เกร็ดความรู้เรื่องอาเซียน
    ประเทศสมาชิกของอาเซียน
อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไรดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:21] ( IP A:171.4.164.192 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ ประเทศไหนบ้างที่ร่วมก่อตั้ง
อาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 หลังการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:26] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งอาเซียน
ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งเห็นว่าการตั้งองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคน่าจะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดความขัดแย้ง และส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ปฏิญญากรุงเทพฯ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับอาเซียน 7 ประการ ได้แก่
1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:28] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
หลังการจัดตั้งอาเซียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนเปิดรับสมาชิกใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะ โดยบรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิก เมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 ขณะที่กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิก เมื่อ 30 เมษายน 2542 การเข้าร่วมของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี้สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียน ซึ่งระบุไว้ว่า อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมที่จะรับเป้าหมาย หลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสมาชิก

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:33] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    กฎบัตรอาเซียนคืออะไร
กฎบัตรอาเซียนคือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากการประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้นพร้อมกับกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรสำคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย บทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ สมาชิกภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท งบประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความสัมพันธ์กับภายนอก

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:35] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนคืออะไร และมีเป้าหมายอย่างไร
อาเซียนตระหนักว่าสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและปราศจากภัยคุกคามจากด้านการทหารและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
1) สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวความคิดและส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง
2) ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
3) ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดยอาเซียนมีบทบาทนำในภูมิภาคและจะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ทั้งนี้ อาเซียนกำลังจัดทำแผนงานสำหรับการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political Security Community Blueprint – APSC Blueprint) ซึ่งมีความคาดหวังให้เสร็จภายในปลายปี 2551

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:39] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร มีเป้าหมายอย่างไรและไทยได้ประโยชน์อย่างไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีความคืบหน้าที่ดีในความร่วมมือต่าง ๆ เป็นลำดับและในที่สุดอาเซียนได้มุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจในปี 2558 ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ่ขึ้นทำให้อาเซียนมีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามมา เช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้สมาชิกสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี
การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง อาเซียนจึงมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผ่านไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันก็จะส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย
ขณะที่การเจรจาเพื่อเปิดตลาดในระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลกยังมีท่าทีว่าจะไม่สามารถสรุปผลได้ในอนาคตอันใกล้ ประเทศต่าง ๆ จึงได้พยายามที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรีไม่ว่าจะในระดับทวีภาคี หรือระดับภูมิภาค ในส่วนของอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA หรือ อาฟต้า) มาแล้ว 15 ปี และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ต่อไป
หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สำเร็จ ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้านการบริการเหล่านี้อีกมาก นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:44] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้ การเสริมสร้างรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกันที่แข็งแกร่งนำไปสู่ความเข้าใจของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี การรู้เขารู้เรา และมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร โดยแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ได้กำหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3.สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
4.ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability)
5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
6.การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
และเน้นให้มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน ทั้งนี้ ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่รากฐานสำคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การสร้างประชาคมอาเซียนสามารถประสบความสำเร็จด้วย

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:47] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในปี 2517(1974) และดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของความร่วมมือในสาขาต่างๆ ไปตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและความจำเป็นอื่นๆ โดยเฉพาะการจัดทำกรอบความร่วมมือที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์อาเซียน และความคิดริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน

โดย: เจ้าบ้าน [27 ส.ค. 55 22:49] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา
ความสัมพันธ์อาเซียนและแคนาดาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2520 แต่ได้ประสบภาวะชะงักงันนับตั้งแต่ปี 2540 เมื่ออาเซียนรับพม่าเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งแคนาดาไม่ประสงค์ให้พม่าเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฯ หลังจากนั้น ได้มีความพยายามหาทางรื้อฟื้นความสัมพันธ์ฯ จนกระทั่งในวันที่ 19 ม.ค. 2547 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดการประชุม ASEAN-Canada Dialogue ครั้งแรก ซึ่งนับเป็นการกลับมาดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้ง

โดย: ครูพิศมัย (เจ้าบ้าน ) [27 ส.ค. 55 22:51] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
อินเดียสถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในฐานะคู่เจรจาเฉพาะด้าน (Sectoral Dialogue Partner) เมื่อปี 2535 และได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นประเทศคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์ (Dialogue Partner) เมื่อปี 2538 ต่อมาได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ระดับการประชุมสุดยอดครั้งแรก เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2545 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

โดย: เจ้าบ้าน [27 ส.ค. 55 22:52] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
    ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเริ่มความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอาเซียนในปี 2516 และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี 2520 ในปี 2546 มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Commemorative Summit) ที่กรุงโตเกียว ในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น และได้มีการลงนามปฏิญญาโตเกียวว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนอาเซียน-ญี่ปุ่น (Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership) เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนโดยจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการรวมตัวกันของอาเซียน (Japan-ASEAN Integration Fund – JAIF) และยังเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของกรอบข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration – IAI) อีกด้วย

โดย: เจ้าบ้าน [27 ส.ค. 55 22:53] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
    ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่เจรจาอันดับ 2 ของอาเซียน สถาปนาความสัมพันธ์กันเมื่อปี 2518 (1975) ในปี 2520 (1977) อาเซียนและนิวซีแลนด์ได้มีการประชุมสุดยอดเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว เช่นเดียวกับออสเตรเลีย โดยเดิมเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะประเทศผู้ให้กับประเทศผู้รับ และมีจุดมุ่งหมายหลักคือความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาค ต่อมาในช่วงปี 2534 (1991) อาเซียนและนิวซีแลนด์เห็นชอบที่จะให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือหลักในอนาคต โดยยังคงให้ความสำคัญด้านการค้าและเศรษฐกิจต่อไป นิวซีแลนด์และอาเซียนมีการหารือและปรับแนวทางความร่วมมือในอนาคตเป็นระยะ เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการ การจัดลำดับความสำคัญ ความชำนาญ และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

โดย: เจ้าบ้าน [27 ส.ค. 55 22:54] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
    ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย
เริ่มต้นจากการที่รัสเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่หารือ (consultative relations) กับอาเซียนในปี 2534 (1991) และพัฒนาความสัมพันธ์จนได้รับสถานะประเทศคู่เจรจา (dialogue partner)กับอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยที่ 29 เมื่อเดือน ก.ค. 2539 (1996) ที่จาการ์ตา ปัจจุบันสิงค์โปร์รับหน้าที่ผู้ประสานงานกับรัสเซีย (ก.ค. 2546 – 2549) โดยเป็นการรับหน้าที่ต่อจากไทย และฟิลิปปินส์จะรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานต่อไป

โดย: เจ้าบ้าน [27 ส.ค. 55 22:54] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
    ความสัมพันธ์อาเซียนกับเกาหลีใต้ เริ่มเมื่อปี 2532 (ค.ศ. 1989) ในระดับความสัมพันธ์เฉพาะด้าน และความสัมพันธ์อาเซียนกับเกาหลีใต้ได้ได้ยกระดับขึ้นเป็นคู่เจรจาในเดือนกรกฎาคม 2534 (ค.ศ. 1991) ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) ครั้งที่ 24 โดยรวมเรื่องการเมืองและความมั่นคง การค้า การลงทุน ท่องเที่ยว และความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ปัจจุบันพม่าเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนกับเกาหลีใต้ได้ครบรอบ 15 ปี เมื่อปี 2547 (ค.ศ. 2004) โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ วันที่ 30 พ.ย. 47 ที่เวียงจันทน์ผู้นำอาเซียน-เกาหลีใต้ลงนามในปฏิญญาร่วมฯ (Joint Declaration on ASEAN-ROK Comprehensive Partnership)ซึ่งได้เน้นการปรับยุทธศาสตร์อาเซียนเกาหลีใต้ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนและส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียนและเอเชียตะวันออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำ FTA ระหว่างอาเซียน-เกาหลีใต้

โดย: เจ้าบ้าน [27 ส.ค. 55 22:56] ( IP A:171.4.164.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   เอ อย่างนี้ไทยเราจะเสียเปรียบไหมค่ะ เพราะแต่ล่ะประเทศนี่เขาดูจะ อืม..ดูดีกว่าของเราอีกอ่ะค่ะ
โดย: พรรณรินทร์ [1 ก.ย. 55 16:53] ( IP A:110.49.166.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   แน่นอนถ้าเด็กไทยไม่ใฝ่เรียนรู้ มัวแต่มั่วอยู่กับจอสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้ไม่วันๆ คิดว่าเก่งเหนือเค้า แต่เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการล้าหลัง ปิดหู ปิดตา คบแต่จอสี่เหลี่ยมโอ้อวดกัน ใช้แต่นิ้วรูด กับกด เขียนหนังสือไม่เป็นตัว คิดเลขไม่เป็น อ่านหนังสือไม่คล่อง อนาคตก็จะต้องมาเป็นผู้นำแล้วจะทำยังไง

โดย: ครูพิศมัย [4 ก.ย. 55 21:39] ( IP A:223.205.116.5 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน