งานประกวดชวนชมสงขลา
   โครงการการประกวดชวนชมสงขลา ครั้งที่ 2

1. หลักการและเหตุผล
ชวนชมเป็นพันธุ์ไม้สวยงาม ที่นิยมปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีการนำเข้าสายพันธุ์ต่างๆ มาจากต่างประเทศ และมีการพัฒนาสายพันธุ์โดยคนไทยเอง จนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความสวยงาม และมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น เหมาะที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกเลี้ยงกันให้แพร่หลาย การให้ความรู้ การนำไม้สวยมาจัดประกวด จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจ แก่กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงไม้ และผู้ที่สนใจ ต่อไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเผยแพร่พันธุ์ไม้ชวนชม ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
2.2 เพื่อให้ความรู้ วิธีการเพาะเลี้ยงชวนชมอย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อจุดประกายการเลี้ยงไม้ให้กับบุคคลสนใจรักต้นไม้
2.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้สนใจในอาชีพในการเพาะเลี้ยงชวนชม
2.5 เพื่อจัดหาตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ให้ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าของตนเอง

3. เป้าหมาย
3.1 เพิ่มจำนวนกลุ่มผู้เลี้ยงชวนชม
3.2 เพิ่มความรู้ เทคนิค วิธีการเลี้ยงไม้ชวนชม

4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 การให้ความรู้ทางวิชาการ โดยผู้มีความรู้ และประสบการณ์เลี้ยงไม้ชวนชม
4.2 การประกวดชวนชม 9 ประเภท ได้แก่
4.2.1 โซโคทรานั่ม สูงไม่เกิน 15 ซม.
4.2.2 โซโคทรานั่ม สูงไมเกิน 30 ซม.
4.2.3 โซโคทรานั่ม ไม่จำกัดความสูง
4.2.4 อราบิคั่ม สูงไม่เกิน 30 ซม.
4.2.5 อราบิคั่ม ไม่จำกัดความสูง
4.2.6 เพชรบ้านนา
4.2.7 เพชรกรุงเก่า
4.2.8 ราชินีกิ่งตอน
4.2.9 ไม้สีเสียบทรงพุ่ม


5. ระยะเวลาดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ
วันเริ่มโครงการ วันที่ 20 สิงหาคม 2554 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้
5.1 การให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 10.00 - 10.30 น. บรรยายเกี่ยวกับประวัติ สายพันธุ์ชวนชม
เวลา 10.30 - 11.30 น. บรรยายเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ ชวนชม
เวลา 11.30 - 12.00 น. บรรยายเรื่องโรค แมลง และศัตรูชวนชม
5.2 การประกวดชวนชม
เวลา 09.00 - 12.00 น. รับไม้เข้าเวทีประกวด
เวลา 12.00 - 13.00 น ตัดสินการประกวด
เวลา 14.00 น. ประกาศผลการประกวด
เวลา 16.00 น. รับชวนชมที่ส่งเข้าประกวดคืนได้

6. สถานที่ดำเนินงาน
ลานด้านหน้ากองอำนวยการ ในงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

7. งบประมาณ
รางวัลการประกวดชวนชม ทั้ง 9 ประเภท แต่ละประเภทได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวน 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม (ตัดสินจากไม้ที่ได้ที่ 1 ในแต่ละประเภท) จำนวน 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 22,200 บาท
ไม้ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนต้นละ 100 บาท เพื่อนำมาเป็นเงินรางวัลให้กับไม้ที่ชนะการประกวดในแต่ละประเภท รวมถึงกิจกรรมดำเนินการประกวด
ไม้ประกวดในแต่ละประเภท จะต้องมีจำนวนมากกว่า 5 ต้น จึงจะมีการตัดสิน น้อยกว่านี้ให้ถือว่าเป็นการนำไม้มาโชว์

8. การประเมินผล
เกณฑ์การตัดสิน
8.1 สัดส่วนของพุ่มกับภาชนะ 20 คะแนน
8.2 ต้นและใบ (ความสมบูรณ์/โรคแมลง) 20 คะแนน
8.3 ทรงพุ่ม 20 คะแนน
8.4 รากและโขด 20 คะแนน
8.5 ดอก 20 คะแนน
คณะกรรมการการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินสินของคระกรรมการถือเป็นเอกฉันท์เด็ดขาด จะ
คัดค้านหรือเรียกร้องอะไรไม่ได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 พันธุ์ไม้ชวนชม เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
9.2 ประชาชน ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้ วิธีการเพาะเลี้ยงชวนชมอย่างถูกต้อง
9.3 จุดประกายการเลี้ยงไม้ให้กับบุคคลสนใจรักต้นไม้
9.4 เกิดการ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้สนใจในอาชีพในการเพาะเลี้ยงชวนชม
9.5 เกษตรกรในพื้นที่ให้ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าของตนเอง

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
10.1 นายพิศาล ขวัญปลอด ประธานชมรมชวนชมสงขลา
10.2 นายพิสิฐ รัตนะ รองประธานชมรมชวนชมสงขลา
10.3 ร.ท.วิสิษฐ ลอยเกตุ กรรมการฯ
10.4 นายกิตติธัช จูประจักษ์ กรรมการฯ
10.5 นายเชษฐไชย ไพบูลย์สมบัติ กรรมการฯ
10.6 นายสมคิด ดำอำไพ กรรมการฯ
10.7 นายสามารถ สีสมอ่อน กรรมการฯ
10.8 นายวิโรจน์ ทองช่วย กรรมการฯ
10.9 นายทรรศวุท ศุภอักษร กรรมการฯ
10.10 นายประสินธุ์ พันธุ์ชนะ เลขานุการชมรมชวนชมสงขลา
โดย: ชมรมชวนชมสงขลา [13 มิ.ย. 54 9:10] ( IP A:119.46.90.100 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เรียน ผู้มีเกียรติทุกท่าน
ชมรมชวนชมสงขลา ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดชวนชมสงขลา ครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้เปลี่ยนการจัดประกวด ในประเภท โซโคทรานั่ม 15 ซม. เป็น โซโคทรานั่ม 20 ซม.
จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
โดย: ชมรมชวนชมสงขลา [6 ก.ค. 54 10:12] ( IP A:119.46.90.100 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ด้วยกระแสตอบรับการประกวดชวนชมสงขลา ครั้งที่ ๒
ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ลานหน้ากองอำนวยการ งานเกษตรภาคใต้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีผู้ให้ความสนใจส่งไม้เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป้นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ส่งไม้เข้าประกวด ชมรมชวนชมสงขลา จึงมีมติให้เพิ่ม รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ในการประกวดแต่ละประเภทไม้
โดยในการประกวดในแต่ละประเภท มีรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยเกียรติยศ+เงินรางวัล+ประกาศนียบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ถ้วยเกียรติยศ+เงินรางวัล+ประกาศนียบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ถ้วยเกียรติยศ+เงินรางวัล+ประกาศนียบัตร)
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล (ประกาศนียบัตร)

ทั้งนี้ ชมรมชวนชมสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ในครั้งนี้
โดย: ชมรมชวนชมสงขลา [16 ส.ค. 54 23:43] ( IP A:110.49.249.203 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน