิธิพร สกุลลิ่มสุวรรณ
Set 1 ==> 6 : 11
Set 2 ==> 11 : 9
Set 3 ==> 9 : 11
Set 4 ==> 11 : 8
Set 5 ==> 7 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง ภูเก็ต VS ระนอง ผลการแข่งขัน 0 : 3
อมรรัตน์ อึงสกุล-สุธาสินี เสวตรบุตร
Set 1 ==> 4: 11
Set 2 ==> 6 : 11
Set 3 ==> 9 : 11

สรุปผลการแข่งขัน ระนอง ชนะ ภูเก็ต ผลการแข่งขัน 3 : 1

17/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
ปัญจพร ธนะธรรมจารีย์-อุษณี ทวิสัตย์
Set 1 ==> 7: 11
Set 2 ==> 8: 11
Set 3 ==> 10: 12
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
สุดารัตน์ ฉิ่งสำโรง-ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ์
Set 1 ==> 8 : 11
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 3 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 :3
นลพรรณ อ่อนศิริ-นุจรี วงศ์พมิตร
Set 1 ==> 3 : 11
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 5 : 11

สรุปผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานคร ชนะ นครราชสีมา ผลการแข่งขัน 3 : 0

17/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่างลำพูนVS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 2: 3
ชลธิชา ไบยรุ่งเรือง-กนิษฐา โพธิอุดมสกุล
Set 1 ==> 11 : 6
Set 2 ==>4 : 11
Set 3 ==> 11 : 2
Set 4 ==>5 : 11
Set 5 ==>7: 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่างลำพูน VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 0:3
ศิรพร อภิวัฒนมากร- นภาพร แหวนแก้ว
Set 1 ==>6: 11
Set 2 ==>6 : 11
Set 3 ==>11 :13
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่างลำพูนVSอุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3: 1
บุญญาภรณ์ สินธุบุญ -อิศราภรณ์ เถาว์โท
Set 1 ==>11:2
Set 2 ==> 5: 11
Set 3 ==> 11:9
Set 4 ==> 11:9
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่4 คู่ระหว่างลำพูนVSอุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3: 1
ชลธิชา ไบยรุ่งเรือง-นภาพร แหวนแก้ว
Set 1 ==>9:11
Set 2 ==>11: 7
Set 3 ==> 11:5
Set 4 ==>12:10
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่5 คู่ระหว่างลำพูนVSอุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 0:3
ศิริพร อภิวัฒนมากร-กนิษฐา โพธิอุดมสกุล
Set 1 ==>5:11
Set 2 ==>8: 11
Set 3 ==> 4:11

สรุปผลการแข่งขัน อุบลราชธานี ชนะ ลำพูน ผลการแข่งขัน 3 :2

17/09/2550 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่างนนทบุรีVSลพบุรี ผลการแข่งขัน 3:0
ธิดาพร วงศ์บุญ-เนติรัฐ ทองคลี
Set 1 ==> 11 : 4
Set 2 ==> 11:2
Set 3 ==> 11 : 2
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่างนนทบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน3:0
ปิยพร ปานนาค- พิชญ์สินี ปานแม้น
Set 1 ==>11: 9
Set 2 ==>11 : 8
Set 3 ==>11 :4
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่างนนทบุรีVSลพบุรี ผลการแข่งขัน 3:0
พิสิฏฐา เมฆอัมพร -ถุงเงิน เรืองสมุทร
Set 1 ==>11:4
Set 2 ==>11: 7
Set 3 ==> 11:9

สรุปผลการแข่งขัน นนทบุรี ชนะ ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 :0

17/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS สุโขทัย ผลการแข่งขัน 1 : 3
ปัญจพร ธนะธรรมจารีย์-ศุภลักษณ์ เขียวแก้ว
Set 1 ==> 11 : 9
Set 2 ==> 9 : 11
Set 3 ==> 6 : 11
Set 4 ==> 6 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS สุโขทัย ผลการแข่งขัน 1 : 3
สุดารัตน์ ฉิงสำโรง-วารุณี กสิกิจ
Set 1 ==> 3 : 11
Set 2 ==> 5 : 11
Set 3 ==> 11 : 9
Set 4 ==> 1 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง นครราชสีมา VS สุโขทัย ผลการแข่งขัน 0 :3
นลพรรณ อ่อนศิริ-อมรรัตน์ สวัสดิรักษา
Set 1 ==> 6 : 11
Set 2 ==> 10 :12
Set 3 ==> 7 : 11

สรุปผลการแข่งขัน สุโขทัย ชนะ นครราชสีมา ผลการแข่งขัน 3 : 0

17/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 1 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ระนอง VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3 : 1
สุธาสินี เสวตรบุตร-อุษณี ทวิสัตย์
Set 1 ==> 13 : 11
Set 2 ==> 10 : 12
Set 3 ==> 18 : 16
Set 4 ==> 11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ระนอง VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 0 : 3
วิสุดา สบายดี-ปรีย์กัญญ์ เตรียมโพธิ์
Set 1 ==> 5 : 11
Set 2 ==> 3 : 11
Set 3 ==> 7 : 11
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 3 คู่ระหว่าง ระนอง VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3 :0
นิธิพร สกุลลิ่มสุวรรณ-นุจรี วงศ์พมิตร
Set 1 ==> 11 : 7
Set 2 ==> 11 : 8
Set 3 ==> 11 : 6
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง ระนอง VS กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3 : 1
สุธาสินี เสวตรบุตร-ปรีย์กัญญ์ เตรียมโพธิ์
Set 1 ==> 8 : 11
Set 2 ==> 11 :5
Set 3 ==> 11 : 8
Set 4 ==> 11 : 7

สรุปผลการแข่งขัน ระนอง ชนะ กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน 3 : 1

17/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3:2
พรรัตน์ รูปสูง-พิชญ์สินี ปานแม้น
Set 1 ==> 8 : 11
Set 2 ==> 11:3
Set 3 ==> 8 : 11
Set 4 ==> 11 : 6
Set 5 ==> 11 : 8

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3:0
กรกช สุภาเนติรัตน์- ภรทิพย์ วงษ์คำภา
Set 1 ==>11: 6
Set 2 ==>11:3
Set 3 ==>11 :4

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่3 คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน 1:3
วิวรรธณี พิณพงศ์-ถุงเงิน เรืองสมุทร
Set 1 ==>13:11
Set 2 ==>7:11
Set 3 ==> 8:11
Set 4 ==> 5:11

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 4 คู่ระหว่าง ราชบุรี VS ลพบุรี ผลการแข่งขัน3:0
นพรัตน์ รูปสูง-ภรทิพย์ วงษ์คำภา
Set 1 ==>11:2
Set 2 ==>11:4
Set 3 ==> 11:6

สรุปผลการแข่งขัน ราชบุรี ชนะ ลพบุรี ผลการแข่งขัน 3 :1

17/09/2550 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 2 รอบรอบแรก สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ
เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 1 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3:0
ธิดาพร วงศ์บุญ-นภาพร แหวนแก้ว
Set 1 ==> 11 :8
Set 2 ==> 11:3
Set 3 ==> 11 : 4

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่ 2 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3:2
ปิยพร ปานนาค- กนิษฐา โพธิอุดมสกุล
Set 1 ==>7: 11
Set 2 ==>11:5
Set 3 ==>12 :10
Set 4 ==>10:12
Set 5 ==>11 :6

เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง คู่ที่3 คู่ระหว่าง นนทบุรี VS อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3:1
สุวิดา โทศรีทา-อิศราภรณ์ เถาว์โท
Set 1 ==>11:5
Set 2 ==>11:7
Set 3 ==> 9:11
Set 4 ==> 11:7

สรุปผลการแข่งขัน นนทบุรี ชนะ อุบลราชธานี ผลการแข่งขัน 3 :0
โดย: คิงคองลุย [17 ก.ย. 50 17:12] ( IP A:125.27.136.251 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

ประเภททีมหญิง สาย 1 แข่งขัน วันที่ 16 – 17 กันยายน 2550
1. กรุงเทพฯ แข่ง 3 ชนะ 2 แพ้ 1
2. ระนอง แข่ง 3 ชนะ 3 แพ้ 0
3. สุโขทัย แข่ง 3 ชนะ 2 แพ้ 1
4. ภูเก็ต แข่ง 3 ชนะ 0 แพ้ 3
5. นครราชสีมา แข่ง 4 ชนะ 1 แพ้ 3
*โปรแกรมแข่งวันที่ 18 กันยายน 2550
- ภูเก็ต พบกับ กรุงเทพฯ เวลา 10.30 น.
- สุโขทัย พบกับ ระนอง เวลา 10.30 น.

ประเภททีมหญิง สาย 2
1. นนทบุรี แข่ง 3 ชนะ 3 แพ้ 0
2. อุบล แข่ง 3 ชนะ 2 แพ้ 1
3. ราชบุรี แข่ง 3 ชนะ 2 แพ้ 1
4. ลำพูน แข่ง 3 ชนะ 1 แพ้ 2
5. ลพบุรี แข่ง 4 ชนะ 4 แพ้ 0
*โปรแกรมแข่งวันที่ 18 กันยายน 2550
- ลำพูน พบกับ นนทบุรี เวลา 10.30 น.
- ราชบุรี พบกับ อุบล เวลา 10.30 น.
โดย: คิงคองลุย [17 ก.ย. 50 17:24] ( IP A:125.27.136.251 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน