นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เห็นแล้วขนลุกครับ
   พระบรมวงศานุวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2475 เลขประจำพระองค์ 2329)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต (ท.ศ. 970)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล (ท.ศ. 1489)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช (ท.ศ. 1705)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ (ท.ศ. 1525)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต (ท.ศ. 3022)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (ท.ศ. 4336)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร (ท.ศ. 1824ป)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (ท.ศ. 1734)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภานุเดช
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

องคมนตรี
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์
อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ รุ่น 02-04
อดีตองคมนตรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (ท.ศ. 1734)
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ อดีตประธานองคมนตรี
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 - 8 กันยายน พ.ศ. 2518) อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตประธานองคมนตรี อดีตข้าราชการ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ผู้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การกสิกรรม และกิจการสหกรณ์ของไทย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น หลวงเดชสหกรณ์ พ.ศ. 2449 เข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขประจำตัว 193
หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
สรรเสริญ สุขยางค์ ( มหา อำมาตย์โท พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ )
กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พระยามานวราชเสวี (นามเดิม ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) (18 กันยายน พ.ศ. 2433 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527) อดีตอธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา อดีตสมาชิกสภากรรมการองคมนตรีในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีและองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรี
พันตรีควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 (คณะรัฐบาลชุดที่ 11,14,20,21)
ทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 (คณะรัฐบาลชุดที่ 12)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 (คณะรัฐบาลชุดที่ 13,36,38,39)
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 (คณะรัฐบาลชุดที่ 18,19)
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 (คณะรัฐบาลชุดที่ 48,49,50,51)
ตนกู อับดุล ราห์มาน (นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเชีย)

รองนายกรัฐมนตรี
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
สุนทร หงส์ลดารมภ์
เดือน บุนนาค
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรี
หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์
รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม อดีตกรรมการราษฎร ชุดแรก
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)
พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)
พล.ร.ต. พระยาปรีชาชลยุทธ(วัน จารุภา )ท.ศ.549 เข้าเรียนปี2452 อดีตรัฐมนตรี
พระยานิติศาสตร์ไพศาล (วัน จามรมาน) อดีตรัฐมนตรียุติธรรม บิดาของศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี ร.น. (กระแส ประวาหะนาวิน)
พันตรีควง อภัยวงศ์
ทวี บุณยเกตุ
ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค อดีตรัฐมนตรี
เล้ง ศรีสมวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
รองอำมาตย์โท จรูญ สืบแสง
ชม จารุรัตน์
พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์
ดร.ทองเปลว ชลภูมิ (ท.ศ.3506เข้าเรียนปี 2471/2472)อดีตรัฐมนตรี/คณะราษฎร เป็นหนึ่งในสี่รัฐมนตรีที่ถูกนำตัวไปสังหารที่บริเวณทุ่ง บางเขนถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 11 ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2492 ด้วยเหตุผลทางการเมือง
พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ (ท.ศ.580เข้าเรียนปี 2453) อดีต ร.ม.ต.พาณิชย์/อดีตเสรีไทย บิดาของอภิลาศ โอสถานนท์
หม่อมเจ้า นนทิยาวัต สวัสดิวัตน์ (ท.ศ.1671เข้าเรียนปี 24ุ62)อดีตร.ม.ต+อนุชาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขมชาติ บุณยรัตพันธ์ (ท.ศ.2267เข้าเรียนปี 24ุ72) อดีตรัฐมนตรี
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรี
พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา (ท.ศ.2502เข้าเรียนปี 24ุ66)อดีตรัฐมนตรี
ศ.ทวี แรงขำ (ท.ศ.2519)
พลเอกจิตติ นาวีเสถียร (ท.ศ.3168เข้าเรียนปี 2469)
วิบูลย์ ธรรมบุตร (หลวงวิบูลย์วนกิจ) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
สุนทร หงส์ลดารมภ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม(ท.ศ.2293เข้าเรียนปี 2472)อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
โชติ คุณะเกษม (ท.ศ.516เข้าเรียนปี 2462)ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502 รัฐมนตรีการคลัง 10 กพ.-1พ.ค.2502/1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพฯ
พลเอก สุรจิตร จารุเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
บุณย์ เจริญไชย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม /อดีตเสรีไทย
พระบำราศนราดูร ((หลง เวชชาชีวะ /บำราศ เวชชาชีวะ)อดีต รมว. กระทรวงสาธารณสุข
หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่ (ท.ศ.3984 เข้าเรียนปี 2473)รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตรัฐมนตรี
นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร (ท.ศ.3379 เข้าเรียนปี 2472)อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข
พลโทอัมพร ศรีไชยยันต์ (ท.ศ.1215 เข้าเรียนปี 2466)อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์(ท.ศ.2395 เข้าเรียนปี 2465)อดีตร.ม.ช.กระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ/ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาการ แห่งชาติ
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา (บุญชุบ สีวะรา)(ท.ศ.3984 เข้าเรียนปี 2473)รัฐมนตรี
โอสถ โกศิน(ท.ศ.3002 เข้าเรียนปี 2472)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
พลตำรวจเอก ชุมพล โลหะชาละ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ รุ่น04-06 รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 2540
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ชวลิต อภัยวงศ์
อดิศร เพียงเกษ
ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รุ่น 14-16 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ตุลาการ/ผู้พิพากษา/อัยการ/นักกฎหมาย
ประธานศาลฎีกา
พระยาวิกรมรัตนสุภาษ(ชม ศุขะวณิช)ท.ศ.5 อดีตประธานศาลฎีกา1 เมษายน พ.ศ. 2477- ธันวาคม พ.ศ. 2483+นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
ประวัติ ปัตตพงศ์ อดีตประธานศาลฎีกา (15 ต.ค. 2504 - 1 ต.ค. 2506)
อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ รุ่น02-04 อดีตประธานศาลฎีกา (1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546)

รองประธานศาลฎีกา
นายวิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์ ท.ศ.07-09
นายมนตรี ยอดปัญญา ท.ศ.09-11

อื่นๆ
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน)คณบดีคนแรก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ์ จุณณานนท์)
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) เนติบัณฑิตไทย
ศาสตราจารย์ธรรมนูญ ลัดพลี (ท.ศ.4648 เข้าเรียนปี2477)ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ

นักวิชาการ
ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
ศ.ทวี แรงขำ (ท.ศ.2519)
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

ข้าราชการทหาร/ตำรวจ
ทหารบก
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา อดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก จิตติ นาวีเสถียร อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก เฉลิมชัย จารุวัสตร์
พลเอก ศิริชัย ธัญญศิริ ปลัดกระทรวงกลาโหม
พลเอก โชติ หิรัณยัษฐิติ จเรทหารทั่วไป
พลเอก เจริญ พงษ์พานิช
พลเอก บุลฤทธิ์ ทรรทรานนท์
พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
พลเอก เสรี พุกกะมาน

ทหารเรือ
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)
พลเรือเอก อดุล ตุลยานนท์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเรือเอก ม.ร.ว.พันธุม ทวีวงศ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเรือเอก โอภาส จามิกรณ์
พลเรือเอก สถาปน์ เกยานนท์ บิดาของพลเรือเอก สถิรพันธ์ เกยานนท์
พลเรือเอก สถิรพันธ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

ทหารอากาศ
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2503 - 2517
พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2520 - 2524
พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2524 - 2526
นาวาอากาศเอก วีะยุทธ ดิษยะศริน

ตำรวจ
พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ
พล.ต.อ.พงษ์อำมาตย์ อำมาตยกุล
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.เสริม จารุรัตน์ หัวหน้านายตำรวจราชสำนัก

แพทย์/สาธารณสุข
ศ.(เกียรติคุณ)นพ.ทินรัตน์ สถิตนิมานการ
ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงงาม จิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.วิจิตร บุณยะโหตระ
ศ.น.พ.ชัชวาลย์ โอสถานนท์ (ท.ศ.2623)แพทย์ อดีตอธิการบดี ม.แพทย์ศาสตร์
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา
น.พ.กมล สินธวานนท์(ท.ศ.2357) แพทย์ อายุรกรรม แพทย์รางวัลสมเด็จพระวันรัต ปุณณสิริ ปี2527
ศ.น.พ.เกษม ชินประหัษฐ์ (ท.ศ.5192)แพทย์ ศัลยแพทย์

นักประพันธ์/นักเขียน
ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ พระนิพนธ์ละครแห่งชีวิต ได้รับยกย่องให้เป็นหนังสือ ๑ในร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลกาล บทพระนิพนธ์ แหวนทองเหลือง
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ทรงเป็นผู้มีความสำคัญต่อวงการภาพยนตร์ และโทรทัศน์มีบทพระนิพนธ์ อาทิเช่น เรือนแพ,พันท้ายนรสิงห์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริจักรพันธุ์ ทรงเป็นผู้แต่งเนื้อร้องประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ผลงาน-สงครามชีวิต ,ข้างหลังภาพ ,แลไปข้างหน้า ฯลฯ อดีตนายกสมาคมหนังสือพิมม์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งในสามเสือแห่งสมาคมหนังสือพิมม์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO
โชติ แพร่พันธุ์ (นามปากกา "ยาขอบ") ผลงาน-ผู้ชนะสิบทิศ ,สามก๊กฉบับวณิพก ,เป็นไทยต้องสู้ ฯลฯ อดีตนายกสมาคมหนังสือพิมม์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งในสามเสือแห่งสมาคมหนังสือพิมม์ในพระบรมราชูปถัมภ์(ผู้ชนะสิบทิศ ได้รับยกย่องให้เป็นหนังสือ ๑ในร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน)
นายมาลัย ชูพินิจ(นามปากกา เรียมเอง)ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งในสามเสือแห่งสมาคมหนังสือพิมม์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สันต์ ท.โกมลบุตร(นามปากกาสันต์ เทวรักษ์)
อบ ไชยวสุ(นามปากกา ฮิวเมอร์ริสต์) ผลงาน-อ้ายเปียด้วย ,รวมเรื่องสั้นของฮิวเมอร์ริสต์ ฯลฯ
สด กูรมะโรหิต ผลงาน- ปักกิ่งนครแห่งความหลัง ,ขบวนเสรีจีน ,ระย้า
เปลื้อง ณ นคร (นามปากกา นายตำรา ณ เมืองใต้)
ปรีชา อินทรปาลิต (นามปากกา ป.อินทรปาลิต) ผลงาน-พลนิกร กิมหงวน ,เสือใบ ,นักเรียนนายร้อย
เลียว ศรีเสวก (นามปากกา อรวรรณ, กุลปราณี) อดีตนายกสมาคมหนังสือพิมม์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายเหม เวชกร ผลงาน : ปีศาจของไทย, วิญญาณที่เร่ร่อน
ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ ผลงาน- พสุธาที่รัก ,สุภาพบุรุษไพร, แผ่นดินนี้ของใคร, ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ฯ
สุภร ผลชีวิน ผลงาน-เนื้อร้องประกอบ เพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ ผู้คิดค้น เปษณนาทฉันท์๑๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑
ธีรภาพ โลหิตกุล ผลงาน-หนังสือสารคดีนครวัดนครธม, สิบสอลปัน
ปกรณ์ บูรณปกรณ์ (นามปากกา : ป.บูรณศิลปิน)
พิทักษ์ ไทรงาม (นามปากกา ฮ.นิกฮูอี้)ผลงาน-กูคือพระเจ้า, รัฐบาลกะหรี่
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ "วินนี่ เดอะ ปุ๊"ประธานคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประทศไทย
ปราบดา หยุ่น ผลงาน-เมืองมุมฉาก, ความน่าจะเป็น, อุทกในดวงตา ได้รับรางวัล S.E.A. Write ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕
นิวัติ พุทธประสาท มีผลงานรวมเรื่องสั้นและนวนิยายหลายเล่ม ได้รับรางวัลช่อการะเกดยอดนิยมจากผลงานเรื่องสั้น “ภาพสุดท้าย”

ศิลปิน/นักแสดง/นักดนตรี
พร้อมสิน ศรีบุญเรือง (พันคำ) ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตุ๊กตาทองชื่อดังของไทย
สมบัติ เมทะนี เทพศิรินทร์รุ่น 2497
สมมาตร ไพรหิรัญ (เปี๊ยก ท.ศ.รุ่น12-14)
ปฐมพงษ์ สมบัติพิบูลย์ (โป่ง ท.ศ.14761 ) เป็นนักร้องในแนว เฮฟวี่ร็อก วง ดิโอฬารโปรเจกต์ และหิน เหล็ก ไฟ ผู้ประพันธ์เพลง"จตุรมิตร 2542"
นครินทร์ กิ่งศักดิ์ (ป้าง ท.ศ. รุ่น24-27 (99))
ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ (รัก)เทพศิรินทร์รุ่น 24-27(99)
สมชาย เข็มกลัด(เต๋า )เทพศิรินทร์รุ่น 31-34(106)
ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (เอิร์ธ)เทพศิรินทร์รุ่น 31-34(106)พิธีกร/วีเจ
สมเกียรติ จันทรพราหมณ์ (เสนาลิง) เทพศิรินทร์รุ่น 32-35(107)ดารา นักแสดง
ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ เจ้าชายเพลงละคร
อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี (บอย-พีชเมกเกอร์)นักร้อง
อานัส ฬาพานิช เทพศิรินทร์รุ่น 36-39(111)ดารา นักแสดง
เปรม วิไลเจริญพัฒน์ 37-40(112)นักร้องนำ วง Peak
ฐษชัย ชนะอรรถกาล (กี๋)41-44(116)นักร้อง AF5

สื่อสารมวลชน
สรรพศิริ วิริยศิริ ผู้บุกเบิก ข่าวโทรทัศน์ยุคแรกของเมืองไทย/ผู้บุกเบิกวงการโฆษณาของประเทศไทย /บุคคลแรกที่สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศไทย
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
บัณฑิต ดาวบุตร
อลงกรณ์ เหมือนดาว
ณัฐพล ดำรงค์โรจน์วัฒนา รุ่น 108 เป็นผู้สื่อข่าวสายบอลอังกฤษ นสพ.สยามกีฬา
บดินทร์ ลิมปพัทธ์
เติมศักดิ์ จารุปราณ ผู้สื่อข่าวเอเอสทีวี

นักกีฬาที่มีชื่อเสียง/ผู้สร้างชื่อในวงการกีฬา
นักแข่งรถ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีระพงศ์ภานุเดช (พระองค์เจ้าพีรฯ/ หม่อมเจ้าดาราทอง)
ผู้สร้างชื่อในวงการกีฬา
ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร คุณชายลูกหนัง แห่งสยามประเทศ ผู้ก่อตั้งสโมสรราชประชา
นักฟุตบอล
ศจ.ม.ร.ว.แหลมฉาน หัสดินทร
สุพจน์ พานิช
โสภณ หะยาจันทรา
รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
มนัส รัตนติสร้อย
สุรพล บุญญาวิวัฒน์
วสิน มาศพงศ์
ทิวากร สุขสด เทพศิรินทร์รุ่น 24-27(99)
ธงชัย สุขโกกี เทพศิรินทร์รุ่น 30-33(105)
ประสงค์ พันธุ์สวัสดิ์ เทพศิรินทร์รุ่น 27-30(102)
ภูเมศร์ อั้งสุวรรณากูล
อนุรักษ์ ศรีเกิด เทพศิรินทร์รุ่น 32-35(107)
ณรงค์ วิเศษศร
เจษฎา จิตสวัสดิ์
วรวุฒิ วังสวัสดิ์
ไพฑูรย์ เทียบมา
นริศ ทวีกุล
จักกริช บุญคำ

นักบริหาร /นักธุรกิจ
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจม.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG)
ณรงค์ ศรีสอ้าน อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.กสิกรไทย
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ รุ่น04-06 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 2540
ดร.กร สุริยสัตย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) อดีตประธานกรรมการบริษัทโตชิบา (ประเทศไทย)
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส รุ่น21-23 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บจม.ปูนซิเมนต์ไทย CFO-SCG
ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ท.ศ.15419 รุ่น21-23 เข้าเรียนเทพศิรินทร์ ปี 2519 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เครดิตโดย : https://board.debsirin.ac.th/index.php?topic=3429.0
โดย: Ting (เจ้าบ้าน ) [28 ม.ค. 53] ( IP A:124.122.116.192 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   นอกจากรายชื่อข้างต้น ก็ยังมีนักเรียนเก่าที่เป็นอดีตประธานศาลฎีกา,
อดีตประธานรัฐสภา แม้แต่ปรธานรัฐสภาคนปัจจุบันก็ใช่ มีนักเรียนเก่าที่นามสกุล "บุนนาค", "ณ เชียงใหม่", "จารุจินดา" จำนวนมากกก
สนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.debsirinalumni.org ครับ
โดย: adpatt [20 ก.ค. 53 13:55] ( IP A:203.146.139.99 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน