การอ่านอักขระอียิปต์โบราณ - ตอนพิเศษ 2: ภาษาคอปติก
   ภาษาคอปติก

หลังจากที่ศึกษาด้านไวยากรณ์ที่ยุ่งยากมาหลายตอน มาถึงตอนนี้มาศึกษาเรื่องเบาๆ บ้างนะครับ

ใครที่ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาอียิปต์โบราณมาบ้างแล้วคงพอทราบนะครับว่า ในยุคปัจจุบันนี้ภาษาที่ใกล้เคียงที่สุดกับภาษาอียิปต์โบราณ หรือเรียกว่าเป็นภาษาลูกก็ได้ของภาษาอียิปต์โบราณคือภาษาคอปติก (Coptic) แต่ใช้อักษรกรีกเป็นภาษาเขียน นิยมใช้เขียนจารึกพระคัมภีร์คริสต์ศาสนา นิกายคอปติกออร์โธดอกซ์ (Coptic Orthodox Church of Alexandria)

ยุคของภาษาคอปติกอยู่ในช่วงตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ถึงศตวรรษที่ 13 หลังจากนั้นมาภาษาคอปติกถูกแทนที่ด้วยภาษาอาหรับแบบอียิปต์ คนอียิปต์ในยุคนี้จึงพูดแต่ภาษาอาหรับเท่านั้น ในปัจจุบันมีผู้พูดภาษาคอปติกหลงเหลืออยู่ราว 300 คน
(ที่มา:https://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_language)

ภาษาคอปติกมีภาษาถิ่นที่หลากหลายเช่นเดียวกับภาษาไทยที่มีไทยเหนือ ไทยอีสาน ไทยกลาง ไทยใต้ ภาษาคอปติกก็มี ซาฮีดิก (Sahidic) อัคมิมิก (Akhmimic) โบไฮริก (Bohairic) ฟายยูมิก (Fayyumic) ที่แตกต่างตามที่ตั้งภูมิประเทศ

หากใครสนใจภาษาคอปติกจริงจังสามารถค้นหาใน google ได้ครับ มีเว็บสอนเบื้องต้นมากมาย บางเว็บมีออกเสียงให้ด้วย ทำให้เราได้บรรยากาศของภาษาที่ใกล้กับภาษาอียิปต์โบราณมากขึ้น บางเว็บมีบทสวดพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาคอปติกด้วยฟังแล้วสำเนียงคล้ายๆ อาหรับ บางบทสวดมีดนตรีประกอบการสวดด้วย

อักษรกรีกที่ใช้เขียนคอปติก
ขอให้ดูที่เว็บ https://www.rostau.org.uk/aegyptian-l/coptic/introduction.html

ในที่นี้จะใช้อักษรโรมันแทนเพื่อความสะดวกในการเขียน
(ที่มา: https://www.rostau.org.uk/aegyptian-l/coptic/introduction.html)

alfa a /อะ/ ใน father
vita b /บ/ ค่อนไปทาง /v/ หรือ /ฟ/
gamma g /ก/ เสียงนาสิก
dalda d /ด/ เสียงนาสิก
epsilon e เสียงระหว่าง /เอะ/ กับ /แอะ/
zEta z /ซ/ เสียงนาสิก
Eta E เสียงระหว่าง /เอ/ กับ /แอ/
thEta th เสียงควบ /ทฮ/
iota i /อิ/ /อี/ /ย/
kappa k /ก/
laula l /ล/
mu m /ม/
nu n /น/
ksi ks เสียงควบ /กส/
omikron o /ออ/
pi p /ป/
ro r /ร/ เสียงกระดกลิ้น
simma s /ซ/
tau t /ต/
upsilon u /ว/ /อู/ /อื/
phi ph เสียงควบ /ปฮ/
khi kh เสียงควบ /กฮ/
ps ps เสียงควบ /ปส/
Omega O /โอ/
shai S /ช/
fai f /ฟ/
hori h /ฮ/
tjantja c /จ/
kjima 6 เสียงควบ /คย/
ti ti เสียงควบ /ตย/

ต่อไปนี้คือภาษาคอปติกเทียบกับภาษาอียิปต์โบราณ

rOme rmT คน/ผู้คน (ช.)/(ญ.)
ran rn ชื่อ (ช.)
son sn พี่น้อง (ชาย) (ช.)
sOne snt พี่น้อง (หญิง) (ญ.)
maau mwt แม่ (ญ.) /ม๊าอู/
eiOt it พ่อ (ช.) /โย๊ต/ (พหู. /ยอเตะ/)
cOOme Dma หนังสือ (ม้วนปาปิรัส) (ช.) /โจ๊เม่ะ/
eiOhe AHt ทุ่งนา (ญ.) /โยเฮะ/
ih Ax วิญญาณ/ผี (ช.) /อีฮ/
pe pt ท้องฟ้า/สวรรค์ (ญ.) /เปะ/ (พหู. /เปเวะ/)
kah qAH โคลน/ดิน (ช.) /กาฮ/
moou mw น้ำ (ช.) /มาว/
hoou hrw วัน (ช.) /ฮาว/
ounou wnwt ชั่วโมง (ญ.) /วะนู/
rompe rnpt ปี (ญ.) /รอมเปะ/
te tr ฤดูกาล (ช.) /เตะ/
SEn Sn ต้นไม้ (ช.) /เชน/
bO bAt พุ่มไม้/กิ่งไม้ (ญ.) /โบ/
beke fqA รายได้/ค่าตอบแทน (ช.) /เฟะเกะ/
bOk bAk ไป (อกรรมกริยา) /โบก/ (bAk ในภาษาอียิปต์โบราณแปลว่า ทำงาน)
Se Smi ไป (อกรรมกริยา) /เชะ/
ei ii มา (อกรรมกริยา) /ไอ/
prrie pri.t (pri) ปรากฏ, ออกมา (อกรรมกริยา) /ปริเยะ/
eine ini.t (ini) นำมา (สกรรมกริยา) /ไอเนะ/
eire iri.t (iri) ทำ (สกรรมกริยา) /ไอเระ/
cO Dd พูด/บอก (สกรรมกริยา) /โจ/
moute mdw เรียก/พูด (สกรรมกริยา) /มูเตะ/
sOtm sDm ฟัง/ได้ยิน (สกรรมกริยา) /โซเต็ม/
nau nw มอง/เห็น (สกรรมกริยา) /เนา/
sOoun swn รู้จัก (สกรรมกริยา) /โซอุน/
me mri รัก (สกรรมกริยา) /เมะ/
me mrit (mrwt) ความรัก (ช.) /เมะ/ (ภาษาถิ่น Lykopolitan /เมะเยะ/)
me mAat ความจริง,สัจจะ (ญ.) /เมะ/ (ภาษาถิ่น Lykopolitan /เม๊เอะ/)
moste msDi เกลียด (สกรรมกริยา) /มอสเตะ/
mooSe mSa เดินทาง (อกรรมกริยา) /ม๊อเชะ/
noub nbw ทองคำ (ช.) /นุบ/
hat HD เงิน (ช.) /ฮัต/
ti rdi ให้ (สกรรมกริยา) /ตี/
p- pA- the (ช.)
t- tA- the (ญ.)
n- nA- the (พหู.)
n- n แด่, สำหรับ n-t-maau "สำหรับแม่"; m-peiOt "สำหรับพ่อ"
e- r ไปยัง/ที่/สู่/เกี่ยวกับ /เอะ/ e-t-pe "ไปยังท้องฟ้า"
n- m ใน/ดัง/ด้วย
hi- Hr บน/เหนือ/และ /ฮี/
ha- Xr ใต้ /ฮะ/
hn Xnw ภายใน /เฮ็น/
ebol r bnr ภายนอก /เอะบอล/
Ei awy (at) บ้าน (ช.) /อาย/
pef- pAy=f ของเขา (วัตถุเพศชาย) pef-noub "ทองคำของเขา"
tef- tAy=f ของเขา (วัตถุเพศหญิง) tef-sOne "พี่/น้องสาวของเขา"
nef- nAy=f ของเขา (วัตถุพหูพจน์) nef-SEn "ต้นไม้ของเขา"
pes- pAy=s ของเธอ (วัตถุเพศชาย) pes-son "พี่/น้องชายของเธอ"
tes- tAy=s ของเธอ (วัตถุเพศหญิง) tes-maau "แม่ของเธอ"
nes- nAy=s ของเธอ (วัตถุพหูพจน์) nes-cOOme "หนังสือของเธอ"

จำนวน/ตัวเลข:

oua waw หนึ่ง (ช.) /วา/
ouei wat หนึ่ง (ญ.) /ไว/
snau snw สอง (ช.) /ซเนา/
snte snt สอง (ญ.) /ซันเตะ/
Somnt xmtw สาม (ช.) /ชอมันต/
Somte xmtt สาม (ญ.) /ชอมเตะ/
ftoou ifdw สี่ (ช.) /ฟตาว/
ftoe ifdt สี่ (ญ.) /ฟต๊อเอะ/
tiou diw ห้า (ช.) /ตี๊ว/
tie dit ห้า (ญ.) /ตี๊เอะ/
soou srsw หก (ช.) /ซอว/
soe srst หก (ญ.) /ซ๊อเอะ/
saSf sfxw เจ็ด (ช.) /ซะเช็ฟ/
saSfe sfxt เจ็ด (ญ.) /ซัชเฟะ/
Smoun xmnw แปด (ช.) /ชะมูน/
Smoune xmnt แปด (ญ.) /ชะมูเนะ/
psis psDw เก้า (ช.) /ปซิส/
psite psDt เก้า (ญ.) /ปซิเตะ/
mEt mDw สิบ (ช.) /เมต/
mEte mDt สิบ (ญ.) /เมเตะ/

สรรพนามอิสระ (Independent Pronouns):

anok ink ฉัน /อะน็อก/
ntok ntk คุณ (ช.) /อันต็อก/
nto ntT คุณ (ญ.) /อันโต/
ntof ntf เขา /อันต็อฟ/
ntos nts เธอ /อันต็อส/
anon inn พวกเรา /อะน็อน/
ntOtn ntTn พวกคุณ (พหู.) /อันโตตัน/
ntoou ntsn พวกเขา /อันตาว/

สรรพนามแบบต่อท้าย (Pronoun Suffixes):

=i/=t =i ฉัน /-อี/ /-ต/
=k =k คุณ (ช.) /-ก/
=<_> =T คุณ (ญ.) (ไม่มี)
=f =f เขา /-ฟ/
=s =s เธอ /-ซ/
=n =n พวกเรา /-น/
=tn =Tn พวกคุณ (พหู.) /ตัน/
=ou =sn พวกเขา /อู/

หมายเหตุ: เนื่องจากในขณะที่เรียบเรียงตอนนี้ ในเว็บต้นฉบับไม่มีเสียงประกอบภาษาคอปติก ดังนั้นขอไม่รับประกันความถูกต้องของเสียงภาษาคอปติก 100% เพียงแต่นำมาเทียบกับภาษาอียิปต์โบราณให้เห็นความใกล้เคียงกันของภาษาแม่อียิปต์โบราณกับภาษาลูกคอปติกเท่านั้น ใครสนใจศึกษาภาษาคอปติกอย่างจริงจัง ขอให้ค้นคว้าในเว็บไซต์ ลองค้นหาจาก google ก็ได้ครับ ใครค้นคว้ามาแล้วช่วยมาถ่ายทอดเผื่อคนอื่นด้วยนะครับ
(ที่มา: https://www.rostau.org.uk/aegyptian-l/coptic/introduction.html)
โดย: TEP [11 ก.ย. 53 23:41] ( IP A:1.46.41.197 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   โพสต์ครั้งก่อนไม่ได้ใส่ // ทำให้อ่านยาก

ภาษาคอปติกเทียบกับภาษาอียิปต์โบราณ

rOme /rmT/ คน/ผู้คน (ช.)/(ญ.)
ran /rn/ ชื่อ (ช.)
son /sn/ พี่น้อง (ชาย) (ช.)
sOne /snt/ พี่น้อง (หญิง) (ญ.)
maau /mwt/ แม่ (ญ.) /ม๊าอู/
eiOt /it/ พ่อ (ช.) /โย๊ต/ (พหู. /ยอเตะ/)
cOOme /Dma/ หนังสือ (ม้วนปาปิรัส) (ช.) /โจ๊เม่ะ/
eiOhe /AHt/ ทุ่งนา (ญ.) /โยเฮะ/
ih /Ax/ วิญญาณ/ผี (ช.) /อีฮ/
pe /pt/ ท้องฟ้า/สวรรค์ (ญ.) /เปะ/ (พหู. /เปเวะ/)
kah /qAH/ โคลน/ดิน (ช.) /กาฮ/
moou /mw/ น้ำ (ช.) /มาว/
hoou /hrw/ วัน (ช.) /ฮาว/
ounou /wnwt/ ชั่วโมง (ญ.) /วะนู/
rompe /rnpt/ ปี (ญ.) /รอมเปะ/
te /tr/ ฤดูกาล (ช.) /เตะ/
SEn /Sn/ ต้นไม้ (ช.) /เชน/
bO /bAt/ พุ่มไม้/กิ่งไม้ (ญ.) /โบ/
beke /fqA/ รายได้/ค่าตอบแทน (ช.) /เฟะเกะ/
bOk /bAk/ ไป (อกรรมกริยา) /โบก/ (bAk ในภาษาอียิปต์โบราณแปลว่า ทำงาน)
Se /Smi/ ไป (อกรรมกริยา) /เชะ/
ei /ii/ มา (อกรรมกริยา) /ไอ/
prrie /pri.t/ (pri) ปรากฏ, ออกมา (อกรรมกริยา) /ปริเยะ/
eine /ini.t/ (ini) นำมา (สกรรมกริยา) /ไอเนะ/
eire /iri.t/ (iri) ทำ (สกรรมกริยา) /ไอเระ/
cO /Dd/ พูด/บอก (สกรรมกริยา) /โจ/
moute /mdw/ เรียก/พูด (สกรรมกริยา) /มูเตะ/
sOtm /sDm/ ฟัง/ได้ยิน (สกรรมกริยา) /โซเต็ม/
nau /nw/ มอง/เห็น (สกรรมกริยา) /เนา/
sOoun /swn/ รู้จัก (สกรรมกริยา) /โซอุน/
me /mri/ รัก (สกรรมกริยา) /เมะ/
me /mrit/ (mrwt) ความรัก (ช.) /เมะ/ (ภาษาถิ่น Lykopolitan /เมะเยะ/)
me /mAat/ ความจริง,สัจจะ (ญ.) /เมะ/ (ภาษาถิ่น Lykopolitan /เม๊เอะ/)
moste /msDi/ เกลียด (สกรรมกริยา) /มอสเตะ/
mooSe /mSa/ เดินทาง (อกรรมกริยา) /ม๊อเชะ/
noub /nbw/ ทองคำ (ช.) /นุบ/
hat /HD/ เงิน (ช.) /ฮัต/
ti /rdi/ ให้ (สกรรมกริยา) /ตี/
p- /pA-/ the (ช.)
t- /tA-/ the (ญ.)
n- /nA-/ the (พหู.)
n- /n/ แด่, สำหรับ n-t-maau "สำหรับแม่"; m-peiOt "สำหรับพ่อ"
e- /r/ ไปยัง/ที่/สู่/เกี่ยวกับ /เอะ/ e-t-pe "ไปยังท้องฟ้า"
n- /m/ ใน/ดัง/ด้วย
hi- /Hr/ บน/เหนือ/และ /ฮี/
ha- /Xr/ ใต้ /ฮะ/
hn /Xnw/ ภายใน /เฮ็น/
ebol /r bnr/ ภายนอก /เอะบอล/
Ei /awy/ (at) บ้าน (ช.) /อาย/
pef- /pAy=f/ ของเขา (วัตถุเพศชาย) pef-noub "ทองคำของเขา"
tef- /tAy=f/ ของเขา (วัตถุเพศหญิง) tef-sOne "พี่/น้องสาวของเขา"
nef- /nAy=f/ ของเขา (วัตถุพหูพจน์) nef-SEn "ต้นไม้ของเขา"
pes- /pAy=s/ ของเธอ (วัตถุเพศชาย) pes-son "พี่/น้องชายของเธอ"
tes- /tAy=s/ ของเธอ (วัตถุเพศหญิง) tes-maau "แม่ของเธอ"
nes- /nAy=s/ ของเธอ (วัตถุพหูพจน์) nes-cOOme "หนังสือของเธอ"
โดย: TEP [11 ก.ย. 53 23:47] ( IP A:1.46.41.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   จำนวน/ตัวเลข:

oua /waw/ หนึ่ง (ช.) /วา/
ouei /wat/ หนึ่ง (ญ.) /ไว/
snau /snw/ สอง (ช.) /ซเนา/
snte /snt/ สอง (ญ.) /ซันเตะ/
Somnt /xmtw/ สาม (ช.) /ชอมันต/
Somte /xmtt/ สาม (ญ.) /ชอมเตะ/
ftoou /ifdw/ สี่ (ช.) /ฟตาว/
ftoe /ifdt/ สี่ (ญ.) /ฟต๊อเอะ/
tiou /diw/ ห้า (ช.) /ตี๊ว/
tie /dit/ ห้า (ญ.) /ตี๊เอะ/
soou /srsw/ หก (ช.) /ซอว/
soe /srst/ หก (ญ.) /ซ๊อเอะ/
saSf /sfxw/ เจ็ด (ช.) /ซะเช็ฟ/
saSfe /sfxt/ เจ็ด (ญ.) /ซัชเฟะ/
Smoun /xmnw/ แปด (ช.) /ชะมูน/
Smoune /xmnt/ แปด (ญ.) /ชะมูเนะ/
psis /psDw/ เก้า (ช.) /ปซิส/
psite /psDt/ เก้า (ญ.) /ปซิเตะ/
mEt /mDw/ สิบ (ช.) /เมต/
mEte /mDt/ สิบ (ญ.) /เมเตะ/
โดย: TEP [11 ก.ย. 53 23:48] ( IP A:1.46.41.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   สรรพนามอิสระ (Independent Pronouns):

anok /ink/ ฉัน /อะน็อก/
ntok /ntk/ คุณ (ช.) /อันต็อก/
nto /ntT/ คุณ (ญ.) /อันโต/
ntof /ntf/ เขา /อันต็อฟ/
ntos /nts/ เธอ /อันต็อส/
anon /inn/ พวกเรา /อะน็อน/
ntOtn /ntTn/ พวกคุณ (พหู.) /อันโตตัน/
ntoou /ntsn/ พวกเขา /อันตาว/

สรรพนามแบบต่อท้าย (Pronoun Suffixes):

=i/=t /=i/ ฉัน /-อี/ /-ต/
=k /=k/ คุณ (ช.) /-ก/
=<_> /=T/ คุณ (ญ.) (ไม่มี)
=f /=f/ เขา /-ฟ/
=s /=s/ เธอ /-ซ/
=n /=n/ พวกเรา /-น/
=tn /=Tn/ พวกคุณ (พหู.) /ตัน/
=ou /=sn/ พวกเขา /อู/
โดย: TEP [11 ก.ย. 53 23:49] ( IP A:1.46.41.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อักษรภาษาคอปติก
https://www.omniglot.com/images/writing/coptic.gif

เว็บเครือข่ายคอปติกออร์โธดอกซ์เชิร์ช - ฟังเสียงสวดภาษาคอปติกได้ที่เว็บนี้:
https://www.copticchurch.net/
โดย: TEP [12 ก.ย. 53 8:01] ( IP A:111.84.193.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ขอบคุณคณ TEP มากครับ เวปภาษา Coptic ที่ผมใช้อ้างอิงมานานแล้ว และใช้สำหรับเริ่มศึกษาด้วยก็คืออันนี้ครับ ขอแนะนำ เพราะว่าเป็นเหมือนตำราสอนอ่านพร้อมแบบฝึกหัด (เสียดายที่ไม่มีเฉลย)

https://www.stshenouda.com/coptlang/cptlsn1w.htm

มีการแยกเป็นบทๆให้ชัดเจน อ่านง่ายครับ ขอให้สนุกกับ Coptic นะครับ ^^

ปล. ผมเคยเปิดนานมากแล้ว นึกว่าเวปเขาล่มไปเสียแล้วนะครับนี่ 555+ แต่ก็ยังสามารถเปิดได้อยู่ แอบดีใจมากครับ smile
โดย: Detectiveoat13 (เจ้าบ้าน ) [12 ก.ย. 53 8:54] ( IP A:124.122.93.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   เจ้า้บ้านครับ ลิงค์บทเรียนที่แยกเป็น 12 บทเข้าไม่ได้แล้วนะครับ ถ้ามีลิงค์ใหม่น่าสนใจก็ส่งมาอีกนะครับ ขอบคุณครับ

ไม่รู้ตอนนี้เว็บข้างบนเปลี่ยนนโยบายเป็นเก็บเงินค่าเรียนแล้วหรือเปล่า หรือเพราะมีคนสนใจมาก เลยเลิกเผยแพร่ฟรี
โดย: TEP [12 ก.ย. 53 18:21] ( IP A:1.46.86.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   โอ้ว... เช่นนั้นขออภัยด้วยครับ ผมเข้าไปเช็คหน้าเวปเฉยๆ แต่ไม่ได้เข้าไปดูว่าเนื้อหายังเปิดได้หรือไม่

ตอนนี้ยังไม่มี Link ใหม่เกี่ยวกับ Coptic ครับผม ถ้าเจอยังไงจะมาแปะให้นะครับ น่าเสียดายมาก Link นั้นผมว่าสอนดีมากครับ cry
โดย: Detectiveoat13 (เจ้าบ้าน ) [12 ก.ย. 53 20:00] ( IP A:125.27.19.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   เว็บรวมลิงค์บทเรียนภาษาคอปติก
https://www.remenkimi.com
โดย: TEP [4 ต.ค. 53 21:56] ( IP A:1.47.154.160 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน