Thailandisch - Deutscher Familien Verein e.V.
   สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านสู่ สมาคมครอบครัว ไทย - เยอรมันสมาคม ครอบครัวไทย-เยอรมัน (Thailandisch - Deutscher Familien e.V) ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฏหมายเยอรมัน ณ.เมือง Ingolstadt, Germany


คณะกรรมการก่อตั้งสมาคมฯ ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว ไทย - เยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดตั้งสมาคมฯดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย และเยอรมนี / ช่วยเหลือทางด้านข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับตัวของครอบครัวไทย -เยอรมันที่อาศัยอยู่ใน Ingolstadt และ ใกล้เคียง
2. สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมไทย สินค้าหัตถกรรมไทย อาหารไทย เครื่องดื่มไทย นวดแผนไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศเยอรมนี
3. สนับสนุน ครอบครัวไทย - เยอรมัน หรือ ชาวเยอรมัน ใช้ชีวิตในประเทศไทยหลังเกษียณ ในโครงการ (Rente Gehen in Thailand)
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย - เยอรมัน ในการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่าง ไทย - เยอรมัน ในโครงการ วัฒนธรรมสัญจร
5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สินค้าหัตถกรรมไทย (OTOP) สินค้าไทยส่งออก ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตสินค้าหัตถกรรมโดยแม่บ้านชาวไทยในเยอรมนี
6. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ของเด็กไทย - เยอรมัน ในโครงการ "เด็กไทยไม่ลืมภาษาไทย" และคนเยอรมันที่สนใจเรียนภาษาไทย
7. สนับสนุน และ ร่วมมือ กับหน่วยงาน และองค์กรการกุศล ต่างๆ ในโครงการสาธารณประโยชน์ทั่วโลก

เพื่อ ให้การดำเนินการของสมาคมฯสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางคณะกรรมการก่อตั้งจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหาร ให้อยู่ในวาระ 2 ปี (2009 - 2011) เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆดังนี้คุณแนนซี่ มาลิช ประธานสมาคมฯ
คุณสุวัททนา บริคคึล เลขาธิการสมาคมฯ
คุณพัชรา เครอนิง เหรัญญิกสมาคมฯ
คุณฉวีวรรณ บีเบิ้ล กรรมการบริหาร
คุณวลีรัตน์ องอาจ กรรมการบริหาร
คุณนพพร เมืองมั่งคั่ง กรรมการบริหาร
Herr Dieter Malich กรรมการบริหารสำหรับท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิก ท่านสามารถเลือกได้ดังนี้

- สมาชิกสมทบเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและใช้บริการต่างๆของสมาคมฯ อัตราค่าสมาชิก 5 ออยโร ต่อปี (Foerderung Mitglieder 5 Euro im Jahr)
- สมาชิกสามัญ ซึ่งท่านจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ และ บริหารสมาคมฯในวาระต่อไป (Aktiv Mitglieder 10 Euro im Jahr)
- สมาชิกนิติบุคคล (Juristische Person 200 Euro im Jahr)สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในฐานะสมาชิกสมาคมฯ

- ส่วนลดในการเข้าพักในกลุ่มโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ทั้งในยุโรป และ ประเทศไทย ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมฯ
- ส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า OTOP หรือ สินค้าหัตถกรรมไทยส่งออก ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมฯ
- บริการปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองไทย และ ในภาคพื้นยุโรป ตลอดจนช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเข้าเมือง
- บริการจัดการด้านการเอกสารเหมือนเป็นเลขาส่วนตัว เช่น การพิมพ์เอกสาร แปลเอกสาร ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร และการบริการอินเตอร์เน็ท
- บริการด้านล่าม หรือ แปลภาษาไทย - เยอรมัน / ไทย - อังกฤษ ในการติดต่อกับทางราชการทั้งเยอรมนี และ ไทย
- บริการด้านการปรึกษากฏหมาย กับ สำนักงานกฏหมายที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ
- ให้กับปรึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงของการดำรงชีวิตในเยอรมนี เช่น การประกันสุขภาพ / ชีวิต เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้กรณี สามีทอดทิ้ง หรือ เสียชีวิต
- บริการด้านการจัดการงานต่างๆ ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น ทำบุญวันเกิด / แต่งงาน / ฉลองงานแต่งงาน / งานเลี้ยงเกษียณอายุ และ อื่นๆ โดยการจัดงานในรูปแบบไทย

สมาคมฯได้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการสมัครเป็นสมาชิก หรือ บริจาค หรือร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสต่อไป

หากท่านใดมีความประสงค์จะเผย แพร่ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรมไทย ท่องเที่ยวเมืองไทย การใช้ภาษาไทย และ โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป กรุณาติดต่อแจ้งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่สมาคมครอบครัวไทย - เยอรมัน (Thailandisch - Deutscher Familien Verein e.V). ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

นางแนนซี่ มาลิช
ประธานสมาคม ครอบครัวไทย - เยอรมัน
Prinz-Heinrich Strasse, Nummer 8
85051 Ingolstadt
Tel: 49-0841-900-5148
Fax: 49-0841-900-5148 (เวลาทำการ 9:00 - 17:00 Uhr.)Über uns

Herzlich Willkommen bei Thailandisch - Deutscher Familien e.V.Der Thailandisch-Deutscher Familien e.V. ist ein gemeinnütziger Verein Sitz in Ingolstadt, Germany.Ziele des Vereins

1. Informationsdienst alle über Thailand und Orientierungshilfe für Thailänder/innen, die neu in Ingolstadt.
2. Förderung der thailändischen Kunst, Kultur und des Thailändischen Kunsthandwerks (OTOP) mittels Veranstaltungen/Ausstellungen.
3. Förderung von thailändisch-deutschen Familien, die nach Erreichen des Rentenalters nach Thailand (Rente Gehen in Thailand Projekt).
4. Förderung des thailändisch-deutschen Kulturaustauschs anhand von Kulturreisen nach Thailand.
5. Förderung thailändischem Kunsthandwerk Produktion Trennung in Deutschland.
6. Förderung von Sprachkursen (deutsch/thailändisch) für Kinder und Erwachsene aus beiden Ländern.
7. Förderung von anderen thailändischen oder deutschen Vereinen durch die Internationale Zusammenarbeiten für Sozialhilfe Projekte.

Fur des Erfolgelishen Organization, unserer Team Thailandisch - Deutscher Familien Verein e.V. (2009 - 2011), wir arbeiten fur Sie:

1. Frau Nancy Malich Vorsitzende

2. Frau Suwattana Brickl Schriftführerin

3. Frau Patchara Kroening Kassenwart

4. Frau Chaweewan Biebl Vorstandsbeirat

5. Frau Valeerut ONG-ARD Vorstandsbeirat

6. Frau Nopporn Muangmangkang Vorstandsbeirat

7. Herr Dieter Malich Vorstandsbeirat

Bei uns profitieren Sie als Mitglieder:

* Angebote unseren sponsoren Hotels in Thailand
* Angebote OTOPs Produkte, Thaikunsthandwerk Import von Thailand
* Kostenlose Beratung alle ueber Thailand/Deutschland (Reisen, Leben, Arbeiten und Business)
* BuroService z.B Schreiben, Kopieren, Skanner, Internet Deinstleitung (Thai - English - Deutsche)
* Spezilitaten Thai Themen Organization fur : Geburtstag, Hochzeit, und Fest.

Der Verien hilft ihnen als die Informationzentrum "alle ueber Thailand/Deutschland". Deshalb, können Sie bei uns Ihre nützlichen Nachrichten und Projekten in unsere Homepage zu Publikationen. Wir hoffen ihren unterstuetzung und vertreuen unsere Arbeiten fur Ihnen.

Mit Freundlichen Grussen,
Thailandisch - Deutscher Familien e.V.

Frau Nancy Malich, Vorsitzende
Prinz Heinrich Strasse, Nummer 8
85051 Ingolstadt
TEL/FAX 0841-900-5148

Tel/Fax: 0841-900-5148

โดย: เจ้าบ้าน [1 เม.ย. 52 2:06] ( IP A:79.196.191.238 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   พี่คะ ถ้าเรายังอยู่ที่เมืองไทย สมัครได้ไหมคะ
โดย: น้องเรนนี่ [12 พ.ค. 52 12:19] ( IP A:61.19.124.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/4267e
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-303.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/b4d6e
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-304.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/2685d
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-305.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/b1989
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-306.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/548f7
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-307.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/b767c
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-308.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/4d50f
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-309.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/b5fb8
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-310.html
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com
โดย: For Sale [10 ต.ค. 54 1:36] ( IP A:49.49.48.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/fb4e0
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/2f91d
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-311.html
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-312.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/7ebb7
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-313.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/47026
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-314.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/7fef8
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-315.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/a9fcd
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-316.html
https://www.haarai.com/promoteweb/index.php/_get_dalink/detail/_postid_/30773
https://blackfridaydeal2011.blog.fc2.com/blog-entry-317.html
โดย: Great Deal [10 ต.ค. 54 3:07] ( IP A:49.49.48.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   https://www.automotiveonlinestores.com
https://cheapcomputerreview.net
https://www.cheapstorereview.com
https://shopping-views.com
https://www.dj-rmx.com
https://lowpriceamazon.com
https://onlinebuyview.com
https://www.thegamesshoponline.com
https://cheapcomputerreviews.blogspot.com
https://www.djclubremix.com
โดย: amazon.rmx@gmail.com [3 พ.ย. 54 19:19] ( IP A:115.80.118.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   https://artfullyz.blog.fc2.com/blog-category-0.html
https://artfullyz.blog.fc2.com/blog-category-1.html
https://artfullyz.blog.fc2.com/blog-category-2.html
https://holaboy.blog.fc2.com/blog-category-1.html
https://holaboy.blog.fc2.com/blog-category-2.html
https://holaboy.blog.fc2.com/blog-category-3.html
https://justmefine.blog.fc2.com/blog-category-1.html
https://justmefine.blog.fc2.com/blog-category-2.html
https://justmefine.blog.fc2.com/blog-category-3.html
https://seblogtoday.spi-blog.com/category/theater/
https://seblogtoday.spi-blog.com/category/television/
https://seblogtoday.spi-blog.com/category/music/
https://myactivity.info/category/faceme/
https://myactivity.info/category/faceme2/
https://magentalo.sma14sby.com
โดย: kolz [25 ธ.ค. 54 15:39] ( IP A:223.207.34.20 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน