ระบบโทรศัพท์
   3105-2009 ระบบโทรศัพท์ 2 (3)
(Telephone Systems)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท์
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตรวจซ่อมเครื่องโทรศัพท์ ระบบชุมสาย และระบบโทรศัพท์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์แบบต่าง ๆ
2. ตรวจซ่อมโทรศัพท์แบบ Pulse , DTMF
3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบ Manual Operator
4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเช่น PABX, Cross Bar , SPC
5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์, ระบบ ISDN
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบเกี่ยวกับวงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่าง ๆ เช่น
Pulse, DTMF ระบบชุมสายโทรศัพท์เช่น Manual Operator, อัตโนมัติ(PABX, Cross Bar, SPC) ระบบ
โทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบ ISDN
โดย: jane [24 เม.ย. 51 10:08] ( IP A:61.19.114.100 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   3105-2103 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรล 3 (4)
(Programmable Logic Control)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงาน
ร่วมกับการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การเขียนโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้ PLC
2. จัดเตรียมแบบและอุปกรณ์ ในระบบ PLC
3. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้
4. ทดสอบการควบคุม และปรับปรุงโปรแกรม
5. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบและการบำรุงรักษา
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ใช้ PLC โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ PLC
การอินเตอร์เฟส อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต อุปกรณ์เซ็นเซอร์ การกำหนดแอดเดรส โครงสร้างภาษา
โปรแกรมเมเบิล-ลอจิกคอนโทรล การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและการโปรแกรม การออกแบบระบบ
ควบคุม การใช้งานโอเปอร์-เรเตอร์พาแนล ลักษณะสมบัติของแอนะลอก อินพุต-เอาต์พุตมอดูล การใช้รีโมต
การสื่อสารกับ PLC ในระบบ LAN สามารถประยุกต์ใช้งานในการควบคุมอุตสาหกรรม
โดย: jane [24 เม.ย. 51 10:20] ( IP A:202.143.131.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   บทเรียน online
https://www.elearningvec.net/lms2
โดย: jane [6 พ.ค. 51 12:16] ( IP A:61.19.114.100 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   www.utc.ac.th/~tiger/ex%2012.doc

รหัสสี,สายโทรศัพท์

เข้าตามนี้ครับอาจารย์ เจน
โดย: เมษอาทิตย์ [9 มิ.ย. 51 19:17] ( IP A:124.157.166.92 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   3G
https://store.tkc.go.th/multimedia/gibo/Uploadwalailak/third_generation/3G.html
โดย: jane [3 ส.ค. 51 15:50] ( IP A:61.19.114.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   อุปกรณ์โทรศัพท์บ้าน

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=piwat&month=10-2007&date=04&group=3&gblog=3
โดย: jane [10 ส.ค. 51 11:38] ( IP A:61.19.114.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   หมาเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยเทคนิคน่าน
เบอร์เดิม เบอร์ใหม่ ตำแหน่งใช้งาน หมายเหตุ
101 101 งานประชาสัมพันธ์
102 406 งานปกครอง
103 405 งานพยาบาล *
104 444 รองฯ สุกิต
105 258
106 111 ผู้อำนวยการ
107 302 งานธุรการ
108 204 งานวัดผล
109 303 งานบุคลากร
110 202 งานหลักสูตร
111 550
112 301 งานการเงิน **
113 203 งานโสตทัศนศึกษา
114 407
115 115
116 223 งานอินเตอร์เน็ต
117 666 งานประกันคุณภาพ
118 304 งานเอกสารการพิมพ์
119 305 งานทะเบียน
120 205 ห้องสมุด ชั้นบน
121 213 เทคนิคพื้นฐาน
122 401 งานกิจกรรม
123 789 ม รามคำแหง
124 225 ห้องสมุด ชั้นล่าง
125 226
126 126
127 127
128 222 รองฯ ปัญญา
129 503 มินิมาร์ท
130 104
131 219 ไฟฟ้ากำลัง
132 308 ป้อมยาม
133 208 วิทยาศาสตร์
134 405 งานพยาบาล *
135 306 พัสดุ
136 307
137 502 สหการ
138 123 อิเล็กทรอนิกส์ 2
139 301 งานการเงิน **
140 224 ช่างเชื่อม
141 207 สามัญสัมพันธ์
142 217 การบัญชี
143 214 SALL
144 216 คหกรรมศาสตร์
145 410 อชท.
146 218 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
147 212 ช่างกลโรงงาน
148 148
149 215 ก่อสร้าง
150 227 การตลาด
151 501 ความร่วมมือ
152 211 ช่างยนต์
153 333 รองฯ สมคิด
154 555
155 403 งานแนะแนว
156 210 พลานามัย
157 220 อิเล็กทรอนิกส์ 1
158 221 เลขานุการ
159 159
160 107 สถานีวิทยุ

หมายเลขสายนอก
co1 054-710962
co2
co3
co4
โดย: jane [10 ก.ย. 51 16:56] ( IP A:61.19.114.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   หมายเลขภายในกล่องพักสาย ( MDF )
co 1 co 2 co 3 co 4 co 5 co 6 co 7 co 8 co 9 co 10
710962101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
101 406 405 444 258 111 302 204 303 202

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
550 301 203 407 115 223 666 306 305 205

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
213 401 789 225 226 126 127 222 503 104

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
219 308 208 405 306 307 502 123 301 224

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
207 217 214 216 410 218 212 148 215 227

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
501 211 333 555 403 210 220 221 159 107
โดย: jane [10 ก.ย. 51 16:58] ( IP A:61.19.114.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   รหัสสีสายโทรศัพท์
https://www.ramate-tele.ob.tc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%20.html
โดย: en [1 ต.ค. 54 11:04] ( IP A:180.183.201.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   อุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์
https://www.srt.co.th/submenu194.html
โดย: en [23 มี.ค. 55 14:25] ( IP A:27.55.1.82 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน