ความรู้ทั่วไป
   ประวัติอำเภอสิรินธร (Sirinthon)
คำขวัญของอำเภอ :
"แผ่นดินแห่งเจ้าฟ้าประทานนาม งามตำหนักราชสุดา พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังไฟฟ้า ค้าขายไทย-ลาว ตะนะพราวแก่งงาม"
ประวัติความเป็นมา :
อำเภอสิรินธร เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ได้รับการแบ่งเขตการปกครอง ตามหลักการแบ่งอำนาจ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน อันก่อให้
เกิดประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ ความสะดวกของประชาชน และส่งเสริมให้
ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้น ประการสำคัญ อำเภอสิรินธร ได้รับการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่
ทรงมี พระชนมายุครบ 36 พรรษา ในปี พ.ศ.2534 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอสิริน-
ธรตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2535 และที่สร้างความปกติโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิ-
คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานีมากที่
สุด คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชทานพระราชาอนุ ญาติ
ให้ใช้ พระนามาภิไธย ของพระองค์เป็นชื่ออำเภอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2535 และพร้อมกันนี้
พระองค์ยังได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดที่ว่าการอำเภอสิรินธรเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2535
ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอสิรินธรเกิดจากการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองลำโดม
น้อย อันเป็น โครงการพิเศษ ที่คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ กรมประชาสงเคราะห์กระทรวง
มหาดไทย ดำเนินการ เพื่ออพยพราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ จากการสร้างเขื่อนสิรินธร ออกจาก
เขตน้ำท่วม เมื่อ พ.ศ. 2512 จำนวนมากกว่า 1,000 ครอบครัว ให้มีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน เคย
กำหนดให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุดชุม เขตท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน
61,502 ไร่ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยบริเวณนิคมสร้างตนเองเขต1

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2528 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานขอตั้ง "กิ่งอำเภอสิรินธรต่อมากระ ทรวงมหาดไทย โดยขอแยกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งประกอบด้วยตำ- บลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตำบลคันไร่ ตำบลช่องเม็ก และตำบลโนนก่อ อำเภอโขงเจียม
ประกอบด้วยตำบล คำเขื่อนแก้ว และตำบลหนองแสงใหญ่ เนื่องจากเห็นว่า เป็นท้องที่
ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเดิม ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ทำให้การให้บริการของรัฐ ในการเดิน
ทางติดต่อระหว่างกัน เป็นไปด้วยความลำบากไม่ทั่วถึง อีกทั้งท้องที่ดังกล่าว ยังมีเขตแดนติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งทางพื้นที่ราบ และภูเขา ซึ่งเป็นระยะทางยาว ซึ่งยาก
ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ แต่ด้วยเหตุที่ว่า สภาตำบลคำเขื่อนแก้ว ไม่เห็นชอบ ด้วยกับการตั้งศูนย์ราชการ อำเภอ ที่บริเวณ นิคมสร้างตนเองเขต 1 ท้องที่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กระทรวงมหาดไทย เห็นความไม่สอดคล้องต้องกันนี้ เป็นข้อจำกัด
ที่จะจัดตั้งกิ่งอำเภอ จึงยังมิได้ประกาศจังตั้งตามความประสงค์แต่อย่างใด
ต่อมาในปี พ.ศ.2533 นายสายสิทธิ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นว่า เขตพื้นที่ดังกล่าว จะมีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองการอนุรักษ์ทรัพ-
ยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ยิ่งขึ้นไปในอนาคต ตลอดจนเป็นที่ตั้งเขื่อนสิรินธร ที่มีความสำคัญ ทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า การชลประทาน ความผูกพัน
ต่อการดำรงชีวิตของราษฎรในแถบนี้และประการสำคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาทรงประทับแรมอยู่เสมอ ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อ
ทรงประกอบพระราชกรณีย์กิจส่วนพระองค์ ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอจัดตั้ง "อำเภอสิรินธร" ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมี พระชนมายุครบ 3 รอบใน ปี พ.ศ.2534 พร้อมทั้งขอพระราชทาน พระราชาอนุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอ และกรมประชาสงเคราะห์ ได้อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นที่ ในเขตนิคมสร้างตนเองลำโดม -
น้อย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมกันประมาณ 356-5-90 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอ การจัดตั้งอำเภอสิรินธร จึงเป็นผลสำเร็จ ตามความประสงค์ ด้วยพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ
โดยแท้
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2534 งบกลาง รายเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อ สร้าง อาคารที่ว่าการอำเภอ ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ ม.18155 ( ขนาดใหญ่ ) ชนิดฐานรากตอกเสาเข็มคอนกรีต จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 6,595,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการก่อ สร้างในที่ดิน แปลงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 และแล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535
****************************************************

สภาพข้อมูลโดยทั่วไป :
ที่ตั้ง :
-หมู่ที่ 13 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
- ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 70 กิโลเมตร
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 700 กิโลเมตร
อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก (สปปล)
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

**************************** - จบ - ****************************

โดย: จิราธิวัฒน์ [5 พ.ย. 51 13:01] ( IP A:118.175.148.216 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 261 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
    เอ่อ... ขอบใจที่เลือกมาเป็นที่เผยแพร่ข้อมูลชุมชนนะจ๊ะ แต่ว่าน่าจะอ้างอิงด้วยว่านำมาจากไหนน่ะ
โดย: เพรางาย (เจ้าบ้าน ) [6 พ.ย. 51 12:07] ( IP A:118.175.148.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อยากได้ประวัติของสถานที่ท่องเที่ยว เขาใหญ่ จึงอยากให้จิราธิวัฒน์ช่วยหาให้หน่อยได้ใหมค่ะ
โดย: สุวรักษ์ [12 พ.ย. 51 7:44] ( IP A:118.175.148.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    สุวรักษ์ ได้ทีก็ใช้เพื่อนเลยนะ
โดย: เพรางาย (เจ้าบ้าน ) [13 พ.ย. 51 14:27] ( IP A:118.175.148.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    ได้............จ้า
โดย: c_07-6547296@hotmail.com [26 พ.ย. 51 12:29] ( IP A:118.175.148.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   อยากทราบเรื่องอะไรก็ขอมานะ ! จะพยายามหามาลง
เเต่ต้องขออนุญาติเจ้าบ้านก่อนนะ เดี๋ยวโดนว่า
งั้นเจ้าบ้านอย่าว่านะ......................กล้วยทอด 3
โดย: กล้วยทอด 3 [26 พ.ย. 51 12:58] ( IP A:118.175.148.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไปจ้ะ ว่าจะถูกว่าหรือเปล่า
โดย: เพรางาย [26 พ.ย. 51 15:53] ( IP A:118.175.148.216 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   คำขวัญของอำเภอ เป็นสำนวนของ นายปรีชา ศรีวิไล ร่วมกับนายวิศิษฐ์ แสนสุข อำเภอตั้งรางวัล 500 บาท แต่พอประกวดเสร็จ ท่านนายอำเภอที่นามสกุลว่า บุญงอก กลับไม่จ่าย โดยอ้างว่าเป็นสำนวนของอำเภอเสียเอง (ไม่ใช่ของ 2 ท่าน) ตาปรีชาสอนว่า "โจรวรณณกรรม"
โดย: ผี [17 ม.ค. 52 6:45] ( IP A:125.26.125.59 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน