ได้ข่าวฝากมาครับ
   กฎกติกาการแข่งขันทำรถไฟจำลอง (ไทย)
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
จัดทำโครงการโดย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
และ
หอเกียรติภูมิรถไฟ ,สวนจตุจักร


๑. ผู้เข้าแข่งขันมี ๒ ระดับ คือ
๑.๑. ระดับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ,ปวช. และปวส.
๑.๒. ระดับประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดระดับการศึกษา, เพศ, วัย และอายุ)
๒. กฎ-กติกา
๒.๑ ต้องสร้างรถไฟจำลองแบบที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเคยใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (เฉพาะหัวรถจักรและรถประกอบเช่นรถขนฟืน) พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน 1 ขบวน ให้ตรงตามแบบและเวลาที่กรรมการกำหนด
๒.๒. ด้วยจำนวนผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ ๑ คนถึงไม่เกิน ๓ คน (ไม่จำกัดจำนวนเพศ)
๒.๓. วิธีสมัคร ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า แต่ขอให้มาลงทะเบียนและปฐมนิเทศ โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่กรรมการกำหนด (วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ณ หอเกียรติภูมิรถไฟ เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. (พร้อมกันทั้งสองระดับ)
*** หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันระดับนักเรียน จะต้องแสดงบัตรนักเรียน และบัตรประชาชนประกอบการสมัคร

๒.๔. วันพฤหัสที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ - วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าพบลุงตุ้ย (นายจุลศิริ วิรยศิริ) ผู้อำนวยการหอเกียรติภูมิรถไฟเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและถ้ามีความประสงค์จะให้ลุงตุ้ย ตรวจสอบความถูกต้องก็สามารถทำได้ในช่วงไม่เกินเวลาที่กำหนด (ไม่มีการชี้แจงทางสื่ออื่นใด นอกจากเข้าพบเป็นการส่วนตัวที่หอเกียรติภูมิรถไฟเท่านั้น ข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากนี้ให้ค้นคว้าทางสื่ออื่นๆ)

๒.๕. วันพฤหัสที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันไปจัดหาอุปกรณ์
ในการแข่งขัน โดยมีข้อกำหนดในเรื่องอุปกรณ์ดังนี้
๒.๕.๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในวันแข่งขัน ประกอบด้วย กระดาษ, สังกะสี, ไม้, พลาสติก
แผ่นเหล็ก (บาง ) ลวด, เชือก, แผ่นสติคเกอร์) สี, กาว, พู่กัน, กระดาษ, ปากกาดินสอ (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) และอาจนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) และ Printer เข้าร่วมเป็นอุปกรณ์เสริมได้ แต่ทั้งหมดต้องรายงานอุปกรณ์ทั้งหมดต่อกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน และต้องไม่นำอุปกรณ์มาเพิ่มเติมขณะแข่งขัน (ห้ามทำอุปกรณ์ที่สำเร็จรูปมาจากบ้านเข้าบริเวณที่ทำการแข่งขัน และห้ามติดอุปกรณ์ Internet หรือใช้ข้อมูล Online ใน Internet ขณะแข่งขัน แต่สามารถหาข้อมูลล่วงหน้าได้จากสื่อทุกชนิด และอนุญาตให้พิมพ์หรือเขียนล่วงหน้าได้ในกระดาษหรือแผ่นสติกเกอร์ (แต่ห้ามติดเป็นชิ้นงาน) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สะดวกในการนำคอมพิวเตอร์ หรือ Printer เข้าร่วมในเวลาแข่งขัน
๒.๖. วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันมาพร้อมกันที่
ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารชินโสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ก่อนเวลา ๘.๐๐ น.

๘.๐๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนการแช่งขัน
๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. แข่งขันตามกติกาที่กำหนด หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน
๑๕.๐๐ น. ประกาศผล-มอบรางวัล

กติกาก่อนช่วงเวลาแข่งขัน

๑. ในวันปฐมนิเทศ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจับฉลากเลือกแบบของรถไฟไทย (คนละหรือ
กลุ่มละ ๑ แบบ อาจซ้ำแบบกันหรือไม่ซ้ำก็ได้) โดยผู้เข้าลงทะเบียนก่อนจะได้จับฉลาก
ก่อนหรือหลังตามลำดับของทะเบียน
๒. ผู้เข้าแข่งขันจะได้ฟังข้อมูลโดยสังเขปจากลุงตุ้ย เมื่อจบการบรรยายจะเปิดโอกาส
ให้ถามเฉพาะกติกาในการแข่งขัน (จะไม่ตอบข้อมูลใดๆก่อนวันเวลาที่เปิดโอกาสให้
เข้าพบเป็นการส่วนตัว และในวันที่ขอเข้าพบลุงตุ้ยจะไม่บอกข้อมูลใดๆเกินกว่าที่ผู้เข้า
แข่งขันถาม หรือจะไม่ตอบข้อมูลใดๆที่อาจทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน
และผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องเข้าพบลุงตุ้ยก็ได้ไม่บังคับ (จากวันปฐมนิเทศผู้เข้าแข่งขัน
อาจมาแข่งขันได้เลยในวันและเวลาที่กำหนด) ขณะแข่งขันภายใน ๑๒๐ นาที

กติกาในวันแข่งขัน (๑๒๐ นาที)

๑. ผู้เข้าแข่งขันต้องทำ ๔ ฐานคือ
๑.๑. สร้างหัวรถจักร ๑ หัว จากแบบที่จับฉลากได้ (ถ้าเป็นรถจักรไอน้ำต้องมีรถพ่วงขนฝืนประกอบ) ให้ได้สัดส่วนดังนี้(ให้เลือก ๑ ใน ๓ ขนาด)
ขนาด N-Scale (ค่าวัสดุประมาณ ๑๐๐ บาท)
ขนาด Ho-Scale (ค่าวัสดุประมาณ ๒๐๐ บาท)
ขนาด G-Scale (ค่าวัสดุประมาณ ๕๐๐ บาท)
๒.๒. สร้างรางหรือฉากประกอบ (เสมือนจริงที่สุด)
๒.๓. สร้างกล่องบรรจุ(ต้องมีลวดลายที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ)
๒.๔. พิมพ์ข้อมูลของหัวรถจักรนั้น ตามจริงของประวัติรถไฟไทย
๒ ภาษา คือไทยและอังกฤษ (ในกระดาษไม่เกิน A4)
๒.๕. ติดตั้งหัวรถจักรบนรางและวิว(ฉากหลัง) แล้วใส่กล่องบรรจุพร้อมกระดาษ
ข้อมูล นำส่งกรรมการก่อนหมดเวลา

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจุลศิริ วิรยศิริ 081-6155776)
โดย: กอล์ฟ 08-1874-9168 [28 ก.พ. 55 11:03] ( IP A:203.185.129.252 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ปล. ผมไม่ใช่ผู้จัดนะครับ เพียงแต่เค้ามาฝากประชาสัมพันธ์ในเว็บของร้าน Thailand Model RailRoad (www.thaimrr.com) เท่านั้นเอง เลยเอามาโพสต่อที่นี่เผื่อมีผู้สนใจครับ smile
โดย: กอล์ฟ 08-1874-9168 [28 ก.พ. 55 11:05] ( IP A:203.185.129.252 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   โอ้เเม่เจ้าเวลา1วันทำทุกอย่างตั้งเเต่ล้อยันกล่องครับผมเเค่ขึ้นโครงยังต้องใช้เวลา2-3วันท่าทางจะมันนะนี่

โดย: ตั้ม i do model [3 มี.ค. 55 3:27] ( IP A:1.47.190.57 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   555 ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังงัยนะครับ แต่ก็น่าติดตามไปชมเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่เสียดายที่วันดังกล่าวผมอาจจะไม่ว่างไปครับ ไม่ทราบคุณตั้มจะไปงานนี้มั้ยครับ ถ้าไปรบกวนคุณตั้มถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ชมกันบ้างนะครับ smile
โดย: กอล์ฟ 08-1874-9168 [4 มี.ค. 55 20:59] ( IP A:101.108.18.157 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน