สิทธิทหารผ่านศึกประจำการ (ทหารพรานทีกำลังปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง กอ.รมน.
   เรื่อง การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งกำลังกระทำหน้าที่ในการป้องหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร


ให้การสงเคราะห์แก่ ทหารผ่านศึกประจำการ และครอบครัว ( บิดา มารดา ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับบุตรบุญธรรมให้ได้รับการสงเคราะห์ได้ ๑ คน แต่ต้องจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมก่อนเกิดสิทธิ
ทหารผ่านศึกประจำการ คือ ทหาร หรือบุคคล ซึ่งกำลังปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ( ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง กอ.รมน. และ คำสั่งกองทัพ ) ได้แก่ ข้าราชการทหาร , ตำรวจ , อาสาสมัครทหารพราน , อาสาสมัครรักษาดินแดน
ระยะเวลาการได้รับสิทธิ จะมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ในระหว่างกำลังปฏิบัติการรบเท่านั้น สิทธิสิ้นสุดลงเมื่อ
พ้นจากการกระทำหน้าที่ดังกล่าว และให้เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกจากหน่วยต้นสังกัด
คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ
๑. เป็นทหารผ่านศึกประจำการ
๒. ต้องปฎิบัติงานในหน่วยรบ หรือหน่วยที่ซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย หรือปฎิบัติงานใกล้กับเหตุ และเป็นการเสี่ยงอันตราย ตามที่กระทรวงกลาโหม หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
ยกเว้น กรณีถึงแก่ความตาย ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.
ประเภทการสงเคราะห์
๑. การเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดย อผศ. จะจัดเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเงินเยี่ยมเยียน คนละ ๒,๐๐๐.-บาท
๒. กรณีการบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ( ทหารผ่านศึกฯ เสียชีวิต ) อผศ. เป็นเจ้าภาพเอง ให้การสงเคราะห์คราวละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ )
๓. กรณีถึงแก่ความตาย กรณี ทหารผ่านศึกประจำการ และครอบครัว ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแก่ความตาย จะได้รับการสงเคราะห์ช่วยค่าจัดการศพ คนละ ๗,๐๐๐.-บาท ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอเบิกค่าจัดการศพ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันถึงแก่ความตาย
๓.๑ กรณีทหารผ่านศึก ถึงแก่ความตาย มีหลักฐาน ดังนี้.-
- คำร้อง อผศ. ๒ ( ตามแบบฟอร์มของ อผศ. )
- สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
- สำเนามรณบัตรทหารผ่านศึก
- สำเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึก ที่ประทับตรา “ ตาย ”
- สำเนาบัตรประชาชนทหารผ่านศึก หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับเงิน
- หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ( จากทางวัด/จากทางมัสยิด ตามแบบของ อผศ. )
- กรณี ภรรยาเป็นผู้จัดการศพให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรสแทนหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ

๓.๒ กรณีครอบครัวถึงแก่ความตาย ได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา และบุตร ( อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ )

มีหลักฐาน ดังนี้.-
- คำร้อง อผศ. ๒ ( ตามแบบฟอร์มของ อผศ. )
- สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
- สำเนาบัตรประชาชนทหารผ่านศึก หรือบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร
- สำเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึก
- สำเนามรณบัตรผู้ตาย
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย ที่ประทับตรา “ ตาย ”
- สำเนาใบสำคัญการสมรสของทหารผ่านศึก (กรณีภรรยา และบุตรเสียชีวิต)
- สำเนาสูติบัตร (กรณีบุตรเสียชีวิต)
- สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา - มารดา (กรณีบิดาเสียชีวิต)

๔. ค่าคลอดบุตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่หญิง และภริยาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับการสงเคราะห์ค่าคลอดบุตร
คราวละ ๒,๐๐๐.- บาท ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันคลอดบุตร

มีหลักฐาน ดังนี้.-
- คำร้อง อผศ. ๒ ( ตามแบบฟอร์มของ อผศ. )
- สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- หนังสือรับรอง การปฺฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ( ตามแบบของ อผศ. )
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านของ ทหารผ่านศึก ภรรยา และบุตร
- สำเนาสูติบัตรบุตร
- สำเนาใบสำคัญการสมรสของทหารผ่านศึก


๕. การรักษาพยาบาล ทหารผ่านศึกที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ฯ และครอบครัว ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะได้รับการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เบิกจากต้นสังกัด ได้แก่ อาสาสมัครทหารพราน พลทหาร โดยให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามใบเสร็จรับเงิน หรือนับแต่วันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลที่รักษา
มีหลักฐาน ดังนี้.-
- คำร้อง อผศ. ๒ ( ตามแบบฟอร์มของ อผศ. )
- สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ( ตามแบบของ อผศ.)
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ( โรงพยาบาลของรัฐบาล )
- สำเนาบัตรประจำตัวอาสาสมัครทหารพราน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านของทหารผ่านศึก และของครอบครัว (กรณีเบิกของ ครอบครัว)
- สำเนาใบสำคัญการสมรสของทหารผ่านศึก (กรณีเบิกให้ ภรรยา และบุตร)
- สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดา – มารดา (กรณีเบิกให้บิดา)

๖. ค่าธรรมเนียมการเรียนบุตร ให้การสงเคราะห์ ค่าบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล และค่าธรรมเนียมการเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แก่บุตร ของทหารผ่านศึกซึ่งกำลังกระทำหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามฯ ซึ่งอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้ในกรณีที่ทางราชการไม่ช่วยเหลือ ( สำหรับบุตรข้าราชการ บุตรคนที่ ๔ และ ๕ ) ตามอัตราที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด นับแต่ภาคการศึกษาที่ราชการให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไป จนถึงภาคการศึกษาที่มีคำสั่งให้พ้นหน้าที่ โดยให้ขอรับการสงเคราะห์ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาถัดไป
หลักฐาน การขอรับการสงเคราะห์ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร มีดังนี้.-
- คำร้อง อผศ. ๒ ( ตามแบบฟอร์มของ อผศ. )
- สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามแบบของ อผศ.)
- สำเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึกฯ และครอบครัว ( ภรรยา และบุตร )
- สำเนาสูติบัตรบุตร
- สำเนาใบสำคัญการสมรส
- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ตามแบบ กสก.๒ ของ อผศ.
- ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนตัวจริง

๗. กรณีประสบภัยพิบัติ ต้องยื่นคำร้องภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันประสบภัยพิบัติ มี ๒ กรณี คือ.๗.๑ ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ ทหารผ่านศึก ต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้านเท่านั้น ถ้าได้รับความเสียหาย
บางส่วน จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๕๐๐.-บาท ถ้าเสียหายทั้งหลัง จะได้รับ การสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท โดยมีหลักฐาน ดังนี้.-
- คำร้อง อผศ. ๒ ( ตามแบบฟอร์มของ อผศ. )
- สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามแบบของ อผศ.)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ทหารผ่านศึกต้องเป็นเจ้าบ้าน )
- สำเนาบัตรประจำตัวอาสาสมัครทหาพราน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือรับรองความเสียหายจากทาง อบต. หรือ เทศบาล
- หนังสือรับรองความเสียหายจากทางอำเภอ
- ภาพถ่ายบ้านที่ได้รับความเสียหาย (ให้ทาง อบต. หรือ เทศบาล รับรองหลังภาพถ่ายด้วย)

๗.๒ เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง ได้รับความเสียหาย จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหาย จริงรายละ ไม่เกิน ๑,๐๐๐.-บาท โดยมีหลักฐานขอรับการสงเคราะห์ ดังนี้.-
- คำร้อง อผศ. ๒ ( ตามแบบฟอร์มของ อผศ. )
- สำเนาคำสั่ง กอ.รมน. เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด (ตามแบบของ อผศ.)
- สำเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึก
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือรับรองความเสียหายจากทางเกษตรอำเภอ หรือปศุสัตว์อำเภอ(ที่ระบุรายการความเสียหาย และจำนวนเงิน) และ มีเลขประจำตัวเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
- หนังสือรับรองความเสียหายจากทางอำเภอ
- หลักฐานแสดงที่ดินทำกิน ได้แก่ โฉน , นส.๓ หรือ สัญญาเช่าที่ดินทำกิน หรือหนังสือรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์

๑. ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา
๒. สำนักงาน ฯ ส่งเรื่องพร้อมหลักฐานไปตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ที่หน่วยออกคำสั่ง ( กอ.รมน....... หรือ กองทัพ )
๓. หน่วยออกคำสั่งรับรองการปฎิบัติหน้าที่ ส่งเรื่องกลับมายังสำนักงาน ฯ สำนักงาน ฯ โทรศัพท์ตามทหารผ่านศึกมารับเงิน

ด้วยความห่วงใย ............ จาก .. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา

การทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการสำหรับอาสาสมัครทหารพราน

สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒ และต้องมีเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการ เว้นแต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้กระทำการปะทะต่อสู้ หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบ และเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต จะได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ โดยมีหลักฐาน ดังนี้.-

๑. สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญ ฯ
๒. สำเนาคำสั่งออกจากราชการ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
๓. สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่ หรือ หนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ที่ใช้ในการขอพระราชทานเหรียญ ฯ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
๖. ภาพถ่ายสีธรรมชาติ ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. ( แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือ แต่งเครื่องแบบ) จำนวน ๓ ภาพ ห้ามถ่ายรูปด่วน

หมายเหตุ
- กรณี เลื่อนยศ ต้องสำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ
- กรณี เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กรณีชื่อตัว ชื่อสกุลไม่ตรงกัน ต้องมีหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอออกให้ หรือจากหน่วยต้นสังกัด
- กรณี ปฎิบัติหน้าที่ไม่ถึง ๘ เดือน แต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้กระทำการปะทะต่อสู้
หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบ และเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ต้องมี หนังสือรับรองการปฎิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ที่มีการสู้รบ หรือพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิต จากหน่วยต้นสังกัด


โดย: ruangyut@gmail.com [11 มิ.ย. 55 11:58] ( IP A:113.53.71.147 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอบคุณมากครับ
โดย: จ.ฤทธิ์ [11 มิ.ย. 55 14:32] ( IP A:110.77.194.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   สวัสดีคะ มีข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตรของภรรยาทหารพราน อยากทราบว่าในกรณีคลอดบุตรด้วยวิธีผ่าตัด เราจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนใช่มั้ยคะ หลังจากนั้นค่อยเอาใบเสร็จมาเบิกที่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างนี้เข้าใจถูกต้องใช่มั้ยคะ ซึ่งวงเงินดังกล่าวที่จ่ายไปประมาณเกือบ 2 หมื่นบาท สามารถเบิกได้หมดมั้ยคะ และหลังจากหมอนัดตัดไหม แผลไม่แห้งเกิดการอักเสบ หมอให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ต้องเข้าห้องผ่าตัด ดมยาเพื่อทำการรักษาแผล ซึ่งต้องจ่ายค่ารักษาทุกวัน ทุกครั้ง ซึ่งรวมแล้วเป็นวงเงินที่เยอะอยู่ หมอบอกว่าต้องรักษาตัวประมาณ 7วัน เป็นอย่างน้อย อย่างนี้เราจะทำยังไงดีคะ เงินที่เก็บก็ต้องหมดไปกับการรักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายก่อน แต่ไม่รู้ว่าจะได้คืนมารึเปล่า และที่สำคัญพอเช็คสิทธิในเน็ตภรรยาทหารพรานยังใช้สิทธิ30บาท รพ.สงขลาแต่มาคลอดและรักษาตัวที่ รพ.สุไหงโก-ลก และที่ใบเสร็จยังพิมพ์ว่า (ชำระเต็มเบิกไม่ได้) เราไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลของทหารพรานและครอบครัวเลย รบกวนให้คำปรึกษาด้วยนะคะ ด่วนเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: yeeda59@hotmail.com [20 ธ.ค. 55 11:45] ( IP A:113.53.101.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ถามท่านผู้รู้ พ่อ เป็น อส 23 ปี เสียชีวิต ภรรยากับบุตรได้รับค่าทดแทนอะไรบ้าง และลูกได้รับการส่งเรียนหนังสือไหม
โดย: pp [24 ธ.ค. 55 14:15] ( IP A:182.93.215.23 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ขอบคุุณมากๆนะครับที่ช่วยลงสิทธิทหารผ่านศึกประจำการให้อย่างดีเลย สำหรับความเห็นที่๔ ให้ติดต่อที่ ผศ.ป.น.เลยนะครับ
โดย: nattasak1935@hotmail.co.th [5 ก.พ. 56 11:20] ( IP A:119.42.84.83 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

รบกวนสอบถามผู้รู้ครับ เนืองจาก ผมเป็นทหารพราน อยู 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

ผมบัญจุทำงานเมือ วันที่ 3 มิ.ย 2553

ทำงานมา 6 ปี ยืนทำขอบัตรทหารผ่านศึก และ ขอเหรียญพิทัษร์ชายแดนไปหลายครั้งแต่ก้เงียบหาย จนปัจจุบันผมได้ลาออกจากราชการแล้ว บัตรก็ยังไม่ได้เลย ถ้าตอนนี้ผมอยากจะทำเรืองขอ บัตรทหารผ่านศึก หรือ เหรียญพิทักษ์ชายแดน ผมยังมีสิทธิ์ ทำได้อีกหรือไม่ครับ

                                                                           ขอบคุณ ล่วงหน้าครับ 

 

โดย: 014150137tawan@gmail.com [10 พ.ย. 59 13:41] ( IP A:223.207.31.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   
ขอความรู้หน่อยครับำหรับผมได้เป็นอาสาสมัคทหารพรานและเ็นคนในพื่้นทีและทำงานในพื้นที่สามจังหวัดและได้บัตรผ่านศึกเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็ได้ล่าออกจากราชการ พอมีเงินช่วยเหลือหรือสิทธิอะไรบ้างครับ
โดย: ดาเนียล [25 ธ.ค. 61 19:37] ( IP A:49.230.245.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

<b:tag class='poweredby' href='https://www.k4clean.com/' name='a' target='_blank'>القاضية للتنظيف</b:tag>
<a href="https://www.k4clean.com" >القاضية للتنظيف</a>-
<a href="https://www.k4clean.com/2018/12/2018-2019.html" >شركة تنظيف بدبي</a> -
<a href="https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-sharjah-2019-cleaning-services3.html" >شركة تنظيف بالشارقة</a> -
<a href="https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-ajman-cleaning-carpet-and-carpet.html" >شركة تنظيف بعجمان</a> -
<a href="https://www.mgtm3.com/clean-dubai/4/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%8A-22.html" >شركة تنظيف في دبي</a> -

شركة تنظيف بعجمان

 

افضل شركة تنظيف بالرياض الشركه المتخصصة في[URL=https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-ajman-cleaning-carpet-and-carpet.htmll]شركة تنظيف بعجمان[/URL] أعمال التنظيف في مدينة الرياض Riyadh من أفضل الشركات في التنظيف [URL=https://www.k4clean.com]شركة تنظيف [/URL] بالرياض التي تخلصكم تماما من مشكلة التنظيف التي تواجهكم يوميا و التى تحتاج إلى الخبراء الفعليين فى أعمال التنظيف و لان حياتكم مهمه جدا بالنسبه لنا كما انه لي[URL=https://www.mgtm3.com/clean-dubai/4/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%8A-22.html]شركة تنظيف في دبي[/URL] أعمال التنظيف في مدينة الرياض Riyadh من أفضل الشركات في التنظيف [URL=https://www.k4clean.com]شركة تنظيف [/URL]س من الرائع ان تضيعه فى أمور التنظيف قمنا بتأسيس خدمة التنظيف خصيصا لكم لراحتكم وراحة أسرتكم . نقدم خدمات التنظيف بأسعار تنافسية حيث لا يمكن مقارنتها بأى خدمة تنظيف علي مستوي المملكه العربية السعوديه ، كما أن خدمات النظافة لدينا فائقة في الجودة وهى مخصصة لكآفة الفئات سوآء شركات عامه وخاصه او مؤسسات شركة تنظيف بدبي او مساكن اوغيرها تشمل الخدمه تنظيف كل انواع المنشآت . وكما تقدم.[URL=https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-sharjah-2019-cleaning-services3.html]شركة تنظيف بالشارقة[/URL]  خدمات تنظيف من خلال فريق عمل يشمل الخبراء اوالمتخصصين فى التنظيف بإستخدام ادوات متطورة تساهم فى تنظيف كآفة المرافق فى وقت قياسى وبكل كفاءه .تنفذ الخدمات فى الموعد المتفق عليه ايضاً ويتم تنفيذ كآفة تعليمات الساده العملاء .[URL=https://www.k4clean.com/2018/12/2018-2019.html]شركة تنظيف بدبي[/URL]

โดย: elivyano [24 ม.ค. 62 3:01] ( IP A:197.54.166.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

kobe shoes

moncler

cheap jordans

jordan shoes

hermes handbags

yeezy

kyrie 5 spongebob

yeezys

jordan shoes

off white x nike

giannis antetokounmpo shoes

golden goose shoes

supreme outlet

air jordan

paul george shoes

golden goose sneakers

jordan shoes

lebron james shoes

russell westbrook shoes

stephen curry shoes

hermes birkin

yeezy 500

golden goose francy

kevin durant shoes

kyrie 4

golden goose outlet

kd shoes

moncler outlet

jordan retro

yeezy 350

yeezy

paul george

jordan 1

jordan shoes

lebron shoes

jordans

birkin bag

golden goose

yeezy 350

kyrie 6

birkin bag

moncler

kd12

off white jordan 1

golden goose outlet

kobe shoes

off white shoes

kyrie 7

adidas yeezy

golden goose

โดย: yanmaneee [27 พ.ย. 64 14:57] ( IP A:172.17.0.1 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

Gadai bpkb mobil Sidoarjo dan seluruh wilayah di indonesia. Proses cepat langsung cair tanpa surveydengan suku bunga paling rendah serta bpkb mobil aman

Untuk informasi selengekapnya, silahkan hubungi marketing kami berikut ini :

Contact Person :

Marketing : Abi Winata
Telepon/Sms/Whatsapp : 081294294758

โดย: mandiripinjamandana [4 ธ.ค. 65 20:15] ( IP A:172.17.0.1 X: )
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน