เห็นว่าน่าสนใจดีไม่รู้ว่ามีใครเคยอ่านบ้างมั้ยครับ
   LONG PIMPLED RUBBER CHARACTERISTICS

Long pimpled table tennis rubbers vary widely in their playing characteristics. With so many rubbers on the market (around 76 as at July 2004), it can be difficult to know what to buy. This page gives detailed descriptions of some long pimpled rubbers I have used, in the hope that this may assist somebody (somewhere!) to make a more informed purchase.

Rubbers were tested using a Hallmark Strategy or Butterfly Matsushita blade. Both are excellent blades for defensive or combination play. (If, however, you like to swap rubbers around between different blades, note that the Matsushita has a semi-large head, so rubbers cut to fit standard-size blades will be too small for it.)

Rubbers are listed alphabetically, followed by rankings. The comments and rankings are accurate, if at all, only for the sponge thicknesses listed; changing the sponge thickness will significantly alter the playing characteristics. Feedback on the usefulness and accuracy of this page (or lack thereof) is welcome, and can be directed to my e-mail address: dean[remove the brackets and these words and replace with the "at" symbol – this is an anti-spam device}tip.net.au.

A note on interpreting these reviews: How a rubber behaves when you use it depends on how you hit the ball. Different people hit the ball differently, so a rubber that behaves a certain way for me may not behave in exactly that way for you. To that extent, these rubber reviews are subjective. Does it follow that they are useless? I think not. Since your and my ways of hitting the ball are probably roughly similar, the way a rubber behaves for me will probably be roughly how it behaves for you. These reviews can therefore be useful – they can give you a rough idea of what rubber(s) would suit your game – even though they are somewhat subjective. The only alternative, I think, would be to give up rubber reviews entirely and to replace them with a more objective description of rubbers in terms of pimple length, height, geometry, spacing, hardness, and so on. I am not much impressed by this 'objective' approach. Although a rubber's physical characteristics must ultimately determine its playing characteristics, the interaction among the various physical characteristics is sufficiently complex that, in practice, knowing a rubber's physical characteristics will not tell you a great deal about its playing characteristics. This is why rubber manufacturers actually need to test rubbers (to see how they play), instead of simply selecting the desired playing characteristics from some corresponding list of physical characteristics. So rubber reviews, while subjective, are far more useful than a purely objective approach.--------------------------------------------------------------------------------

ANDRO CLOU [BLACK, 1MM SPONGE>

I only had a brief hit with this, so cannot give a detailed review. As with Globe 979, I would recommend it for close-to-the-table hitting and blocking. Chop-blocking against topspin will keep the ball fairly short (though not as short or controllable as Hallmark Super Special). Chops are difficult to control and tend to go long.

BUTTERFLY FEINT LONG II [BLACK, 1MM SPONGE>

Very good spin reversal for chops, on a par with Yasaka Phantom 008. Good 'wobble' on service returns and other shots (about as much as can be expected with the 40mm ball). Good control and consistency when returning serve. Low pushes are harder to do than with, say, XuShaoFa 989 or Stiga Destroyer, but with practice can be done consistently. Blocking against topspin produces excellent skim/float effects and spin randomisation. Lifting against topspin can be done consistently. This is therefore an excellent all-round rubber. However, it does feel slightly more 'springy' than average, so those who prefer the feel of a 'dead' rubber should probably look elsewhere (e.g., TSP Curl P1R). (Note on technique: blocking with Feint Long II seems to work best when done as close to the bounce as possible; moving the blade from left to right or right to left at the same time as blocking – as if to impart sidespin – assists variation.)

DONIC PIRANJA 2 ORIGINAL [BLACK, 1.2MM SPONGE>

I found this to be quite ineffective – usable, but not outstanding for anything. The rubber is fairly fast, with almost frictionless pimples. Despite this, spin reversal on chops is moderate at best; so, while chops can be done consistently, they will cause little trouble for the opponent – the best you can do is stay in the rally and hope the opponent is not a consistent looper. Close to the table, blocks (which need to be done close to the bounce), pushes, and lifting against backspin (probably the rubber's best shot – fast and confusing) can all be done, but there is a distinct lack of control and consistency. The problem seems to lie in the peculiar combination of frictionless pimples with a thicker than usual sponge. The ball will usually sink into the sponge long enough for the ball to be directed where you want it to go. But in other cases, which are annoyingly frequent, the ball seems to slide off the pimples and you miss the shot. The problem is not as severe if you use Piranja on a blade with a 'harder' feel (Butterfly Matsushita, say, has a much harder feel than Hallmark Strategy), but I still can't see the rubber being used very effectively by many people. The overall feeling is of something like a poor man's Feint Long II. Try the latter first.

DOUBLE FISH 1615 [BLACK, 1MM SPONGE>

This all-round rubber is not only cheap but extremely effective! Because the pimples are quite hard, hitting and blocking can be done consistently, often producing an impressive "sink ball" effect (causing the opponent to hit into the net – though this effect is less pronounced with the 40mm ball). Yet spin reversal on long-distance chops is excellent (very close to Dr Neubauer Super Defence, and certainly more than XuShaoFa 989 or Stiga Destroyer), making 1615 outstanding for chops as well (although Stiga Destroyer is still probably more effective, since chops with Destroyer tend suddenly to 'die' or 'hold up' when they hit the other side of the table, making it hard for the opponent to loop again; whereas this effect is far less pronounced with 1615). There is a slight lack of directional control on chops – the ball goes roughly, but not precisely, where you aim it – but longitudinal control is unusually precise: by changing the angle and follow-through on chop strokes, you can control the length of the resulting ball. By using a slightly shorter follow-through and/or bringing the angle of the chop stroke closer to horizontal, you can produce spinny chops that bounce twice on the opponent's side of the table (of course, this is difficult if they loop at you very hard!). There is also some control over spin reversal: a harder chop with a stronger downwards movement will produce substantially more backspin. Pushes with 1615 are consistent, fast and with good spin reversal, often causing the opponent to loop or push long. Attacking against backspin can be done consistently and fast, although spin reversal is only moderate and there is (to my mind) a lack of "touch" or "feel": the hardness of the pimples prevents the ball "sinking in", thus reducing the contact time between ball and rubber, meaning one does not have a feeling of "guiding" the ball back to its intended location (rather, it can seem to "slip off"). Still, one can get used to this – you just have to hit the shot confidently and ignore the lack of "feel". Another possible disadvantage is that chop-blocks are difficult to do consistently or with much control: if you are going to block, the movement needs to be forwards rather than downwards. So, if you are used to chop-blocking, 1615 will be difficult to get used to. Overall though, the playing characteristics are as impressive as the price.

DOUBLE HAPPINESS C8 [BLACK, 1MM SPONGE>

C8 plays like a cross between Friendship 755 and Stiga Destroyer, and is very effective close to the table. Counter-hits, so long as you are in position and hit through the ball, are consistent and give decent spin reversal. Blocks against topspin can be done by using a strong forwards movement, although chop-blocks seem to work better: they are more consistent, stay low, and give good spin reversal while slowing the ball down. Hitting against backspin, especially against heavy backspin, is consistent and reasonably fast. As with 755, it is better to use a 'normal' style for hitting against backspin, rather than the 'scooping' style that is necessary for other long pimples (a 'normal' style, for backhand shots, uses the wrist and forearm in roughly equal amounts, whereas the 'scooping' style comes almost entirely from the forearm and involves opening the face of the bat while keeping a straight wrist throughout the shot). Pushes with C8 can be kept low, and produce enough variation to make the opponent hesitate. Chops with C8 give good to very good spin reversal – enough to trouble a good looper. However, because C8 is a relatively fast long pimpled rubber, it is really only good for fast chopping. It is difficult to slow the ball down, and it is difficult to control the rally when chopping (since everything happens too fast!). The speed also means chops tend to go long. Despite this, C8 would be effective for occasional or even frequent chops, so long as this is not the focus of one's game. Overall then, C8 is not especially good as a chopping rubber; and most close-to-the-table players would probably prefer Friendship 755 or 837 (since these are slightly better for hitting and normal blocking). But for those close-to-the-table players who like to hit and chop-block, C8 is probably the better choice.

DOUBLE HAPPINESS FOG / CLOUD AND FOG [RED, 1MM SPONGE>

Superbly effective and aptly named, "Cloud and Fog" is one of the best rubbers for close to the table play. Attacking shots – counter-hits, returns of serve and lifts against backspin – are consistent and give good spin reversal. (As with Friendship 755, it is better to use a 'normal' backhand stroke for these shots: a 'scooping' style lacks the same control and consistency.) The rubber's speed is medium – not fast enough to hit many outright winners – but the variety of speed and spin generated in combination with a faster forehand rubber can draw many errors; moreover, the amount of spin reversal can be difficult to judge precisely, so the opponent will often hesitate, allowing you to attack the next ball. Pushes can be kept low and flat – not a great deal of spin reversal, but good enough to stay in the rally or set up an attack. Blocking against topspin is superb and distinctive. By blocking close to the bounce with a slightly closed bat face, you can make the ball skim back low and flat with an unpredictable degree of 'sink' effect. In a rather contrived sense, the ball really does seem to float like a cloud, and the degree of 'sink' effect is foggy (uncertain). These confusing blocks – which are very consistent so long as you are in a good position to hit the shot – will draw many errors and hesitant shots from the opponent. As for chopping, Cloud and Fog is designed as an all-round rubber ("ideal for cutting and attacking", the packet says), but seems less effective for chops: although it is slow enough and has good enough control for consistent chops, and although the ball can be kept low enough to prevent the opponent from killing the ball, the spin reversal is only moderate and will not force many errors. Accordingly, the rubber would best suit those who mainly block and attack (perhaps adding chops for variety). Whether you prefer Friendship 837, Friendship 755 or Cloud and Fog is a matter of personal choice; to me these three stand out as the best of their kind.

DR NEUBAUER SCALPEL [RED, 1MM SPONGE>

I tested this on a Butterfly Matsushita blade with Hallmark Dr Neubauer Super Special on the other side. Surprisingly, there was not a great deal of difference between the two: Scalpel feels much the way one would expect Super Special to feel if you added a 1mm sponge. Spin reversal close to the table (on pushes, blocks and returns of serve) is not quite as good as Super Special, but the sponge makes it slightly better for attacking against backspin. Attacking against no spin is possible, though you have to watch the trajectory carefully as a fast attack can easily float long. Attacking against topspin is extremely difficult, as the virtually frictionless pimples mean the ball will go into the net or bounce on your side of the table. Chopping with Scalpel is probably slightly better than with Super Special, as chops tend to stay lower; but spin reversal on chops is only moderate. Overall, both rubbers are good for baffling the opponent, but Super Special seems more effective close to the table. While Scalpel is more effective away from the table, there are probably better chopping rubbers available elsewhere since the spin reversal on chops is only moderate. Scalpel thus has a limited niche: it would best suit those who play close to the table (and who do not need to attack against topspin) but who prefer the feeling of having sponge under the pimples.

FRIENDSHIP 563 [RED, 1MM SPONGE>

Genuine medium pimples (as opposed to medium long), capable of just about anything: counter-hits, blocks, chops, even loops. Very much a jack-of-all-trades, though: good at everything, outstanding at nothing. The pimples are too long for a fast short-pimples style game, yet too short (and with not enough spin reversal) for a standard combination game. Great fun to play with (because of the variety of shots that can be produced), but there is a danger of feeling 'stuck in the middle': most players would probably find it more effective to choose pimples that are shorter or longer than 563.

FRIENDSHIP 755 [BLACK, 1MM SPONGE>

Like 837 (see below), 755 is outstanding for an attacking long pimples game. Passive strokes – say, holding the bat out and hoping for the best – will have little effect, but active strokes, primarily counter-hits and blocks, are consistent, fast, and with reasonable spin reversal. By combining fast attacks from the 755 with fast attacks from a normal reverse rubber, the resulting variety of spin will trouble and confuse the opponent, often drawing weak shots which you can then kill with a strong forehand. Pushes can be kept low, and backspin can be attacked with relative ease (for the latter, it seems more effective to use a 'normal' style of backhand stroke rather than the 'scooping' style that is necessary with other long pimples). 755 is often described as a defensive rubber, and it can indeed be used for fairly consistent chopping; but this is not its main strength, since spin reversal on chops is only moderate, and chops have a slight tendency to go long (if only because 755 is faster than most long pimples). Thus 755 is most effectively used close to the table. In this respect, 755 and 837 are largely similar. Noticeable differences are that 755 is faster, has a more 'springy' feel (837 feels more 'dead'), and 755 gives better spin reversal on chops (though still only moderate reversal). Also, I think 755 does not work well on a soft, defensive blade (such as the Hallmark Strategy) – if you're going to use 755, I'd use at least an all-round blade, whereas 837 seems compatible with all blade types. Overall I prefer 837, but this is a matter of taste. Both are excellent rubbers.

FRIENDSHIP 837 [BLACK, 1MM SPONGE>

This is a delight to use close to the table. Hits and blocks are consistent and effective: so long as you use a positive forwards movement (this requires decent footwork so you can get into position!), 837 will produce a medium or medium-fast ball with a significant 'float' or 'sink' effect (a 'sink' ball is one which, because of the effect produced by the long pimples, tends to sink into the net when hit by the opponent; so, if you give the opponent a 'sink' ball, he or she will have to lift it higher than usual to prevent it sinking into the net). The effect is not magical, of course: the opponent can return a 'sink' ball by lifting it as if it were ordinary backspin. But by mixing 'sink' balls with topspin from a normal reverse rubber, the variety of shots produced will often wear down and confuse the opponent. Pushes with 837 can be kept low, and lifting against backspin will produce a fairly fast ball with flat trajectory and moderate spin reversal. Chops can be done consistently, but produce very little spin reversal and so are ineffective (the opponent will hardly ever loop into the net, will sometimes loop out, but will mostly just loop for a winner). In short, this is an excellent rubber, but must be used close to the table as part of a fast attacking and blocking game in the manner of, say, Carl Prean. Since 837 is easy to use, it is also an excellent introduction for those using long pimples for the first time.

GLOBE 979 [BLACK, 1MM SPONGE>

Somewhat similar to XuShaoFa 989 and Stiga Destroyer (all three are made in China), but faster and less consistent for chopping: chops tend to go long. Low pushes are difficult to do consistently, which to me is a significant disadvantage. Blocks are effective, so the rubber would suit a long pimples blocker. But in my view 989 and Stiga Destroyer are superior for most playing styles.

HALLMARK DR NEUBAUER SUPER DEFENCE [RED, 1MM SPONGE>

These almost frictionless long pimples give outstanding consistency and spin reversal for medium to long distance chopping – as much reversal as Super Special (thus frequently forcing the opponent to loop into the net or push), but chops with Super Defence stay lower. Remarkable control for chopping: the ball goes exactly where you want, and you feel safe aiming close to the lines. Worth trying just for its remarkable chopping properties. But completely one-dimensional. Blocks, pushes and attacks are extremely difficult to do consistently, because (what makes it so good for chopping in the first place) the ball just slides off the pimples, usually into the net. So, Super Defence does exactly what it is designed to do, but not much more. (Note on technique: because the ball can easily slide off the pimples, the chopping action – when viewed from side-on — needs to be a straight line rather than an arc.)

HALLMARK DR NEUBAUER SUPER SPECIAL [RED, NO SPONGE>

Super Special's remarkable properties make it far and away the best no-sponge long pimpled rubber for close to the table play. Massive spin reversal on all shots – substantially more than anything else on the market (except Super Defence, which has similar reversal for mid to long distance chopping). Chop-blocking against topspin – which seemingly can be done no matter how much topspin the opponent gives you (Super Special is not much affected by the opponent's spin) – produces a short backspin ball that is extremely difficult for the opponent to attack. Backspin balls can be attacked with Super Special by scooping/lifting; this produces a moderately fast topspin or sidespin ball. Very good wobble on most shots, particularly chop-blocks and service returns, while somehow maintaining excellent control. Perhaps slightly predictable given that all it really does is spin reversal; but opponents will consistently fail to realise just how much spin is sent back to them. Not quite so good (though still pretty effective) for long distance chops, as the ball tends to float slightly high. Also slightly boring, insofar as many Super Special shots involve little more than holding the bat out and watching the rubber do its magic. Moreover, attacking against topspin is virtually impossible (the ball will bounce on your side of the table!) – a significant disadvantage for some players. But really, Super Special has to be seen (or played with) to be believed; it shows what a good rubber research program can produce. One thing to consider, however, is that many players have found Super Special to lack durability: the pimples begin to break off fairly quickly. For such an expensive rubber, this is a significant disadvantage. (Note on technique: Hallmark and Dr Neubauer each produce a very short video demonstrating various techniques with no-sponge long pimples. Well worth watching if you are not sure how to use such rubbers effectively.)


Update: Owing to the split-up of Hallmark and Dr Neubauer, Hallmark Dr Neubauer Super Special is not ITTF-approved after June 2004. Hallmark now produces a new version, titled Hallmark Super Special, which aims for the same spin reversal with greater durability.
JOOLA FAKIR [BLACK, NO SPONGE>

According to Joola, reviewing Fakir is impossible: "This rubber can't be described — it has to be played!" Er...yeah. That wouldn't just be a cynical marketing exercise, would it? Anyway, Fakir is somewhat like Dr Neubauer Super Special — slow, with fairly frictionless pimples — but with less spin reversal, more spin randomisation and much less control. As with Super Special, chop-blocking against topspin will, when done properly, produce a short backspin ball which the opponent cannot loop. The backspin on these chop-blocks is mostly very heavy, but there is a fair degree of unpredictability: some of the time the chop-block will produce a ball with medium or light backspin. This unpredictability is an advantage for the Fakir user, but the price is that control is lost and consistency is difficult to develop (far more difficult, say, than with Super Special). Returning spinny serves with Fakir produces excellent "wobble". Scoop-attacking against backspin can be done, but the spin reversal is only moderate and the speed is slow (you can hit hard, but consistency is lost); the same applies for pushes (which, in addition, can be difficult to keep low). As you would expect, attacking against topspin is virtually impossible; so if the opponent is sending weak topspin balls to the Fakir, you will have to be content to play a weak chop-block or else twiddle and hit with the other side. Long-distance chopping can be done with reasonable consistency, but the spin reversal is only moderate (not enough to force the opponent to push). Occasionally, however, the rubber will produce, of its own accord, a heavy or no-spin chop, drawing errors from the opponent. As with Tibhar Grass Special 3000, the feeling when using Fakir is that you don't quite know where the ball will go (directional control is somewhat lacking) or what spin it will have on it when it gets there. Accordingly, it may be just as likely to upset your rhythm as that of the opponent. In short, Fakir is a slow, low-control, spin randomisation rubber with excellent spin reversal on — but only on — close to the table chop-blocks. It could be very effectively used close to the table if you are prepared to spend the necessary time getting used to it (which, I think, would be quite a while — months or years). In any case, Super Special would still be more effective close to the table. I would not recommend Fakir as a chopping rubber, since spin reversal on chops is only moderate.

STIGA DESTROYER [BLACK, 1MM SPONGE>

In my view the best all-round rubber. Destroyer gives excellent spin reversal on chops: at least as much as 008, and nearly as much as Super Defence or Super Special. The effectiveness of chops is increased by the fact that the ball, when it hits the opponent's side of the table, will often 'die' or 'hold up'; that is, it will suddenly lose momentum. This loss of momentum, combined with the spin reversal, can make it difficult for the opponent to loop again: a tired, hesitant or lazy loop against Destroyer will usually go into the net. The rubber also seems to reward good shot-making: a positive chop with a strong downwards arm movement will produce excellent results against virtually any topspin ball, but a lazy or negative chop will be ineffective. This I think encourages a good chop style. Closer to the table, blocks with Destroyer produce very good spin reversal, and are reasonably consistent. Small chop-blocks seem to work best, hit before or at the peak of the bounce (you must be in position and chop-block positively, though, or else the ball will float high and be killed); quasi-sidespin blocks in the manner of Feint Long II are inconsistent. Lifting against topspin is consistent, and the balls produced are confusing for the opponent (especially if you use both the forward scoop and the sidespin scoop – read this page for a description). Pushes stay low, with good spin reversal; this can force the opponent to loop out or push high. Highly recommended for those who mainly chop away from the table, and for those who play close to the table with a focus on lifting and chop-blocking. About the only disadvantage is that counter-hitting with Destroyer is hard to do consistently: one or two counter-hits in a row is about all you can expect. (Rumour has it the 1.5mm sponge version is outstanding for blocks and counter-hits, but I haven't tested this myself.)

TIBHAR EXTRA LONG [BLACK, NO SPONGE>

I only had a brief hit with this, so cannot give a detailed review. A few things to note, however. First, the name is misleading: the pimples are not "extra long" at all, but medium long – 1.5mm x 1.5mm. Second, as a result, there is not much "wobble", and only moderate spin reversal (even with no sponge). Third, attacking is possible, but will produce a flat/"sink" ball of slow to moderate speed rather than confusing spin; hence opponents will not be overly troubled. Fourth – what is perhaps both a strength and a weakness – the rubber is slow, steady, predictable and controllable. Thus it is best suited to players who prefer a consistent, away-from-the-table chopping/retrieving game with very occasional attacks. The lack of spin reversal means blocks and chops will not set up many attacking opportunities (because the opponent will not be forced to push); and the lack of speed makes it unsuited to fast, close-to-the-table attacks.

TIBHAR GRASS DEVIL [BLACK, 1MM SPONGE>

Again, I only had a brief hit with this, so cannot give a detailed review; but two things were clear. First, it is outstanding for attacking against backspin: any backspin ball can be lifted/scoop-attacked hard, consistently and – unlike the rather gimmicky Grass Special 3000 – with good control. Grass Devil would thus be outstanding for close-to-the-table play. Second, however, it is not very good for chopping. With most long pimpled rubbers, the ball, when you chop, will bounce on the opponent's side of the table and then "die" or "hold up" – that is, it will fairly suddenly lose momentum. It is this sudden reduction in momentum which, in conjunction with backspin, can make it difficult for the opponent to loop again. But Grass Devil doesn't do this: the ball, after bouncing, continues travelling at much the same speed (that is, from the opponent's perspective the ball "comes through" quite quickly), making it easy for the opponent to loop again and so rendering one's chops largely ineffective.

TIBHAR GRASS SPECIAL 3000 [BLACK, 0.5MM SPONGE>

Very good spin reversal on mid to long distance chops — almost up to Hallmark Super Defence. Frequently produces fast, very low, very spinny chops — deadly to anyone bent on looping everything. Lifting against pushes (i.e., scoop attacking) can be done with reasonable consistency. Designed to be unpredictable on most shots, and is entirely so, especially on blocks. This causes much trouble for the opponent, but the cost is a very low degree of control; this can make your own game erratic, perhaps annoying you as much as the opponent. Indeed, it is difficult to use Grass Spezial 3000 for more than one or two blocks or pushes in a row; it is just not consistent enough. So, an excellent rubber if your main goal is to break the opponent's rhythm. But not so good if you need control, consistency and rhythm of your own.

TSP CURL P1R [BLACK, 0.5MM SPONGE>

This is an excellent all-round rubber. Compared to equivalent products from other manufacturers, it has a fairly 'dead' (as opposed to 'springy') feel. Perhaps as a consequence, it gives excellent control on return of serve, and, so long as you are in position, you can chop against heavy topspin without the ball sailing too high or long. Spin reversal on chops is fairly good, and can be very good to to outstanding if the chop action is strong and the timing is spot-on. The rubber is not as 'forgiving' as some others – the margin for error on chops is lower – so you need good positioning and timing in order to chop effectively (for better players, this won't be an issue; for those of us who have our 'off' days, it can be more of a problem). Hitting and blocking can be done with reasonable consistency. Hits are effective, since the level of spin reversal is unpredictable for the opponent, whereas spin reversal on blocks is more predictable and only moderate; a 1mm sponge would probably have as much spin reversal and better consistency for hits and blocks alike. Pushes against backspin can be kept low, and lifting against backspin can be done consistently, although in both cases the spin reversal is moderate to good rather than outstanding. Overall, P1R is not particularly deceptive, but it is versatile, reliable and effective. It is best suited to all-round or away from the table play; the 'dead' feel is a matter of individual preference.

XUSHAOFA 989 [BLACK, 1MM SPONGE>

Remarkably versatile medium long pimples with slightly 'dead' feel. Chopping against topspin gives a consistent, fairly low chop with good spin reversal. Blocking, chop-blocking and counter-hitting against topspin will produce an excellent floating/skimming effect (though counter-hitting is hard to do consistently). Backspin balls can be lifted to give a confusing topspin ball. Unusually for long pimples (and a decisive advantage), pushing is consistent and the ball can be kept very low; this often forces the opponent to loop out or push high. Disadvantages: (1) 989 does not produce much 'wobble' or spin randomisation – hence is more predictable and easier for opponents to deal with than some other long pimples; and (2) spin reversal on chops, while good, is not outstanding – hence forcing the opponent to push (so that you can attack) can be difficult at higher levels of play. Overall though, 989's versatility, consistency and pushing ability make it outstanding for all-round play.

YASAKA PHANTOM 008 [BLACK, 1MM SPONGE>

Good consistency and very good spin reversal for medium to long distance chopping. Control is reasonable. Can also be used for consistent blocking and counter-hitting, although this can leave you vulnerable, as blocks and counter-hits produce little backspin and little skim/float effect (making them easier for the opponent to kill). But throwing in the occasional surprise block (after a couple of chops) would work well. Pushing consistently with 008 is difficult, which in my books is a significant disadvantage. But if you can get around this, 008 is very effective. (Note on technique: for blocks, close the face of the bat more than you would with other long pimples.)--------------------------------------------------------------------------------

RANKINGS

For an away-from-the-table game (mid to long distance chops, mixed with occasional blocks, pushes and attacks), I would rank the above rubbers roughly as follows:

Stiga Destroyer

Double Fish 1615

Butterfly Feint Long II

TSP Curl P1R

XuShaoFa 989

Double Happiness Fog / Cloud and Fog

Friendship 755

Yasaka Phantom 008

Dr Neubauer Scalpel

Hallmark Dr Neubauer Super Special

Double Happiness C8

Hallmark Dr Neubauer Super Defence

Joola Fakir

Tibhar Extra Long

Tibhar Grass Spezial 3000

Friendship 563

Donic Piranja 2 Original

Tibhar Grass Devil

Friendship 837

Andro Clou

Globe 979

For a close-to-the-table game (blocks, pushes and attacks, mixed with occasional away-from-the-table chops), I would rank the above rubbers roughly as follows:
Hallmark Dr Neubauer Super Special*

Friendship 837

Double Happiness Fog / Cloud and Fog

Friendship 755

Dr Neubauer Scalpel*

Tibhar Grass Devil

Double Happiness C8

Double Fish 1615

Stiga Destroyer

Butterfly Feint Long II

Joola Fakir*

XuShaoFa 989

Globe 979

Andro Clou

Friendship 563

TSP Curl P1R

Donic Piranja 2 Original

Tibhar Grass Spezial 3000

Tibhar Extra Long*

Yasaka Phantom 008

Hallmark Dr Neubauer Super Defence [but note the no-sponge version would probably rank much higher>

* Rubbers marked with an asterisk have no sponge and/or have virtually frictionless pimples. These rubbers cannot be used to attack (or block aggressively) against topspin. So, if you want to attack against topspin, think of these rubbers as being at the bottom of the list.
For what it's worth, the closest I have come to an 'ideal' combination for my style (kind of a bad version of Joo Se Hyuk) is: a Hallmark Dr Neubauer Strategy blade, with red RITC Friendship 729 (2mm Japanese sponge, glued with Butterfly Millennium Chack) on the forehand, and black Stiga Destroyer (1mm sponge) on the backhand. This gives an excellent balance between looping and chopping. The disadvantage is that 729 (at least the Japanese sponge version) is apparently not well suited to speed-gluing, since the last seven or so sheets that I have used have begun to bubble (that is, the rubber has begun to separate from the sponge) after speed-gluing about three times. So, unless you are rich or sponsored by Friendship (I wish I were!), a similar rubber with better manufacturing quality (e.g., Globe 999) may be a better choice

โดย: กานต์ Hallmark (kitty123 ) [19 ต.ค. 50 8:57] ( IP A:125.24.53.243 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   XTT-<a href="https://www.tiffanyoutlet-e.com/">Tiffany And Co</a> was set up in 1837 a U.S. jewelry and silverware company. 1853 Charles Tiffany master control of the company and simplified company name to <strong>Tiffany & Co.</strong>.the company has since established the jewelry industry for business.<a href="https://www.tiffanyoutlet-e.com/">Tiffany Outlet</a> gradually establish branches in all major cities around the world.<a href="https://www.tiffanyoutlet-e.com/tiffany-bangle-c-2.html">Tiffany Outlet Store</a> has developed its own set of precious stones, platinum standards,and was adopted by the Government of the United States as an official standard.Today,<a href="https://www.tiffanyoutlet-e.com/tiffany-bracelets-c-3.html">Tiffany Outlet Online</a> is one of the world's famous luxury goods company.<a href="https://www.tiffanyoutlet-e.com/">Cheap Tiffany And Co</a> Blue Box more succinct fashion unique style logo.<br>
<a href="https://www.tiffanyoutlet-f.com/">Tiffany & Co Outlet</a>,Queen's jewelry industry,with diamonds and silver products known to the world.<a href="https://www.tiffanyoutlet-f.com/">Tiffany And Co Outlet</a> was founded in 1837,the beginning of the silver cutlery famous,and in 1851 launched a 925 silver ornaments and more famous.1960 Hollywood actress Audrey Hepburn starred in the "Tiffany Breakfast"is <a href="https://www.tiffanyoutlet-f.com/">Tiffany Outlet</a> named.<a href="https://www.tiffanyoutlet-f.com/tiffany-earrings-c-13.html">Tiffany Jewelry Outlet</a>,a symbol of American design.Of love and beauty, romance and dreams as the theme,but the wind reputation for nearly two centuries.<a href="https://www.tiffanyoutlet-f.com/">Tiffany Rings</a> is full of sensual beauty and soft,delicate sensibility to meet the fantasies and desires of all women in the world.<br>
For nearly a century, <a href="https://www.montblanc-b.com/">mont blanc pens</a> has been well-known for its classic writing instruments around the world.The famous name of <a href="https://www.montblanc-b.com/">mont blanc</a>'s represents the art of writing,symboled by hexagonal white star which is precisely the shape of Europe's highest mountain.<a href="https://www.montblanc-b.com/">fountain pen mont blanc</a> symbolizes the crown of Europe's highest snowy mountains that has the altitude of 4810 meters,and the figures are usually used for a variety of topics.<a href="https://www.montblanc-b.com/">mont blanc ballpoint pen</a> are handmade with the 25 more process to create a pen point.That is why <a href="https://www.montblanc-b.com/montblanc-fountain-pen-c-1.html">mont blanc fountain pen</a> as writing instruments have the character of solidness and elegance.The 1924 classic <a href="https://www.montblanc-b.com/">mont blanc meisterstuck</a> grand launch.<a href="https://www.montblanc-b.com/mont-blanc-cuff-links-c-14.html">mont blanc discount</a> bohemia series to create a new chapter in the art of writing,design simplicity,compact and elegant,to become the new symbol of the modern pop culture.<br>
<a href="https://www.2012clouboutinsales.com/">christian louboutin shoes</a> sole design very clever,"catch" the selling point of sight let woman enchanted,sexy very narcissistic is frowsty coquettish,imagine a man to follow his sole after the line of sight of red,women must have is willing to pay. The identification of the "red sole degree is high,it's another benefit is let female stars free advertising.<a href="https://www.2012clouboutinsales.com/">christian louboutin sale</a> shoes as a woman's external wearing choice embodies her connotation,her taste,her pursuit of her life,understanding.<a href="https://www.2012clouboutinsales.com/christian-louboutin-sandals-c-1056.html">christian louboutin sandals</a> is a woman's life cannot resist temptation of summer follow sandal high is undoubtedly the most powerful-naked fiber foot,Dan red nutmeg, summer air fragrance in stimulating fashion masters of inspiration,the perfect cheap <a href="https://www.2012clouboutinsales.com/christian-louboutin-pumps-c-1054.html">christian louboutin daffodile</a>,in people the envy of look in the eyes supports a pieces of living color.Delicate the luxury of girl for oneself of each clothes to acquire a pair of high heels to match,but always than a double take <a href="https://www.2012clouboutinsales.com/christian-louboutin-2012-c-1063.html">christian louboutin 2012</a> to reality.<br>
Whether you are what kind of woman need to wear a pair of <a href="https://www.christianlouboutinshoes5ca.com/">christian louboutin shoes</a> on the red carpet,your choice,we are unable to intervene,but you should know that Mr.Bhutto's name.<a href="https://www.christianlouboutinshoes5ca.com/christian-louboutin-sneakers-c-6.html">christian louboutin outlet</a> today has five stores in the United States,two in New York the rest of South Beach Plaza in Los Angeles,Las Vegas and Orange state,some <a href="https://www.christianlouboutinshoes5ca.com/">christian louboutin sale</a> stores are planning to open in the Bal harbour,Boston and Chicago.The famous U.S. talk show host Oprah Winfrey,<a href="https://www.christianlouboutinshoes5ca.com/christian-louboutin-sandals-c-11.html">christian louboutin sandals</a> is an art,recent and famous director David Lynch co-operation,his collection of shoes do one called "Idol"exhibition.R &B singer Ciara,Jay-Z's song with the lyrics of <a href="https://www.christianlouboutinshoes5ca.com/christian-louboutin-wedges-c-12.html">christian louboutin canada</a> content.<br>
Red soled <a href="https://www.christianlouboutinuk-h.com/">christian louboutin shoes</a>'s signature logo,highlighting women's lovely,beautiful,quieter and mature sexy <a href="https://www.christianlouboutinuk-h.com/christianlouboutinpumps-c-1102.html">christian louboutin sale</a> store favorite with a variety of bright colors,especially open-toed style won him favor with the soleNama red flag,the performance of a woman with high heels the sexiest,swaying side.No wonder so many stars are even willing to free to speak for him,showed off alone belong to the <a href="https://www.christianlouboutinuk-h.com/christianlouboutinsneakers-c-1101.html">christian louboutin outlet</a>'s style on the red carpet.Frenchman <a href="https://www.christianlouboutinuk-h.com/christianlouboutinsandals-c-1108.html">christian louboutin sales</a> world is absolutely impossible to ignore.It is a favorite of European and American actress!"Red shoes" to identify high,another advantage is that the female stars free advertising.See the red soles of <a href="https://www.christianlouboutinuk-h.com/">christian louboutin uk</a>,the fundamental need to find the logo.
โดย: XTT [29 พ.ย. 55 10:39] ( IP A:147.255.164.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   LYP-Nike as a historic brand is popular in all over the world,<a href="https://www.shoesaustralia-r.com/">nike australia</a> occupies a very important position. No matter what age the person will have a pair of <a href="https://www.shoesaustralia-r.com/nike-sb-c-1078.html">nike shoes</a>. This shows that people love the Nike.<a href="https://www.shoesaustralia-r.com/">nike shoes australia</a>'s success depends largely on accurate market positioning and excellent quality. A lot of people are eager to buy <a href="https://www.shoesaustralia-r.com/">cheap nike shoes</a>, stores often only discount after last season's, how to buy a pair of cheap Nike? Now you can come to <a href="https://www.shoesaustralia-r.com/">nike shoes online</a> store. You can buy an ultra-low price of one pair of the latest <a href="https://www.shoesaustralia-r.com/nike-free-c-1056.html">nike free</a>,Or the girls favorite <a href="https://www.shoesaustralia-r.com/nike-sb-c-1078.html">nike heels</a>!<br>
NIKE name, in the eyes of Westerners was very lucky, easy to read and easy to remember,it is known.<a href="https://www.shoesaustralia-s.com/">nike shoes</a> trademark symbol of the Greek goddess of victory wings of feathers,representing the speed, but also represents a dynamic and gentle.<a href="https://www.shoesaustralia-s.com/">nike australia</a>'s trademark,the pattern is a small hook shape concise,rapid as lightning,and a look reminiscent of the speed and explosiveness of <a href="https://www.shoesaustralia-s.com/nike-heels-c-1135.html">nike shoes australia</a>.For the first time named "Nike" athletic shoes, soles square convex tablets to enhance the stability, the body of the shoe on both sides of the knife-shaped curved hook,a symbol of the wings of the goddess.God's wings.<a href="https://www.shoesaustralia-s.com/nike-shox-c-1109.html">nike shoes online</a> store for Australian consumers,sell <a href="https://www.shoesaustralia-s.com/">cheap nike shoes</a>.Our aim is to let people around the world dressed in Nike.</span><br>
Many people like the Nike,many people want to buy a pair of <a href="https://www.shoesaustralia-n.com/">cheap nike shoes</a>.Every year <a href="https://www.shoesaustralia-n.com/">nike australia</a> will launch a lot of discount promotions.<a href="https://www.shoesaustralia-n.com/">nike shoes australia</a> online store tailored specifically for the Australians,as long as you to our <a href="https://www.shoesaustralia-n.com/">nike shoes online</a> store you can find that fits your style.2012 new <a href="https://www.shoesaustralia-n.com/nike-heels-c-1059.html">nike heels</a>,<a href="https://www.shoesaustralia-n.com/nike-free-c-1056.html">nike free</a> all arrive.Our goal is to make every Australian wear <a href="https://www.shoesaustralia-n.com/womens-nike-shoes-c-1066.html">nike shoes</a> affordable.<br>
Just do it!Like sports should have a pair of <a href="https://www.shoesaustralia-q.com/">nike shoes</a>.You like to run it?Enjoy that feeling of freedom on the run.But many times because the expensive price prohibitive.Now have a new way to shop, you will buy one pair of your favorite <a href="https://www.shoesaustralia-q.com/">cheap nike shoes</a>.2012 <a href="https://www.shoesaustralia-q.com/">nike australia</a> has launched a lot of the latest style, basketball fans dream of <a href="https://www.shoesaustralia-q.com/nike-air-jordan-c-1100.html">air jordan</a> series,like the <a href="https://www.shoesaustralia-q.com/nike-free-c-1105.html">nike free</a> running movement series,the influx of people love <a href="https://www.shoesaustralia-q.com/nike-dunk-c-1133.html">nike dunk</a> series.<a href="https://www.shoesaustralia-q.com/">nike shoes australia</a> store audience are sold at a discount,you do not have to worry about quality.<br>
<a href="https://www.highheels-f.com/">nike high heels</a> as a classic in nike numerous series is popular in sthe majority of female friends.In 2012 summer,Nike released a slew of new,including <a href="https://www.highheels-f.com/nike-heels-2012-c-1077.html">nike heels</a>,<a href="https://www.highheels-f.com/jordan-heels-2011-c-1043.html">jordan heels</a> get consumers alike.<a href="https://www.highheels-f.com/">nike high heels australia</a> store have hundreds of styles,every <a href="https://www.highheels-f.com/nike-dunk-sb-heels-nike-dunk-high-heels-c-1078_1079.html">nike dunk high heels</a> are carefully selected.The feedback has been supporting our new and old customers,all our goods are at the lowest discount sales.And you do not have to worry about that we have any quality problems.Because all of our <a href="https://www.highheels-f.com/nike-high-heels-c-1081.html">nike high heels shoes</a> are made ​​to order directly from the factory,no tax,so our prices are far lower than the stores.
โดย: vv [6 ธ.ค. 55 7:39] ( IP A:59.58.136.178 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ZBY-A lot of women like herve leger.This cheap herve leger will make you very sexy and charming.Once you wear this beautiful,elegant, sexy and charming featured herve leger dress in the party,it will make your choice to go in the fashion front,herve leger strapless dresses the pursuit of fashion on the interpretation of the fashion herve leger swimsuit.Herve leger long sleeve dresses green make your choice to go in the fashion front, the pursuit of fashion on the interpretation of the fashion, sexy, charisma, temperament and so on.has always been favored in recent years,cheap herve leger dresses is enjoy a great reputation in the whole world,herve leger single strap dresses refined and elegant style of popular fashionable tide of people’s affection.herve leger bandage dress is the famous brand from France. cheap herve leger dress is committed to shape the women’s line beauty, and the dress is known as the bandage dress.
Once you wear this beautiful, elegant, sexy herve leger sale shop, you will immediately love it. Buy now cheap herve leger shop enjoy take one week to your door. They have become the most loyal fans in herve leger dress sale. Herve leger is equal to the charm of the Hollywood stars. Buy now herve leger dress free shipping. You herve leger dress clothing close friends as human beings, especially women, is necessary and important to the modern women shop herve leger dress.It is really nice of you to share the excellent shoes information to others.herve leger bandage dresses with beautiful clothes,herve leger dresses have the best durability, is to use artificial silk, nylon,herve leger dress shop spandex clothing popular with the people around the world of harmony. Ladies, show the perfect body for clothes.
The Max Azria's herve leger from France,the brand established in 1985,is a famous fashion design house in Paris.herve leger dress is committed to shaping the women's physical beauty,showing femininity another line feeling the silhouette.herve leger dresses every cut close to the body, carving out the perfect female body shape,and thus the image to get the name of "herve leger bandage dresses".In addition to the ladies,herve leger sale famous perfume,herve leger shop and shopping malls of the world designated sales.
The summer came again, if you have love to choose a pair of christian louboutin shoes right now? christian louboutin pumps daffodile match herve leger bandage will make you a shine at the moment.Don't do the most brilliant and also don't do the lowest. christian louboutin sandals with its own language, confided women the curve of the gentle, sending out the mature female charm. herve leger replica a fair maiden temperament, both costly and qing li, both charm and cute. Thank you for giving the awesome suggestions for us to order. summer comes, want to follow the trend of the front line, still please read the article. christian louboutin sale and clothes, the fire and herve leger dress is popular all over the world. Women like the bandage as the sexy details, they use replica herve leger bundle out of sexy figure concave and convex have send.
โดย: zby [13 ธ.ค. 55 8:14] ( IP A:147.255.110.81 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

BD PSC Result 2019 – All Education Board is one of the largest public results in Bangladesh. Are you looking for (Primary School Certificate) PSC exam result 2019? Then you are in the right place. Because in this article I will discuss the probable way that you can find the PSC result easily. 

โดย: result [24 ธ.ค. 62 19:11] ( IP A:60.243.180.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti is going to announced the JNVST Selected Candidate list 2020 for the class 6th admission selection test on last week of Mary 2020  JNVST Result 2020  and Navodayaresults.in  and  नवोदय रिजल्ट 2020  and  Navodaya Result 2020  for class 6th and other grade vacant seat admission selection tests under JNVST 2020 and AP DSC 2020  also

 

โดย: nvsh@gmail.com [31 ม.ค. 63 18:28] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

SSC Result knocking at the door. Students are waiting for their SSC Result 2020. The previous year, SSC Result was started on 2nd February and continue a minimum 1 month. This year, SSC Examination was started on 3rd February 2020. Bangladesh Education Minister Dipu Moni Announemnet SSC Result Date. This year <a href="https://alladmissiontest.com/ssc-result-2020-marksheet/">SSC Result 2020</a> will publish on 2nd week in May. On the same day and same time <a href="https://alladmissiontest.com/ssc-dakhil-result/">Dakhil Result 2020</a> and <a href="https://alladmissiontest.com/ssc-vocational-result-technical-board/">SSC Vocational Result 2020</a> will publish. All students will collect their Results from the Bangladesh Education Board official website.

 

โดย: SSC Result 2020 [5 พ.ค. 63 8:59] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

Tripura Board 10th Class Model Paper Download Available Here, Tripura is Published Sample Paper of 10th Class is Available Here, Student can Achieve Lots of Benefit by Solving Model Papers and get an Idea About the Examination, https://boardmodelpaper.com/tripura-board-10th-model-paper-tbse-madhyamik-sample-paper-blueprint/ TBSE 10th Model Paper 2021 TBSE 10th Class Model Papers Download, Tripura Board 10th Class Supplementary Examination Model Papers Download, The Candidates who are Appearing in Class 10th Class They can Download Tripura Board 10th Class Model Papers here,

โดย: rick [9 ธ.ค. 63 19:34] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   
Any time you are exploring the web at times I have found a website that can be rather thought invoking like this one. I wanted to say that I found the information on your blog has been pretty interesting and that I learned new things. I'll be sure to look for the next article. Thank you for the good article I will come again soon.
<a href="https://www.ilmkidunya.com/10th-class/books.aspx/">subjects for 10th Class in 2021</a>
โดย: robertlofar@gmail.com [30 เม.ย. 64 14:45] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   
Any time you are exploring the web at times I have found a website that can be rather thought invoking like this one. I wanted to say that I found the information on your blog has been pretty interesting and that I learned new things. I'll be sure to look for the next article. Thank you for the good article I will come again soon.
<a href="https://www.ilmkidunya.com/10th-class/books.aspx/">
โดย: robertlofar@gmail.com [30 เม.ย. 64 14:50] ( IP A:172.17.0.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน