โรคพืชที่เกิดจากสาเหตุไร้ชีวิต( Abiotic Plant Diseases)
   
สภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ หรือสารเคมีบางชนิดอาจทำให้พืชแสดงอาการเป็นโรคได้เช่นเดียวกับเชื้อโรค แต่ที่ต่างกันคือโรคที่เกิดจากสาเหตุไร้ชีวิตเหล่านี้จะไม่แพร่ระบาดและมักพบในเฉพาะบางพื้นที่ หรือเฉพาะบางเวลาเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่อาจทำให้พืชแสดงอาการผิดปกติ ได้แก่
1. อุณหภูมิสูง หรือต่ำกว่าปกติ
2. ความชื้นในดินมากหรือน้อยกว่าปกติ
3. แสง ความเข้มมากหรือน้อยเกินไปหรือระยะเวลาได้รับแสงสั้นหรือนานเกินไป
4. ปริมาณออกซิเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าปกติ
5. ความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดิน
6. สภาพดินเค็ม
7. สภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินไม่เหมาะสม
8. มลพิษในสภาพแวดล้อม
9. สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร
10. ความผิดปกติทางพันธุกรรม
ในจำนวนสาเหตุทั้งหมดนี้ สภาพความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินนับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด แต่สามารถแก้ไขได้หากได้รับการวินิจฉัยหาสาเหตุอย่างถูกต้อง สำหรับปัญหาอื่น เช่น ดินเค็ม หรือมลพิษในสภาพแวดล้อมนั้น โดยทั่วไปจะแก้ไขได้ค่อนข้างยาก เพราะมักเป็นปัญหาของพื้นที่โดยรวม หรือเป็นปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางด้านอื่น ตัวอย่างเช่น ปัญหาดินเค็มที่เกิดจากการทำนาเกลือในพื้นที่ใกล้เคียง หรือปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงาน หรือรถยนต์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ และการขยายตัวของพื้นที่เมือง
สาเหตุของโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. การขาดธาตุอาหาร (Nutrient deficiency) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ (1) ในดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอ หรือ (2) ธาตุอาหารอยู่ในสภาพที่พืชไม่อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ กรณีแรกมักเกิดในสภาพที่มีการชะล้างสูง หรือเป็นชนิดดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำ เช่นดินทราย หรือมีการใช้ที่ดินโดยขาดการบำรุงรักษา ดินลักษณะนี้มักขาดธาตุไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โมลิบดินัม, โบรอน และแมกนีเซียม กรณีหลังมักเกิดจากการที่ธาตุอาหารอยู่ในสภาพที่ไม่ละลายน้ำหรือเกิดจากการที่ดินมี pH สูง หรือต่ำเกินไป ตัวอย่างเช่นการขาดธาตุเหล็ก, สังกะสี หรือโบรอน ในดินด่างหรือดินที่ให้ปูนขาวมากเกินไป หรือการขาดธาตุโมลิบดินัมในดินทรายที่มี pH ค่อนข้างต่ำ

2. การมีธาตุอาหารมากเกินไปจนเป็นพิษ (Nutrient toxicity) ในดินเค็มหรือดินกรดมักพบปัญหาความเป็นพิษจากการมีธาตุบางอย่างมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ดินเค็มจะมีปริมาณของโซเดียม และคลอไรด์สูงมากจนทำให้รากพืชดูดธาตุอาหารอย่างอื่นได้น้อยลง ส่งผลให้การเจริญของพืชลดลงและแคระแกรน ในดินกรด อลูมิเนียมและมังกานีส สามารถละลายออกมาได้ในปริมาณที่สูง จนอาจถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืช สภาพดินเค็มหรือดินเป็นกรดนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว ยังอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้พื้นที่อย่างผิดวิธี เช่นการนำน้ำใต้ดินมาใช้ การตัดไม้ทำลายป่า หรือการใช้ปุ๋ยที่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบจะทำให้ดินเค็มเร็วขึ้น การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในรูป ammonium sulfate จะทำให้ดินเป็นกรดมากขึ้น
ความเป็นพิษของธาตุอาหารนั้นอาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการใช้ปุ๋ยอัตราสูงเกินไป หรือให้ใกล้รากพืชมากเกินไป การให้ธาตุอาหารในกลุ่ม trace element ซึ่งเป็นธาตุที่พืชต้องการเพียงเล็กน้อย มักเกิดปัญหาความเป็นพิษเนื่องจากใช้ความเข้มข้นสูงกว่าที่พืชจะทนได้
ในบทปฏิบัติการนี้จะเน้นเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารในดิน เนื่องจากเป็นปัญหาที่พบเห็นบ่อยในการผลิตพืช

โรคพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารในดิน
พืชต้องการธาตุอาหารทั้งหมด 16 ชนิด ในจำนวนนี้ 3 ชนิด คือ ออกซิเจน, ไฮโดรเจน และคาร์บอน พืชได้รับจากอากาศ ที่เหลืออีก 13 ชนิดได้จากดิน คือ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปแตสเซียม, ซัลเฟอร์, แคลเซียม, แมกนีเซียม, เหล็ก, มังกานีส, ทองแดง, สังกะสี, โบรอน, โมลิบดีนัม และคลอรีน จาก 13 ชนิดนี้ 6 ชนิดแรก เป็นธาตุที่พืชต้องใช้ในปริมาณมาก จึงจัดเป็นกลุ่ม macro หรือ major nutrients ส่วนที่เหลือพืชต้องการในปริมาณเล็กน้อยจึงจัดเป็นกลุ่ม trace หรือ minor elements การที่พืชจะเจริญได้เป็นปกตินั้นจำเป็นจะต้องมีธาตุอาหารทั้ง 16 ชนิด อยู่ในระดับที่เหมาะสม การขาดหรือมีธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไปจะทำให้พืชเกิดความผิดปกติขึ้นได้

ลักษณะสำคัญของอาการที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารในดิน
1. อาการมักจำกัดอยู่กับเฉพาะใบที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน เช่น ใบส่วนยอด, กลางลำต้น หรือเฉพาะใบล่าง
2. อาการที่เกิดมีลักษณะสมมาตย์ คือเหมือนกันทั้งใบซีกซ้ายและขวา และมักเกิดรอบ ๆ เส้นใบ
3. พัฒนาการของอาการ เช่น การเปลี่ยนสีของใบจะเป็นไปอย่างช้า ๆ
4. ในกรณีของอาการใบด่าง ขอบเขตของรอยด่างจะไม่ชัดเจนซึ่งจะต่างจากอาการด่างจาก ไวรัส หรือพิษจากสารเคมีที่มักเห็นขอบเขตของรอยด่างชัดเจน
5. ในกรณีที่มีการตายของเนื้อเยื่อ รูปร่างของแผลมักจะไม่เป็นเหลี่ยม อาการแผลเป็นเหลี่ยมมักเกิดจากการทำลายของเชื้อราหรือแบคทีเรีย
6. อาการมักเริ่มจากเนื้อเยื่อที่อยู่ห่างจากเส้นใบมากที่สุด แล้วจึงลุกลามเข้าใกล้เส้นใบ

ชนิดของแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
Nitrogen (N) เป็นองค์ประกอบของโปรตีน คลอโรฟิลล์ และสารประกอบอีกหลายอย่างภายในเซลล์ พืชที่ขาด N จะแสดงอาการใบเหลืองโดยเฉพาะใบที่อยู่บริเวณโคนต้นมักจะแคระแกรนและให้ผลผลิตต่ำลง
Phosphorus (P) เป็นองค์ประกอบของสารในกระบวนการ phosphorylation (ATP) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการใช้พลังงาน เป็นองค์ประกอบของ nucleic acid โปรตีนและไขมันชนิดต่าง ๆ การขาดฟอสฟอรัสจะทำให้พืชแคระแกร็น ใบมีสีเขียวเข้มผิดปกติ และมักมีสีม่วง เหลือง หรือเป็นจุดกระสีน้ำตาล
Potassium (K) เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต และเป็น catalyte ในปฏิกิริยาภายในเซลล์ พืชจะแสดงอาการปลายใบแห้งหรือเกิดจุดสีน้ำตาลตามขอบใบหรือขอบใบไหม้ หรือมีอาการแห้งตายจากส่วนยอด
Magnesium (Mg) เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ และเป็น co-factor ของเอ็นไซม์ (enzyme) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต พืชที่ขาด Mg จะมีอาการเป็นจุดสีซีด (mottling) ที่ใบแก่และจะลามขึ้นไปเรื่อย ๆ ต่อมาใบเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง บางครั้งอาจเกิดมีจุดตายบนใบ หรือปลายใบกับขอบใบม้วนเข้าหากันเป็นรูปถ้วย
Calcium (Ca) เป็นส่วนประกอบของ middle lamella ซึ่งเชื่อมเซลล์ของพืชให้ติดต่อกันและควบคุมการซึมผ่านผนังเซลล์ (permeability) และลดพิษของกรดอินทรีย์บางชนิด การขาด Ca จะทำให้เกิดอาการแห้งตายตามส่วนยอดและตาของพืช ใบหด ขอบใบม้วนขึ้นหรือลง ระบบรากสั้นกว่าปกติ
Sulfer (S) เป้นองค์ประกอบของ amino acid และ co-enzyme หลายชนิด ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับกระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ การขาด S จึงทำให้ใบมีสีซีดหรือเหลือง มักจะเกิดกับใบอ่อน
Iron (Fe) หรือธาตุเหล็ก เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิด โดยเฉพาะ เอ็นไซม์ในกระบวนการหายใจ (respiration) และเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ด้วย พืชที่ขาดธาตุเหล็กจะแสดงอาการใบอ่อนมีสีซีด แต่บริเวณเส้นกลางใบจะยังคงมีสีเขียวเข้มเหมือนเดิม
Boron (B) เกี่ยวข้องกับกระบวนการ sugar translocation และการใช้ธาตุ Ca ของพืช การขาดธาตุ B จะทำให้พืชแคระแกร็น และมักจะเกิดมีรอยแตกขึ้นตามผิวของส่วนต่าง ๆ เช่น ลำต้น ก้านใบ ผล เป็นต้น
Zinc (Zn) หรือธาตุสังกะสี ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของ co-enzyme ในปฏิกิริยาการสร้าง auxin และปฏิกิริยา carbohydrate oxidation พืชที่ขาดธาตุสังกะสีจะแสดงอาการเนื้อใบระหว่างเส้นใบมีสีซีด (interveinal chlorosis) ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงและแห้งตาย ใบและผลมีขนาดเล็กและปริมาณลดลง ตัวอย่างเช่น โรคใบแก้วของส้ม
Copper (Cu) ทำหน้าที่เป็น co-factor ใน oxidative enzyme หลายชนิด ธัญพืชที่ขาด Cu จะมีอาการปลายใบเหี่ยวขอบใบสีซีด ใบอ่อนจะไม่คลี่ใบแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นก็ตาม รวงมีขนาดเล็กและหลวม พวกไม้ผลมักจะแสดงอาการกิ่งแห้ง ขอบใบไหม้ ใบซีด และอาจมีอาการใบงอกเป็นกระจุก (rosetting)
Molybdenum (Mo) เป็นส่วนประกอบของเอ็นไซม์ที่เปลี่ยน nitrate ให้เป็น nitrite พืชที่ขาด Mo จะมีอาการเป็นจุดกระสีซีดหรือจุดตายตามใบ เนื้อใบบางและแห้ง
Manganese (Mn) เป็น co-factor ของเอ็นไซม์หลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับ nitrogen matabolism, photosynthesis และ respiration การขาดธาตุ Mn จะทำให้ใบซีดโดยที่บริเวณเส้นใบฝอยยังคงมีสีเขียว อาจเกิดมีจุดแห้งตายขึ้นบนใบด้วย

การวินิจฉัยชนิดของธาตุอาหารที่พืชแสดงอาการขาด
เนื่องจากลักษณะอาการขาดธาตุอาหารในพืชส่วนใหญ่จะมีลักษณะค่อนข้างคงที่ ดังนั้นการตรวจดูจากอาการที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible symptoms) อาจทำให้บอกถึงชนิดของธาตุอาหารที่พืชแสดงอาการขาดได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้องการทราบว่าพืชขาดธาตุใดอย่างแน่นอนนั้น ผู้ตรวจอาจต้องศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ทำการวิเคราะห์ปริมาณธาตุต่าง ๆ ในพืชที่แสดงอาการผิดปกติเทียบกับพืชปกติ (Plant analysis) ปริมาณธาตุอาหารที่มีระดับต่ำกว่าของพืชปกติมาก ๆ น่าจะเป็นธาตุที่มีผลต่อการแสดงอาการผิดปกตินั้น
2. วิเคราะห์ดินบริเวณที่ใช้ปลูกพืช (Soil analysis)
3. ทดลองเพิ่มธาตุที่สงสัยว่าพืชอาจจะขาด โดยใส่ลงไปในดิน ฉีดพ่นให้ทางใบหรือฉีดเข้า ลำต้น และดูว่าพืชมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรบ้าง
สำหรับการตรวจดูอาการนั้นอาจใช้ข้อมูลตามตารางที่ 1 ประกอบการวินิจฉัยได้

ตารางที่ 1 ลักษณะอาการและการแสดงออกของพืชที่ขาดธาตุอาหาร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาการเริ่มแสดงจากใบแก่

สีเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งใบ
Nitrogen ใบสีซีดหรือเหลือง
Phosphorus ใบหนา, ผิวใบด้านไม่เป็นมัน, มีสีเขียวเข้ม หรือเปลี่ยนเป็นสีม่วง, การเจริญเติบโตช้า

สีเปลี่ยนมีรูปแบบชัดเจน
Potassium ขอบใบแห้งหรือเหลือง อาจม้วนงอตัวขึ้นหรือลง
Magnesium เนื้อใบส่วนปลายใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่ฐานใบยังคงมีสีเขียวทำให้เห็นเป็น รูปสามเหลี่ยม ในพืชบางชนิดใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือส้ม

อาการเริ่มแสดงจากใบอ่อน

สีเปลี่ยนมีรูปแบบค่อนข้างชัดเจน
Iron เนื้อใบระหว่างเส้นใบ มีสีซีด เส้นใบยังคงเขียวอยู่ แต่มีสีซีดลงกว่าปกติ
Zinc ใบมีขนาดเล็กลง, ข้อปล้องสั้น ทำให้มีลักษณะเป็นกระจุก (rosette) เนื้อที่ ระหว่างเส้นใบมีสีซีดลงกว่าปกติ
Copper ใบส่วนยอดห่อตัว, ลีบเรียว มักบิดเบี้ยวหรือแห้งตายอาจหลุดร่วงจากส่วน ยอดลงมา เนื้อที่ระหว่างเส้นใบมีสีซีดลง

อาการแสดงออกพร้อม ๆ กัน ทั้งใบแก่และอ่อน

สีเปลี่ยนมีรูปแบบชัดเจน
Manganese ใบมีจุดประสีซีดกระจายอยู่ทั่วไปบนเนื้อใบระหว่างเส้นใบขนาดของใบ ไม่เปลี่ยนแปลง


อาการมักแสดงออกบนเนื้อเยื่อส่วนอื่นที่ไม่ใช่ใบ มักแสดงออกที่ผล เมล็ด หรือยอดอ่อน

Calcium ยอดอ่อนของเมล็ด (plumule) แห้งตาย หรือเนื้อเยื่อบริเวณส่วนที่กำลังเจริญ ของผลตาย เช่น อาการก้นเน่าของมะเขือเทศ
Boron เนื้อเยื่อส่วนสะสมอาหาร เช่น cotyledon กิ่ง หรือก้านอวบน้ำตาย ทำให้เกิด เป็นรอยแตกขึ้นภายใน อาจมียางไหลออกจากรอยแตก


โดย: โซ่ [11 ก.ค. 50 11:20] ( IP A:192.55.18.36 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอบคุณมากครับพี่โซ่
โดย: อาร์ม หาดใหญ่ [15 ก.ค. 50 12:13] ( IP A:202.12.74.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   มีประโยชน์มากครับ smile
โดย: ชูเกียรติ-123 [17 ก.ค. 50 5:42] ( IP A:124.120.129.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   
โดย: piay@hotmail [13 ต.ค. 52 13:56] ( IP A:61.19.149.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ปุ๋ยบัวทิพย์ สินค้าคุณภาพระดับโลก ส่งออก 7 ประเทศ
ปุ๋ยดีมีสิทธิบัตร ขายดี ขายง่าย คนขายรวย ยิ่งใช้ยิ่งรวย
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ ตุ๊กนีโอ โทร 080-504-1261 ,086-674-8882
อีเมล์ anagukrneo@gmail.com
รายละเอียดชมที่ http://www.youdo111.blogspot.com/
บริษัท http://www.trmthailand.com

***ขออภัยอย่างยิ่หากเมล์ฉบับนี้รวบกวนจิตใจท่าน***

โดย: ตุ๊กนีโอ [26 พ.ย. 52 18:18] ( IP A:113.53.205.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   http://www.facebook.com/notes/exercise1/proform-200-crosstrainer-elliptical-review-price-sale/317006194979803
http://www.facebook.com/notes/exercise1/life-fitness-remanufactured-95xi-elliptical-crosstrainer-elliptical-trainer-revi/317005754979847
http://www.facebook.com/notes/exercise1/quality-fitness-by-maximus-adjustable-decline-bench-weight-bench-review-price-sa/317004974979925
http://www.facebook.com/notes/exercise1/body-solid-lvla-leverage-lat-pulldown-price-sale-review/317004234979999
http://www.facebook.com/notes/exercise1/power-rack-olympic-300-lbs-set-review-price-sale/317003778313378
http://www.facebook.com/notes/exercise1/york-barbell-3-tier-pro-hex-rack-review-price-sale/317003264980096
http://www.facebook.com/notes/exercise1/660-pound-olympic-weight-set-with-bar-and-collars-price-sale-review/317002741646815
http://www.facebook.com/notes/exercise1/proform-crosstrainer-600-elliptical-review-price-sale/317002284980194
http://www.facebook.com/notes/exercise1/icon-health-and-fitness-pfel55909-proform-100-ze-elliptical-trainer-price-sale-r/317001804980242
http://www.facebook.com/notes/exercise1/avanti-fitness-pt-1000-pet-treadmill-review-price-sale/317001361646953
http://www.facebook.com/notes/exercise1/9-x-14-foot-magic-circle-rectagontrampoline-review-price-sale/317000858313670
http://www.facebook.com/notes/exercise1/dumbbell-rack-3-tier-48-w-5-50-lbs-black-rubber-dbl-rubber-mat-review-price-sale/317000371647052
http://www.facebook.com/notes/exercise1/york-barbell-300-lb-iso-grip-olympic-weight-set-with-bar-collars-price-sale-revi/316999731647116
http://www.facebook.com/notes/exercise1/hampton-neoprene-coated-aerobic-hex-dumbbell-set-price-sale-review/316999288313827
http://www.facebook.com/notes/exercise1/yukon-fitness-counter-balanced-smith-machine-cbs-150-review-price-sale/316998964980526
http://www.facebook.com/notes/exercise1/exo-chair-single-pedal-review-price-sale/316998461647243
http://www.facebook.com/notes/exercise1/endurance-e7hrc-elliptical-trainer-with-hr-control-review-price-sale/316997961647293
http://www.facebook.com/notes/exercise1/rowing-machines-kettler-kadett-rower-price-sale-review/316997428314013
http://www.facebook.com/notes/exercise1/power-bench-system-review-price-sale/316996978314058
http://www.facebook.com/notes/exercise1/champion-power-ram-sled-hack-machineleg-press-price-sale-review/316996434980779
http://www.facebook.com/notes/exercise1/endurance-tf3i-folding-treadmill-price-sale-review/316995974980825
http://www.facebook.com/notes/exercise1/incline-aquatic-underwater-treadmill-by-aquabilt-model-302-302-review-price-sale/316995501647539
http://www.facebook.com/notes/exercise1/hampton-ultra-bell-club-pack-includes-6-pair-dumbbells-5-10-15-20-25-30-with-ubl/316994948314261
http://www.facebook.com/notes/exercise1/endurance-e5000-premium-elliptical-review-price-sale/316994471647642
http://www.facebook.com/notes/exercise1/pro-clubline-cable-crossover-price-sale-review/316994058314350
http://www.facebook.com/notes/exercise1/premier-leg-press-price-sale-review/316993578314398
http://www.facebook.com/notes/exercise1/personal-whole-body-vibration-machine-in-silver-review-price-sale/316993111647778
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bodycraft-k1-leg-press-review-price-sale/316992708314485
http://www.facebook.com/notes/exercise1/cap-barbell-300-pound-rubber-grip-weight-set-with-bar-collars-price-sale-review/316992251647864
http://www.facebook.com/notes/exercise1/star-trac-st-fitness-8310-star-trac-stridewell-recumbent-elliptical-price-sale-r/316991808314575
http://www.facebook.com/notes/exercise1/fitness-assessment-class-pack-3-pac-review-price-sale/316991401647949
http://www.facebook.com/notes/exercise1/power-rack-review-price-sale/316990948314661
http://www.facebook.com/notes/exercise1/aristo-cr1-commercial-recumbent-exercise-bike-price-sale-review/316990488314707
http://www.facebook.com/notes/exercise1/nautilus-ne3000-elliptical-trainer-discontinued-price-sale-review/316990108314745
http://www.facebook.com/notes/exercise1/ironman-1840-elliptical-trainer-review-price-sale/316989708314785
http://www.facebook.com/notes/exercise1/b70-upright-bike-review-price-sale/316989248314831
http://www.facebook.com/notes/exercise1/physiostep-rxt-1000-recumbent-elliptical-review-price-sale/316988888314867
http://www.facebook.com/notes/exercise1/precor-efx-556-elliptical-cross-trainer-price-sale-review/316988438314912
http://www.facebook.com/notes/exercise1/ms322-low-volt-ac-muscle-stimulator-price-sale-review/316987958314960
http://www.facebook.com/notes/exercise1/steelflex-leg-extension-leg-curl-machine-review-price-sale/316987491648340
http://www.facebook.com/notes/exercise1/universal-cross-over-cable-unit-review-price-sale/316987044981718
http://www.facebook.com/notes/exercise1/kettler-montana-stepper-review-price-sale/316986634981759
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bowflex-selecttech-552-with-stand-price-sale-review/316986174981805
http://www.facebook.com/notes/exercise1/sportsart-fitness-upright-cycle-review-price-sale/316985768315179
http://www.facebook.com/notes/exercise1/yukon-cable-crossover-review-price-sale/316985321648557
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bodyflex-magnetic-cardio-dual-trainer-review-price-sale/316984904981932
http://www.facebook.com/notes/exercise1/super-latrow-machine-with-200-lb-stack-price-sale-review/316984511648638
http://www.facebook.com/notes/exercise1/spirit-xt285-treadmill-price-sale-review/316984008315355
http://www.facebook.com/notes/exercise1/schwinn-820p-treadmill-review-price-sale/316983568315399
http://www.facebook.com/notes/exercise1/stott-pilates-ladder-barrel-review-price-sale/316983074982115
http://www.facebook.com/notes/exercise1/neoprene-db-set-w-rack-wheels-ea-price-sale-review/316982551648834
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bayou-fitness-chrome-total-trainer-dlx-ii-price-sale-review/316982068315549
http://www.facebook.com/notes/exercise1/steelflex-hip-abduction-adduction-machine-price-sale-review/316981604982262
http://www.facebook.com/notes/exercise1/kettler-satura-p-elliptical-crosstrainer-price-sale-review/316981168315639
http://www.facebook.com/notes/exercise1/mini-leg-press-price-sale-review/316980724982350
http://www.facebook.com/notes/exercise1/endurance-e7-elliptical-trainer-price-sale-review/316980258315730
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bodycraft-pft-functional-trainer-price-sale-review/316979751649114
http://www.facebook.com/notes/exercise1/rb-rubber-sport-roll-flooring-4-x-75-x-38-blac-price-sale-review/316979294982493
http://www.facebook.com/notes/exercise1/deluxe-dumbbell-rack-with-5-50lb-dumbbells-price-sale-review/316977398316016
http://www.facebook.com/notes/exercise1/pro-fitter-cross-trainer-3-d-price-sale-review/316976541649435
http://www.facebook.com/notes/exercise1/4-person-sauna-cedar-ceramic-dry-heat-far-infrared-cd-player-am-fm-radio-portabl/316975981649491
http://www.facebook.com/notes/exercise1/2xu-x2-project-x-wetsuit-male-review-price-sale/316975408316215
http://www.facebook.com/notes/exercise1/set-of-8-troy-body-weight-bars-plus-rack-gtb-set-gtbr-2-price-sale-review/316974864982936
http://www.facebook.com/notes/exercise1/multisports-enduro-cycle-500-training-bike-review-price-sale/316974408316315
http://www.facebook.com/notes/exercise1/waterrower-s1-rowing-machine-in-brushed-stainless-steel-with-s4-monitor-price-sa/316973811649708
http://www.facebook.com/notes/exercise1/waterrower-xeno-muller-signature-series-natural-rowing-machine-price-sale-review/316972351649854
http://www.facebook.com/notes/exercise1/life-fitness-95t-inspire-treadmill-new-demo-price-sale-review/316971764983246
http://www.facebook.com/notes/exercise1/monark-exercise-ab-874e-weight-ergometer-price-sale-review/316971211649968
http://www.facebook.com/notes/exercise1/fitnex-t60-treadmill-price-sale-review/316970654983357
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bodycraft-jones-lat-attachment-with-200-pound-weight-stack-review-price-sale/316969701650119
http://www.facebook.com/notes/exercise1/sportsart-fitness-e83-elliptical-trainer-price-sale-review/316969268316829
http://www.facebook.com/notes/exercise1/ironman-1860-elliptical-trainer-review-price-sale/316968818316874
http://www.facebook.com/notes/exercise1/kettlebell-46812162024kg-2-each-per-set-w-dvd-rack-price-sale-review/316968271650262
http://www.facebook.com/notes/exercise1/motus-usa-m995tl-treadmill-with-fully-integrated-samsung-lcd-tv-review-price-sal/316967734983649
http://www.facebook.com/notes/exercise1/epic-600-mx-treadmill-price-sale-review/316967214983701
http://www.facebook.com/notes/exercise1/yukon-fitness-husky-hip-and-leg-sled-machine-hls-160-price-sale-review/316966618317094
http://www.facebook.com/notes/exercise1/rubber-dumbbell-10-pair-550-lb-w-rack-rubber-mat-review-price-sale/316966068317149
http://www.facebook.com/notes/exercise1/a-shape-rack-with-51015202530-lbs-6-pair-chrome-beauty-bell-ship-out-soon-price-/316965464983876
http://www.facebook.com/notes/exercise1/a-frame-rack-with-8-50-lb-rubber-dumbbell-ship-out-soon-review-price-sale/316964874983935
http://www.facebook.com/notes/exercise1/smooth-fitness-ce-30-dual-motion-elliptical-trainer-review-price-sale/316964261650663
http://www.facebook.com/notes/exercise1/multisports-elliptix-ect-6600l-cross-trainer-elliptical-exercise-machine-review-/316963648317391
http://www.facebook.com/notes/exercise1/trixter-x-bike-1000-indoor-cycling-bike-price-sale-review/316962958317460
http://www.facebook.com/notes/exercise1/monark-exercise-ab-871e-mini-rehab-trainer-price-sale-review/316962014984221
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bodycraft-xpress-pro-single-stack-gym-with-functional-arms-price-sale-review/316961428317613
http://www.facebook.com/notes/exercise1/cybex-425a-arc-trainer-price-sale-review/316960304984392
http://www.facebook.com/notes/exercise1/image-advanced-1400-treadmill-price-sale-review/316958551651234
http://www.facebook.com/notes/exercise1/proform-xt70-shock-treadmill-pftl05099-review-price-sale/316956924984730
http://www.facebook.com/notes/exercise1/live-vibe-whole-body-vibration-device-price-sale-review/316955648318191
http://www.facebook.com/notes/exercise1/body-solid-sdb351g-proclub-line-olympic-decline-bench-price-sale-review/316955184984904
http://www.facebook.com/notes/exercise1/life-fitness-x3-cross-trainer-elliptical-with-basic-workout-console-price-sale-r/316954724984950
http://www.facebook.com/notes/exercise1/exercise-bike-lifecycle-9500r-recumbent-price-sale-review/316954251651664
http://www.facebook.com/notes/exercise1/inflight-multi-leg-press-machine-price-sale-review/316953701651719
http://www.facebook.com/notes/exercise1/kettler-lotus-r-indoor-recumbent-cycle-price-sale-review/316953231651766
http://www.facebook.com/notes/exercise1/bh-fitness-x4-elliptical-trainer-review-price-sale/316952664985156
http://www.facebook.com/notes/exercise1/body-solid-lvle-leverage-leg-extension-review-price-sale/316952231651866
http://www.facebook.com/notes/exercise1/smooth-fitness-71-hr-pro-power-folding-treadmill-price-sale-review/316951868318569
http://www.facebook.com/notes/exercise1/zen-awakening-44lc-five-person-carbon-fiber-infrared-sauna-price-sale-review/316951331651956
http://www.facebook.com/notes/exercise1/olympic-300-lbs-grey-weight-set-wbench-press-review-price-sale/316950761652013
http://www.facebook.com/notes/exercise1/nautilus-ev718-pro-series-elliptical-trainer-price-sale-review/316950311652058
http://www.facebook.com/notes/exercise1/troy-500-lb-olympic-weight-set-with-vtx-grip-plates-price-sale-review/316949781652111
โดย: vatjai [14 พ.ย. 54 13:12] ( IP A:58.11.186.190 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: Cheap Ray Ban Sunglasses Outlet For Sale [19 ก.ย. 57 18:17] ( IP 91.207.4.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   
Dummy Dummy Dummy Never Fails 2

ugg ansley print slippers 2 http://www.bmmimports.co.nz/MessageBox.aspx?do=ugg-ansley-print-slippers-2-3032.html

โดย: ugg ansley print slippers 2 [24 ต.ค. 57 5:08] ( IP 200.84.194.144 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน