ขอชื่อพื้นฐานของท่าไม้ตายของทุกท่าไม้ตายในWWE
   เช่น
rko - jumping cutter
spear - shoulder block takedown
pedigree - double underhook facebuster
FU - fireman carry powerslam
swanton bomb - high angle senton bomb
twist of fate - front facelock cutter
wall of jericho - eleveted boston clab ,High angle Boston clab
code breaker - running double knee facebuster
edgecution - lifting ddt
G.T.S - fireman carry dropped into a knee strike to the face
โดย: markmummam@hotmail.com [9 เม.ย. 51 18:56] ( IP A:58.8.90.176 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   Paul Burchill-Curb Stomp -Standing Indian deathlock urfboard followed into a head stomp
Lance Cade-Sitout side slam spinebuster ,Lariat
Carlito-Back Stabber Double knee backbreaker
John Cena- F-Ufireman carry powerslam ,STFU (Stepover toehold sleeper)
Jim Duggan-Three-point stance clothesline
Charlie Haas-Haas of Pain
Hardcore Holly-Alabama Slam(Spinning flapjack spinebuster)
Chris Jericho-Walls of Jericho (Elevated Boston crab),Codebreaker (Running double knee facebreaker),Lionsault (Middle rope springboard moonsault,Liontamer (Elevated Boston crab with knee to the back),Breakdown (Full nelson facebuster
ปล.แค่นี้ก่อนนะครับ
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [9 เม.ย. 51 19:13] ( IP A:58.9.188.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   JTG-front flip neckbreaker
Brian Kendrick-Sliced Bread #2 (Springboard backflip three quarter facelock falling reverse DDT,Cyclone DDT (Springboard tornado DDT)
Mr. Kennedy-Mic Check (Leg hook reverse STO,Green Bay Plunge (Second rope rolling fireman's carry slam, occasionaly done while standing on the mat) ,Kenton Bomb (High-angle senton bomb)
JBL-Clothesline From Hell (Running high-impact clothesline)
Paul London-450° splash,Shooting star press / London Calling / London Star Press,Standing shooting star press
Santino Marella -Diving headbutt ,Triangle choke
Rory McAllister-Slingshot inverted suplex
Robbie McAllister-Kneeling double underhook piledriver
Shawn Michaels-Sweet Chin Music Superkick,Modified figure four leglock
Trevor Murdoch-Ace of Spades (Leg-trap sunset flip powerbomb) , Diving bulldog
Randy Orton-RKO (Jumping cutter)แค่นี้ เด๋วต่อเหนื่อย
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [9 เม.ย. 51 19:29] ( IP A:58.9.188.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   Cody Rhodes-Flowing snap DDT
Shad-Big boot / Running big boot ,Back suplex side slam
D.H. Smith-Running powerslam
Snitsky-Pumphandle slam,Running big boot
Super Crazy-moonsault,Crazy Bomb (Straight jacket lift dropped into a powerbomb)
Triple H-Pedigree (Double underhook facebuster) ,Spinning spinebuster
Umaga-Samoan Spike (Thumb thrust to the throat)
Val Venis-Money Shot (Diving splash) ,Venis Flytrap (Inverted figure four leglock)
Jeff Hardy-Swanton Bomb (High-angle senton bomb)
Twist of Fate (Front facelock dropped into a cutter - WWE or into a stunner - TNA)
Extreme Twist of Fate (Inverted facelock neckbreaker slam) Whisper in the Wind (Turnbuckle climb into a rebounded corkscrew senton onto a standing opponent)
William Regal-Running high knee strike
Power of the Punch (Left handed knockout punch with Brass knuckles)
Regal Stretch (Arm trap cross-legged STF)
Regal-Plex (Leg hook belly to back suplex) - Innovated
Regal Cutter (Arm trap neckbreaker)
Regal Bomb (Double underhook powerbomb)
Regal Roll (Rolling fireman's carry slam)
Drew McIntyre-Bridging Northern Lights suplex
Leg hook reverse STO แค่นี้เด๋วต่อDivas Raw
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [9 เม.ย. 51 19:45] ( IP A:58.9.188.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   Ashley Massaro-Starstruck (Second rope elbow drop)
Jillian Hall-450° splash ,Lifting full nelson bulldog
Mickie James-Long Kiss Goodnight (Reverse roundhouse kick preceded by a kiss)
Mickie-DT (Top rope / Standing tornado DDT or a jumping implant DDT)
Maria-Beautiful Bulldog(Running bulldog)
Melina-Inverted split-leg drop bulldog into a split-legged pin
,California Dream / Kyrapractor (Grapevine bridging reverse STF),Extreme Makeover (Springboard or Charging 180° spinning facebuster)
Beth Phoenix "The Glamazon"-Delayed fisherman suplex slam
Elevated double chickenwing facedrop
Candice Michelle-Candywrapper (Inverted double underhook jumping facebuster) ,Spinning heel kick
Katie Lea Burchill-Kat Nap (Spinning neckbreaker)
พอก่อนเด๋วพรุ่งนี้ต่อ Smackdown ECW
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [9 เม.ย. 51 19:51] ( IP A:58.9.188.20 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ขอบคุณครับ
โดย: mark [9 เม.ย. 51 20:14] ( IP A:58.8.90.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   แต่ขอเรียงA-Z
โดย: Triple Mark [9 เม.ย. 51 20:16] ( IP A:58.8.90.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ผมว่า คุณระบุมาจะง่ายกว่าครับ เพราะถ้าเอาหมดมันกว้างมาก ถ้าระบุมาจะง่ายกว่านี้ครับหากันข้ามวัน - -
โดย: The-X-Show [9 เม.ย. 51 23:52] ( IP A:58.8.166.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   Batista-Batista Bomb (Sitout powerbomb)
(The) Big Show-Chokeslam ,Final Cut (Spinning headlock elbow drop) ,Showstopper (Inverted facelock leg drop bulldog
Deuce-Crack 'em in the Mouth (Running low angle big boot to a sitting opponent's face)
Domino-Vertical suplex piledriver
Edge-Spear ,One man con-chair-to,Edgecution (Lifting DDT)
Edgecator (Kneeling inverted sharpshooter) - 2004-2005
Festus-Fireman's carry flapjack ,Gutbuster drop
Finlay-Celtic Cross (Over the shoulder belly to back piledriver)
Funaki-Rising Sun (Top rope tornado DDT)
The Great Khali-Khali Bomb (Two-handed chokeslam) ,Khali Vise Grip (Two-handed clawhold) ,Giant chop
Chavo Guerrero-Frog splash,Gory Bomb,Brainbuster
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [10 เม.ย. 51 12:43] ( IP A:58.9.192.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   Matt Hardy-Twist of Fate (Front facelock cutter, sometimes from the top rope or the top of a ladder) ,Scar (Double underhook lock / body scissors combo)
Curt Hawkins -Missile Dropkick
Zack Ryder -Lifting reverse DDT
Mark Henry-World's Strongest Slam (Falling powerslam)
Jesse-Swinging leg hook fireman's carry slam ,Diving leg drop,
Vladimir Kozlov-Russian Rack (Backbreaker rack or backbreaker rack drop) ,
Russian Hammer (Suplex powerslam)
Shannon Moore-Halo (Turnbuckle climb into a rebounded corkscrew senton onto a standing opponent),Mooregasm (Diving / Running somersault neckbreaker)
Jamie Noble-Fireman's carry double knee gutbuster ,Nobilizer (Sitout double underhook powerbomb)
Chuck Palumbo-Full Throttle (Flipping gutwrench cutter or a swinging side slam) ,Superkick
Montel Vontavious Porter (MVP)-Playmaker (Overdrive) ,
Malicious Intent (Spinning Capoeira kick) ,
T.T.B. (Take it) To The Bank / Tribute To Benoit(Arm trap crossface)
The Undertaker-Tombstone Piledriver(Kneeling belly to belly piledriver)
Last Ride (Elevated powerbomb) ,Chokeslam ,Gogoplata
Jimmy Wang Yang-Moonsault onto a standing opponent into a pin ,Jumping spinning leg lariat
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [10 เม.ย. 51 12:56] ( IP A:58.9.192.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   Michelle McCool-Wings of Love (Lifting sitout double underhook facebuster) ,Roundhouse kick
Natalia Neidhart-Nattie by Nature (Spinning powerbomb)
Victoria-Widow's Peak (Gory neckbreaker)
Cherry-Stunner
Hornswoggle-Tadpole Splash(Frog splash) ,Lepreton Bomb (Senton bomb)
Kenny Dykstra-Sky High Leg Drop (Guillotine leg drop)
Gregory Helms-Single knee facebreaker ,Modified shining
wizard, Nightmare on Helms Street (High speed spinning headlock elbow drop)
Rey Mysterio-619 (Tiger feint kick) ต่อด้วย West Coast Pop (Springboard hurricanrana into a pin) ,Droppin' Da Dime (Springboard leg drop or springboard leg drop bulldog) ,
Springboard seated senton
Dave Taylor-Britain-Plex (Float-over bridging double underhook suplex) ,Rope-aided fallaway slam
Torrie Wilson-Nose Job (Sitout facebuster)
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [10 เม.ย. 51 13:06] ( IP A:58.9.192.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   Shelton Benjamin-Paydirt[58> (Leaping spike reverse STO)
T–Bone Suplex(Exploder lift into a powerslam pin or a release exploder)
Elijah Burke-Elijah Express(Running exposed double high knee strike to the back / chest of a cornered opponent) ,STO
CM Punk-G.T.S. – Go To Sleep (Fireman's carry dropped into a knee strike to the face),Anaconda Vise (Anaconda vice or arm triangle choke)
Colin Delaney-Snap DDT
Tommy Dreamer-Dreamer DDT (Vertical snap DDT)
Dreamer Driver (Death Valley driver)
Kane-Chokeslam ,Falling powerbomb ,Tombstone piledriver
Kofi Kingston-Jamaican Buzzsaw (540 kick)
Air Jamaica (Double leg drop to the chest with theatrics)
Mike Knox-Spinning reverse STO
The Miz-Reality Check (Running knee lift to the side of kneeling opponent's head followed into a falling neckbreaker)
John Morrison-Corkscrew neckbreaker,Standing shooting star press
Nunzio-Sicilian Slice (Diving leg drop bulldog) ,Arrivederci (Springboard armbar takedown)
Stevie Richards-Stevie-T (Double underhook implant DDT) ,
Stevie Kick (Superkick)
Matt Striker-Happy Monkey Submission (Rear naked choke) ,
Inverted swinging neckbreaker
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [10 เม.ย. 51 13:32] ( IP A:58.9.192.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   Kelly Kelly-Leg drop bulldog
Layla-Spinning Roundhouse kick
James Curtis-High-lifting sitdown spinebuster
Big Daddy V-Ghetto Drop (Samoan drop / Standing Samoan drop) ,Running pointed elbow drop pin ,Spinning side slam
The Boogeyman-Kneeling chokebomb
Balls Mahoney-Nutcracker Suite (Michinoku driver II)
Ballbreaker (Spinning sitout or a standing spinebuster)
This Is Gonna Hurt (Chair shot)
Kevin Thorn-Crucifix powerbomb Original Sin(Rope hung stunner)

THE END!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
โดย: ปอร์เช่ WWECWCW [10 เม.ย. 51 13:39] ( IP A:58.9.192.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ยอดด
โดย: รอยเกรซี่ [11 เม.ย. 51 22:47] ( IP A:58.136.217.131 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน