แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
   ใครมี่แผนที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ช่วยแนะนำด้วยครับ จะไปเยี่ยมค่าย ม.1
โดย: Deb Family [3 ม.ค. 53 16:33] ( IP A:118.173.88.213 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   search หาใน net มาให้ค่ะ เป็นผังปี 51 น่าจะยังใช้ได้นะคะ

โดย: เลขา1/6 [4 ม.ค. 53 8:33] ( IP A:210.246.86.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านหน้าของค่ายอยู่ติดกับถนนสุขุมวิท ระหว่าง กม. 115-116 จากกรุงเทพมหานคร และจากถนนสุขุมวิท มีถนนเล็กชื่อถนนจักกะพากตัดผ่านริมสนามหญ้าอันกว้างใหญ่เข้าไปยังศาลาอำนวยการ และบริเวณส่วนใหญ่ของค่ายลูกเสือวชิราวุธ มองเข้าไปจากถนนสุขุมวิท จะเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกแบบโดยกรมศิลปากรและหล่อด้วยโลหะขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์ ประทับยืนทรงเครื่องแบบนายพลเสือป่าเต็มยศ ประดิษฐานอยู่ในบริเวณสนามหญ้าอันกว้างใหญ่นั้น และทางด้านหลังของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จะเห็นธงของค่ายลูกเสือวชิราวุธสบัดพริ้วอยู่บนยอดเขาซากแขก ซึ่งช่วยให้พระบรมราชานุสาวรีย์ดูเด่นและสง่างามยิ่งขึ้น ข้อความจารึกในแผ่นศิลาที่แท่นฐานพระบรมรูป มีดังนี้คือ

ประวัติการก่อสร้าง
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะลูกเสือแห่งชาติ และผู้ที่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสร้างพระบรมรูปนี้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของคณะลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2514
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเททอง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2514
- สมเด็จพระเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2516
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2516
- ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2496 โดยสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ ในสมัยที่เจ้าพระยารามราฆพ เป็นสภานายก และพันเอก เผชิญ นิมิบุตร อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นเลขาธิการฯ ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณหลังเขา
ซากแขก เนื้อที่ 88 ไร่ 58 ตารางวา โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 304,000 บาท ต่อมาในปี 2497 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอำนวยการ โดยพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี แต่การก่อสร้างศาลาอำนวยการ และอาคารประกอบต่างๆ ต้องดำเนินไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากงบประมาณจำกัด และในที่สุดต้องใช้เวลาถึง 8 ปี การก่อสร้างต่างๆ จึงเสร็จเรียบร้อยเป็นบางส่วนพอที่จะใช้การได้

- ในปี 2504 ได้มีการใช้ค่ายนี้เป็นครั้งแรกสำหรับการฝึก อบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นวูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระดับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 6-13 เมษายน 2504 ต่อมาในเดือน กรกฎาคม 2504 ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อค่ายนี้ว่า “ค่ายลูกเสือวชิราวุธ” และพลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนี้ เป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2505 สิ้นเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นนับถึงวันประกอบพิธีเปิด เป็นเงิน 4,300,000 บาท การจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมในการพัฒนาค่ายลูกเสือวชิราวุธ ได้มีการจัดซื้อที่ดินรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ปี 2496 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซื้อที่ดินเนื้อที่ 88 ไร่ 58 ตารางวาเป็นเงิน 304,000 บาท
ครั้งที่ 2 ปี 2504 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซื้อที่ดินเพิ่มเติม เนื้อที่ 306 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา เป็นเงิน 2,055,000 บาท
ครั้งที่ 3 ปี 2512 ใช้เงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อที่ดินเพิ่มเติม เนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา เป็น เงิน 236,010.73 บาท
ครั้งที่ 4 ปี 2519 ใช้เงินคณะลูกเสือแห่งชาติซื้อที่ดิน เพิ่มเติมอีก เนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา เป็นเงิน 505,575 บาท
ครั้งที่ 5 ปี 2521 ใช้เงินคณะลูกเสือแห่งชาติซื้อที่ดิน เพิ่มเติมอีก 28 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา เป็นเงิน 831,562.50 บาท
รวมเนื้อที่ทั้งหมดของค่ายลูกเสือวชิราวุธในปี 2522 มี 498 ไร่ 70 ตารางวา
ค่าซื้อที่ดินรวม 5 ครั้ง เป็นเงิน 3,932,148.23
- ในปี พ.ศ. 2523, 2528 และ 2527 ถูกการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอซื้อที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟ จำนวน 8- 2 - 39 ไร่
ปัจจุบัน มีเนื้อที่ จำนวน 493 – 1 – 84 ไร่ (สำรวจเอกสารสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529)

อัตราค่าใช้บริการที่พัก ดังนี้
1. การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกประเภท กิจกรรมเยาวชนทั่วไป ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย
วิสุทธารมณ์ คนละ 5 บาท/วัน ค่ายสุวรรณบล คนละ 5 บาท/วัน
2. การอยู่ค่ายพักแรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคคลทั่วไป หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน ค่ายวิสุทธารมณ์ คนละ 10 บาท/วัน ค่ายสุวรรณบล คนละ 10 บาท/วัน หมู่บ้านแปดเหลี่ยม คืนละ 800 บาท/หลัง (อุปกรณ์ค่ายพักแรม ค่ายมีบริการให้ ตามอัตราที่ค่ายกำหนด)
สถานที่ติดต่อ
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ถนนสุขุมวิท ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 โทร. 0-3831-1132 โทรสาร 0-3832-2155

ข้อมูลจากweb นี้ค่ะ https://www.bureausrs.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=323214&Ntype=3
โดย: เลขา1/6 [4 ม.ค. 53 8:37] ( IP A:210.246.86.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   จากโรงเรียน ขับรถขึ้นทางด่วนที่หัวถนนบันทัดทอง จากนั้นไปทางบางนา พอเลยทางลงอาจณรงค์แล้ว ชิดซ้ายขึ้นทางเชื่อมที่จะไปสุวรรณภูมิ ทางนี้จะเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี ขับกินลมชมวิว ไปประมาณ 55 กม. ลงที่ทางเข้าเมืองชลฯ ชิดซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมือง(บายพาส)วิ่งไปประมาณสิบกว่ากิโล จะถึงแยกบางแสน ชิดซ้ายออกแยกบางแสน พอออกมาที่ถนนสุขุมวิท วิ่งตรงไป้ลยครับตามเส้นสุขุมวิท จะมีห้างต่างๆ มากมาย แวะเติมพลัง แล้วขับไปเรื่อยๆ เลยตลาดหนองมนไปอีก จากนั้นประมาณ สิบนาทีถึงทางโค้งขวาขึ้นอ่างเก็บน้ำบางพระ ให้มองซ้ายมือไว้ จะเห็นลานโล่งๆ มีพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หกอยู่ตรงกลาง แสดงว่าถึงแล้ว ขับเลยหน้าค่ายไปนิดนึงจะถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าค่าย จะสังเกตว่ามีธงเขียวเหลืองปักไว้ ขับตามถนนเข้าค่ายไปเลยครับ พอเข้าไปด้านใน เลี้ยวขวาถนนแรก ขับไปซักกิโลนึง ก็ถึงค่ายเทพศิรินทร์ใหญ่ครับ
โดย: Ting [4 ม.ค. 53 10:29] ( IP A:58.10.170.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอบคุณมากครับสำหรับรายละเอียดจากทุกท่าน เจอกันที่ค่ายครับ
โดย: Deb Family [4 ม.ค. 53 13:29] ( IP A:58.9.94.150 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ถ้าจะให้ง่าย ๆ ก็คือวิ่งตรงตลอด เส้นบางนา -ตราด ผ่ากลางเมืองชล ทะลุหนองมน บางพระ แล้วก็ศรีราชา ก่อนเข้าชุมชนจะมองเห็นพระรูป ร.6 ทางซ้ายมือ นั่นแหละใช่เลย การวิ่งผ่ากลางเมืองเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุด เพราะเป็นทางตรง แต่น่าเบื่อตรงที่มีไฟจราจรเยอะ ขอฝากเป็นทางเลือกอีกทางนะคะ
โดย: ผปค.ม.1 [4 ม.ค. 53 14:03] ( IP A:58.10.9.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   หากผู้ปกครองท่านใดไปเยี่ยมค่าย กรุณาถ่ายรูปกิจกรรมให้มากที่สุด เพราะคุณแม่ไม่ได้ไป แต่อยากได้ภาพไว้เป็นความทรงจำให้กับลูก (ช่วยห้อง 10 ด้วยนะคะ) อ้อ..จะเอา thumb drive ไปจูบจ้า
โดย: แม่ห้อง 10 จ้า [4 ม.ค. 53 15:06] ( IP A:58.8.221.42 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   งานกลางคืน แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพไปให้พร้อมครับ สภาพแวดล้อมคือ มืด มีฝุ่นเยอะ แบบปีที่แล้วที่ถ่ายมาฝุ่นเต็มทุกภาพแถมมือสั่นจากความอลังการณ์งานสร้างด้วยครับ ลองชมดู
ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์....8-11 มกราคม 2552
พบกับภาพกิจกรรมในค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี กับเทพฯทั้ง 10 โรงเรียน กว่า 160 ภาพ ทั้งนี้ต้องขออภัยเนื่องจากบางภาพจะไม่ชัดเจน เนื่องจากมีฝุ่นค่อนข้างมาก จึงสะท้อนแฟลชเป็นดวงๆ ในภาพ และมือสั่น เนื่องจากความอลังการณ์ของงานครับ เชิญที่ https://s440.photobucket.com/albums/qq121/dspn_photo/เลือก M1_Scout2009_Camp

ส่งลูกเสือ....8 มกราคม 2552 ภาพบรรยากาศ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และ พ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมส่งลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายลูกเสือ เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ณ ค่ายวชิราวุธ เชืญเข้าชมที่ https://s440.photobucket.com/albums/qq121/dspn_photo/ ที่ด้านซ้ายเลือก M1_Scout2009
โดย: Ting [4 ม.ค. 53 15:16] ( IP A:58.10.170.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ปีที่แล้วมีกิจกรรมแต่ละวันมีอะไรบ้าง เข้าฐานวันใหนคะ จะได้เตรียมชุดให้เหมาะสมค่ะ
โดย: ผปค ม.1 [4 ม.ค. 53 15:21] ( IP A:58.8.211.175 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   อยากรู้ ว่า งานค่ายลูกเสือ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่ออะำไร
เห็นผู้ปกครอง อยากไปร่วมงาน กันอย่างล้นหลาม
หากต้องการจัดเพื่อให้นักเรียนได้มีการกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างสังคม ระหว่างนักเรียนของ เครือ ก็ควรปล่อยให้กิจกรรมเป็นของนักเรียน ไม่สมควรให้ผู้ปกครองทั้งหลาย เข้าไปรบกวน ในการทำกิจกรรม
จึงอยากแสดงความเห็น ไว้ การที่ผู้ปกครองทั้งหลายที่ต้องการไปร่วมด้วย ทำให้นักเรียนของเรา จะรู้สึกว่าไม่โตซักที
โดย: ผู้ปกครอง ม.1 เหมือนกัน [4 ม.ค. 53 21:25] ( IP A:58.8.53.123 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ผมว่าที่บอกว่าจะไปเยี่ยมค่าย น่าจะเป็นช่วงการแสดงแคมป์ไฟในเย็นวันศุกร์ที่ 8 มกราคม นะครับ ซึ่งเทพฯแต่ละแห่งก็จะโชว์การแสดงและโชว์การเชียร์ ซึ่งปีที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานก็ดูเรีบร้อยดี คือผู้ปกครองนั่งชมกิจกรรมอย่างล้นหลาม โดยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวการจัดกิจกรรมใดๆของค่ายเลย อย่างที่บอกนะครับ ใครว่างก็ไปชมกันครับการแสดงต่างๆ ไม่ใช่ไปเยี่ยมลูกท่านนะครับ ไปเยี่ยมค่ายครับ ต้องเข้าใจตรงนี้ ส่วนท่านที่ไม่สะดวกไปก็ไม่เป็นไรครับ ฝากกันไปได้
เห็นทีเด็ดของเทพฯใหญ่ปีนี้ เขาว่าจะนำเพลงเชียร์ที่หายไปกว่าสี่สิบปี ที่หาคนร้องไม่ได้แล้ว มาโชว์ในคืนแคมป์ไฟซะด้วย ชื่อเพลงสามัคคีเทพฯ เนื้อร้องเป็นแบบนี้ครับ
เพลงสามัคคีเทพฯ
เนื้อร้อง สันติ จึงเเสงสถิตพร นักเรียนเก่า เทพศิรินทร์ รุ่น 03-05
ทำนอง Auld lang syne (สามัคคีชุมนุม) ปี 2504-2507

เทพศิรินทร์....ถิ่นศึกษา....เชิดชูหน้า....กีฬาไทย
ขันแข่ง....ณ แห่งใด....เทพฯทั่วหน้า....มาพร้อมพรู
เขียวเหลือง....เรื่อเรืองตา....งามหนักหนา....น่าเอ็นดู
งามขำ....ล้ำตาชู....เขียวเหลืองคละ....ละออตา
เทพศิรินทร์....ภิญโญเถิด....ให้ประเสริฐ....ทุกเวลา
ชิงชัย....ได้ถ้วยมา....อย่ารู้แพ้....แก่ใครๆ
รักษาชัย....ไว้ให้อยู่....ใครจะสู้....พวกเทพฯได้
ไชโย....โห่เอาชัย ....โรงเรียนเทพฯ....เจริญเทอญ.

มาฟังต้นฉบับกันครับที่ https://www.youtube.com/watch?v=_b_crADTXSM
อ้อ..ผมกับพรรคพวกร่วมกันจัดหาแท่งเรืองแสงสีเขียวกับสีเหลือง ที่เค้าไว้คนดูในคอนเสริท์ต่างๆ ประมาณ ห้าหกร้อยแท่ง เอาไปแจกลูกเสือ ม.1 ทุกคนเลยครับ เอาไว้แสดงพลังแสงเขียวเหลือง ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งแจ่มครับ นึกภาพแล้วยิ่งสนุก ไปคอยชมกันครับ
โดย: Ting [4 ม.ค. 53 21:37] ( IP A:124.122.115.228 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ขอขอบคุณทุกข้อมูลที่ส่งมา อย่าลืมให้นักเรียนจัดกระเป๋าเดินทางด้วยตนเองนะคะ มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่ทราบว่าสิ่งของใดอยู่ตรงไหน
และที่สำคัญ อย่าลืมเสื้อพละสีเขียว และเสื้อยืดสีขาวสกรีนสัญลักษณ์งานชุมนุมครั้งนี้ นักเรียนพร้อมกันที่สนามบาสเกตบอลเวลา07.00 น. อย่าลืมนะคะ
โดย: ครูพรพรรณ [5 ม.ค. 53 9:51] ( IP A:122.154.17.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   รบกวนด้วยค่ะ

อุปกรณ์เครื่องนอนต้องเตรียมไปเองหรือเปล่าคะ เพราะในระเบียบการไม่มีแจ้งค่ะ เห็นในภาพกิจกรรมหน้าแรกของเว็บ เห็นเด็กๆนำถุงเครื่องนอนไปเอง (ภาพน่าจะเป็นของปีที่แล้ว ใช่หรือเปล่าคะ) แล้วปีนี้ล่ะคะ รบกวนอาจารย์พรพรรณด้วยค่ะ
โดย: mom ม.1 [5 ม.ค. 53 18:01] ( IP A:58.9.176.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ภาพนี้เป็นภาพลูกเสือ ม.1 ปีที่แล้วครับ ถุงนอนถ้าอยากเตรียมไปก็ไม่มีปัญหาครับ เพียงแต่ต้องดูแลให้ดี อย่าลืมที่ไว้ที่ค่ายในวันกลับนะครับ
โดย: Ting [5 ม.ค. 53 22:10] ( IP A:124.122.189.63 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ขอบคุณค่ะ
โดย: mom ม.1 [6 ม.ค. 53 10:09] ( IP A:58.9.176.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   อุปกรณ์เครื่องนอน ถ้าเด็กไม่ได้เตรียมไปด้วย ทางค่ายจะมีให้เด็กใช้หรือเปล่าค่ะ เพราะถ้าให้เด็กเตรียมไปด้วยรับรองว่ากระเป๋าต้องใบใหญ่แน่ๆ คงลำบาก ขอความกรุณาช่วยแจ้งข่าวให้ทราบด่วนเลยค่ะ จะได้เตรียมให้เด็กได้ทัน
โดย: ผปค.ม.1 [6 ม.ค. 53 12:03] ( IP A:202.6.107.74 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   จริงๆถ้าเอาไปได้ ก็น่าเอาไป แต่อย่าให้รกรุงรังนะคับ ดูแลยากคือเด็กจะนอนในเต๊นท์ขนาดกลาง ประมาณ 8-9 คน พื้นก็มีพลาสติกปูตามสภาพคับ
โดย: mom ม.1 [6 ม.ค. 53 12:19] ( IP A:58.9.169.244 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   สรุปเรื่องการนอนนักเรียนนอน Tent มีผ้าใบปูนอนเท่านั้น ส่วนจะนอนอย่างไรก็คงเป็นนอนแบบชาวค่าย นักเรียนอาจใช้ผ้าเช็ดตัวทำเป็นหมอนนอน หรือจะดัดแปลงอย่ไรตามสบาย ถ้าเอาถุงนอนไปนักเรียนก็จะสะดวกมากขึ้น แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ ฝึกความอดทนแบบ3วัน 2 คืน สำหรับวันที่ 9 ม.ค 2553 นักเรียนจะออกจากค่ายเวลาประมาณ 12.30 น. หากรถไม่ติดก็คงจะถึงโรงเรียนไม่เกินเวลา
16.00น. ผู้ปกครองก็กะระยะเวลาจากชลบุรีสู่กรุงเทพฯก้แล้วกันนะคะ
ครูประจำชั้นจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มที่ ครูประจำชั้นบางท่านอาจมีความจำเป็นที่ท่านไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ครูประจำชั้นม.1 ทุกท่านมี Spirit ได้มอบหมายงานและหาบุคลากรท่านอื่นดูแลลูกๆของท่านอย่างเต็มที่
โดย: ครูพรพรรณ [6 ม.ค. 53 18:50] ( IP A:122.154.17.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   คุณติ้งคะไม่มีภาพเข้าค่ายคืนแรกเหรอคะ ถ้ามีรบกวนส่งภาพให้ดูหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ผปค.ม.1 [7 ม.ค. 53 12:19] ( IP A:58.8.18.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ถ้าอยากทราบว่าปีที่แล้วนอนเต้นท์ยังไงเข้าไปดูในเว็ปเทพศิรินทร์เชียงใหม่สิคะ มีภาพให้ดูเยอะแยะเลยค่ะ จะได้หมดห่วงค่ะ
โดย: ผปค.ม.1 [7 ม.ค. 53 12:55] ( IP A:58.8.18.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ดูในนี้ครับ https://s440.photobucket.com/albums/qq121/dspn_photo/เลือก M1_Scout2009_Camp
ภาพคืนแรกจะมีวงดนตรี เวที เด็กจะเดินกันขวักไขว่ครับ ส่วนคืนที่สองเด็กจะนั่งกันที่อารีน่าเป็นแถวๆครับ ไม่มีเดินให้วุ่นวายครับ
โดย: Ting [7 ม.ค. 53 13:20] ( IP A:58.10.170.120 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ขอบคุณค่ะ
โดย: ผปค.ม.1 [7 ม.ค. 53 13:47] ( IP A:58.8.18.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ให้ลูก ๆ ของเราทุกคนเข้าค่ายอย่างมีความสุข ปลอดภัย และได้ความรู้นำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกวิธีนะคะ
โดย: ผู้ปกครองม.1/5ค่ะ [7 ม.ค. 53 15:05] ( IP A:58.9.199.202 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   ไม่อยากไป อ๋า สัส
โดย: oil041968@hotmail.com [10 พ.ย. 53 14:00] ( IP A:125.25.129.192 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   ไปมามันมากๆ

อาชีวะทั่วประเทศสุดยอด

โดย: tong_240236@hotmail.com [21 มี.ค. 54 17:07] ( IP A:110.77.235.92 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ไม่อยากไปเลยอ่ะ

เดี๋ยววันพุธที่27ก้อไปแล้ว
โดย: thip1478@hotmail.com [24 ก.ค. 54 20:31] ( IP A:125.27.38.227 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ไปทำเงี่ยอะไรติดต่ออะไรไม่ได้สักอย่างอันตรายฉิบหายขนาดญาติป่วยยังติดต่อไม่ได้แถมไม่มีมีใครรู้เรื่องเลยแถมยังบอกว่าไม่มีอีกทั้งๆที่อยู่ที่ค่ายคนมาจากไกลๆตายแล้วญาติจะรู้ใหมเนี่ย....งง...กับการบริหารจริงๆๆ
โดย: khlao.gun@hotmail@hotmail.com [27 ส.ค. 54 21:29] ( IP A:223.204.42.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   เจ้าหน้าที่ค่ายก็หากินกับพ่อค้า-แม่ค้า ไม่มีความเป็นธรรม ล๊อกพื้นที่ให้พวกพ้องเอามาเซ้งต่อ ไม่ออกใบรับเงิน ใครให้เงินมากก็จะได้ที่ขายดี มาทีหลังได้ก่อน มาก่อนเงินไม่ถึงก็ไปอยู่ท้าย เจ้าหน้าที่พูดจาข่มขู่แม่ค้าเหมือนไม่ใช่คน
โดย: Seal [7 ก.ย. 54 10:29] ( IP A:115.67.93.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่ค่าย ตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูงมีธุระกิจขายอุปกรณ์ลูกเสือและมีผลประโยชน์กับการจัดกิจกรรมลูกเสือในค่ายแต่ละปีเป็นเงินมหาศาลจนเจ้าหน้าที่ในค่ายร่ำรวยกันไปตามๆกัน เงินที่จะเข้าหลวงก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไปเข้ากระเป๋าคนเหล่านี้หมด
โดย: บักหมาน [7 ก.ย. 54 10:38] ( IP A:115.67.93.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   

โดย: kankankaka@hotmaail.com [10 ธ.ค. 54 15:53] ( IP A:113.53.195.222 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน