ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช (Fundamental of Plant Hormones)
   ในระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมานี้ จะเห็นได้ว่าชาวสวนมีความตื่นตัวรวมทั้งในหมู่นักวิชาการทางด้านการเกษตรเองที่ได้หันมามุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มของสารที่เรียกว่า “ ฮอร์โมน ” กันอย่างกว้าวขวาง รวมทั้งชาวสวนเองก็ได้พยายามติดตามเพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อใช้สำหรับในการควบคุม บังคับพืชที่ปลูกให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและเป็นการเพิ่มผลผลิตด้วย เช่น การบังคับให้มีการออกดอกก่อนฤดูการผลิตหรือบังคับให้มีการออกนอกฤดูกาลของการผลิตเพื่อหลีกเลียงปัญหาในด้านราคาที่ตกต่ำ หรือต้องการให้จำหน่ายได้ราคาสูงขึ้น จนทำให้มีแนวความคิดไปในทางที่ว่า “ ฮอร์โมนนั้นเป็นสารเทวดา ” สามารถกระทำอะไรก็ได้ อย่างไรก็ตามหากได้มีการศึกษาอย่างถ่องแท้เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของสารฮอร์โมนแล้ว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก

คำว่า “ ฮอร์โมน ” ได้ขอยืมมาจากทางสัตว์ ทำให้มีการอธิบายความหมายของคำนี้ไปในทิศทางเดียวกับฮอร์โมนในสัตว์ซึ่งมีส่วนที่ผิดออกไปจากทางฮอร์โมนพืชอยู่มาก ดังนั้น คำว่าฮอร์โมนพืช ซึ่งมักใช้ว่า Plant Hormones หรือ Phytohormones หรือ Plant Growth Substances ( คำว่า plant hormones นิยมใช้มากกว่า) นั่น คืออะไร ? สารที่เรียกว่า plant hormones นั้น คือสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมาในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็สามารถก่อให้เกิดกระบวนการทางสรีรวิทยา ( physiological Processes) ต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช (plant growth and development) ได้โดยที่สารนี้มิใช่เป็นอาหารของพืชตามปกติ

สารฮอร์โมนพืชในธรรมชาติที่ค้นพบและเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 กลุ่ม อย่างไรก็ดี ยังมีการค้นพบสารกลุ่มใหม่ ๆ อีกหลายกลุ่ม แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ได้มีการรับรองเป็นสารฮอร์โมนพืชก็ตาม แต่หากมีหลักฐานจากผลการทดลองมากขึ้นมาสนับสนุนแล้วก็คิดว่าอาจมีสารฮอร์โมนพืชกลุ่มใหม่เกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ค่อนข้างแน่นอน สารเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่ม Polyamines และกลุ่ม Brassinolides หรือ Brassinosteroids การใช้สารฮอร์โมนพืชในขณะนี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นกว่า 90% มีเพียงส่วนน้อยที่มาจากธรรมชาติโดยตรง เช่น กลุ่ม gibberellins ซึ่งได้มาจากการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Gibberella fujikuroi แล้วสกัดสารออกมา สารสังเคราะห์เหล่านี้เข้าไปมีบาทต่อ physiological process ของต้นพืชคล้ายคลึงกับสารฮอร์โมนพืชที่สร้างเองตามธรรมชาติ ดังนั้น การเรียกชื่อว่าเป็นฮอร์โมนพืชเพียงอย่างเดียวจึงไม่ถูกต้อง จึงได้เรียกกันใหม่ว่าเป็น “ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ” หรือ Plant Growth Regulators (PGR) ซึ่งคำว่า ควบคุม นี้ มีความหมายทั้งในด้านการเร่งและลดการเจริญเติบโตให้ไปในทิศทางที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม คนไทยยังนิยมเรียกกันว่า ฮอร์โมน อยู่

สารฮอร์โมนพืชทั้ง 5 กลุ่มที่ทั้งจากธรรมชาติและการสังเคราะห์ มีดังนี้
1. Auxins สารโดยธรรมชาติของกลุ่มนี้ได้แก่ IAA (Indole-3-acetic acid) สารนี้สังเคราะห์มาจาก amino acid tryptophan ในส่วนตายอด ใบอ่อน และเมล็ดที่กำลังพัฒนา มีการเคลื่อนย้ายจากยอดสู่โคน ( basipetal)

บทบาท
1. cell enlargement กระตุ้นให้มีการขยายเซลล์และการเติบโตของลำต้น
2. cell division กระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ของ cambium
3. vascular tissue differentiation โดยเฉพาะ xylem และ phloem
4. root initiation ในส่วนของกิ่งปักชำและการแตกรากแขนง
5. tropistic response โดยชักนำให้โค้งงอต่อ gravity หรือแสง
6. apical dominace โดยกดดันมิให้ตาข้างเจริญ
7. delay leaf senescence
8 . inhobit or promote leaf and fruit abscission
9. induce fruit setting and growth
10. delay fruit ripening
11. promote flowering in bromeliads
12. promote femaleness in dioecious flowers

สาร auxins โดยทั่วไปในระดับความเข้มข้นต่ำแล้วมักมีผลส่งเสริมให้ด้านการเจริญเติบโตในทางตรงข้าม หากใช้ในระดับความเข้มข้นที่สูงมากขึ้นกลับมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโต ซึ่งมักใช้ในรูปของสารกำจัดวัชพืช ( herbicides) สารกลุ่มนี้อาจแบ่งย่อยตามลักษณะของโครงสร้างทางเคมีได้อีก 4 กลุ่มย่อยด้วยกัน ดังนี้
1. Indole group เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วย indle ring อยู่ในโครงสร้าง มีเพียง IAA เท่านั้นที่มาจากธรรมชาติ นอกนั้นเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นทั้งสิ้น รวมทั้งสารในอีก 3 กลุ่มด้วย เนื่องจาก IAA สลายตัวได้รวดเร็วมากในธรรมชาติ จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในด้านการเกษตร ดังนั้น จึงได้มีการสังเคราะห์สารที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกัน คือ IBA (Indole-3-butyric acid) ซึ่งมีความคงทนมากกว่า สารในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับช่วยเร่งการออกรากของกิ่งปักชำหรือกิ่งตอน
2. Naphthyl group สารกลุ่มนี้มี naphtyl ring เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่รู้จักกันดี คือ NAA (alpha-naphthaleneacetic acid) ซึ่งเป็นสารที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและมีราคาถูก ส่วนใหญ่ใช้ในการเร่งการออกราก การเปลี่ยนเพศในดอกเงาะ การใช้สำหรับปลิดดอกและผลอ่อน การเร่งการออกดอกในสับปะรด สารอีกชนิดหนึ่งในกลุ่มเดียวกัน คือ NOA ( B -Naphthoxyacetic acid) ซึ่งใช้ช่วยการติดผลของมะเขือเทศนอกฤดู
3. Phenoxy group สารกลุ่มนี้มี phenyl ring เป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่ใช้ช่วยในด้านการติดผล เพิ่มขนาดผล ป้องกันการร่วงของผลก่อนเก็บเกี่ยว และใช้เป็นสารกำจัดวัชพืช ได้แก่ 4- CPA หรือ PCPA ( 4- Chlorophenoxyacetic acid หรือ para -Chlorophenoxyacetic acid); 2, 4- D ( 2, 4- Dichlorophenoxyacetic acid) และ 2, 4, 5- T ( 2, 4, 5- Trichlorophenoxyacetic)
4. Benzoic group สารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย benzene ring ได้มีการใช้สาร TIBA ( 2, 5, 5- Triiodobenzoic acid) สำหรับในการเพิ่มมุมของง่ามกิ่งแขนงในมุมกว้างมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาของการทำ training ให้กับต้นไม้ โดยใช้ในระยะที่ต้นมีอายุน้อย 1-2 ปี

2. Gibberellins Gas เป็นกลุ่มของสารที่มีโครงสร้าง ento -gibberrllane หรือบางครั้งเรียกว่า Gibbane ring เป็นกลุ่มของฮอร์โมนพืชที่พบในพืชชั้นสูงและเชื้อรา สารในกลุ่มนี้เท่าที่มีรายงานในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 72 ตัว คุณสมบัติของสาร GA คือ ช่วยให้เซลล์ยืดตัวอย่างมากซึ่งให้ผลมากกว่า auxin GA บางตัวให้ผลในการยืดเซลล์ได้มากในขณะที่บางตัวให้ผลน้อยหรือไม่ตอบสนองเลย แม้ว่า GA 3 หรือ biberellic acid ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากเชื้อรานั้นจะเป็นตัวที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางมากที่สุด แต่สำหรับในพืชตัวที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็น GA 1 นอกเหนือจากนี้แล้ว GA ตัวที่มีการใช้ในทางการเกษตรซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ GA 4 และ GA 7 หรืออาจอยู่ในรูปของ GA 4+7 GA นั้นมีการสังเคราะห์มาจาก mevalonic acid pathway ใน tissue ส่วนที่อ่อน โดยเฉพาะส่วนของปลายยอดและปลายราก และเมล็ดที่กำลังพัฒนา (developing seed)

บทบาท
1. กระตุ้นให้มี cell division และ cell hyperelongation
2. induce seed germination
3. flower inhibition or stimulate vegetative growth
4. induction of flowering (bolting) inlong day plants
5. stimulate fruit setting and growth
6. stimulate enzyme production โดยเฉพาะ a- amylase ในเมล็ดธัญพืชที่กำลังงอก
7. ชักนำให้เกิดความเป็นตัวผู้ ( maleness) ใน dioecious flowers
8. delay chlorophyll degradation (senescence)

3. Cytokinins สารกลุ่มนี้ใช้ช่วยให้มีการเพิ่มจำนวนเซลล์หรือช่วยในการแบ่งเซลล์ ( cell division) ได้เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่แล้วใช้ในงานทางด้าน plant tissue culture เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนของชิ้นส่วนให้มากขึ้น และยังช่วยในด้านของ vascular cell differentiation ของเนื้อเยื่อนั้นด้วย นอกจากนี้ สารกลุ่มนี้ยังช่วยละลอความแก่ (delay senescence) ของผักและผลไม้ด้วย (แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในทางการค้าหรือบริโภค) สารที่พบในกลุ่มนี้ตามธรรมชาติได้แก่ zeatin ส่วนสารสังเคราะห์ที่นิยมใช้ในทาง tyissue culter ได้แก่ kinetin และ 6- Benzylaminopurine เป็นต้น ในธรรมชาติพบสาร cytokinins นี้มีการสังเคราะห์ขึ้นที่ส่วนของปลายราก และในผล และเมล็ดที่กำลังพัฒนา (developing fruit and seed)

บทบาท
1. ช่วยเพิ่ม cell division
2. induce bud formation หรือช่วยให้มี morphogenesis
3. ช่วยให้ตาข้างมีการเจริญเติบโตหลุดพ้นจากอิทธิพลของ apical dominance
4. delay leaf senescence
5. ช่วยให้มีการเพิ่มปริมาณของ chloroplasts ส่งผลให้มีการสะสมปริมาณของ chlorophyll

4. Ethylene เป็นฮอร์โมนพืชเพียงตัวเดียวที่อยู่ในสภาพเป็นแก๊ส พืชสามารถสร้างแก๊สนี้ได้ในทุกส่วนของ tissue ที่มีชีวิตอยู่ การสร้าง ethylene นี้จะเริ่มมาจาก amino acid methionine โดยเฉพาะในสภาวะที่พืชมี stress หรือในระยะใกล้หมดอายุ (senescence) หรือในผลที่กำลังสุก (ripening) จะมีการสังเคราะห์ ethylene นี้ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก ดังนั้น ประโยชน์อันหนึ่งของสารนี้คือใช้สำหรับการบ่มผลไม้ ethylene นี้ บางครั้งก็เรียกว่าเป็นฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความชราภาพ (senescing hormone) คือช่วยให้พืชแก่เร็วขึ้น ทำให้ดอกโรยเร็ว ดอก ผลอ่อน ผลแก่ และใบหลุดร่วง หรือช่วยให้เกิดการสร้างรอยแยก (abscission layer) ขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้พืชในวงศ์สับปะรด (family Bromeliaceae) ให้เกิดการออกดอกตามต้องการ เนื่องจากสารนี้อยู่ในสภาพที่เป็นแก๊ส การจะนำไปใช้กับพืชในแปลงปลูกจึงไม่สามารถกระทำได้ เพราะแก๊สจะ diffuse ไปในอากาศทุกทิศทุกทางอย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะปฏิกิริยากับพืชยังไม่ทันที่จะเกิดขึ้น จึงได้มีการสังเคราะห์สารที่ชื่อว่า ethephon ขึ้นมา เมื่อสารนี้ดูดซึมเข้าไปในพืช จะค่อย ๆ สลายตัวและปลดปล่อย ethylene gas ออกมา นอกจาก ethylene แล้ว สารพวกถ่านแก๊ส ( calcium carbide) เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะสลายตัวและให้ acetylene gas ออกมา แก๊สนี้มีคุณสมบัติใช้บังคับให้สับปะรดออกดอกและใช้บ่มผลไม้ให้สุกได้เช่นเดียวกันกับ ethylene แต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ethylene ประมาณพันเท่า

บทบาท
1. breaking dormancy
2. shoot and root growth differentiation (radial expansion)
3. adventitious root formatipon
4. induction of leaf, flower and fruit abscission
5. flower induction in bromeliads
6. induction of femeleness in dioecious flowers
7. induce flower and leaf senescence
8. inhibition of flowering in fruit trees
9. induce fruit ripening
10. stimulation of auxin synthesis

5. Abscisic acid สารนี้ที่พบในธรรมชาติมีการสังเคราะห์มาจาก mevalonic acid pathway เช่นเดียวกับ GA เป็นสารช่วยชะลอหรือยับยังปฏิกริยาของพืช เช่น ชักนำให้เกิด dormancy ประโยชน์ในทางการเกษตรปัจจุบันยังไม่มี แต่มีสารสังเคราะห์ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ซึ่งมักเรียกรวมกันว่า สารยังยั้งการเจริญเติบโต (growth inhibitors) หรือสารชะลอการเจริญเติบโต (growth retardants) บทบาทของสารเหล่านี้อาจเข้าไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนอื่น โดยเฉพาะ GA หรือ auxins ทำให้ต้นพืชสามารถสร้างปริมาณของสารเหล่านั้นได้น้อยลงหรือถูกยับยั้งการสร้างไป ทำให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตช้าลง สารสังเคราะห์ที่พบและใช้ในการเกษตร เช่น CCC หรือ Cycocel [(2-chloroethyl) trimethyl ammonium chloride> ; SADH หรือ Alar หรือ B-9 หรือ B-995 (Succinic acid-2, 2-dimethylhydrazide) ; BOH;Phosphon-D; Amo-1618; Maleic hydrazide (MH); morphactin; Paclobutrazol;

การใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนในทางการเกษตร

สามารถใช้ได้หลายด้านด้วยกัน ดังนี้
1. Rooting ในประเทศไทยรู้จักใช้สารฮอร์โมนเพื่อเร่งการออกรากก่อนสารชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันฮอร์โมนที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ตัวด้วยกัน คือ NAA และ IBA ประสิทธิภาพของการช่วยให้มีการออกรากนั้นไม่มีผลต่างกันมากนักหรือให้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกัน ในขณะที่ NAA ช่วยให้มีจุดกำเนิดราก (root primordial) ได้ดี IBA มีผลช่วยให้ความยาวรากที่ออกมาแล้วดียิ่งขึ้น บางครั้งจึงได้มีการนำเอาฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้มาผสมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ราคาของสารเคมีทั้ง 2 ชนิดก็ต่างกันออกไปด้วย โดยที่ IBA มีราคาสูงกว่า NAA ประมาณ 5 เท่า ฮอร์โมนที่มีจำหน่ายเพื่อเร่งการออกรากส่วนใหญ่จึงเป็น NAA

การเร่งการออกรากนี้ ใช้ได้ทั้งในกิ่งตอนและกิ่งปักชำ ระดับความเข้มข้นของสารที่ใช้นั้นหากเป็นพืชที่มีการออกรากง่าย ก็ใช้ในระดับที่ต่ำลงมา เช่น 500-2,000 ppm หากเป็นพืชที่ออกรากยาก ก็ใช้ในระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับ สำหรับพืชที่อาจเรียกว่าไม่มีความสามารถในการออกรากนั้น สารฮอร์โมนไม่สามารถใช้ช่วยให้มีจุดกำเนิดของรากได้

2. Flower Induction สารฮอร์โมนที่ใช้ชักนำให้เกิดการออกดอกในไม้ผลมีเพียงชนิดเดียวคือ ethylene ( โดยการใช้ ethephon) และใช้ได้ผลดีกับพืชในกลุ่ม Bromeliads เท่านั้น ส่วน NAA หรือสารอื่นนั้นเป็นผลทางอ้อมโดยการไปกระตุ้นให้มีการสร้าง ethylene ที่ส่วนตายอดก่อน ต้นสับปะรดที่ราดด้วยสาร ethephon นี้ จะมีการเปลี่ยนจาก vegetative bud ไปเป็น flower bud สำหรับการใช้สาร paclobutrazol ที่บังคับให้มะม่วงออกดอกนั้น สารนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างตาดอกของต้นมะม่วงโดยตรง หากแต่เป็นว่า สารนี้ไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์ GA (GA Biosynthesis) ที่บริเวณ subapical meristem ของตายอดมะม่วง คุณสมบัติของสาร gibberellin นั้นในไม้ผลและไม้ยืนต้นพบว่ามีส่วนส่งเสริมให้มี vegetative growth ดังนั้น การรบกวนเพื่อให้มีการสร้างสารพวก GA ลดน้อยลง ทำให้ต้นมะม่วงมี vegetative growth ลดลง โอกาสที่จะเจริญทาง reproductive ย่อมมีมากขึ้น ซึ่งตาดอกนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากการใช้สาร paclobutrazol แต่อย่างใด

สำหรับพวก long day plants หรือ biennials ซึ่งมีลักษณะของลำปล้องสั้น ข้อซ้อนกัน (rosette) สารพวก gibberellin มีคุณสมบัติแทนสภาพของ long day หรืออุณหภูมิต่ำได้ ซึ่งหากใช้ GA แล้ว สามารถชักนำให้พืชเหล่านี้ออกดอกได้ เช่น ผักกาดหอมห่อ (สลัดแก้ว) และ artichoke เป็นต้น

3. Inhibition on flowering สารกลุ่ม gibberellin นั้น มีบทบาทในการสร้างเสริมให้มี vegetative growth ในไม้ยืนต้นจึงสามารถช่วยยับยั้งการออกดอกของพืชเหล่านี้ได้ เช่น มะนาว โดยจะต้องใช้ในขณะที่ยังไม่มีการสร้างตาดอก การยับยั้งการออกดอกของอ้อยด้วย ethephon จะช่วยให้ผลผลิตของน้ำตาลในลำอ้อยสูงขึ้นด้วย

4. Flower sex expression สารฮอร์โมนหลาย ๆ ชนิดมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเพศของดอกจากเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่งได้ ดังเช่น สาร NAA ที่ใช้ในการเปลี่ยนเพศของดอกเงาะจาก ดอกกะเทย (ดอกสมบูรณ์เพศ) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเมีย ซึ่งพบอยู่ในพันธุ์เงาะที่ใช้ปลูกเป็นการค้าคือพันธุ์สีชมพู และพันธุ์โรงเรียนนั้น แม้ว่าดอกเหล่านี้จะมีเกสรตัวผู้ ( stamen) ก็ตาม แต่อับละอองเกสร ( anther) ไม่เปิดออก ทำให้สามารถให้ละอองเกสร ( pollen) ได้ ทำให้เกิดปัญหาเงาะขี้ครอก (เกิดจาก ovary ที่ไม่มีการผสมเกสร แต่สามารถเจริญขึ้นมาได้เอง ซึ่งภายในไม่มีเนื้อ) การใช้ NAA นี้ จะไปช่วยให้ดอกกะเทยเหล่านี้เปลี่ยนมาเป็นดอกตัวผู้ได้ และเกิดการผสมเกสรขึ้นในเวลาต่อมา

นอกเหนือจาก NAA แล้ว GA และ ethylene ก็มีบทบาทที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเพศดอกด้วย ซึ่ง GA ช่วยให้เปลี่ยนโดยเพิ่มความเป็นตัวผู้ (meleness) ในขณะที่ ethylene ให้ผลในทางตรงกันข้าม คือ เพิ่มความเป็นตัวเมีย ( femaleness) ซึ่งได้มีการทดลองค่อนข้างมากในพืชวงศ์แตง (Cucurbitaceae) สำหรับในมะม่วง GA มีผลทำให้ช่อดอกมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอกตัวผู้จาก 75 เป็น 90% เมื่อใช้ GA เข้มข้น 100 ppm พ่นให้กับช่อดอกในระยะที่กำลังยืดตัว ส่วนสาร ethephon มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนดอกสมบูรณ์เพศในมะม่วง

5. Increasing Fruit Set and Fruit Size สารฮอร์โมนที่ใช้เพิ่มการติดผล ปัจจุบันที่ใช้กันอยู่คือ GA และ 4-CPA หรือ PCPA) ในองุ่น ลางสาด และลองกอง GA ช่วยให้ก้านช่อยืดยาวมากขึ้น ทำให้ช่องว่างหรือพื้นที่ภายในช่อมีมากขึ้น ผลภายในช่อมีโอกาสขยายขนาดได้มากขึ้น ไม่เบียดเสียดกันจนบิดเบี้ยวและผลแตก จึงทำให้มีการติดผลสูงขึ้นด้วย พันธุ์องุ่นที่ไม่มีเมล็ดนั้น ขาดแหล่งที่จะสร้างสาร GA โดยธรรมชาติ คือ เมล็ด ทำให้การติดผลและขยายขนาดผลไม่ดี จำเป็นต้องมีการใช้สาร GA เข้าช่วย ในมะเขือเทศ ได้มีการใช้สาร 4 - CPA และ B -NOA ช่วยให้มีการติดผลนอกฤดูโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน สารฮอร์โมนที่ใช้ในทางการค้าอีกชนิดหนึ่งคือ Promalin ซึ่งเป็นฮอร์โมนผสมระหว่าง 6-Benzyladenine (cytokine) และ GA 2 ตัว คือ GA4+7 สารนี้ช่วยเพิ่มขนาดของแอปเปิลได้ประมาณ 20% โดยปริมาตร โดยใช้ในระยะ petal fall ซึ่งเซลล์ของบริเวณ calyx ยังคงมี cell division อยู่ BA จะไปช่วยให้มีการแบ่งเซลล์มากขึ้น ทำให้มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ GA จะไปทำให้เซลล์ที่แบ่งตัวแล้วยืดตัวมากขึ้น ขนาดของผลแอปเปิล (พันธุ์ Delicious ) ในส่วนด้านล่างจะยืดยาวมากขึ้น ดังนั้นแอปเปิลพันธุ์นี้จะมีรูปทรงยาวรีแทนที่จะเป็นรูปทรงกลม

6. Inhibition of Flower and Fruit Drop ปัญหาเหล่านี้ได้ประสบกับชาวสวนพอสมควร สำหรับในประเทศไทยรายงานการทดลองในสิ่งเหล่านี้มีน้อยมากหรือไม่มีเลย การหลุดร่วงของส้มและแอปเปิลก่อนเก็บเกี่ยว ( preharvest drop) ในต่างประเทศ เป็นปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากภายในต้นขาดสาร auxin ชั่วคราว การฉีดพ่นสารพวก auxin เช่น 2,4- D และ 2 , 4, 5- TP สามารถช่วยให้การหลุดร่วงลดน้อยลง

7. breaking dormancy สารพวก GA ethylene thiourea KNO 3 และ hydrogen cyanamide สามารถช่วยให้ตาพ้นจากสภาพการพักตัวได้ ในมันฝรั่งจะช่วยให้ตาที่อยู่บนหัวมีการผลิยอดพ้นจากการพักตัวสามารถนำไปปลูกได้ ส่วนในพืชบางชนิด เช่น มะม่วง thiourea ethephon และ KNO 3 จะช่วยให้การผลิตตาเป็นใบอ่อนหรือแทงช่อดอกพร้อม ๆ กัน

8. Prolong Dormancy ในพืชบางชนิด เช่น หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ไม่ต้องการให้มีการผลิตาในขณะที่เก็บรักษา ทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง การใช้สารพวก maleic hydrazide (MH) ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวจะช่วยยับยั้งการผลิตตาของหัวเหล่านี้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

9. Delay Ripening การยืดอายุการสุกของผลอาจกระทำได้ทั้งในขณะที่ผลยังอยู่บนต้นและภายหลังการเก็บเกี่ยว สาร GA สามารถช่วยยืดการเปลี่ยนแปลงสีผิวในส้มและมะนาวได้ทั้ง 2 ระยะ อย่างไรก็ตาม การยืดอายุการสุกของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจำเป็นต้องอาศัยกรรมวิธีอื่น ๆ เข้ามาประกอบกันด้วย เช่น อุณหภูมิต่ำเพื่อลดอัตราการหายใจของผล และการใช้สารกำจัด ethylene ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ผลสุก เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้ GA 50 ppm จุ่มผลทุเรียนจะช่วยให้ผลทุเรียนยืดอายุการสุกได้และไม่ปริแตกเมื่อผลทุเรียนสุก

10. Promotion of Ripening สารที่มีผลต่อการเร่งการสุกของผลไม้คงหนีไม่พ้น ethylene การบ่มนี้อาจใช้ ethylene gas โดยตรง หรือใช้สารที่ปลดปล่อย ethylene เช่น ethephon นอกจากนี้ อาจใช้ calcium carbide ก็ได้ ผลไม้พวก non-climacteric fruit อาจบ่มให้สีผิวสวยงามขึ้นได้ เช่น ส้ม

11. Promotion of Abscission Layer การเร่งให้เกิดรอยแยกนี้ ใช้ในด้านการช่วยปลิดดอก หรือผลอ่อน ให้ผลที่ติดลดน้อยลง ต้นไม่ทรุดโทรมมาก และลดปัญหาการออกดอกติดผลเว้นปีเนื่องมาจากการติดผลมากเกินไป นอกจากนี้ การเร่งให้เกิด abscission zone ในผลที่แก่จะช่วยให้การเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลจะสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ cycloheximide ในส้ม ‘ Valencia ' นอกจากนี้ ethephon ก็เป็นอีกสารหนึ่งที่ช่วยให้เกิดรอยแยกนี้ได้ดีในหลาย ๆ พืช สารที่ใช้ช่วยในการปลิดดอกและผลอ่อนที่ดี คือ NAA sevin (carbaryl) และ ethephon

12. Increasing Latex Flow in para-rubber สาร ethephon มีคุณสมบัติช่วยให้พืชมียางไหลมากขึ้น เมื่อนำมาใช้กับยางพารามีผลทำให้ผลผลิตของน้ำยางสูงขึ้นในระหว่าง 50-100%

นอกจากนี้ อาจมีการใช้สารฮอร์โมนในด้านอื่น ๆ อีก เช่น ลดการหักล้ม ( lodging) ของต้นข้าว ลดการยึดของปล้องหญ้าสนาม ( turf grass) เพื่อลดปัญหาการตัดหญ้า การเปลี่ยนแปลงรูปทรงพุ่มต้นไม้ การเพิ่มปริมาณของ malt ในข้าว barley ของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ และการช่วยให้สมอฝ้ายมีการปริแตกพร้อม ๆ กันเพื่อสะดวกต่อการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว เป็นต้น

ในด้านการใช้สารฮอร์โมนทางการเกษตรนั้น ยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะพืชสวนซึ่งให้ผลตอบแทนสูง สำหรับในไม้ผล สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึกถึงในการใช้สารฮอร์โมน คือในเรื่องความสมบูรณ์ของต้น การตอบสนองของต้นไม้ต่อการใช้สารฮอร์โมนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้เป็นหลัก การใช้สารฮอร์โมนจึงควรเป็นตัวช่วยเสริมให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการเท่านั้น ไม่ใช่สารเทวดาที่จะเนรมิตสิ่งใดก็ย่อมได้ อย่างไรก็ตาม สารเคมีแต่ละตัวนั้น ควรจะต้องมีการพิสูจน์แล้วว่า ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสภาพนิเวศน์วิทยาหรือสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ราดลงดินนั้น ควรจะต้องคำนึงถึงพิษตกค้างและการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมนั้นให้จงหนัก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่สูญเสียไปนั้นมีโอกาสที่จะนำกลับคืนมาได้ยากยิ่งนัก และที่สำคัญยิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือ ควรคำนึงถึงผู้บริโภคด้วย ทั้งนี้ “ คุณธรรมของผู้ใช้จำต้องมีอยู่ในสามัญสำนึกตลอดเวลา
โดย: ชัช มหาดไทย (264) [20 ม.ค. 50 19:17] ( IP A:124.121.130.38 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    อ้างอิงจากเอกสารของ ดร. รวี เสรฐภักดี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

blink smile
โดย: ชัช มหาดไทย (264) [20 ม.ค. 50 19:20] ( IP A:124.121.130.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอบคุณครับที่ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะครับ
โดย: กาเซ็ม365 [21 ม.ค. 50 23:49] ( IP A:203.130.159.3 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   พี่ชัชพักนี้ฟิตน่าดูเลยนะ
แสดงว่าเร็วๆนี้คงจะมีเปิดตัวทีเด็ดแน่ๆ อิอิsmile
โดย: PBB247 [22 ม.ค. 50 8:58] ( IP A:203.185.130.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   พี่ว่าไม้พี่มันคงเมายาเมาฮอร์โมนมากกว่าน้องตู่ ๕๕๕ smile ตอนนี้ลองยาแบบชาวบ้านใช้กันขวดละยี่สิบกว่าบาท ได้ผลยังไงแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะ แต่ที่แน่ ๆ ราชินีกิ่งแม่ติดแล้ว 1 ฝัก .. อิอิอิ blink
โดย: ชัช มหาดไทย(264) [22 ม.ค. 50 9:42] ( IP A:203.113.86.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ยินดีกับพี่ชัชด้วยครับ ราชินีกิ่งแม่ติดแล้ว 1 ฝัก กิ่งบ้านนาก็พยายามหน่อยนะครับติดฝักแล้วจะได้แบ่งให้ผมบ้างนะครับ
โดย: ธนาวุฒิ 307 [22 ม.ค. 50 10:28] ( IP A:202.183.129.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   กิ่งตอนบ้านนาสองกิ่งว่าจะลองยาสองแบบครับพี่ธนาวุฒิ ถ้าติดฝักจนได้เป็นเมล็ดแล้วแบ่งให้พี่ธนาวุฒิแน่นอนครับ...แต่มีข้อแม้ว่าต้องแวะเข้ามาหาที่คลองเก้านะ .. อิอิอิ blink
โดย: ชัช มหาดไทย(264) [22 ม.ค. 50 10:34] ( IP A:203.113.86.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   http://www.jjmalls.com/15919/

ขายฮอร์โมนพืชเข้มข้น ตราหมายิ้มค่ะ
0815502458 อุไรวรรณ

โดย: อุไรวรรณ mhayim@hotmail.com [24 ก.ย. 53 19:35] ( IP A:117.47.88.149 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   https://www.facebook.com/343365515795487
https://www.facebook.com/343365499128822
https://www.facebook.com/343365469128825
https://www.facebook.com/343365402462165
https://www.facebook.com/343365359128836
https://www.facebook.com/343365305795508
https://www.facebook.com/343365272462178
https://www.facebook.com/343365242462181
https://www.facebook.com/343365225795516
https://www.facebook.com/343365209128851
https://www.facebook.com/343365182462187
https://www.facebook.com/343365162462189
https://www.facebook.com/343365142462191
https://www.facebook.com/343365112462194
https://www.facebook.com/343365092462196
https://www.facebook.com/343365049128867
https://www.facebook.com/343365009128871
https://www.facebook.com/343364985795540
https://www.facebook.com/343364945795544
https://www.facebook.com/343364929128879
https://www.facebook.com/343364892462216
https://www.facebook.com/343364865795552
https://www.facebook.com/343364849128887
https://www.facebook.com/343364825795556
https://www.facebook.com/343364799128892
https://www.facebook.com/343364775795561
https://www.facebook.com/343364735795565
https://www.facebook.com/343364685795570
https://www.facebook.com/343364645795574
https://www.facebook.com/343364595795579
https://www.facebook.com/343364582462247
https://www.facebook.com/343364569128915
https://www.facebook.com/343364549128917
https://www.facebook.com/343364539128918
https://www.facebook.com/343364512462254
https://www.facebook.com/343364499128922
https://www.facebook.com/343364482462257
https://www.facebook.com/343364459128926
https://www.facebook.com/343364445795594
https://www.facebook.com/343364425795596
https://www.facebook.com/343364395795599
https://www.facebook.com/343364359128936
https://www.facebook.com/343364335795605
https://www.facebook.com/343364315795607
https://www.facebook.com/343364295795609
https://www.facebook.com/343364259128946
https://www.facebook.com/343364225795616
https://www.facebook.com/343364185795620
https://www.facebook.com/343364152462290
https://www.facebook.com/343364099128962
https://www.facebook.com/343364055795633
https://www.facebook.com/343364025795636
https://www.facebook.com/343364002462305
https://www.facebook.com/343363985795640
https://www.facebook.com/343363959128976
https://www.facebook.com/343363929128979
https://www.facebook.com/343363909128981
https://www.facebook.com/343363889128983
https://www.facebook.com/343363872462318
https://www.facebook.com/343363845795654
https://www.facebook.com/343363805795658
https://www.facebook.com/343363792462326
https://www.facebook.com/343363765795662
https://www.facebook.com/343363732462332
https://www.facebook.com/343363699129002
https://www.facebook.com/343363685795670
https://www.facebook.com/343363682462337
https://www.facebook.com/343363665795672
https://www.facebook.com/343363622462343
https://www.facebook.com/343363565795682
https://www.facebook.com/343363552462350
https://www.facebook.com/343363535795685
https://www.facebook.com/343363505795688
https://www.facebook.com/343363495795689
https://www.facebook.com/343363485795690
https://www.facebook.com/343363459129026
https://www.facebook.com/343363419129030
https://www.facebook.com/343363402462365
https://www.facebook.com/343363379129034
https://www.facebook.com/343363359129036
https://www.facebook.com/343363345795704
https://www.facebook.com/343363302462375
https://www.facebook.com/343363272462378
https://www.facebook.com/343363252462380
https://www.facebook.com/343363245795714
https://www.facebook.com/343363215795717
https://www.facebook.com/343363182462387
https://www.facebook.com/343363159129056
https://www.facebook.com/343363139129058
https://www.facebook.com/343363112462394
https://www.facebook.com/343363092462396
https://www.facebook.com/343363082462397
https://www.facebook.com/343363059129066
https://www.facebook.com/343363002462405
https://www.facebook.com/343362975795741
https://www.facebook.com/343362949129077
https://www.facebook.com/343362922462413
https://www.facebook.com/343362912462414
https://www.facebook.com/343362885795750
https://www.facebook.com/343362859129086
https://www.facebook.com/343362832462422
https://www.facebook.com/343362812462424
https://www.facebook.com/343362785795760
https://www.facebook.com/343362742462431
https://www.facebook.com/343362712462434
https://www.facebook.com/343362692462436
https://www.facebook.com/343362665795772
https://www.facebook.com/343362645795774
https://www.facebook.com/343362619129110
https://www.facebook.com/343362565795782
https://www.facebook.com/343362519129120
https://www.facebook.com/343362482462457
https://www.facebook.com/343362455795793
https://www.facebook.com/343362422462463
https://www.facebook.com/343362402462465
https://www.facebook.com/343362389129133
https://www.facebook.com/343362352462470
https://www.facebook.com/343362332462472
https://www.facebook.com/343362302462475
https://www.facebook.com/343362269129145
https://www.facebook.com/343362242462481
https://www.facebook.com/343362229129149
https://www.facebook.com/343362192462486
https://www.facebook.com/343362152462490
https://www.facebook.com/343362142462491
https://www.facebook.com/343362129129159
https://www.facebook.com/343362099129162
https://www.facebook.com/343362089129163
https://www.facebook.com/343362072462498
https://www.facebook.com/343362055795833
https://www.facebook.com/343362029129169
https://www.facebook.com/343362005795838
https://www.facebook.com/343361989129173
https://www.facebook.com/343361982462507
https://www.facebook.com/343361955795843
https://www.facebook.com/343361929129179
https://www.facebook.com/343361899129182
https://www.facebook.com/343361882462517
https://www.facebook.com/343361822462523
https://www.facebook.com/343361735795865
https://www.facebook.com/343361702462535
https://www.facebook.com/343361679129204
https://www.facebook.com/343361665795872
https://www.facebook.com/343361655795873
https://www.facebook.com/343361639129208
https://www.facebook.com/343361619129210
https://www.facebook.com/343361612462544
https://www.facebook.com/343361602462545
https://www.facebook.com/343361582462547
https://www.facebook.com/343361552462550
https://www.facebook.com/343361542462551
https://www.facebook.com/343361522462553
https://www.facebook.com/343361509129221
https://www.facebook.com/343361485795890
https://www.facebook.com/343361465795892
https://www.facebook.com/343361445795894
https://www.facebook.com/343361435795895
https://www.facebook.com/343361409129231
https://www.facebook.com/343361352462570
https://www.facebook.com/343361332462572
https://www.facebook.com/343361319129240
https://www.facebook.com/343361299129242
https://www.facebook.com/343361292462576
https://www.facebook.com/343361275795911
https://www.facebook.com/343361249129247
https://www.facebook.com/343361239129248
https://www.facebook.com/343361235795915
https://www.facebook.com/343361222462583
https://www.facebook.com/343361209129251
https://www.facebook.com/343361189129253
https://www.facebook.com/343361162462589
https://www.facebook.com/343361139129258
https://www.facebook.com/343361089129263
https://www.facebook.com/343361072462598
https://www.facebook.com/343361065795932
https://www.facebook.com/343361032462602
https://www.facebook.com/343361019129270
https://www.facebook.com/343361009129271
https://www.facebook.com/343360992462606
https://www.facebook.com/343360969129275
https://www.facebook.com/343360949129277
https://www.facebook.com/343360932462612
https://www.facebook.com/343360909129281
https://www.facebook.com/343360882462617
https://www.facebook.com/343360862462619
https://www.facebook.com/343360835795955
https://www.facebook.com/343360809129291
https://www.facebook.com/343360775795961
https://www.facebook.com/343360735795965
https://www.facebook.com/343360719129300
https://www.facebook.com/343360709129301
https://www.facebook.com/343360702462635
https://www.facebook.com/343360672462638
https://www.facebook.com/343360655795973
https://www.facebook.com/343360635795975
https://www.facebook.com/343360619129310
https://www.facebook.com/343360605795978
https://www.facebook.com/343360582462647
https://www.facebook.com/343360569129315
https://www.facebook.com/343360549129317
https://www.facebook.com/343360532462652
https://www.facebook.com/343360512462654
https://www.facebook.com/343360492462656
https://www.facebook.com/343360485795990
https://www.facebook.com/343360462462659
https://www.facebook.com/343360442462661
https://www.facebook.com/343360432462662
https://www.facebook.com/343360425795996
https://www.facebook.com/343360412462664
https://www.facebook.com/343360389129333
https://www.facebook.com/343360365796002
https://www.facebook.com/343360345796004
https://www.facebook.com/343360329129339
https://www.facebook.com/343360322462673
https://www.facebook.com/343360312462674
https://www.facebook.com/343360302462675
https://www.facebook.com/343360285796010
https://www.facebook.com/343360269129345
https://www.facebook.com/343360259129346
https://www.facebook.com/343360245796014
https://www.facebook.com/343360219129350
https://www.facebook.com/343360169129355
https://www.facebook.com/343360139129358
https://www.facebook.com/343360129129359
https://www.facebook.com/343360095796029
https://www.facebook.com/343360049129367
https://www.facebook.com/343360025796036
https://www.facebook.com/343360015796037
https://www.facebook.com/343360002462705
https://www.facebook.com/343359992462706
https://www.facebook.com/343359975796041
https://www.facebook.com/343359952462710
https://www.facebook.com/343359939129378
https://www.facebook.com/343359862462719
https://www.facebook.com/343359835796055
https://www.facebook.com/343359822462723
https://www.facebook.com/343359755796063
https://www.facebook.com/343359732462732
https://www.facebook.com/343359725796066
https://www.facebook.com/343359705796068
https://www.facebook.com/343359679129404
https://www.facebook.com/343359645796074
https://www.facebook.com/343359635796075
https://www.facebook.com/343359622462743
https://www.facebook.com/343359615796077
https://www.facebook.com/343359599129412
https://www.facebook.com/343359575796081
https://www.facebook.com/343359569129415
https://www.facebook.com/343359549129417
https://www.facebook.com/343359525796086
https://www.facebook.com/343359499129422
https://www.facebook.com/343359485796090
https://www.facebook.com/343359455796093
https://www.facebook.com/343359449129427
https://www.facebook.com/343359425796096
https://www.facebook.com/343359399129432
https://www.facebook.com/343359362462769
https://www.facebook.com/343359349129437
https://www.facebook.com/343359332462772
https://www.facebook.com/343359322462773
https://www.facebook.com/343359319129440
https://www.facebook.com/343359312462774
https://www.facebook.com/343359292462776
https://www.facebook.com/343359269129445
https://www.facebook.com/343359255796113
https://www.facebook.com/343359245796114
https://www.facebook.com/343359212462784
https://www.facebook.com/343359139129458
https://www.facebook.com/343359045796134
https://www.facebook.com/343358989129473
https://www.facebook.com/343358809129491
https://www.facebook.com/343358782462827
https://www.facebook.com/343358765796162
https://www.facebook.com/343358749129497
https://www.facebook.com/343358739129498
https://www.facebook.com/343358722462833
https://www.facebook.com/343358705796168
https://www.facebook.com/343358682462837
https://www.facebook.com/343358679129504
https://www.facebook.com/343358655796173
https://www.facebook.com/343358642462841
https://www.facebook.com/343358612462844
https://www.facebook.com/343358595796179
https://www.facebook.com/343358575796181
https://www.facebook.com/343358559129516
https://www.facebook.com/343358545796184
https://www.facebook.com/343358535796185
https://www.facebook.com/343358519129520
https://www.facebook.com/343358505796188
https://www.facebook.com/343358492462856
https://www.facebook.com/343358465796192
https://www.facebook.com/343358439129528
https://www.facebook.com/343358432462862
https://www.facebook.com/343358379129534
https://www.facebook.com/343358365796202
https://www.facebook.com/343358335796205
https://www.facebook.com/343358325796206
https://www.facebook.com/343358312462874
https://www.facebook.com/343358302462875
https://www.facebook.com/343358289129543
https://www.facebook.com/343358275796211
https://www.facebook.com/343358252462880
https://www.facebook.com/343358232462882
https://www.facebook.com/343358205796218
https://www.facebook.com/343358189129553
https://www.facebook.com/343358169129555
https://www.facebook.com/343358145796224
https://www.facebook.com/343358115796227
https://www.facebook.com/343358092462896
https://www.facebook.com/343358055796233
https://www.facebook.com/343358032462902
https://www.facebook.com/343358019129570
https://www.facebook.com/343357992462906
https://www.facebook.com/343357979129574
https://www.facebook.com/343357952462910
https://www.facebook.com/343357942462911
https://www.facebook.com/343357912462914
https://www.facebook.com/343357892462916
https://www.facebook.com/343357879129584
https://www.facebook.com/343357872462918
https://www.facebook.com/343357859129586
https://www.facebook.com/343357852462920
https://www.facebook.com/343357829129589
https://www.facebook.com/343357799129592
https://www.facebook.com/343357785796260
https://www.facebook.com/343357772462928
https://www.facebook.com/343357762462929
https://www.facebook.com/343357735796265
https://www.facebook.com/343357719129600
https://www.facebook.com/343357702462935
https://www.facebook.com/343357682462937
https://www.facebook.com/343357669129605
https://www.facebook.com/343357645796274
https://www.facebook.com/343357619129610
https://www.facebook.com/343357595796279
https://www.facebook.com/343357559129616
https://www.facebook.com/343357532462952
https://www.facebook.com/343357522462953
https://www.facebook.com/343357502462955
https://www.facebook.com/343357479129624
https://www.facebook.com/343357455796293
https://www.facebook.com/343357432462962
https://www.facebook.com/343357419129630
https://www.facebook.com/343357379129634
https://www.facebook.com/343357345796304
https://www.facebook.com/343357335796305
https://www.facebook.com/343357302462975
https://www.facebook.com/343357252462980
https://www.facebook.com/343357225796316
https://www.facebook.com/343357179129654
https://www.facebook.com/343357165796322
https://www.facebook.com/343357149129657
https://www.facebook.com/343357125796326
https://www.facebook.com/343357092462996
https://www.facebook.com/343357055796333
https://www.facebook.com/343357025796336
https://www.facebook.com/343356989129673
https://www.facebook.com/343356945796344
https://www.facebook.com/343356922463013
https://www.facebook.com/343356909129681
https://www.facebook.com/343356902463015
https://www.facebook.com/343356879129684
https://www.facebook.com/343356849129687
https://www.facebook.com/343356825796356
https://www.facebook.com/343356805796358
https://www.facebook.com/343356789129693
https://www.facebook.com/343356769129695
https://www.facebook.com/343356745796364
https://www.facebook.com/343356739129698
https://www.facebook.com/343356725796366
https://www.facebook.com/343356699129702
https://www.facebook.com/343356682463037
https://www.facebook.com/343356665796372
https://www.facebook.com/343356645796374
https://www.facebook.com/343356629129709
https://www.facebook.com/343356612463044
https://www.facebook.com/343356579129714
https://www.facebook.com/343356555796383
https://www.facebook.com/343356529129719
https://www.facebook.com/343356499129722
https://www.facebook.com/343356459129726
https://www.facebook.com/343356442463061
https://www.facebook.com/343356412463064
https://www.facebook.com/343356389129733
https://www.facebook.com/343356382463067
https://www.facebook.com/343356369129735
https://www.facebook.com/343356349129737
https://www.facebook.com/343356325796406
https://www.facebook.com/343356302463075
https://www.facebook.com/343356259129746
https://www.facebook.com/343356225796416
https://www.facebook.com/343356205796418
https://www.facebook.com/343356185796420
https://www.facebook.com/343356165796422
https://www.facebook.com/343356155796423
https://www.facebook.com/343356112463094
https://www.facebook.com/343356095796429
https://www.facebook.com/343356089129763
https://www.facebook.com/343356062463099
https://www.facebook.com/343356049129767
https://www.facebook.com/343356039129768
https://www.facebook.com/343356035796435
https://www.facebook.com/343356029129769
https://www.facebook.com/343356015796437
https://www.facebook.com/343356005796438
https://www.facebook.com/343355985796440
https://www.facebook.com/343355965796442
https://www.facebook.com/343355942463111
https://www.facebook.com/343355909129781
https://www.facebook.com/343355869129785
https://www.facebook.com/343355842463121
https://www.facebook.com/343355815796457
https://www.facebook.com/343355792463126
https://www.facebook.com/343355765796462
https://www.facebook.com/343355735796465
https://www.facebook.com/343355712463134
https://www.facebook.com/343355682463137
https://www.facebook.com/343355652463140
https://www.facebook.com/343355572463148
https://www.facebook.com/343355432463162
https://www.facebook.com/343355402463165
https://www.facebook.com/343355302463175
https://www.facebook.com/343355279129844
https://www.facebook.com/343355265796512
https://www.facebook.com/343355239129848
https://www.facebook.com/343355215796517
https://www.facebook.com/343355192463186
https://www.facebook.com/343355169129855
https://www.facebook.com/343355152463190
https://www.facebook.com/343355132463192
https://www.facebook.com/343355112463194
https://www.facebook.com/343355099129862
https://www.facebook.com/343355079129864
https://www.facebook.com/343355069129865
https://www.facebook.com/343355062463199
https://www.facebook.com/343355039129868
https://www.facebook.com/343354972463208
https://www.facebook.com/343354935796545
https://www.facebook.com/343354925796546
https://www.facebook.com/343354905796548
https://www.facebook.com/343354872463218
https://www.facebook.com/343354839129888
https://www.facebook.com/343354812463224
https://www.facebook.com/343354765796562
https://www.facebook.com/343354739129898
https://www.facebook.com/343354722463233
https://www.facebook.com/343354689129903
https://www.facebook.com/343354662463239
https://www.facebook.com/343354632463242
https://www.facebook.com/343354609129911
https://www.facebook.com/343354582463247
https://www.facebook.com/343354569129915
https://www.facebook.com/343354549129917
https://www.facebook.com/343354529129919
https://www.facebook.com/343354502463255
https://www.facebook.com/343354479129924
https://www.facebook.com/343354459129926
https://www.facebook.com/343354429129929
https://www.facebook.com/343354415796597
https://www.facebook.com/343354392463266
https://www.facebook.com/343354372463268
https://www.facebook.com/343354342463271
https://www.facebook.com/343354322463273
https://www.facebook.com/343354289129943
https://www.facebook.com/343354269129945
https://www.facebook.com/343354232463282
https://www.facebook.com/343354199129952
https://www.facebook.com/343354169129955
https://www.facebook.com/343354159129956
https://www.facebook.com/343354129129959
https://www.facebook.com/343354102463295
https://www.facebook.com/343354079129964
https://www.facebook.com/343354045796634
https://www.facebook.com/343354025796636
https://www.facebook.com/343353985796640
https://www.facebook.com/343353962463309
https://www.facebook.com/343353942463311
https://www.facebook.com/343353929129979
https://www.facebook.com/343353899129982
https://www.facebook.com/343353872463318
https://www.facebook.com/343353822463323
https://www.facebook.com/343353779129994
https://www.facebook.com/343353765796662
https://www.facebook.com/343353755796663
https://www.facebook.com/343353739129998
https://www.facebook.com/343353722463333
https://www.facebook.com/343353692463336
https://www.facebook.com/343353665796672
https://www.facebook.com/343353642463341
https://www.facebook.com/343353622463343
https://www.facebook.com/343353575796681
https://www.facebook.com/343353552463350
https://www.facebook.com/343353522463353
https://www.facebook.com/343353492463356
https://www.facebook.com/343353459130026
https://www.facebook.com/343353435796695
https://www.facebook.com/343353419130030
https://www.facebook.com/343353389130033
https://www.facebook.com/343353372463368
https://www.facebook.com/343353332463372
https://www.facebook.com/343353305796708
https://www.facebook.com/343353289130043
https://www.facebook.com/343353269130045
https://www.facebook.com/343353249130047
https://www.facebook.com/343353225796716
https://www.facebook.com/343353192463386
https://www.facebook.com/343353152463390
https://www.facebook.com/343353122463393
https://www.facebook.com/343353102463395
https://www.facebook.com/343353049130067
https://www.facebook.com/343353032463402
https://www.facebook.com/343353012463404
https://www.facebook.com/343352975796741
https://www.facebook.com/343352955796743
https://www.facebook.com/343352935796745
https://www.facebook.com/343352902463415
https://www.facebook.com/343352862463419
https://www.facebook.com/343352855796753
https://www.facebook.com/343352839130088
https://www.facebook.com/343352832463422
https://www.facebook.com/343352805796758
https://www.facebook.com/343352775796761
https://www.facebook.com/343352735796765
https://www.facebook.com/343352715796767
https://www.facebook.com/343352695796769
https://www.facebook.com/343352672463438
https://www.facebook.com/343352652463440
https://www.facebook.com/343352642463441
https://www.facebook.com/343352619130110
https://www.facebook.com/343352599130112
https://www.facebook.com/343352582463447
https://www.facebook.com/343352569130115
https://www.facebook.com/343352465796792
https://www.facebook.com/343352452463460
https://www.facebook.com/343352442463461
https://www.facebook.com/343352415796797
https://www.facebook.com/343352399130132
https://www.facebook.com/343352372463468
https://www.facebook.com/343352349130137
https://www.facebook.com/343352305796808
https://www.facebook.com/343352275796811
https://www.facebook.com/343352252463480
https://www.facebook.com/343352235796815
https://www.facebook.com/343352219130150
https://www.facebook.com/343352192463486
https://www.facebook.com/343352152463490
https://www.facebook.com/343352145796824
https://www.facebook.com/343352122463493
https://www.facebook.com/343352105796828
https://www.facebook.com/343352082463497
โดย: 2828 [26 ก.ค. 56] ( IP A:223.205.18.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   http://www.facebook.com/343365515795487
http://www.facebook.com/343365499128822
http://www.facebook.com/343365469128825
http://www.facebook.com/343365402462165
http://www.facebook.com/343365359128836
http://www.facebook.com/343365305795508
http://www.facebook.com/343365272462178
http://www.facebook.com/343365242462181
http://www.facebook.com/343365225795516
http://www.facebook.com/343365209128851
http://www.facebook.com/343365182462187
http://www.facebook.com/343365162462189
http://www.facebook.com/343365142462191
http://www.facebook.com/343365112462194
http://www.facebook.com/343365092462196
http://www.facebook.com/343365049128867
http://www.facebook.com/343365009128871
http://www.facebook.com/343364985795540
http://www.facebook.com/343364945795544
http://www.facebook.com/343364929128879
http://www.facebook.com/343364892462216
http://www.facebook.com/343364865795552
http://www.facebook.com/343364849128887
http://www.facebook.com/343364825795556
http://www.facebook.com/343364799128892
http://www.facebook.com/343364775795561
http://www.facebook.com/343364735795565
http://www.facebook.com/343364685795570
http://www.facebook.com/343364645795574
http://www.facebook.com/343364595795579
http://www.facebook.com/343364582462247
http://www.facebook.com/343364569128915
http://www.facebook.com/343364549128917
http://www.facebook.com/343364539128918
http://www.facebook.com/343364512462254
http://www.facebook.com/343364499128922
http://www.facebook.com/343364482462257
http://www.facebook.com/343364459128926
http://www.facebook.com/343364445795594
http://www.facebook.com/343364425795596
http://www.facebook.com/343364395795599
http://www.facebook.com/343364359128936
http://www.facebook.com/343364335795605
http://www.facebook.com/343364315795607
http://www.facebook.com/343364295795609
http://www.facebook.com/343364259128946
http://www.facebook.com/343364225795616
http://www.facebook.com/343364185795620
http://www.facebook.com/343364152462290
http://www.facebook.com/343364099128962
http://www.facebook.com/343364055795633
http://www.facebook.com/343364025795636
http://www.facebook.com/343364002462305
http://www.facebook.com/343363985795640
http://www.facebook.com/343363959128976
http://www.facebook.com/343363929128979
http://www.facebook.com/343363909128981
http://www.facebook.com/343363889128983
http://www.facebook.com/343363872462318
http://www.facebook.com/343363845795654
http://www.facebook.com/343363805795658
http://www.facebook.com/343363792462326
http://www.facebook.com/343363765795662
http://www.facebook.com/343363732462332
http://www.facebook.com/343363699129002
http://www.facebook.com/343363685795670
http://www.facebook.com/343363682462337
http://www.facebook.com/343363665795672
http://www.facebook.com/343363622462343
http://www.facebook.com/343363565795682
http://www.facebook.com/343363552462350
http://www.facebook.com/343363535795685
http://www.facebook.com/343363505795688
http://www.facebook.com/343363495795689
http://www.facebook.com/343363485795690
http://www.facebook.com/343363459129026
http://www.facebook.com/343363419129030
http://www.facebook.com/343363402462365
http://www.facebook.com/343363379129034
http://www.facebook.com/343363359129036
http://www.facebook.com/343363345795704
http://www.facebook.com/343363302462375
http://www.facebook.com/343363272462378
http://www.facebook.com/343363252462380
http://www.facebook.com/343363245795714
http://www.facebook.com/343363215795717
http://www.facebook.com/343363182462387
http://www.facebook.com/343363159129056
http://www.facebook.com/343363139129058
http://www.facebook.com/343363112462394
http://www.facebook.com/343363092462396
http://www.facebook.com/343363082462397
http://www.facebook.com/343363059129066
http://www.facebook.com/343363002462405
http://www.facebook.com/343362975795741
http://www.facebook.com/343362949129077
http://www.facebook.com/343362922462413
http://www.facebook.com/343362912462414
http://www.facebook.com/343362885795750
http://www.facebook.com/343362859129086
http://www.facebook.com/343362832462422
http://www.facebook.com/343362812462424
http://www.facebook.com/343362785795760
http://www.facebook.com/343362742462431
http://www.facebook.com/343362712462434
http://www.facebook.com/343362692462436
http://www.facebook.com/343362665795772
http://www.facebook.com/343362645795774
http://www.facebook.com/343362619129110
http://www.facebook.com/343362565795782
http://www.facebook.com/343362519129120
http://www.facebook.com/343362482462457
http://www.facebook.com/343362455795793
http://www.facebook.com/343362422462463
http://www.facebook.com/343362402462465
http://www.facebook.com/343362389129133
http://www.facebook.com/343362352462470
http://www.facebook.com/343362332462472
http://www.facebook.com/343362302462475
http://www.facebook.com/343362269129145
http://www.facebook.com/343362242462481
http://www.facebook.com/343362229129149
http://www.facebook.com/343362192462486
http://www.facebook.com/343362152462490
http://www.facebook.com/343362142462491
http://www.facebook.com/343362129129159
http://www.facebook.com/343362099129162
http://www.facebook.com/343362089129163
http://www.facebook.com/343362072462498
http://www.facebook.com/343362055795833
http://www.facebook.com/343362029129169
http://www.facebook.com/343362005795838
http://www.facebook.com/343361989129173
http://www.facebook.com/343361982462507
http://www.facebook.com/343361955795843
http://www.facebook.com/343361929129179
http://www.facebook.com/343361899129182
http://www.facebook.com/343361882462517
http://www.facebook.com/343361822462523
http://www.facebook.com/343361735795865
http://www.facebook.com/343361702462535
http://www.facebook.com/343361679129204
http://www.facebook.com/343361665795872
http://www.facebook.com/343361655795873
http://www.facebook.com/343361639129208
http://www.facebook.com/343361619129210
http://www.facebook.com/343361612462544
http://www.facebook.com/343361602462545
http://www.facebook.com/343361582462547
http://www.facebook.com/343361552462550
http://www.facebook.com/343361542462551
http://www.facebook.com/343361522462553
http://www.facebook.com/343361509129221
http://www.facebook.com/343361485795890
http://www.facebook.com/343361465795892
http://www.facebook.com/343361445795894
http://www.facebook.com/343361435795895
http://www.facebook.com/343361409129231
http://www.facebook.com/343361352462570
http://www.facebook.com/343361332462572
http://www.facebook.com/343361319129240
http://www.facebook.com/343361299129242
http://www.facebook.com/343361292462576
http://www.facebook.com/343361275795911
http://www.facebook.com/343361249129247
http://www.facebook.com/343361239129248
http://www.facebook.com/343361235795915
http://www.facebook.com/343361222462583
http://www.facebook.com/343361209129251
http://www.facebook.com/343361189129253
http://www.facebook.com/343361162462589
http://www.facebook.com/343361139129258
http://www.facebook.com/343361089129263
http://www.facebook.com/343361072462598
http://www.facebook.com/343361065795932
http://www.facebook.com/343361032462602
http://www.facebook.com/343361019129270
http://www.facebook.com/343361009129271
http://www.facebook.com/343360992462606
http://www.facebook.com/343360969129275
http://www.facebook.com/343360949129277
http://www.facebook.com/343360932462612
http://www.facebook.com/343360909129281
http://www.facebook.com/343360882462617
http://www.facebook.com/343360862462619
http://www.facebook.com/343360835795955
http://www.facebook.com/343360809129291
http://www.facebook.com/343360775795961
http://www.facebook.com/343360735795965
http://www.facebook.com/343360719129300
http://www.facebook.com/343360709129301
http://www.facebook.com/343360702462635
http://www.facebook.com/343360672462638
http://www.facebook.com/343360655795973
http://www.facebook.com/343360635795975
http://www.facebook.com/343360619129310
http://www.facebook.com/343360605795978
http://www.facebook.com/343360582462647
http://www.facebook.com/343360569129315
http://www.facebook.com/343360549129317
http://www.facebook.com/343360532462652
http://www.facebook.com/343360512462654
http://www.facebook.com/343360492462656
http://www.facebook.com/343360485795990
http://www.facebook.com/343360462462659
http://www.facebook.com/343360442462661
http://www.facebook.com/343360432462662
http://www.facebook.com/343360425795996
http://www.facebook.com/343360412462664
http://www.facebook.com/343360389129333
http://www.facebook.com/343360365796002
http://www.facebook.com/343360345796004
http://www.facebook.com/343360329129339
http://www.facebook.com/343360322462673
http://www.facebook.com/343360312462674
http://www.facebook.com/343360302462675
http://www.facebook.com/343360285796010
http://www.facebook.com/343360269129345
http://www.facebook.com/343360259129346
http://www.facebook.com/343360245796014
http://www.facebook.com/343360219129350
http://www.facebook.com/343360169129355
http://www.facebook.com/343360139129358
http://www.facebook.com/343360129129359
http://www.facebook.com/343360095796029
http://www.facebook.com/343360049129367
http://www.facebook.com/343360025796036
http://www.facebook.com/343360015796037
http://www.facebook.com/343360002462705
http://www.facebook.com/343359992462706
http://www.facebook.com/343359975796041
http://www.facebook.com/343359952462710
http://www.facebook.com/343359939129378
http://www.facebook.com/343359862462719
http://www.facebook.com/343359835796055
http://www.facebook.com/343359822462723
http://www.facebook.com/343359755796063
http://www.facebook.com/343359732462732
http://www.facebook.com/343359725796066
http://www.facebook.com/343359705796068
http://www.facebook.com/343359679129404
http://www.facebook.com/343359645796074
http://www.facebook.com/343359635796075
http://www.facebook.com/343359622462743
http://www.facebook.com/343359615796077
http://www.facebook.com/343359599129412
http://www.facebook.com/343359575796081
http://www.facebook.com/343359569129415
http://www.facebook.com/343359549129417
http://www.facebook.com/343359525796086
http://www.facebook.com/343359499129422
http://www.facebook.com/343359485796090
http://www.facebook.com/343359455796093
http://www.facebook.com/343359449129427
http://www.facebook.com/343359425796096
http://www.facebook.com/343359399129432
http://www.facebook.com/343359362462769
http://www.facebook.com/343359349129437
http://www.facebook.com/343359332462772
http://www.facebook.com/343359322462773
http://www.facebook.com/343359319129440
http://www.facebook.com/343359312462774
http://www.facebook.com/343359292462776
http://www.facebook.com/343359269129445
http://www.facebook.com/343359255796113
http://www.facebook.com/343359245796114
http://www.facebook.com/343359212462784
http://www.facebook.com/343359139129458
http://www.facebook.com/343359045796134
http://www.facebook.com/343358989129473
http://www.facebook.com/343358809129491
http://www.facebook.com/343358782462827
http://www.facebook.com/343358765796162
http://www.facebook.com/343358749129497
http://www.facebook.com/343358739129498
http://www.facebook.com/343358722462833
http://www.facebook.com/343358705796168
http://www.facebook.com/343358682462837
http://www.facebook.com/343358679129504
http://www.facebook.com/343358655796173
http://www.facebook.com/343358642462841
http://www.facebook.com/343358612462844
http://www.facebook.com/343358595796179
http://www.facebook.com/343358575796181
http://www.facebook.com/343358559129516
http://www.facebook.com/343358545796184
http://www.facebook.com/343358535796185
http://www.facebook.com/343358519129520
http://www.facebook.com/343358505796188
http://www.facebook.com/343358492462856
http://www.facebook.com/343358465796192
http://www.facebook.com/343358439129528
http://www.facebook.com/343358432462862
http://www.facebook.com/343358379129534
http://www.facebook.com/343358365796202
http://www.facebook.com/343358335796205
http://www.facebook.com/343358325796206
http://www.facebook.com/343358312462874
http://www.facebook.com/343358302462875
http://www.facebook.com/343358289129543
http://www.facebook.com/343358275796211
http://www.facebook.com/343358252462880
http://www.facebook.com/343358232462882
http://www.facebook.com/343358205796218
http://www.facebook.com/343358189129553
http://www.facebook.com/343358169129555
http://www.facebook.com/343358145796224
http://www.facebook.com/343358115796227
http://www.facebook.com/343358092462896
http://www.facebook.com/343358055796233
http://www.facebook.com/343358032462902
http://www.facebook.com/343358019129570
http://www.facebook.com/343357992462906
http://www.facebook.com/343357979129574
http://www.facebook.com/343357952462910
http://www.facebook.com/343357942462911
http://www.facebook.com/343357912462914
http://www.facebook.com/343357892462916
http://www.facebook.com/343357879129584
http://www.facebook.com/343357872462918
http://www.facebook.com/343357859129586
http://www.facebook.com/343357852462920
http://www.facebook.com/343357829129589
http://www.facebook.com/343357799129592
http://www.facebook.com/343357785796260
http://www.facebook.com/343357772462928
http://www.facebook.com/343357762462929
http://www.facebook.com/343357735796265
http://www.facebook.com/343357719129600
http://www.facebook.com/343357702462935
http://www.facebook.com/343357682462937
http://www.facebook.com/343357669129605
http://www.facebook.com/343357645796274
http://www.facebook.com/343357619129610
http://www.facebook.com/343357595796279
http://www.facebook.com/343357559129616
http://www.facebook.com/343357532462952
http://www.facebook.com/343357522462953
http://www.facebook.com/343357502462955
http://www.facebook.com/343357479129624
http://www.facebook.com/343357455796293
http://www.facebook.com/343357432462962
http://www.facebook.com/343357419129630
http://www.facebook.com/343357379129634
http://www.facebook.com/343357345796304
http://www.facebook.com/343357335796305
http://www.facebook.com/343357302462975
http://www.facebook.com/343357252462980
http://www.facebook.com/343357225796316
http://www.facebook.com/343357179129654
http://www.facebook.com/343357165796322
http://www.facebook.com/343357149129657
http://www.facebook.com/343357125796326
http://www.facebook.com/343357092462996
http://www.facebook.com/343357055796333
http://www.facebook.com/343357025796336
http://www.facebook.com/343356989129673
http://www.facebook.com/343356945796344
http://www.facebook.com/343356922463013
http://www.facebook.com/343356909129681
http://www.facebook.com/343356902463015
http://www.facebook.com/343356879129684
http://www.facebook.com/343356849129687
http://www.facebook.com/343356825796356
http://www.facebook.com/343356805796358
http://www.facebook.com/343356789129693
http://www.facebook.com/343356769129695
http://www.facebook.com/343356745796364
http://www.facebook.com/343356739129698
http://www.facebook.com/343356725796366
http://www.facebook.com/343356699129702
http://www.facebook.com/343356682463037
http://www.facebook.com/343356665796372
http://www.facebook.com/343356645796374
http://www.facebook.com/343356629129709
http://www.facebook.com/343356612463044
http://www.facebook.com/343356579129714
http://www.facebook.com/343356555796383
http://www.facebook.com/343356529129719
http://www.facebook.com/343356499129722
http://www.facebook.com/343356459129726
http://www.facebook.com/343356442463061
http://www.facebook.com/343356412463064
http://www.facebook.com/343356389129733
http://www.facebook.com/343356382463067
http://www.facebook.com/343356369129735
http://www.facebook.com/343356349129737
http://www.facebook.com/343356325796406
http://www.facebook.com/343356302463075
http://www.facebook.com/343356259129746
http://www.facebook.com/343356225796416
http://www.facebook.com/343356205796418
http://www.facebook.com/343356185796420
http://www.facebook.com/343356165796422
http://www.facebook.com/343356155796423
http://www.facebook.com/343356112463094
http://www.facebook.com/343356095796429
http://www.facebook.com/343356089129763
http://www.facebook.com/343356062463099
http://www.facebook.com/343356049129767
http://www.facebook.com/343356039129768
http://www.facebook.com/343356035796435
http://www.facebook.com/343356029129769
http://www.facebook.com/343356015796437
http://www.facebook.com/343356005796438
http://www.facebook.com/343355985796440
http://www.facebook.com/343355965796442
http://www.facebook.com/343355942463111
http://www.facebook.com/343355909129781
http://www.facebook.com/343355869129785
http://www.facebook.com/343355842463121
http://www.facebook.com/343355815796457
http://www.facebook.com/343355792463126
http://www.facebook.com/343355765796462
http://www.facebook.com/343355735796465
http://www.facebook.com/343355712463134
http://www.facebook.com/343355682463137
http://www.facebook.com/343355652463140
http://www.facebook.com/343355572463148
http://www.facebook.com/343355432463162
http://www.facebook.com/343355402463165
http://www.facebook.com/343355302463175
http://www.facebook.com/343355279129844
http://www.facebook.com/343355265796512
http://www.facebook.com/343355239129848
http://www.facebook.com/343355215796517
http://www.facebook.com/343355192463186
http://www.facebook.com/343355169129855
http://www.facebook.com/343355152463190
http://www.facebook.com/343355132463192
http://www.facebook.com/343355112463194
http://www.facebook.com/343355099129862
http://www.facebook.com/343355079129864
http://www.facebook.com/343355069129865
http://www.facebook.com/343355062463199
http://www.facebook.com/343355039129868
http://www.facebook.com/343354972463208
http://www.facebook.com/343354935796545
http://www.facebook.com/343354925796546
http://www.facebook.com/343354905796548
http://www.facebook.com/343354872463218
http://www.facebook.com/343354839129888
http://www.facebook.com/343354812463224
http://www.facebook.com/343354765796562
http://www.facebook.com/343354739129898
http://www.facebook.com/343354722463233
http://www.facebook.com/343354689129903
http://www.facebook.com/343354662463239
http://www.facebook.com/343354632463242
http://www.facebook.com/343354609129911
http://www.facebook.com/343354582463247
http://www.facebook.com/343354569129915
http://www.facebook.com/343354549129917
http://www.facebook.com/343354529129919
http://www.facebook.com/343354502463255
http://www.facebook.com/343354479129924
http://www.facebook.com/343354459129926
http://www.facebook.com/343354429129929
http://www.facebook.com/343354415796597
http://www.facebook.com/343354392463266
http://www.facebook.com/343354372463268
http://www.facebook.com/343354342463271
http://www.facebook.com/343354322463273
http://www.facebook.com/343354289129943
http://www.facebook.com/343354269129945
http://www.facebook.com/343354232463282
http://www.facebook.com/343354199129952
http://www.facebook.com/343354169129955
http://www.facebook.com/343354159129956
http://www.facebook.com/343354129129959
http://www.facebook.com/343354102463295
http://www.facebook.com/343354079129964
http://www.facebook.com/343354045796634
http://www.facebook.com/343354025796636
http://www.facebook.com/343353985796640
http://www.facebook.com/343353962463309
http://www.facebook.com/343353942463311
http://www.facebook.com/343353929129979
http://www.facebook.com/343353899129982
http://www.facebook.com/343353872463318
http://www.facebook.com/343353822463323
http://www.facebook.com/343353779129994
http://www.facebook.com/343353765796662
http://www.facebook.com/343353755796663
http://www.facebook.com/343353739129998
http://www.facebook.com/343353722463333
http://www.facebook.com/343353692463336
http://www.facebook.com/343353665796672
http://www.facebook.com/343353642463341
http://www.facebook.com/343353622463343
http://www.facebook.com/343353575796681
http://www.facebook.com/343353552463350
http://www.facebook.com/343353522463353
http://www.facebook.com/343353492463356
http://www.facebook.com/343353459130026
http://www.facebook.com/343353435796695
http://www.facebook.com/343353419130030
http://www.facebook.com/343353389130033
http://www.facebook.com/343353372463368
http://www.facebook.com/343353332463372
http://www.facebook.com/343353305796708
http://www.facebook.com/343353289130043
http://www.facebook.com/343353269130045
http://www.facebook.com/343353249130047
http://www.facebook.com/343353225796716
http://www.facebook.com/343353192463386
http://www.facebook.com/343353152463390
http://www.facebook.com/343353122463393
http://www.facebook.com/343353102463395
http://www.facebook.com/343353049130067
http://www.facebook.com/343353032463402
http://www.facebook.com/343353012463404
http://www.facebook.com/343352975796741
http://www.facebook.com/343352955796743
http://www.facebook.com/343352935796745
http://www.facebook.com/343352902463415
http://www.facebook.com/343352862463419
http://www.facebook.com/343352855796753
http://www.facebook.com/343352839130088
http://www.facebook.com/343352832463422
http://www.facebook.com/343352805796758
http://www.facebook.com/343352775796761
http://www.facebook.com/343352735796765
http://www.facebook.com/343352715796767
http://www.facebook.com/343352695796769
http://www.facebook.com/343352672463438
http://www.facebook.com/343352652463440
http://www.facebook.com/343352642463441
http://www.facebook.com/343352619130110
http://www.facebook.com/343352599130112
http://www.facebook.com/343352582463447
http://www.facebook.com/343352569130115
http://www.facebook.com/343352465796792
http://www.facebook.com/343352452463460
http://www.facebook.com/343352442463461
http://www.facebook.com/343352415796797
http://www.facebook.com/343352399130132
http://www.facebook.com/343352372463468
http://www.facebook.com/343352349130137
http://www.facebook.com/343352305796808
http://www.facebook.com/343352275796811
http://www.facebook.com/343352252463480
http://www.facebook.com/343352235796815
http://www.facebook.com/343352219130150
http://www.facebook.com/343352192463486
http://www.facebook.com/343352152463490
http://www.facebook.com/343352145796824
http://www.facebook.com/343352122463493
http://www.facebook.com/343352105796828
http://www.facebook.com/343352082463497
โดย: das@ff.f [26 ก.ค. 56] ( IP A:223.205.18.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   
Fashion is a hobby that anyone can love. It\'s great and will help reward you, but you need to know where you can begin. Keep reading this piece to get some great ideas that will get you back on the path to great fashion.

Coach Factory Outlet http://www.iaaglobal.org/london2015/coach-factory-outlet.asp

โดย: Coach Factory Outlet [22 ธ.ค. 57 13:34] ( IP 76.164.231.228 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   
Fashion is an intimidating topic at times, and can make a person feel self-conscious. Fortunately there are resources available, all you need is the right information. Take heed of the tips ahead to get your fashion sense in line.

UGG Outlet http://o3restaurant.com/

โดย: UGG Outlet [25 ธ.ค. 57 4:49] ( IP 76.164.231.228 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน