ข้อสังเกตจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ รายวิชาสอบเป็น CPA
   ข้อสังเกตจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบโดยสรุปดังนี้

https://www.fap.or.th/images/column_1372906148/180656.pdf
โดย: พ่อน้องใบพลู [4 ก.ค. 56 16:49] ( IP A:58.11.76.17 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ข้อสังเกตจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบโดยสรุปดังนี้
เรื่องทั่วไป
1. ผู้เข้าทดสอบลืมฝนเลขประจาตัวสอบหรือฝนเลขประจาตัวไม่ถูกต้อง จึงไม่ได้รับการตรวจ
2. ผู้เข้าทดสอบทาข้อสอบโดยใช้ทั้งปากกาและดินสอ ซึ่งตามระเบียบการทาข้อสอบต้องเขียนด้วยปากกาเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบที่ประกาศโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ให้คะแนน กรณีผู้เข้าทดสอบเขียนคาตอบด้วยดินสอ
3. ผู้เข้าทดสอบใช้ปากกาสีอ่อนมากในการทาข้อสอบหรือเขียนด้วยลายมืออ่านยาก ทาให้มองไม่เห็นคาตอบ หรืออ่านคาตอบเพื่อให้คะแนนได้ยากมาก
4. ผู้เข้าทดสอบบางรายมีเจตนาในการเขียน ชื่อ-สกุล และ เลขประจาตัวสอบ ไว้ในสมุดคาตอบซึ่งเป็นการผิดระเบียบในการเข้าทดสอบ
5. ผู้เข้าทดสอบไม่ได้เตรียมตัวในการเข้าทดสอบบางรายทาข้อสอบไม่ได้แม้ว่าข้อสอบจะง่าย
6. ผู้เข้าทดสอบขาดความรอบคอบในการทาข้อสอบ หรือไม่เข้าใจประเด็นคาถาม ทาให้ตอบคาถามไม่ครบถ้วนตามที่โจทย์ต้องการให้ตอบ
7. ผู้เข้าทดสอบตอบไม่ตรงประเด็นกับคาถาม ลักษณะเหมือนกับการเก็งคาตอบ และเขียนตอบในเรื่องที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
8. ผู้เข้าทดสอบอาจจะเก็งข้อสอบในส่วนที่ค่อนข้างยากไว้ทาให้ตอบข้อสอบง่ายๆไม่ได้
9. ผู้เข้าทดสอบเขียนแต่โจทย์โดยไม่ได้เขียนคาตอบซึ่งจะไม่มีการให้คะแนนจากการลอกโจทย์
10. ผู้เข้าทดสอบไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทดสอบซึ่งต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
11. ผู้เข้าทดสอบบางคนตอบคาตอบสั้นเกินไป ไม่ขยายความ หรือตอบยาวเกินไปแต่ไม่ตรงประเด็น
จัดทา ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Federation of Accounting Professions
วิชาการบัญชี 1 และ วิชาการบัญชี 2
1. กรณีโจทย์สั่งให้แสดงคา นวณประกอบผู้เข้าทดสอบเขียนเฉพาะคา ตอบโดยไม่แสดงวิธีการคา นวณ
ตามที่คา สั่งระบุไว้
2. คาตอบไม่ตรงกับโจทย์ถาม เช่น
- การตอบคาถามด้านบัชชีการเงิน ผู้เข้าทดสอบตอบเป็ นความรู้ในด้านภาษีอากรที่ไม่ตรงกับ
ด้านการบัชชี
- ให้แสดงวิธีทา ในตาราง แต่ผู้เข้าทดสอบตอบเป็นยอดรวม
- โจทย์ให้อธิบายและให้เหตุผลประกอบ แต่ตอบคาถามโดยการแสดงการลงบัชชี ขาดการให้
เหตุผลประกอบ
- ตอบคา ถามแบบกว้างๆ ไม่ตรงประเด็นที่โจทย์ถาม
- คัดลอกโจทย์มาแสดงเป็นคาตอบ
3. ผู้เข้ารับการทดสอบขาดความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐานบัชชี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัชชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
4. ผู้เข้ารับการทดสอบขาดความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์หรือปฏิบัติ
วิชา การสอบบัญชี 1 และการสอบบัญชี 2
1. ผู้เข้าทดสอบไม่อ่านโจทย์ให้รอบคอบก่อนเริ่มเขียนคา ตอบ ทา ให้ตอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงประเด็นที่
โจทย์ต้องการ
2. ผู้เข้าทดสอบไม่นา ข้อเท็จจริงตามโจทย์มาปรับเข้ากับมาตรฐานการสอบบัชชี เพื่อแสดงเหตุผลว่าทา ไม
ตนจึงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โจทย์ถาม
3. ในเรื่องของจรรยาบรรณ (วิชาการสอบบัชชี 2) ผู้เข้าทดสอบจา นวนมากไม่เข้าใจในรายละเอียดของ
ข้อบังคับสภาฯ เรื่อง จรรยาบรรณ ทา ให้ตอบคา ถามไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผู้เข้าทดสอบตอบคา ถามโดยการท่องจาวิธีการตรวจ โดยไม่ได้พิจารณาว่าคา ตอบตรงกับที่โจทย์ถาม
หรือไม่
5. ผู้เข้าทดสอบไม่ได้ตอบคา ถามให้ครบทุกข้อย่อยตามที่โจทย์กา หนด
6. ผู้เข้าทดสอบคัดลอกโจทย์ลงในกระดาษคา ตอบโดยไม่จาเป็น ทา ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
การคัดลอกโจทย์ลงในกระดาษคา ตอบมิได้ทา ให้ได้รับคะแนนเพิ่มแต่อย่างใด
จัดทา ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Federation of Accounting Professions
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ สอบบัญชี 2
1. ผู้เข้าทดสอบบางรายขาดทักษะในการเขียนคาตอบ โดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องตอบคาถามให้ครบทุกประเด็น
2. ผู้เข้าทดสอบไม่มีความรู้ในข้อกฎหมายเพียงพอและไม่เข้าใจกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้ทาให้ตอบข้อสอบไม่ได้หรือไม่สามารถนาข้อกฎหมายไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เข้าทดสอบขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพรวมทั้งไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
4. ผู้เข้าทดสอบไม่ติดตามกฎหมายหรือประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกใหม่ทาให้ไม่สามารถตอบคาถามได้
5. ผู้เข้าทดสอบไม่นาโจทย์มาวิเคราะห์ตอบเพื่อเข้าหลักการของจรรยาบรรณหรือข้อกฎหมายที่โจทย์ถาม
6. ผู้เข้าทดสอบตอบรวมประเด็นคาถามโดยไม่แยกแยะเป็นแต่ละประเด็นตามที่ถาม
วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อสังเกตุความพร้อมและความรอบรู้ของผู้เข้าทดสอบ
1. ผู้เข้าทดสอบขาดความรู้ในการปฏิบัติงานจริง ทาให้ตอบข้อสอบไม่ได้
2. ผู้เข้าทดสอบยังไม่เข้าใจวิธีการตรวจสอบฟิลด์อย่างแท้จริง ทาให้คาตอบไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง
3. ผู้เข้าทดสอบท่องจาวิธีการในตารา และคู่มือ โดยไม่สามารถประยุกต์ใช้ให้เชื่อมโยงกับประเด็นที่ โจทย์ถาม
4. ผู้เข้าทดสอบเข้าใจผิด นาวิธี ITF มาตอบแทนวิธี GAS เป็นจานวนมาก
5. ข้อสอบถามโดยให้ตอบในแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์ แต่มีบางส่วนตอบตามแนวทางการตรวจด้วยมือ (Manual)
ข้อสังเกตุเรื่องขอเทคนิคการตอบ
6. ผู้เข้าทดสอบทาเครื่องหมายคาตอบเกินกว่าที่กาหนดในคาสั่ง
7. ผู้เข้าทดสอบยกตัวอย่างเพื่ออธิบายคาตอบผิดจากคาตอบที่ตอบ
8. ผู้เข้าทดสอบอธิบายคาตอบอย่างกว้างและไม่ยกตัวอย่าง
โดย: พ่อน้องใบพลู [4 ก.ค. 56 16:50] ( IP A:58.11.76.17 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขอบคุณเน้อ พ่อน้องใบพลู
โดย: เด็กจอมแก่น [4 ก.ค. 56 20:07] ( IP A:124.122.142.106 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน