รายงานการประชุมเครือข่ายฯครั้งที่ 2553/1 (17 ก.ค. 53)
    บันทึกการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นประถมปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 8:30 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 2001 อาคารหลุยส์มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมประชุม 55 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
คุณนภัสศรณ์ มีเจริญวรานนท์, คุณนาฏยา ธเนศภิญโญ, คุณศิวนาถ คงกะทรัพย์, น.ต.ปัญญา บุญสนอง, คุณศรัญญา กิจจารุ่งเรือง, คุณสมชาย มิ่งศิริวัฒนกุล,คุณเสาวนีย์ ชวศุภกุล, คุณลัคณา ภู่ผล, คุณนิตยา ศรีปัญญา, คุณอุไร เห็นสว่าง, คุณศิวนาถ เปลี่ยนสุข, คุณอาคิโกะ โอซาวา, คุณสิทธิชัย กฤษเจริญ, คุณนัยนา สุขสมกิจ, คุณกุลธิดา พ่วงมหา, คุณวรพงศ์ เวียนรัตนะ, คุณเอกพงศ์ เลิศผดุงสุข, คุณใกล้รุ่ง พูลผล, คุณสุวรรณี อุดมสินธุสาคร, คุณบุษกร โอสถจันทร์, คุณชรินทร์ รุ่งเรืองโรจน์, คุณนงลักษณ์ สาระเกษตริน, คุณวสวัตติ์ ชัยพิพัฒนรัฐ, คุณสายสวาท อัตนาท, คุณสมจิตร จันบาง, คุณเสาวรส เอี่ยมวิศิษฎ์, คุณอธิคม อัตนาท, คุณศศิรส ยงศิริสมสกุล, คุณสุดา อติพรวณิช, คุณยุทธนา จิตตวิมงคล, คุณสมศักดิ์ ไชยยันบูรณ์, คุณปิยะฉัตร ศรีเมือง, คุณจริยา กิไพโรจน์, คุณเขษม วรรธนวหะ, คุณสุภาพ ศรีเมือง, น.สพ.จรินทร์ วงศ์เวชสวัสดิ์, คุณอุมาพร เงินชัยโรจน์, คุณสุรพันธ์ สันติพงศ์, คุณหลำพอง กรุดสัมพันธ์, คุณวริษฐา สุขคง, คุณพัทธ์ชิตา เสฎฐสุกฤษฎิ์, คุณนพดล หรั่งฉายา, คุณสิรินาฎ พงศ์ทพากร, คุณศิริกุล คล้ายพุก, คุณราชา สัจจะเทพ, คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข, คุณลาวัลย์ พงศาโรจนวิทย์, คุณนันทิยา พิบูลวิทยากุล, คุณมนสิชา พัสสุดี, คุณอตินุช รัตนรุจา, คุณณัชชา ปั้นวงศ์สกุล, คุณแก้วใจ ศรวิษฐานนท์, คุณอธิป คงกะทรัพย์, คุณชญานิษฐ์ นาควัชระ
, คุณอมลัย แซ่อ้วง

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนเครือข่ายระดับชั้นประถมปีที่ 2 ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วยหลายท่าน รวมทั้งคุณอุไรวรรณ และคุณสมพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เวลา 8:45 น. มิสปัญญดา หัวหน้าระดับชั้นประถมปีที่ 5 กล่าวต้อนรับ และแนะนำให้ผู้ปกครองมีการติดต่อสื่อสารสานสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตลอดเวลา เช่น ติดตามงานของนักเรียนจะลดปัญหาการส่งล่าช้า ฯลฯ โดยขอให้มีผู้ปกครองในแต่ละห้องเป็นแกนหลัก แล้วจึงกล่าวเปิดการประชุม

วาระการประชุม

วาระที่ 1 แนะนำทีมงาน

คุณสมชาย ประธานเครือข่ายฯ ได้แนะนำสมาชิกให้รู้จักกรรมการเครือข่ายแต่ละท่าน ซึ่งในปี 2553 นี้มีผู้ได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ ดังนี้ คือ
1. คุณสมชาย มิ่งศิริวัฒนกุล เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5 ปี 2553
2. คุณสุภาพ ศรีเมือง เป็นรองประธานเครือข่ายฯ ฝ่ายกิจกรรม
3. คุณใกล้รุ่ง พูลผล เป็นรองประธานเครือข่ายฯ ฝ่ายการเงิน
4. น.สพ. จรินทร์ วงศ์เวชสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษา ประธานเครือข่ายฯ
5. คุณชญานิษฐ นาควัชระ เป็นเลขานุการ ประธานเครือข่ายฯ
กรรมการแต่ละท่านได้ออกมาแนะนำตัวตามลำดับ

วาระที่ 2 กิจกรรมละลายพฤติกรรม

ประธานฯและรองประธานฯได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านล่นเกม “ใครคือเธอ เธอคือใคร” โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อทำความรู้จักกันให้ดีขึ้น แล้วผลัดกันออกมาแนะนำเพื่อนในกลุ่มหน้าห้องประชุม ซึ่งบรรยากาศในห้องประชุมเป็นไปด้วยดี สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

วาระที่ 3 เสนอแนวคิดในการทำงาน

คุณสมชาย ประธานเครือข่ายฯได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการทำงานและแนวทางการทำงานที่จะทำอย่างเป็นระบบ อย่างมืออาชีพและมุ่งเน้นในเรื่องทีมเวิร์คเป็นสำคัญ มีการแบ่งหน้าที่ การทำงานและการประสานงานโดยมีศูนยกลางอยู่ที่เลขาฯ การสื่อสารระหว่างทีมลีดเดอร์ผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์คุยกัน โดยจะแจ้งข่าวสาร ความคืบหน้า ให้ทุกท่านในทีมได้รับรู้เป็นระยะ เช่น แจ้งเนื้อหาการประชุมกับสมาคมผู้ปกครองฯ หรือกับทางโรงเรียน ให้ทีมลีดเดอร์ทราบทางอีเมล์ มีการวางแผนการทำงานร่วมกับทีมงาน มีการกำหนดวันประชุมรวมทั้งวาระการประชุมล่วงหน้า งานแต่ละอย่างจะผ่านการระดมสมอง ต่างเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนช่วยกันพายเรือ เพราะทุกคนต่างมาร่วมงานด้วยจิตอาสา เพื่อลูกหลานที่รัก พยายามเพิ่มผู้ร่วมงานใหม่ให้มากขึ้นและรักษาผู้ร่วมงานเดิมให้อยู่ด้วยกันต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายฯของเราให้เข้มแข็ง สามารถเป็นแบบอย่างของการทำงานเครือข่าย และเครือข่ายฯจะเคารพกติกาและไม่ก้าวก่ายกิจการโรงเรียน แต่จะสร้างความสัมพันธ์ของลูกๆ โรงเรียน เครือข่ายฯ และสมาคมฯให้เข้มแข็ง

วาระที่ 4 กำหนดการและวาระการประชุมล่วงหน้า

สำหรับการประชุมเตรียมการจัดงานนั้น กำหนดไว้ว่าจะมี 6 ครั้งโดยมีวาระการประชุมดังนี้

Meeting
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   #1 Introduction วันเสาร์ที่ 17/7/2553
1. แนะนำทีมงาน
2. แนะนำตัว ประธานเครือข่าย
3. เสนอแนวคิดในการทำงาน
4. กำหนดการและวาระการประชุมล่วงหน้า
5. รายงานผลงานที่ผ่านมา
6. เสนอ และเลือกกิจกรรมในปีนี้
7. อื่นๆ และปิดการประชุม

Meeting #2 Activity วันเสาร์ที่ _________
1. เปิดประชุม
2. วิธีการเล่นกิจกรรมโดยละเอียด
3. เสนอรายการอาหารใหม่ - เก่า
4. อื่นๆ และปิดการประชุม

Meeting #3 Budget to Approve by membership วันเสาร์ที่ _______
1. เปิดการประชุม
2. ค่าใช้จ่ายในการเล่นกิจกรรม ของรางวัล และผู้ดูแลทีม
3. ค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหาร และผู้ดูแลทีม
4. อื่นๆ และปิดการประชุม

Meeting #4 Final Activity & Budget วันเสาร์ที่ _________
1. เปิดการประชุม
2. สรุปการเล่นกิจกรรม และผู้ดูแลทีม
3. สรุปเรื่องอาหาร และผู้ดูแลทีม
4. ผังและรายละเอียดการจัดงาน รวมถึงอาหาร
5. อื่นๆ และปิดการประชุม

Meeting # 5 Summary Activity & Budget วันเสาร์ที่ __
1. เปิดประชุม
2. สรุปรายละเอียดกิจกรรม
3. สรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. งานราตรีสัมพันธ์ วันที่ 11-12/2/2011
6. อื่นๆ และปิดการประชุม

Meeting # 6 Thank you Family ACSP Dinner วันเสาร์ที่ ___
1. Dinner
2. จับฉลากแลกของรางวัลสำหรับลูกๆ หลังสอบเสร็จ
3. พบกันอีกทีในปีถัดไป

วาระที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานปีก่อนๆ

คุณเสาวนีย์ รองประธานเครือข่ายฯ ฝ่ายการเงินในปี 2552 ได้นำเสนอผลงานปีที่ผ่านมา รวมทั้งภาพในวันงานแต่ละปี กับได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารจากการดำเนินงานปีก่อนๆ จำนวน 22,670 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จากนั้นคุณสมชาย ประธานเครือข่ายฯ ได้แสดงภาพวีดีทัศน์กิจกรรมงานปี 2552 และภาพการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายที่มีผู้มาร่วมค่อนข้างน้อย ซึ่งเครือข่ายฯจะเข้มแข้งได้ต้องเกิดขึ้นจากระดับห้อง สู่ระดับชั้น จึงขอควมสนับสนุนจากผู้ปกครองให้เข้ามาช่วยกันเพราะเครือข่ายฯของเรายังต้องการทีมงานอีกมาก คนเดียวทำไม่ได้ แต่หากทุกคนร่วมกัน งานและเป้าหมายก็คงจะสำเร็จด้วยดี ดังวลีที่ว่า Together is Team – Yes. We Can!
วาระที่ 6 การเสนอและเลือกกิจกรรมในปีนี้

5.1 กิจกรรม

คุณสุภาพ รองประธานเครือข่ายฯ ฝ่ายกิจกรรม ได้อธิบายแนวทางการทำกิจกรรมในวันงานที่ 18 ธันวาคม 2553
ซึ่งจะจัดโดยใช้เวลา 4 ชั่วโมง คุณสุวารินได้เสนอว่าหากทำกิจกรรมแรลลี่ ควรกำหนดเวลาเล่นในแต่ละฐาน เพื่อให้เด็กมีโอกาสเล่นได้ทุกคน ไม่ต้องรออยู่ในแถวนานเกินไป สมาชิกหลายท่านสนับสนุนว่าควรแจกรางวัลทันทีที่แข่งขันเสร็จ เพราะปีที่ผ่านมาเด็กหลายคนกลับบ้านไปก่อนจะถึงช่วงเวลาแจกรางวัลในตอนท้ายงาน ซึ่งทำให้มีของขวัญเหลืออีกด้วย
น.สพ. จรินทร์ ได้ให้ประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมเครือข่ายฯมาหลายปีว่า จากผลสำรวจที่ผ่านมา ผู้ปกครองจะพอใจถ้าอาหารดี คือพร้อมทั้งคุณภาพและปริมาณ ส่วนเด็กๆจะพอใจถ้าเกมส์สนุก รางวัลเร้าใจ ดังนั้นในการจัดงานควรให้งบประมาณเน้นไปที่เรื่องอาหารและรางวัล จึงขอเสนอแนวความคิดว่า น่าจะจัดเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นซุ้มอาหารที่มีความหลากหลาย ครบทั้งคุณภาพและปริมาณ ส่วนที่สอง เป็นซุ้มวิชาการแทรกอยู่ระหว่างซุ้มอาหารเป็นกิจกรรมเสริมจากกิจกรรมแรลลี่ ส่วนที่สามคือกิจกรรมแรลลี่ และถ้ามีงบประมาณพอ การจัดกิจกรรมแรลลี่จะใช้ผู้ชำนาญการจากภายนอกก็คงได้ ที่สำคัญเงินที่จัดงานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกันไว้สำหรับซื้ออะไรให้กับทางโรงเรียน เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเครือข่ายฯ

โดย: เจ้าบ้าน [27 ก.ค. 53 21:24] ( IP A:119.31.47.75 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   คุณชญานิษฐ เสริมว่าช่วงกิจกรรมวิชาการซึ่งอาจจะมีได้ตลอดงาน อาจใช้เป็นเวทีสำหรับสานสัมพันธ์ เครือข่ายระดับห้อง รวมทั้งจัดซุ้มแสดงผลงานนักเรียนแต่ละห้อง โดยมีครูประจำชั้นร่วมพูดคุยด้วย คุณราชา เสนอว่ากิจกรรมน่าจะเน้นการให้พ่อแม่ลูกทำอะไรด้วยกัน
ส่วนกิจกรรม Walk Rally อาจจะต้องจ้าง Organizer จากภายนอก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดรวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ จะให้มีการสรุปให้ได้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2553

5.2 งบประมาณ
สำหรับงบประมาณการจัดงาน คาดว่าจะใช้ประมาณ 70,000 บาท โดยยังมีเงินคงเหลือจากงานปีก่อนๆจำนวน 22,670.- บาท จึงต้องมีการขอเงินและของรางวัลสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกๆห้องเช่นเดียวกับปีก่อนๆ โดยจะมอบหมายให้ตัวแทนแต่ละห้องนำแบบฟอร์มที่จะออกมาในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เพื่อสำหรับไปขอการสนับสนุนในวันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ในแบบฟอร์มจะมีช่องให้เลือกว่าบริจาคเงินเท่าใด บริจาคของรางวัลเท่าใด
คุณชญานิษฐ เสนอวิธีหารายได้เข้าเครือข่ายฯด้วยการรับบริจาควัสดุรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ ที่แยกเรียบร้อยแล้วจากบ้านสมาชิก แม้มูลค่าจะได้เดือนละ 20 บาทต่อบ้าน แต่เมื่อรวมกัน 200 - 300 บ้าน เดือนหนึ่งๆจะมีรายได้เข้า 5,000 – 6,000 บาท นอกเหนือจากการบริจาคสนับสนุนโดยตรงจากผู้ปกครอง จะให้บริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล เช่น วงศ์พาณิชย์ หรือ สินธุมงคล มารับตามวัน เวลาที่กำหนด ถ้าหากโครงการนี้เป็นที่ยอมรับของทางสมาชิกเครือข่ายฯและทางโรงเรียน ทางเครือข่ายฯจะได้ประสานงานต่อไป
5.3 การจัดทีมงาน
ในการจัดงาน ต้องการทีมงาน 6 ฝ่ายดังมีรายนามต่อไปนี้ และจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังแสดงในผังหน้าถัดไป

1. ทีมงานฝ่ายกิจกรรม 10 ท่าน
คุณสุภาพ ศรีเมือง คุณพ่อน้องนันทิพัฒน์ ป.5/4
น.สพ. จรินทร์ วงศ์เวชสวัสดิ์ คุณพ่อน้องอภิสวัสดิ์ ป.5/6
คุณราชา สัจจะเทพ คุณพ่อน้องอินทัช ป.5/6
คุณณัชชา ปั้นวงศ์สกุล คุณแม่น้องวริศรา ป.5/8
คุณสมศักดิ์ ไชยยันต์บูรณ์ คุณพ่อน้องศุภวิชญ์ ป.5/1
คุณวสวัตติ์ ชัยพิพัฒนรัฐ คุณแม่น้องอธิษฐ์ ป.5/3
คุณนพดล หรั่งฉายา คุณพ่อน้องณัฎฐพล ป.5/6
คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข คุณแม่น้องธนพล ป.5/2
คุณอุไร เห็นสว่าง คุณแม่น้องวรภาส ป.5/1
คุณนิตยา ศรีปัญญา คุณแม่น้องอนันดา ป.5/5

2. ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 9 ท่าน
คุณชญานิษฐ นาควัชระ คุณแม่น้องนิชาภา ป.5/8
คุณเสาวรส เอี่ยมวิศิษฎ์ คุณแม่น้องพีรพัฒน์ ป.5/4
คุณสุดา อติพรวณิช คุณแม่น้องอัสนี ป.5/4
คุณศรัญญา กิจจารุ่งเรือง คุณแม่น้องนิธิวัฒน์ ป.5/2
คุณชรินทร์ รุ่งเรืองโรจน์ คุณแม่น้องนิธิสิทธิ์ ป.5/5
คุณเอกพงศ์ เลิศผดุงสุข คุณพ่อน้องภูมิช ป.5/4
คุณมนสิชา พัสสุดี คุณแม่น้องพัสกร ป.5/2
คุณศิวนาถ เปลี่ยนสุข คุณแม่น้องนิธิศ ป.5/2
คุณอาคิโกะ โอซาวา คุณแม่น้องอคิราภ์ ป.5/5

3. ทีมงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
คุณนภัสศรณ์ มีเจริญวรานนท์ คุณแม่น้องภูมิพัฒน์ ป. 5/1
คุณหลำพอง กรุตสัมพันธ์ คุณย่าน้องอิ๊งธนายุต ป. 5/6
คุณวสวัตติ์ ชัยพิพัฒนรัฐ คุณแม่น้องอธิษฐ์ ป. 5/3

4. ทีมงานฝ่ายอาคาร-สถานที่
คุณสิทธิชัย กฤษเจริญ คุณพ่อน้องวศิน ป. 5/1
น.ต. ปัญญา บุญสนอง คุณพ่อน้องขจรศักดิ์ ป. 5/1
คุณสุรพันธ์ สันติพงศ์ คุณพ่อน้องสรรฐพล ป. 5/4

5. ทีมงานฝ่ายดูแลทั่วไป 2 ท่าน
คุณอมลัย แซ่อ้วง คุณแม่น้องเมษ ป. 5/2
คุณวริษฐา สุขคง คุณแม่น้อง ป. 5/2

6. ทีมงานฝ่ายการเงิน
คุณใกล้รุ่ง พูลผล คุณแม่น้องเอม ป.5/5
คุณศิวนาถ คงกะทรัพย์ คุณแม่น้องพิสิษฐ ป. 5/5

โดย: เจ้าบ้าน [27 ก.ค. 53 21:42] ( IP A:119.31.47.75 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 คุณสมชาย ประธานเครือข่ายฯแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมกอล์ฟที่ทางสมาคมจะจัดขึ้นเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการครูเกียณอายุ
7.2 คุณชญานิษฐ ได้แนะนำการใช้เว็บเพจของเครือข่ายฯ ที่สร้างขึ้นรองรับการใช้งานแบบออนไลน์สำหรับสานสายสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โดยจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งห้องเรียนรวม ห้องเรียนแต่ละห้อง สำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับการบ้าน งานของนักเรียน มีห้องติววิชาการ สอนทำการบ้าน มีห้องสมุดสำหรับแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเด็กๆ เช่น พัฒนาการของเด็กการทำแฟ้ทสะสมผลงาน และเรื่องทั่วไป มีห้องครัวสำหรับผู้ปกครองที่อยู่บ้าน ชอบการทำอาหาร มีห้องทำงานสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการใช้ข้อมูลต่างๆ เช่นสถิติประชากร อัตราค่าตอบแทน มีห้องสันทนาการให้ฝึกสมองลองปัญญาและผ่อนคลายความเครียด มีห้องรับแขกที่จะแนะนำวิธีการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น
ซึ่งเว็บเพจ https://www.parents.pantown.com นี้ จะเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์แห่งหนึ่งของเครือข่ายผู้ปกครองชั้น ป.5 ซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีคุณราชา คุณชรินทร์ ยินดีจะเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่ง แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในการเข้าไปเยี่ยมเยียน โพสข้อความทักทาย แบ่งปันความรู้ ช่วยติว ช่วยเตือนกันและกัน ซึ่งเด็กๆของท่านก็จะมี login ของตัวเองเข้ามาใช้งานได้เช่นเดียวกับท่าน
การสมัครสมาชิกเว็บเพจ ทำได้โดยแจ้งชื่อ นามสกุลผู้ขอ ชื่อจริง-ชื่อเล่นนักเรียน ชั้นเรียน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และตั้ง user id กับ password ของตัวเอง ใช้อักษร a-z, 0-9, _, space ส่งมายัง email: parentsnetwork@hotmail.com จะมี email ตอบยืนยันกลับไป
7.3 สอบถามขอบเขตการทำงานของคุณครูที่ปรึกษาเครือข่าย และสมาคมฯ เพื่อให้สามารถสื่อสาร ประสานงานกันได้ถูกช่องทาง
7.4 ขอให้มิสปัญญดา ช่วยประสานงานให้ประธานเครือข่ายแต่ละห้องได้มีการประชุมกับผู้ปกครองในห้อง ในวันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
7.5 นัดประชุมตัวแทนเครือข่ายฯ ครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2553 เวลา หลังการประชุมร่วมกับสมาคม
ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นพิจารณา ประธานฯจึงได้ขอปิดประชุมเวลา 11:45 น. โดยขอนัดพบทีมงานเพื่อมอบหมายงานและเอกสารสำหรับประชุมผู้ปกครองแต่ละห้องในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 8:00 – 10:00 น.

ชญานิษฐ นาควัชระ
ผู้บันทึกการประชุม

สำเนาเรียน
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มิสปัญญดา จิตต์อารีเทพ หัวหน้าระดับชั้น ป.5 ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครองชั้นประถมปีที่ 5 พ.ศ.2553
คุณฉวีวรรณ สิทธแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
คุณสมพงษ์ อนันตริยเวทย์
มาสเตอร์ ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง
มิสหญิง
คุณครูประจำชั้น ป5. ทุกท่าน
โดย: เจ้าบ้าน [27 ก.ค. 53 21:45] ( IP A:119.31.47.75 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน