Are you understand? Do you understand? แบบไหนถูก
   2. Are you understand? Do you understand? แบบไหนถูก

แบบไหนถูก
Are you understand?
Do you understand?

อยากเก่งภาษาอังกฤษมั่งจัง

ตอบ
เวลาตั้งคำถามให้ดูจากประโยคบอกเล่าก่อน ถ้าประโยคบอกเล่ามี is, am, are, can, could, shall, should, may, might, must พวกนี้เรียกว่ากริยาช่วย เวลาตั้งคำถาม yes/no question ก็ดึกริยาเหล่านี้ขึ้นหน้าตั้งคำถามได้เลย
It is all right. ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี มี is อยู่แล้วดึงขึ้นหน้าได้เลย Is it all right?
She is lovely. เหมือนเดิมมี is ดึง is ขึ้นหน้า เป็น Is she lovely? แต่ขอให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งคือ lovely เป็น adjective ถ้าจะวางเข้าประโยคต้องอยู่หลัง verb to be (is, am, are) หรือหน้าคำนาม

ในขณะที่ I understand. ฉันเข้าใจ understand เป็นกริยาสามารถวางลอยๆได้เลย ไม่ต้องมี verb to be น้องไม่สามารถใช้ประโยค I am understand. ได้
ดังนั้น เวลาตั้งคำถามเมื่อไม่มี is, am, are และกริยาช่วยใดๆ ต้องดึง verb to do เข้ามาช่วย กลายเป็น Do you understand?
เช่นเดียวกัน เราใช้ Do you know about it? ไม่ใช่ Are you know about it?
หากเป็นอดีต ต้องผัน do, does เป็น did เช่น Did you understand?
ตอบ Yes, I understood. (ใช้กริยาช่องที่ 2) หรือ No, I did not understand. (มี did บอกความเป็นอดีต แล้วบอกครั้งเดียวพอ understand ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น understood อีก)

สรุป เวลาตั้งคำถาม yes/no question ถ้าประโยคบอกเล่ามี is, am, are หรือกริยาช่วยอื่นๆ ดึงขึ้นหน้าได้เลย แต่ถ้าไม่มี ก็ขอให้ดึง verb to do มาช่วยค่ะ

พี่นุ้ย รายการ English Breakfast
https://www.nuienglish.com
โดย: nuienglish@hotmail.com [13 ต.ค. 53 14:48] ( IP A:124.122.22.166 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน