แต่งตั้ง ศปช.ตร.ชมรมวิริยะเมตตา กู้ภัยสุโขทัย
   จากการที่ชมรมวิริยะเมตตา กู้ภัยสุโขทัย ได้รับการไว้วางใจให้ตั้งเป็น
ศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาคประชาชน (ศปช.ตร.ชมรมวิริยะเมตตา กู้ภัยสุโขทัย) เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้

โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 16:46] ( IP A:125.25.11.139 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    1. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายช่วยงานตำรวจ
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 16:54] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    2. หน่วยรับผิดชอบ
ศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 16:56] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    3. หลักการและเหตุผล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 382/2550 ลง 6 ก.ค. 2550 จัดตั้งศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปช.ตร.) ให้มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานกับประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม โดยการบริหารจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครให้เหมาะสมเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน ได้มีการรวมกลุ่มของภาคประชาชน รวมถึงบริษัท ห้างร้าน ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สมาคม ชมรม มูลนิธิ เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ภายใต้การบริหารงานในลักษณะขององค์กร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่วนหนึ่งยังได้กำหนดลักษณะของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และความต้องการที่จะส่งเสริม หรือสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการภาครัฐ รวมถึงงานตำรวจ อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันเมื่อเกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆดังกล่าวนั้น ปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐก็มิได้ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนอย่างจริงจังแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่มีทั้งเวทีและโอกาสที่จะให้องค์กรภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการใดๆ
จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปช.ตร.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันจากศักยภาพที่แต่ละภาคส่วนมีอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างกลไกภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปช.ตร.) ในข้อ 8 ที่กำหนดให้ผู้บัญชาการศูนย์ฯ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้ประสานงาน เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการ ตลอดจนกำหนด แผนงานโครงการ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมจึงได้ดำเนินการจัดทำ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายช่วยงานตำรวจ" โดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในงานตำรวจที่จะพัฒนาขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน ต่อไปสู่อนาคต
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 17:21] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อส่งเสริมให้องค์กร ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทเป็นที่ปรึกษา และสนับสนุนการทำงานของตำรวจในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจตามศักยภาพที่มีอยู่
4.2 เพื่อสร้างกระแส และกลไกแห่งความร่วมมือให้ภาคเอกชนตระหนักคิดถึงภัยจากปัญหาอาชญากรรมและร่วมแก้ไขปัญหาในสังคมร่วมกัน ตามกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
4.3 เพื่อสร้างกลไกเฝ้าระวังทางสังคมที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายและขยายกรอบการทำงานร่วมกันเป็นองค์รวม ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบสังคม
4.4 เพื่อให้ภาพการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนกับตำรวจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีรูปแบบ เป็นระบบ
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 17:29] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    5. เป้าหมายของโครงการ
ภาคประชาชนที่รวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สมาคม ชมรม มูลนิธิ ฯลฯ รวมถึงประชาชนผู้มีความสนใจ ซึ่งประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการ
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 17:32] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    6. ระยะเวลาของโครงการ
ในเบื้องต้น จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งละไม่เกิน 100 คน ระยะเวลาจัดอบรมแต่ละครั้งใช้เวลา 3 ชั่วโมง ระหว่าง 13.00-16.00 น. โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 17:34] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    7. สถานที่ดำเนินการ
ห้องประชุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสถานที่ที่เหมาะสมของภาคเอกชน
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 17:36] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    8. วิธีดำเนินการ
8.1 ขั้นเตรียมการ
8.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
8.1.2 ประชุมมอบหมายงาน และวางแผนกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน
8.2 ขั้นดำเนินการ
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในกิจการงานตำรวจ รวมถึง บทบาทของภาคเอกชนที่สามารถเข้าร่วมในฐานะอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ โดยใช้ระยะเวลาครึ่งวัน ต่อการจัดอบรม 1 รุ่น แล้วจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร และออกบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา คณะทำงานหรือผู้ประสานงานของ ศปช.ตร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 17:43] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    9. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 18:02] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
10.1 สามารถสร้างเวที โอกาส และบทบาท ให้ภาคประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจการงานตำรวจ สอดคล้องกับ มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
10.2 สามารถสร้างแนวร่วมเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมดำเนินกลยุทธ์ด้านการป้องกันกับตำรวจอย่างมีมาตรฐาน และปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมาเป็นวิธีการป้องกัน ซึ่งจะทำให้ระบบเฝ้าระวังภัยทางสังคม หรือภัยจากปัญหาจากอาชญากรรมเป็นไปอย่างยั่งยืน
10.3 สามารถปรับปรุงระบบงานตำรวจ และพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของตำรวจกับภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 เกิดกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เสริมการทำงานให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากการรวมพลังสนับสนุนของภาคประชาชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในเชิงบวก
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 18:13] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
    11. การประเมินผล คณะทำงานจะทำการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แล้ววิเคราะห์สรุปประมวลผล ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินแยกเป็น 2 แนวทาง คือ
11.1 เชิงปริมาณ โดยอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ
11.2 เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีสังเกตุการณ์ และติดตามผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงเครือข่ายจากการนำทักษะความรู้ที่ได้รับในโครงการ ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 18:20] ( IP A:125.25.11.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ตรวจแล้วถูกต้อง
พลตำรวจโทเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผู้เสนอโครงการ
ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4 กันยายน 2551

พลตำรวจเอกวิโรจน์ พหลเวชช์ ผู้อนุมัติโครงการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการ ศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 กันยายน 2551
โดย: ศูนย์เมตตา [19 ม.ค. 52 18:26] ( IP A:125.25.11.139 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน