บทความโพสต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
   ร้อย.สห.พล.ร.15
โดย: A:113.53.180.210 X: [0 3] ( IP 20130424093150 )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:32] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:32] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:32] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้น มิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:33] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:33] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:33] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:33] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:33] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:33] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [24 เม.ย. 56 9:34] ( IP A:113.53.180.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   การ ที่เราโพสต์ข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้”
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:31] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:31] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:31] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   “...ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง....”
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:31] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   “...ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเป็นพิเศษไม่ให้หลงกลของฝ่ายผู้ไม่มุ่งดีต่อส่วนรวม....” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:32] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:32] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:32] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   พระองค์ทรงเหนื่อยยาก และตรากตรำทำงานมาตลอดเวลา ไม่เคยหยุดหย่อน มีโครงการพระราชดำริมากมาย ซึ่งทำเพื่อประชาราษฏร์ของพระองค์ ดังนั้นจงหยุดหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:32] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:32] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   พระมหากษัตริย์ไทย .... เป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [25 เม.ย. 56 11:32] ( IP A:113.53.190.19 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 9:58] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 9:58] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 9:58] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   ข้าพระพุทธเจ้า...น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 9:59] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 9:59] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 10:00] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 10:00] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 10:00] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 10:01] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [26 เม.ย. 56 10:01] ( IP A:113.53.176.243 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง พระองค์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:29] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:30] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:30] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:30] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:30] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:30] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:31] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:31] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   เราจักไม่ยอมให้ใครมาลบลู่ สถาบัน เป็นอันขาด เราจะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:31] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [29 เม.ย. 56 10:31] ( IP A:113.53.199.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:52] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้น มิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:52] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:52] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:53] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:53] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:53] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:53] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:53] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้น มิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:53] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหา
พระทรงเป็นนักคิดพิจารณา
พระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [30 เม.ย. 56 8:54] ( IP A:113.53.185.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   บุคคลใดที่กระทำการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ไม่สมควรมีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอีกต่อไป..
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:44] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
   เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน
พระองค์ทรงห่วงใย และดูแลพสกนิกรของพระองค์เสมอมา ปวงชนชาวไทยมาช่วยกันปกป้องและมาเชิดชูพระบารมีของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่ และต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:44] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   นับเป็นบุญอันประเสริฐของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยที่มี”พระพ่อของแผ่นดิน”ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงพสกนิกรเสมือนหนึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและร่มเกล้าของชาวไทยพร ะองค์ทรงทุ่มเทพระพละกำลัง และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นมาโดย ตลอด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:45] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:45] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   นับเป็นบุญอันประเสริฐของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยที่มี”พระพ่อของแผ่นดิน”ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงพสกนิกรเสมือนหนึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและร่มเกล้าของชาวไทยพร ะองค์ทรงทุ่มเทพระพละกำลัง และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นมาโดย ตลอด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:45] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   เหนือบัลลังก์ราชันใต้ไตรรงค์ธงไทยโลกระบือลือไกลกษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัยผู้ครองแผ่นดินนี้พระทรงคอยปัดเป่าทุกข์ และความกังวลหลอมรวมใจปวงชนประหนึ่งดังพระนามภูมิพลมหาราชเกริกไกรโลกต่างชื่นชมพระบารมีล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกลสูงส่งทัดเทียมเทพไทสดุดีไว้หนึ่งเดียวนี้King of Kings, King of Kingsทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:45] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   ทรง ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความรักด้วยธรรมโดยแท้จริงKing of Kings, King of Kings ราชันผู้ยิ่งใหญ่ก้องไปทั้งฟ้าดินพระทรงครองในทศพิธราชธรรมพระชี้นำให้มีความรักและสามัคคีKing of Kingsพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็นยั่งยืนสืบไปทรงพระเจริญ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:46] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมเด็จพระบรมธรรมมิกมหาราชาธิราชผู้ทรงเป็นพระพลังแห่งแผ่นดิน ทรงไว้ซึ่งพระราชจริยานุวัตรอันสุดประเสริฐ และพระอัจฉริยภาพ น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อขจัดทุกข์ยากน้อยใหญ่ ผดุงพสกนิกรร่มเย็นเป็นสุข ทรงนำความเจริญและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทยทรงปัดเป่าวิกฤตการณ์นานัปการให้ผ่านพ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทรงพระเจริญ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:46] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   ตลอดกาลเวลาที่ผ่านมาพสกนิกรทั้งปวงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่ทรงงานหนักเพื่ออาณาประชาราษฎร์และเพื่อบ้านเมืองนับตั้งแต่ทุกคนยังเยาว์วัย ตราบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทรงพระกรุณาทรงงานเพื่อแก้ปัญหาของพสกนิกรทั่วประเทศไม่เคยแปรเปลี่ยน แม้ในยามที่ทรงพระประชวรก็ยังทรงห่วงใยเอื้ออาทรพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาต่างๆตลอดเวลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ด้วย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:46] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   สถาบันฯทรงมีคุณทำเพื่อเพื่อประเทศมากมายทุกพระองค์ได้สร้างสิ่งต่างๆที่ดีให้ประเทศ ไปดูพระประวัติได้ ฝนที่เราใช้หน้าแล้งก็มาจากพระองค์ความรู้สมัยก่อนก็มาจากพระองค์ที่สร้างโรงเรียน โรงพยาบาลที่เกิดขึ้นก็มาจากพระองค์ และ * * * กมากที่ไม่รู้จบเจ้าในเชื้อสายทุกพระองค์ได้สร้างไรให้เราไว้มากมาย ราชวงศ์จักรีทรงยิ่งใหญ่เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [1 พ.ค. 56 7:46] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:05] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:05] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:05] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:05] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 65
   ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
   โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดลองปฏิบัติ เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งในและนอก เขตพระราชฐาน เพื่อทรงแสวงหาแนวทาง และวิธีปฏิบัติ ที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งจะทรงใช้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดำเนินการทดลอง จนทรงแน่ พระราชหฤทัยว่า โครงการนั้นๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ราษฎร อย่างแท้จริงแล้ว จึงจะทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงาน ต่อในภายหลัง โครงการประเภทนี้ ได้แก่ โครงการทำเชื้อเพลิงแท่งแทนฟืน โครงการนมสดและนมผงอัดเม็ด การทดลองเรื่องข้าว และการทำนาในเขตพระราชวังสวนจิตลดา เป็นต้น
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
   สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [2 พ.ค. 56 8:07] ( IP A:113.53.183.167 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   บุคคลใดที่กระทำการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ไม่สมควรมีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอีกต่อไป...
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:36] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
   เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน
พระองค์ทรงห่วงใย และดูแลพสกนิกรของพระองค์เสมอมา ปวงชนชาวไทยมาช่วยกันปกป้องและมาเชิดชูพระบารมีของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่ และต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:36] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 73
   เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน
พระองค์ทรงห่วงใย และดูแลพสกนิกรของพระองค์เสมอมา ปวงชนชาวไทยมาช่วยกันปกป้องและมาเชิดชูพระบารมีของพระองค์ให้ยิ่งใหญ่ และต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:37] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
   นับเป็นบุญอันประเสริฐของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยที่มี”พระพ่อของแผ่นดิน”ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงพสกนิกรเสมือนหนึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรและร่มเกล้าของชาวไทยพร ะองค์ทรงทุ่มเทพระพละกำลัง และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นมาโดย ตลอด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:37] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
   สำหรับผู้ดูหมิ่นสถาบัน ไม่สมควรเป็นคนไทย แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านเหล่านั้นสำนึกได้ เราจะให้อภัยและพร้อมที่จะรับกลับมาเป็นประชาชนไทยที่ดี และช่วยกันต่อต้านผู้ที่คิดจะทำร้ายประเทศไทย และเราควรสำนึกในการจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:38] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
   กว่า 60 ปีแล้ว ที่พระองค์ยังทรงงานไม่หยุด
แม้จะเหนื่อยพระราชวรกาย พระองค์ทำเพื่อใคร???
..........เพื่อ ประชาชนของพระองค์ คนไทยทุกค
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:38] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 77
   เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:38] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 78
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เรา จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด เรา จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:39] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 79
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:39] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 80
   สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [3 พ.ค. 56 9:39] ( IP A:113.53.187.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 81
   ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:05] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 82
   ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:05] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 83
   สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:05] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 84
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:05] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 85
   ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:06] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 86
   หยาดเหงื่อพ่อ รินหลั่ง ดั่งสายฝน แม้เหนื่อยหนัก ต้องทน เพื่อลูกหลาน
ให้ทวยราษฎร์ ประชา ได้ชื่นบาน ท่านทรงงาน เสียหยาดเหงื่อ ก็เพื่อเรา
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:06] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 87
   ข้าพระพุทธเจ้า...น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:06] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 88
   ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:06] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 89
   ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:06] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 90
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [7 พ.ค. 56 9:06] ( IP A:113.53.177.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 91
   พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:03] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 92
   จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:03] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 93
   พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีทั้งหมด อย่างหาที่เปรียบมิได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:03] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 94
   .พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
มากมาย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:03] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 95
   ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี
มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:03] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 96
   พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:03] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 97
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:04] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 98
   หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:04] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 99
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:04] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 100
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [8 พ.ค. 56 9:04] ( IP A:113.53.188.138 X: )
ความคิดเห็นที่ 101
   เหตุใดประชาชนจึงเรียกในหลวงว่าพ่อของแผ่นดิน

ในหลวงทรงคิดค้นโครงการพระราชดำริ และ ทรงปฎิบัติพระราชกรณีกิจมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุก คน แม้งานจะมีความยากลำบาก แม้พระชนมายุของประองค์จะเพิ่มขึ้น แต่ในหลวงไม่เคยหยุดงานของพระองค์เลย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนเป็นอย่างมาก

ในหลวงทรงรัก ห่วงใย และ คอยช่วยเหลือประชาชนทุกคนทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจของชาวไทยตลอดไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:34] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 102
   มาร่วมปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราเราจะ.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
เราจะ.ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราตราบชั่วลูกหลานมันผู้ใดมุ่งหมายทำลายชาติมันผู้นั้นจักต้องมีอันเป็นไป หาความสุขความเจริญมิได้และกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:35] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 103
   ใครมันริรุกล้ำกล้ำพระบาท ฝูงทวยราษฎร์พลีกายถวายหัว จะปกป้องปราบปรามไม่หวั่นกลัว ให้พวกชั่วทรราชขาดกระเด็น
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:35] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 104
   ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหา กษัตริย์นักพัฒนาโดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิดนักเขียนนักประดิษฐ์นัก วิจัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีความสะดวกสบายมีความอยู่ดีกินดีเช่นการทำฝนเทียมกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:35] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 105
   พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:35] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 106
   ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวก
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:35] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 107
   จะมีพระมหากษัตริย์ที่ไหนในโลกนี้ ที่พระราชวังของพระมหากษัตริย์ ที่มีนาข้าว โรงสี แปลงพืชผลไม้ โรงเลี้ยงวัว จะมีที่ไหนในโลกนี้ ที่ทุกพื้นที่ในแผ่นดิน รอยพระบาทเคยเหยียบย่างไป ไม่ว่าจะทุรกันดาร หรือ * * * งไกลขนาดไหน จะมีที่ไหนในโลกนี้ ที่พระมหากษัตริย์ประทับกลางสายฝน เพียงเพื่อฟังความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร จะมีที่ไหนในโลกนี้ ที่ตลอดเกือบหกสิบปีที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์ทรงงานไม่เคยหยุดพัก จะหาพระมหากษัตริย์ที่ไหนได้ในโลกนี้ ทรงสละเวลา และพระวรกาย ไม่มี * * * กแล้ว รอยแย้มพระสรวลของพระองค์ จับตาจับใจ เพียงพระหัตถ์ที่โบก เมื่อได้เห็น ก็ทำให้ปลื้มปิติเหลือเกิน ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ไม่ได้แค่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างเดียว แต่ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียว การสร้างสื่อประสมความรักชาติ เรารักในหลวง และความสามัคคีของผสกนิกรชาวไทย ข้าพเจ้าได้สร้างสื่อโดยการนำเสนอผ่านรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ โดยการใส่พระบรมฉายาลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่พระองค์ท่านทรงงาน หรือการดำเนินนโยบายตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผสกนิกรของพระองค์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสื่อเกิดความรักและตระหนักถึงในหลวงของเรา เกิดความรักในประเทศไทย แผ่นดินเกิดของเรา และที่สำคัญความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดกาลนานเทอญฯ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:36] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 108
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:36] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 109
   ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:36] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 110
   ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [9 พ.ค. 56 10:36] ( IP A:113.53.192.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 111
   สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา
ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย
มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:36] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 112
   การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้น มิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 113
   ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 114
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 115
   บุคคลหรือคณะบุคลที่ให้ร้ายต่อสถาบันฯบุคลเหล่านั้นกำลังเป็นหนอนร้าย
บ่อนทำลายความเป็นชาติของตนเอง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 116
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 117
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เรา จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
เรา จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 118
   เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเราผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อ ถ้าเกลียดพ่อแล้ว ไม่รักพ่อแล้ว..จงออกไปจากที่นี่ซะ เพราะนี่คือแผ่นดินของพ่อ..
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:38] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 119
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:38] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 120
   สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา
ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย
มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [10 พ.ค. 56 8:38] ( IP A:113.53.186.151 X: )
ความคิดเห็นที่ 121
   สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 122
   พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 123
   ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงค
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 124
   ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 125
   ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 126
   ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:06] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 127
   พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:07] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 128
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:07] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 129
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:07] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 130
   สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [14 พ.ค. 56 8:07] ( IP A:113.53.197.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 131
   ต้องกำจัดตัดสินให้สิ้นซาก ทั้งหลายหลากมารหมู่ผู้โอหัง พวกล้มล้างสถาบันให้พ่ายพัง ต้องรับตั้งต่อต้านผลาญชีวี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 132
   จะตอบโต้ต่อต้านพวกมารชาติ
ผู้บังอาจล้มล้างถางเบื้องสูง
พูดจาบจ้วงโน้มน้าวกล่าวชักจูง
หมิ่นเบื้องสูงต้องกำจัดซัดต่อตี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 133
   ถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงไม่รวมกันเป็นประเทศได้จนทุกวันนี้ พวกเราทุกคนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้มาก เมื่อเรารักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

“พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน ไม่เคยพูด ไม่เคยท้อ ” การที่ไปโพสข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ "เรามาร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์" หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 134
   การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 135
   ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัส ให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 136
   สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดคิดจะต่อต้านหรือทำลายสถาบันนี้ เราชาวไทยจะไม่ยอมให้ผู้นั้นทำเป็นอันขาด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:23] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 137
   เราจะตอบโต้ต่อต้านผู้ที่จาบจ้วง ดูหมิ่น หรือคิดล้มล้างสถาบันเบื้องสูง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:23] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 138
   พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:24] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 139
   พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:24] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 140
   "ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [15 พ.ค. 56 8:24] ( IP A:113.53.199.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 141
   ประเทศไทยนี้มีในหลวงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงห่วงใย ทรงเสด็จไปทุกหนแห่งในแผ่นดินนี้ และทรงใกล้ชิดกับประชาชนเสมอมา เราคนไทยจงร่วมใจกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:35] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 142
   จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:36] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 143
   ถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:36] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 144
   เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเราผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อ ถ้าเกลียดพ่อแล้ว ไม่รักพ่อแล้ว..จงออกไปจากที่นี่ซะ เพราะนี่คือแผ่นดินของพ่อ..
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:36] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 145
   รักพระองค์ท่านมากๆเพราะท่านเป็นกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่…เสียสละความสุขส่วนพระองค์…พระองค์ทารงเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยหลายล้านคน ทรงตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง..เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเป็นที่สุด..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน….ข้าราชการในพระองค์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:36] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 146
   คำว่า “ทรงพระเจริญ” ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุข พวกเราคนไทยจงรวมใจต่อต้านพวกล้มสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 147
   การเป็นราชอาณาจักรไทยนั้น พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระประมุข และเป็นสถาบันหลักของชาติร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 148
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 149
   เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเราผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อ ถ้าเกลียดพ่อแล้ว ไม่รักพ่อแล้ว..จงออกไปจากที่นี่ซะ เพราะนี่คือแผ่นดินของพ่อ..
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 150
   รักพระองค์ท่านมากๆเพราะท่านเป็นกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่…เสียสละความสุขส่วนพระองค์…พระองค์ทารงเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยหลายล้านคน ทรงตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง..เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเป็นที่สุด..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน….ข้าราชการในพระองค์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [16 พ.ค. 56 8:38] ( IP A:113.53.195.238 X: )
ความคิดเห็นที่ 151
   ถ้ารักในหลวง ห้ามรับใช้คนชั่วโปรโมทเวบหมิ่นสถาบัน !
อย่าตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านั้น !
อย่าคิดทำงานรับใช้คนชั่วโดยการโปรโมทเว็บหมิ่น !ถ้ารักในหลวง ห้ามรับใช้คนชั่วโปรโมทเวบหมิ่นสถาบัน !
อย่าตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านั้น !
อย่าคิดทำงานรับใช้คนชั่วโดยการโปรโมทเว็บหมิ่น !
''พระราชา''อยู่ในหัวใจของท่าน
The Great King is in your heart."
เราจะปกป้องพระองค์ด้วยชีวิต
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:39] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 152
   เราจะ.ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราตราบชั่วลูกหลานมันผู้ใดมุ่งหมายทำลายชาติมันผู้นั้นจักต้องมีอันเป็นไป หาความสุขความเจริญมิได้และกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:39] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 153
   ใครมันริรุกล้ำกล้ำพระบาท ฝูงทวยราษฎร์พลีกายถวายหัว จะปกป้องปราบปรามไม่หวั่นกลัว ให้พวกชั่วทรราชขาดกระเด็น
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:39] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 154
   ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหา กษัตริย์นักพัฒนาโดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิดนักเขียนนักประดิษฐ์นัก วิจัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีความสะดวกสบายมีความอยู่ดีกินดีเช่นการทำฝนเทียมกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:39] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 155
   พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 156
   ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 157
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 158
   สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 159
   ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจาก บรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 160
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [17 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.182.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 161
   พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:19] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 162
   ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:19] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 163
   อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:20] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 164
   คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:20] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 165
   จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:20] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 166
   จงร่วมกันตอบโต้ ต่อต้าน หยุดยั้งผู้ที่ดูหมิ่นจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:21] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 167
   เราจะหยุดยั้งตอบโต้การกระทำ หรือข้อความที่ดูหมิ่นจาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพวกเราชาวไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:21] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 168
   พวกเราขอประณามผู้ที่ดูหมิ่น จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเราจะร่วมต่อต้าน ตอบโต้ถึงที่สุด
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 169
   แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 170
   ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [20 พ.ค. 56 8:22] ( IP A:113.53.179.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 171
   ร่วมกันต่อต้านเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบัน ปกป้องสถาบันกษัตริย์ของเราไว้ด้วยชีวิต
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:44] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 172
   มาร่วมปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราเราจะ.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
เราจะ.ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราตราบชั่วลูกหลานมันผู้ใดมุ่งหมายทำลายชาติมันผู้นั้นจักต้องมีอันเป็นไป หาความสุขความเจริญมิได้และกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:44] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 173
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:45] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 174
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เรามีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:45] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 175
   การ ที่เราโพสต์ข้อความที่หมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 ระบุว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานนะอันที่เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหรือหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:45] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 176
   ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:45] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 177
   ต้องใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเป็นพิเศษไม่ให้หลงกลของฝ่ายผู้ไม่มุ่งดีต่อส่วนรวมแนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:45] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 178
   พระมหากษัตริย์ไทยเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:45] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 179
   ถ้าเรารักแผ่นดินของเรา เราต้องช่วยกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:46] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 180
   เราต้องร่วมกันเชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้ยิ่งใหญ่ และร่วมกันต่อต้านพวกคิดร้ายต่อสถาบัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [21 พ.ค. 56 8:46] ( IP A:113.53.189.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 181
   ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:36] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 182
   สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:36] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 183
   ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 184
   สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:37] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 185
   ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 186
   เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 187
   ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 188
   ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:40] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 189
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:41] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 190
   ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [22 พ.ค. 56 8:41] ( IP A:113.53.179.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 191
   มาร่วม..ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเรา
เราจะ...เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
เราจะ...ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราตราบชั่วลูกหลาน
มันผู้ใด..มุ่งหมายทำลายชาติ
มันผู้นั้น..จักต้องมีอันเป็นไป หาความสุขความเจริญมิได้..และกลายเป็นคน...ไร้แผ่นดิน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:27] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 192
   สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:27] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 193
   บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:27] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 194
   พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:28] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 195
   สถานบันพระมหากษัตริย์ คงอยู่คู่บ้านเมืองมายาวนานเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยช่วยกันปกป้องและเทิดทูนไว้สูงสุดเพื่อนำความเจริญผาสุข มาสู่ประเทศไทยของพวกเรา
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:28] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 196
   ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:28] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 197
   หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:28] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 198
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:29] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 199
   สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆปี
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
เลิกดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์กันเถอะครับ หยุดทำในสิ่งที่ผิดได้แล้วครับเพราะเป็นแบบนี้ไงครับประเทศชาติถึงไม่เจริญสักทีถ้าคุณจะดูหมิ่นได้แม้กระทั่งสถาบันชาติ ศาสตร์ กษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทยทุกคน คุณก็ไม่ควรที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยถิ่นนี้ "แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี"
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:29] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 200
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [23 พ.ค. 56 8:29] ( IP A:1.4.159.198 X: )
ความคิดเห็นที่ 201
   ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:22] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 202
   ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:47] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 203
   สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:56] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 204
   แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินเดียวในโลกที่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:57] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 205
   ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:57] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 206
   พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:57] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 207
   ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ และขอให้ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตราบนานแสนนาน
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:58] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 208
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:58] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 209
   มารักกันเถอะครับ หยุดการทะเลาะกันนะ สามัคคีกันไว้ ผมรักในหลวงนะ คุณก็รักใช้ไหมหละ มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับ
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:58] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 210
   รักและเทิดทูน และสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
โดย: ร้อย.สห.พล.ร.15 [28 พ.ค. 56 12:58] ( IP A:113.53.189.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 211
   ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 มิ.ย. 56 15:13] ( IP A:119.42.93.37 X: )
ความคิดเห็นที่ 212
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:47] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 213
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:48] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 214
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:49] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 215
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:49] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 216
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:50] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 217
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:50] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 218
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:51] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 219
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:51] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 220
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:52] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 221
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:54] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 222
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:54] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 223
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:55] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 224
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:56] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 225
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:57] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 226
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 8:58] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 227
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:00] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 228
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:01] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 229
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:01] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 230
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:02] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 231
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:02] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 232
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:03] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 233
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:03] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 234
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:04] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 235
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:04] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 236
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:05] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 237
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:05] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 238
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:05] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 239
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:06] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 240
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:06] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 241
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:07] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 242
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:07] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 243
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [10 มิ.ย. 56 9:08] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 244
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:13] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 245
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:14] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 246
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:14] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 247
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:15] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 248
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:15] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 249
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:16] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 250
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:16] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 251
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:17] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 252
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:17] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 253
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:18] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 254
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:18] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 255
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:19] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 256
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:19] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 257
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:20] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 258
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:20] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 259
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:21] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 260
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:21] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 261
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:30] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 262
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:31] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 263
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:32] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 264
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:32] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 265
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!.
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:33] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 266
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก.
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:34] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 267
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ.
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:34] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 268
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย.
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:35] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 269
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:35] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 270
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:37] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 271
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด ..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:37] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 272
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:38] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 273
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด ..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:38] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 274
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:39] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 275
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:39] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 276
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:39] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 277
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:40] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 278
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:40] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 279
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน..
โดย: ส.พัน.3 [11 มิ.ย. 56 9:41] ( IP A:110.77.241.242 X: )
ความคิดเห็นที่ 280
   พ่อคือพ่อของแผ่นดิน ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม
ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา
ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่ ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั่วหล้า
เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน
ข้าพระพุทธเจ้า “ข้าราชการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก"

โดย: ข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก [2 ก.ค. 56 13:09] ( IP A:58.11.3.48 X: )
ความคิดเห็นที่ 281
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:27] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 282
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:28] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 283
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:29] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 284
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:29] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 285
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:30] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 286
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:31] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 287
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:46] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 288
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:47] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 289
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:48] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 290
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:49] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 291
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:49] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 292
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:50] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 293
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:50] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 294
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:51] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 295
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:51] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 296
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:51] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 297
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:52] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 298
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:52] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 299
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:53] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 300
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:54] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 301
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:55] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 302
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:56] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 303
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:56] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 304
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:57] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 305
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:57] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 306
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:57] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 307
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:58] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 308
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:58] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 309
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:59] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 310
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 14:59] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 311
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:00] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 312
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:00] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 313
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:01] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 314
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:01] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 315
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:02] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 316
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:02] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 317
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:03] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 318
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:03] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 319
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:03] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 320
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 56 15:04] ( IP A:103.10.231.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 321
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:27] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 322
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:28] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 323
   1ใน3 ของข้อเรียกร้องพันธมิตร คือ ให้ขับไล่เขมรออกจากพื้นที่ แบบนี้เหรอ...ที่เรียกว่า ไม่ต้องการสงคราม
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:28] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 324
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:29] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 325
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:29] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 326
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:30] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 327
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:31] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 328
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:31] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 329
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:31] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 330
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:32] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 331
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:32] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 332
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:33] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 333
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:33] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 334
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:40] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 335
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:40] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 336
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:41] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 337
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:41] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 338
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:41] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 339
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:42] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 340
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [5 ก.ค. 56 10:43] ( IP A:110.77.240.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 341
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [9 ส.ค. 56 13:39] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 342
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:40] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 343
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:40] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 344
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:41] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 345
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:42] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 346
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:43] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 347
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:44] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 348
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:44] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 349
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:45] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 350
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:45] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 351
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:46] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 352
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:46] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 353
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:47] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 354
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:47] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 355
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:47] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 356
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:48] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 357
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:49] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 358
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:49] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 359
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:49] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 360
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:50] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 361
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:50] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 362
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:51] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 363
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:51] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 364
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:52] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 365
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต .
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:52] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 366
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด .
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:53] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 367
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:53] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 368
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด .
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:54] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 369
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:54] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 370
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย.
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:55] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 371
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:55] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 372
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:55] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 373
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:56] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 374
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:56] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 375
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:57] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 376
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:57] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 377
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:58] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 378
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:58] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 379
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:59] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 380
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต ..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 13:59] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 381
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด ..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 14:00] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 382
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 14:00] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 383
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด ..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 14:00] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 384
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 14:01] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 385
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย..
โดย: ส.พัน.3 [9 ส.ค. 56 14:01] ( IP A:110.77.240.157 X: )
ความคิดเห็นที่ 386
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:06] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 387
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:07] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 388
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:18] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 389
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:19] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 390
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:20] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 391
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:21] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 392
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:21] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 393
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:22] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 394
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:22] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 395
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:23] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 396
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:24] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 397
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:24] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 398
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:25] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 399
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:26] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 400
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:26] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 401
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:27] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 402
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:27] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 403
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:28] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 404
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:28] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 405
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:29] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 406
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:30] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 407
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:30] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 408
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:31] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 409
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:31] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 410
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:32] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 411
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:32] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 412
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:33] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 413
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:34] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 414
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 10:34] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 415
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 12:36] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 416
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 12:37] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 417
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: กองพันทหารสื่อสารที่3 [29 ส.ค. 56 12:37] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 418
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:38] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 419
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:38] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 420
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:39] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 421
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:39] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 422
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:40] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 423
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:41] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 424
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:41] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 425
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:42] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 426
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:43] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 427
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:43] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 428
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:45] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 429
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:46] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 430
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:47] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 431
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:48] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 432
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:49] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 433
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:52] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 434
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:53] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 435
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:54] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 436
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:56] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 437
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [29 ส.ค. 56 12:57] ( IP A:119.42.75.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 438
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:50] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 439
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:51] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 440
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:51] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 441
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:52] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 442
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:53] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 443
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:53] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 444
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:54] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 445
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:55] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 446
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:55] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 447
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:56] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 448
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:56] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 449
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:57] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 450
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:58] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 451
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:58] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 452
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:59] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 453
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 9:59] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 454
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:00] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 455
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:19] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 456
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:19] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 457
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:20] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 458
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:20] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 459
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:21] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 460
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:21] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 461
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:22] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 462
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:22] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 463
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:23] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 464
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:24] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 465
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:25] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 466
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:26] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 467
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:26] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 468
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:27] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 469
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:27] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 470
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:28] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 471
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:28] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 472
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:29] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 473
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:29] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 474
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:30] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 475
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:30] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 476
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:31] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 477
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:31] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 478
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:32] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 479
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:32] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 480
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:33] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 481
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:34] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 482
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:34] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 483
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:35] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 484
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:35] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 485
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:36] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 486
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:36] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 487
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:37] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 488
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:37] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 489
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:38] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 490
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:38] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 491
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:39] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 492
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:39] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 493
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:40] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 494
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:41] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 495
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:41] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 496
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:42] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 497
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:42] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 498
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:42] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 499
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:43] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 500
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:43] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 501
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:44] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 502
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:45] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 503
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:45] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 504
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:46] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 505
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:46] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 506
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:47] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 507
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:47] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 508
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:48] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 509
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:48] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 510
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:49] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 511
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:49] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 512
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:50] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 513
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:51] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 514
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:51] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 515
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:52] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 516
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:52] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 517
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:53] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 518
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:53] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 519
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:54] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 520
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:54] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 521
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:55] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 522
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:55] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 523
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:56] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 524
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:56] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 525
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:57] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 526
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:57] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 527
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:58] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 528
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:58] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 529
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:59] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 530
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 10:59] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 531
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:00] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 532
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:01] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 533
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:01] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 534
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:02] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 535
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:03] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 536
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:04] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 537
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:04] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 538
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ย. 56 11:05] ( IP A:119.42.68.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 539
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:07] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 540
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:08] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 541
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:09] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 542
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:09] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 543
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:10] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 544
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:10] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 545
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:11] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 546
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:12] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 547
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:13] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 548
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:13] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 549
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:14] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 550
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:14] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 551
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:15] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 552
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:15] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 553
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:16] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 554
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:17] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 555
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:17] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 556
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:18] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 557
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:18] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 558
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:19] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 559
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:20] ( IP A:110.77.241.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 560
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:22] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 561
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:23] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 562
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:24] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 563
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:25] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 564
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:25] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 565
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:26] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 566
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:26] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 567
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:27] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 568
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 ก.ย. 56 9:28] ( IP A:119.42.93.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 569
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:32] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 570
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:33] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 571
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:38] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 572
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:43] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 573
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:44] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 574
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:45] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 575
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:46] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 576
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:46] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 577
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:47] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 578
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:50] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 579
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:58] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 580
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 9:59] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 581
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 11:11] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 582
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 11:12] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 583
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 11:12] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 584
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 11:13] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 585
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 11:14] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 586
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 11:14] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 587
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 11:15] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 588
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:12] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 589
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:13] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 590
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:13] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 591
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:14] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 592
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:14] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 593
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:15] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 594
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:15] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 595
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:16] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 596
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:16] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 597
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:17] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 598
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:17] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 599
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:18] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 600
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:18] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 601
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:19] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 602
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:19] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 603
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:20] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 604
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:20] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 605
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:21] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 606
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:21] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 607
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:22] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 608
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:22] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 609
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:23] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 610
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:23] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 611
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:24] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 612
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:25] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 613
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:25] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 614
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:26] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 615
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:26] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 616
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:27] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 617
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [9 ก.ย. 56 13:27] ( IP A:110.77.244.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 618
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [30 ก.ย. 56 8:30] ( IP A:171.5.250.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 619
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [1 ต.ค. 56 9:56] ( IP A:171.5.251.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 620
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:37] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 621
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:39] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 622
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:39] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 623
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:48] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 624
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:48] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 625
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:49] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 626
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:49] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 627
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:50] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 628
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย.
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:51] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 629
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:52] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 630
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:52] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 631
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:53] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 632
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:53] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 633
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:54] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 634
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:54] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 635
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:54] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 636
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:55] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 637
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:55] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 638
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:56] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 639
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:57] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 640
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 14:57] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 641
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:00] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 642
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:00] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 643
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:01] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 644
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:01] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 645
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:03] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 646
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:04] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 647
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:04] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 648
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:05] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 649
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:06] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 650
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:07] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 651
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:07] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 652
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:08] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 653
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:08] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 654
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:09] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 655
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:09] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 656
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:10] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 657
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:10] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 658
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:11] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 659
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:12] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 660
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:12] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 661
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:14] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 662
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:15] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 663
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:15] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 664
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:15] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 665
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:16] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 666
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:17] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 667
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:17] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 668
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:17] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 669
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:18] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 670
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:19] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 671
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:21] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 672
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:22] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 673
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:22] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 674
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:23] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 675
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:23] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 676
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:23] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 677
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:24] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 678
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:25] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 679
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:26] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 680
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:26] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 681
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:30] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 682
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:33] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 683
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:33] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 684
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:34] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 685
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:34] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 686
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:35] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 687
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:35] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 688
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:36] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 689
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:36] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 690
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:37] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 691
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:40] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 692
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:41] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 693
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:41] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 694
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:42] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 695
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:42] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 696
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:43] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 697
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:43] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 698
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:45] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 699
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:45] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 700
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 ต.ค. 56 15:46] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 701
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [2 ต.ค. 56 7:55] ( IP A:171.5.251.106 X: )
ความคิดเห็นที่ 702
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:35] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 703
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:36] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 704
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:36] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 705
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:37] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 706
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:37] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 707
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:37] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 708
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:38] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 709
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:45] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 710
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:46] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 711
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:47] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 712
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:47] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 713
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:48] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 714
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:48] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 715
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:49] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 716
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:50] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 717
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:50] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 718
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:51] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 719
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:51] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 720
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:51] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 721
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:52] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 722
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:53] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 723
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:53] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 724
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:54] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 725
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:54] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 726
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:55] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 727
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:55] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 728
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:56] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 729
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:56] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 730
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:57] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 731
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:57] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 732
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:58] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 733
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:58] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 734
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:58] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 735
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:59] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 736
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 10:59] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 737
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 11:00] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 738
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 11:01] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 739
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 11:01] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 740
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 11:01] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 741
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 11:02] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 742
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต .
โดย: ส.พัน.3 [2 ต.ค. 56 11:02] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 743
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:44] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 744
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:46] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 745
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:46] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 746
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:47] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 747
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:47] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 748
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:48] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 749
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:48] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 750
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:48] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 751
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:49] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 752
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:50] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 753
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:51] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 754
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:51] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 755
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:51] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 756
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:52] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 757
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:52] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 758
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:53] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 759
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:53] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 760
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:54] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 761
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:54] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 762
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:55] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 763
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:55] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 764
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:56] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 765
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:57] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 766
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:58] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 767
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:58] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 768
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:59] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 769
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 9:59] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 770
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:00] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 771
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:00] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 772
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:03] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 773
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:05] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 774
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:05] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 775
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:06] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 776
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:06] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 777
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:07] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 778
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:07] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 779
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:08] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 780
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:09] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 781
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:09] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 782
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [7 ต.ค. 56 10:09] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 783
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:03] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 784
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:04] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 785
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:04] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 786
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:05] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 787
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:06] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 788
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:07] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 789
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:07] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 790
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:08] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 791
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:09] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 792
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:09] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 793
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:10] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 794
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:10] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 795
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:11] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 796
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:12] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 797
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:13] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 798
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:13] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 799
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:14] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 800
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:15] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 801
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:15] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 802
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:16] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 803
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:16] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 804
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:17] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 805
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:17] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 806
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:18] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 807
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:19] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 808
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:19] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 809
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:20] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 810
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:20] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 811
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:21] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 812
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:22] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 813
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:28] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 814
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:29] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 815
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:30] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 816
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:30] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 817
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:31] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 818
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:31] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 819
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:31] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 820
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:32] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 821
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:34] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 822
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [8 ต.ค. 56 14:34] ( IP A:118.174.4.6 X: )
ความคิดเห็นที่ 823
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 13:59] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 824
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:05] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 825
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:13] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 826
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:13] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 827
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:14] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 828
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:15] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 829
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:16] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 830
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:16] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 831
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:17] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 832
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:17] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 833
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:18] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 834
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:19] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 835
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:19] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 836
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:20] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 837
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:20] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 838
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:21] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 839
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:21] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 840
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:23] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 841
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:24] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 842
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:24] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 843
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:25] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 844
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:25] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 845
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:26] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 846
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:26] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 847
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:27] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 848
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:28] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 849
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:29] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 850
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:30] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 851
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:30] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 852
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:31] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 853
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:31] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 854
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:32] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 855
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:33] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 856
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:34] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 857
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 14:35] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 858
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:01] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 859
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:02] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 860
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:03] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 861
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:03] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 862
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:04] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 863
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:04] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 864
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:05] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 865
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:06] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 866
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:06] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 867
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:07] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 868
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:07] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 869
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:08] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 870
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:08] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 871
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:09] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 872
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:10] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 873
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:10] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 874
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:11] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 875
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:11] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 876
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:12] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 877
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:12] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 878
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:13] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 879
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:13] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 880
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:14] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 881
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:14] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 882
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:15] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 883
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:15] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 884
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:16] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 885
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:16] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 886
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:17] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 887
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:18] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 888
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:18] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 889
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:19] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 890
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:19] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 891
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:20] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 892
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:21] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 893
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:22] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 894
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:22] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 895
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:23] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 896
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:24] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 897
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:24] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 898
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:25] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 899
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:25] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 900
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:26] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 901
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:27] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 902
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:27] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 903
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:28] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 904
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:28] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 905
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:29] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 906
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:30] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 907
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:30] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 908
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:31] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 909
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:31] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 910
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:32] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 911
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [1 พ.ย. 56 15:33] ( IP A:110.77.242.254 X: )
ความคิดเห็นที่ 912
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:20] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 913
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:20] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 914
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:21] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 915
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:21] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 916
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:22] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 917
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:22] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 918
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:23] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 919
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:23] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 920
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:24] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 921
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:24] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 922
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:25] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 923
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:25] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 924
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:25] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 925
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:26] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 926
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:26] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 927
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:27] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 928
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:27] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 929
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:27] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 930
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:28] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 931
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:28] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 932
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:28] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 933
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:29] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 934
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:29] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 935
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:30] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 936
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:30] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 937
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:30] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 938
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:31] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 939
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:31] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 940
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:31] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 941
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:32] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 942
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:32] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 943
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:32] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 944
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:33] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 945
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:33] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 946
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:33] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 947
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:34] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 948
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:34] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 949
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:34] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 950
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:35] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 951
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:35] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 952
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:36] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 953
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:36] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 954
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:37] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 955
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 9:37] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 956
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:05] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 957
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:05] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 958
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:06] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 959
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:06] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 960
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:07] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 961
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:07] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 962
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:08] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 963
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:08] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 964
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:09] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 965
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:09] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 966
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:10] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 967
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:10] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 968
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:11] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 969
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:11] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 970
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:13] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 971
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:13] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 972
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:14] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 973
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:14] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 974
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:15] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 975
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:16] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 976
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:16] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 977
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:17] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 978
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:17] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 979
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:18] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 980
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [4 พ.ย. 56 10:18] ( IP A:119.42.95.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 981
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:17] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 982
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:18] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 983
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:18] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 984
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:19] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 985
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:19] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 986
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:20] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 987
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:21] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 988
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:22] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 989
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:22] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 990
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:23] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 991
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:23] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 992
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:24] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 993
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:24] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 994
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:25] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 995
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:25] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 996
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:26] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 997
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:26] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 998
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:27] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 999
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:28] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1000
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:28] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1001
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:50] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1002
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:58] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1003
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:58] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1004
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:59] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1005
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 14:59] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1006
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:00] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1007
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:00] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1008
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:01] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1009
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:02] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1010
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:02] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1011
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:03] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1012
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:03] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1013
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:04] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1014
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:04] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1015
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:05] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1016
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมือมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:06] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1017
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:06] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1018
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:07] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1019
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:08] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1020
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:10] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1021
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:10] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1022
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:12] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1023
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:13] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1024
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:14] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1025
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [5 พ.ย. 56 15:15] ( IP A:110.77.242.212 X: )
ความคิดเห็นที่ 1026
   เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [3 ธ.ค. 56 8:12] ( IP A:171.5.250.35 X: )
ความคิดเห็นที่ 1027
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [4 ธ.ค. 56 8:14] ( IP A:171.5.251.122 X: )
ความคิดเห็นที่ 1028
   เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [5 ธ.ค. 56 8:08] ( IP A:171.5.251.214 X: )
ความคิดเห็นที่ 1029
   ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [6 ธ.ค. 56 7:25] ( IP A:171.5.250.5 X: )
ความคิดเห็นที่ 1030
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:29] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1031
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:31] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1032
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:31] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1033
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:32] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1034
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:32] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1035
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:33] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1036
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:34] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1037
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:34] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1038
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:35] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1039
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:35] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1040
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:36] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1041
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:36] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1042
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:37] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1043
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:39] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1044
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:39] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1045
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:40] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1046
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:40] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1047
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:40] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1048
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:41] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1049
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:41] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1050
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:42] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1051
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:43] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1052
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:44] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1053
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:44] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1054
   "แดงแห่งการรำลึก" เดี๋ยวคอกวัว เดี๋ยวราชประสงค์ เดี๋ยวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รู้มั้ย รถมันติด เศรษฐกิจมันแย่!!
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:45] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1055
   พวกแดง บอก..ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ก็ตอนนี้ ประเทศไทย มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเอาอะไรอีก
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:45] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1056
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:46] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1057
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:46] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1058
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:47] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1059
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:48] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1060
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:48] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1061
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:49] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1062
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:49] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1063
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:50] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1064
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:50] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1065
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:51] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1066
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:52] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1067
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:52] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1068
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:53] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1069
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:53] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1070
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:54] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1071
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:54] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1072
   เหลืองรักชาติ แบบไกลพื้นที่เกิดเหตุปะทะ คนกันทรลักษณ์ก็รักชาติ-รักที่อยู่อาศัย แล้วเมื่อไหร่เค้าจะได้กลับเข้าบ้าน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:55] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1073
   การต่อสู้เพียงแค่จะให้เอาคนเผาบ้านเผาเมืองออกจากคุก มันคุ้มแล้วหรือกับการชุมนุมประท้วงให้ภาพลักษณ์ประเทศชาติเสียหาย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:55] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1074
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:56] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1075
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:56] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1076
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:56] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1077
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:57] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1078
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:57] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1079
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:58] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1080
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:58] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1081
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:58] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1082
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:59] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1083
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 9:59] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1084
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:00] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1085
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:00] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1086
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:00] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1087
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:01] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1088
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:01] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1089
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:02] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1090
   ไหนบอกว่า จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย..แต่ทำไม อะไร-อะไร ก็ทักษิณ
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:02] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1091
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:03] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1092
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:04] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1093
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:04] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1094
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:04] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1095
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:05] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1096
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:05] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1097
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:06] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1098
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:06] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1099
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:06] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1100
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 10:07] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1101
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:19] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1102
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:20] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1103
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:20] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1104
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:21] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1105
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:22] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1106
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:22] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1107
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:23] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1108
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:23] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1109
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:23] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1110
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:24] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1111
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:24] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1112
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:25] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1113
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:25] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1114
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:26] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1115
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:26] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1116
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:27] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1117
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:27] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1118
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:28] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1119
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:28] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1120
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:29] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1121
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:29] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1122
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:30] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1123
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:30] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1124
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:31] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1125
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:31] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1126
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:33] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1127
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:33] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1128
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:34] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1129
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:34] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1130
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ธ.ค. 56 13:35] ( IP A:110.77.241.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 1131
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [7 ธ.ค. 56 8:25] ( IP A:171.5.251.96 X: )
ความคิดเห็นที่ 1132
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [8 ธ.ค. 56 8:03] ( IP A:171.5.250.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 1133
   ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [10 ธ.ค. 56 8:11] ( IP A:171.5.250.146 X: )
ความคิดเห็นที่ 1134
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:04] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1135
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:05] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1136
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:06] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1137
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:06] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1138
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:07] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1139
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:07] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1140
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:08] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1141
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:08] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1142
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:09] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1143
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:09] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1144
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:10] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1145
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:10] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1146
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:11] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1147
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:11] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1148
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:12] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1149
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:12] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1150
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:13] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1151
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:13] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1152
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:14] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1153
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:14] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1154
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:14] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1155
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:15] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1156
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:16] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1157
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:16] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1158
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:17] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1159
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:17] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1160
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:18] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1161
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:18] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1162
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:19] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1163
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:19] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1164
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:20] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1165
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:21] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1166
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:22] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1167
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:22] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1168
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:23] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1169
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:23] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1170
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:24] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1171
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:24] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1172
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:25] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1173
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:26] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1174
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:26] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1175
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:27] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1176
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:28] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1177
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:29] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1178
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:30] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1179
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:30] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1180
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:31] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1181
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:31] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1182
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:32] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1183
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:32] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1184
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:33] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1185
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:33] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1186
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:34] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1187
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:35] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1188
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:35] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1189
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:36] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1190
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:36] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1191
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:37] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1192
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:37] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1193
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:38] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1194
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:38] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1195
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:39] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1196
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:39] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1197
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:40] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1198
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:41] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1199
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:41] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1200
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [11 ธ.ค. 56 13:42] ( IP A:110.77.245.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1201
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 11:38] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1202
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 11:39] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1203
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 11:40] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1204
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:22] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1205
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:22] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1206
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:23] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1207
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:24] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1208
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:24] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1209
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:26] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1210
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:26] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1211
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:27] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1212
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:27] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1213
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:28] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1214
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:29] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1215
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:29] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1216
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:30] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1217
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:30] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1218
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:31] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1219
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:32] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1220
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:33] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1221
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:33] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1222
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:34] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1223
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:34] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1224
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:35] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1225
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:35] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1226
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:36] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1227
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:36] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1228
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:37] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1229
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:37] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1230
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:38] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1231
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:38] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1232
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:39] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1233
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:40] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1234
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:40] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1235
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:41] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1236
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:41] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1237
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:42] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1238
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:42] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1239
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:43] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1240
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:43] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1241
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:43] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1242
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:44] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1243
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:44] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1244
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:45] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1245
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:45] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1246
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:46] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1247
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:46] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1248
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:47] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1249
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:47] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1250
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:48] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1251
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:48] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1252
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:49] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1253
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:49] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1254
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:50] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1255
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:50] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1256
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:51] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1257
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:51] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1258
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:52] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1259
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:52] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1260
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:53] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1261
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:58] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1262
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:59] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1263
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 13:59] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1264
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:00] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1265
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:00] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1266
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:01] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1267
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:02] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1268
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:02] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1269
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:03] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1270
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:04] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1271
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:05] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1272
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:06] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1273
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:06] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1274
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:07] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1275
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:08] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1276
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:08] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1277
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:09] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1278
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:09] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1279
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:10] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1280
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:10] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1281
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:11] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1282
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:12] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1283
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:12] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1284
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:12] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1285
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:13] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1286
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:13] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1287
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:14] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1288
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:14] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1289
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:15] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1290
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:15] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1291
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:16] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1292
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:16] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1293
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:17] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1294
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:17] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1295
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:18] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1296
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:18] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1297
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:19] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1298
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:19] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1299
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:20] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1300
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:20] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1301
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:21] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1302
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:21] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1303
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:22] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1304
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:23] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1305
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [3 ม.ค. 57 14:23] ( IP A:110.77.242.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 1306
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:13] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1307
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:14] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1308
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:15] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1309
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:16] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1310
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:16] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1311
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:17] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1312
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:19] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1313
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:21] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1314
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:22] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1315
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:22] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1316
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:24] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1317
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:25] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1318
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:25] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1319
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:26] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1320
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:27] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1321
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:27] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1322
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:28] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1323
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:29] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1324
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:29] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1325
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:30] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1326
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:31] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1327
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:31] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1328
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:32] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1329
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:33] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1330
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:34] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1331
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:34] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1332
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:35] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1333
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:36] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1334
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:36] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1335
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:37] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1336
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:38] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1337
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:39] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1338
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:40] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1339
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:41] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1340
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:42] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1341
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:42] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1342
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:43] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1343
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:45] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1344
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:46] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1345
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:46] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1346
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:47] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1347
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:48] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1348
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:48] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1349
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:49] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1350
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:50] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1351
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:51] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1352
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:51] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1353
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:52] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1354
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:53] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1355
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:54] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1356
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:54] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1357
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:55] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1358
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:56] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1359
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:57] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1360
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:57] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1361
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:58] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1362
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:58] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1363
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 15:59] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1364
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 16:00] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1365
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 16:01] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1366
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 16:02] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1367
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [6 ม.ค. 57 16:03] ( IP A:110.77.245.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 1368
   ๑. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๒. ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
๓. ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและ
๔. รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย
๕. อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย
๖. เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก
๗. อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว
๘. ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
๙. ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
๑๐. ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [7 ม.ค. 57 9:27] ( IP A:171.5.250.32 X: )
ความคิดเห็นที่ 1369
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:01] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1370
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:04] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1371
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:05] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1372
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:05] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1373
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:05] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1374
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:06] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1375
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:06] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1376
   เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:07] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1377
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:07] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1378
   เราจะรักและเทิดทูนสถาบัน เราจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:08] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1379
   สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมา ได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทย มาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:08] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1380
   ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:08] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1381
   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:09] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1382
   เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:10] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1383
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหารหาญจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:10] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1384
   ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:10] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1385
   ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:11] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1386
   ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและ
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:11] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1387
   รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:12] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1388
   อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:12] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1389
   เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:13] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1390
   อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:13] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1391
   ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:14] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1392
   ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:14] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1393
   ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:14] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1394
   คุณรักชาติ หรือ คลั่งชาติ เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ คุณทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่า เราแตกความสามัคคี
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:15] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1395
   กองทัพ/รัฐบาล ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในการปะทะถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเรียกร้องให้ "คนไทย" ออกมาประท้วงกันทำไม
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:17] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1396
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:18] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1397
   ไทยเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:18] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1398
   หากคิดจะทำให้ สถาบันหลัก ล้มสลาย อย่าหวังเลย พวกเหล่าทหาร หารจะปกป้องด้วยชีวิต
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:19] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1399
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:19] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1400
   เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
โดย: ส.พัน.3 [8 ม.ค. 57 11:19] ( IP A:110.77.241.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 1401
   แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [12 ม.ค. 57 8:16] ( IP A:171.5.251.200 X: )
ความคิดเห็นที่ 1402
   ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [13 ม.ค. 57 8:07] ( IP A:171.5.250.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 1403
   ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [14 ม.ค. 57 8:24] ( IP A:171.5.250.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 1404
   ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [15 ม.ค. 57 7:52] ( IP A:171.5.250.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 1405
   การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้น มิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [16 ม.ค. 57 7:48] ( IP A:171.5.250.153 X: )
ความคิดเห็นที่ 1406
   

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [24 เม.ย. 57 11:03] ( IP A:171.5.251.27 X: )
ความคิดเห็นที่ 1407
   

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [25 เม.ย. 57 7:56] ( IP A:171.5.251.134 X: )
ความคิดเห็นที่ 1408
   

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [26 เม.ย. 57 8:15] ( IP A:171.5.250.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 1409
   

   ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน

โดย: ร้อย.บก.พล.ร.๙ [27 เม.ย. 57 9:13] ( IP A:171.5.250.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 1410
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงาน

ร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:25] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1411
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด

และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:26] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1412
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้

ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:28] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1413
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้

ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:30] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1414
   

โครงสร้างในการทำงานของ คสช. ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วน  คือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:34] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1415
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:35] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1416
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:36] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1417
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:38] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1418
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

 

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:38] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1419
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:39] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1420
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:40] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1421
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

โดย: ส.พัน.3 [30 พ.ค. 57 13:41] ( IP A:110.77.244.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 1422
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [2 มิ.ย. 57 10:15] ( IP A:119.42.76.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 1423
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [2 มิ.ย. 57 10:17] ( IP A:119.42.76.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 1424
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [2 มิ.ย. 57 10:25] ( IP A:119.42.76.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 1425
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [2 มิ.ย. 57 10:28] ( IP A:119.42.76.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 1426
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [3 มิ.ย. 57 9:27] ( IP A:119.42.68.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 1427
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [3 มิ.ย. 57 9:29] ( IP A:119.42.68.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 1428
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [3 มิ.ย. 57 9:32] ( IP A:119.42.68.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 1429
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [3 มิ.ย. 57 9:35] ( IP A:119.42.68.159 X: )
ความคิดเห็นที่ 1430
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [3 มิ.ย. 57 9:43] ( IP A:119.42.93.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 1431
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [3 มิ.ย. 57 9:45] ( IP A:119.42.93.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 1432
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [3 มิ.ย. 57 9:47] ( IP A:119.42.93.25 X: )
ความคิดเห็นที่ 1433
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:46] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1434
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:48] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1435
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:50] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1436
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:54] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1437
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:56] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1438
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:57] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1439
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:59] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1440
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 14:59] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1441
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 15:00] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1442
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 15:01] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1443
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 15:02] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1444
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 15:03] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1445
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 15:04] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1446
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

โดย: ส.พัน.3 [17 มิ.ย. 57 15:33] ( IP A:119.42.95.209 X: )
ความคิดเห็นที่ 1447
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:11] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1448
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:13] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1449
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:14] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1450
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:16] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1451
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:17] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1452
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:18] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1453
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:19] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1454
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:21] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1455
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

 

โดย: ส.พัน.3 [19 มิ.ย. 57 14:22] ( IP A:116.58.237.125 X: )
ความคิดเห็นที่ 1456
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:27] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1457
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:32] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1458
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:32] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1459
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:33] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1460
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:33] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1461
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:34] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1462
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:34] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1463
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:35] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1464
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:35] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1465
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:37] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1466
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:37] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1467
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:38] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1468
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:39] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1469
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:40] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1470
   

  การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ..

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:41] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1471
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:52] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1472
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:52] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1473
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  ..

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:53] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1474
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   .

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:55] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1475
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:56] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1476
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  .

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:56] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1477
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:57] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1478
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:57] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1479
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:58] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1480
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)..

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 13:59] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1481
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  ..

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 14:00] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1482
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 14:01] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1483
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด.

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 14:01] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1484
   

คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน...

โดย: ส.พัน.3 [2 ก.ค. 57 14:03] ( IP A:110.77.245.171 X: )
ความคิดเห็นที่ 1485
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:30] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1486
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:31] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1487
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:31] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1488
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:32] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1489
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:32] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1490
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:33] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1491
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:33] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1492
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:34] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1493
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:35] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1494
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:36] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1495
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:37] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1496
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:37] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1497
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:38] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1498
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:39] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1499
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:40] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1500
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:41] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1501
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:42] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1502
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  .

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:43] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1503
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   .

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:44] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1504
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:45] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1505
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  .

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:45] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1506
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:46] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1507
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:47] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1508
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:48] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1509
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)...

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:49] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1510
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  .

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:49] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1511
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:50] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1512
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด.

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:51] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1513
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ..

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:52] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1514
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน..

โดย: ส.พัน.3 [3 ก.ค. 57 13:52] ( IP A:110.77.241.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 1515
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:17] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1516
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:20] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1517
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:22] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1518
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:24] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1519
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:25] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1520
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:26] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1521
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:27] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1522
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:28] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1523
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:29] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1524
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:30] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1525
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:31] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1526
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:32] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1527
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:34] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1528
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

โดย: ส.พัน.3 [4 ก.ค. 57 10:35] ( IP A:110.77.244.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 1529
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:19] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1530
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:19] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1531
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:20] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1532
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:21] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1533
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:21] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1534
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:22] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1535
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:22] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1536
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:23] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1537
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:23] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1538
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:24] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1539
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:24] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1540
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:24] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1541
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:25] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1542
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:25] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1543
   

การรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗ ที่ผ่านมา  ถือเป็นการทำตามประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งในยามปกติ และไม่ปกติ

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:28] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1544
   

การจัดตั้งคณะประสานงาน คสช.ทั้ง ๗ คณะ มีทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เข้ามาทำงานร่วมกันให้ถูกต้องและโปร่งใส ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทุกคน

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:28] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1545
   

การทำงานของ คสช.มีการแต่งตั้งกระบวนการในการปฏิรูป เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมด และมีการตั้งกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อแก้ปัญหาประเทศ ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงถาวร ปราศจากข้อขัดแย้ง

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:28] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1546
   

บ้านเมืองมีปัญหา  ดังนั้นทหารต้องยุติปัญหาให้ได้ โดยไม่ได้มุ่งหวังเข้าสู่อำนาจ ไม่ได้ต้องการประโยชน์ ไม่ได้มุ่งหวังขัดแย้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด  

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:29] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1547
   

ทหารเข้าใจดีถึงกระบวนการประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อขัดแย้งไม่สามารถหาข้อยุติและใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ทหารจึงมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาของชาติ   

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:30] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1548
   

โครงสร้างในการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกระดับ งานเร่งด่วนคือต้องแก้ไขข้อติดขัดทุกประการ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และเตรียมแก้ไขในอนาคต เพื่อให้ประเทศเรียบร้อยปลอดภัย ให้คนไทยทั่วประเทศพึงพอใจ

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:30] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1549
   

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการทำทุกอย่างให้เห็นชัด  เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจ  มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์  พร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง   ถ้าประชาชนมีความพึงพอใจ  

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:31] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1550
   

ประเทศชาติมีปัญหามานานกว่า ๙ ปีแล้ว ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยกันคืนความสุขให้กับคนไทย ประเทศไทย  รักษาผลประโยชน์ชาติ  สร้างเสถียรภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:31] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1551
   

      กกล.รส.ทภ.๒ จะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัย ให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างเต็มที่

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:32] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1552
   

      การทำงานของ คสช.เร่งด่วนขณะนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแผ่นดิน เพื่อดำเนินการนำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:32] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1553
   

      “ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่า ทั้งประชาชนทั่วไป และข้าราชการทุกภาคส่วน และทุกคนที่เกี่ยวข้องในชาตินี้ ชาติไทย และชาวต่างชาติ กรุณาได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้วย เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมุ่งหวังจะคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง”  (คำพูด ผบ.ทบ.)

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:33] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1554
   

       หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวว่าจะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มการเมือง และคู่ขัดแย้งทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาติกลับมามีความสุข  

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:33] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1555
   

     คสช. จะมีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ที่มีความเห็นต่างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:34] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1556
   

        เรื่องเร่งด่วนที่ คสช.ให้ความสำคัญ คือการปฏิรูประบบบริหารประเทศ/ องค์กร เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

โดย: ส.พัน.3 [7 ก.ค. 57 14:34] ( IP A:110.77.244.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 1557
   

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดย: ศฝ.นศท.มทบ.22 [13 ส.ค. 57 14:03] ( IP A:171.4.25.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 1558
   

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง

โดย: ศฝ.มทบ.22 [15 ก.ย. 57 11:15] ( IP A:171.5.135.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 1559
   

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

โดย: ศฝ.มทบ.22 [22 ก.ย. 57 10:14] ( IP A:223.204.19.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 1560
   

ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม

โดย: ศฝ.นศท.มทบ.22 [29 ก.ย. 57 9:46] ( IP A:171.5.138.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 1561
   

เราจะรักพ่อหลวงของเราตลอดไป

โดย: ร้อย.วศข.ส.พัน24 [24 ธ.ค. 57 11:59] ( IP A:223.205.82.42 X: )
ความคิดเห็นที่ 1562
   

ความจงรักภัคดีเป็นหน้าที่ของเราชาวไทยทุกคน

โดย: ร้อย.วศข.ส.พัน24 [24 ธ.ค. 57 12:00] ( IP A:223.205.82.42 X: )
ความคิดเห็นที่ 1563
   

ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง

โดย: ร้อย.วศข.ส.พัน24 [24 ธ.ค. 57 12:00] ( IP A:223.205.82.42 X: )
ความคิดเห็นที่ 1564
   

มหาราชาผู้ทรงธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โดย: ร้อย.วศข.ส.พัน24 [24 ธ.ค. 57 12:02] ( IP A:223.205.82.42 X: )