CEO เกี่ยวอะไรในองค์การ
   ลองอ่านดูนะครับ ช่วยกัน comment หน่อยนะ

CEO คือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ใครจะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ดีเท่ากับ CEO (Chief Executive Officer) คงไม่มีอีกแล้วเพราะ CEO คือ หัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารสูงสุดของทุก องค์กร CEO จึงเป็น ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กรแต่ การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Initiative) หรือ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) นั้น จะต้องมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนด้วย การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิผลเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือให้เกิดขึ้นในองค์กรใดๆ นั้น นักวิชาการชื่อ จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter) ของ Harvard Business School ได้กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในองค์กร จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับรวมแปดขั้นตอน คือถ้าเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็จะมีผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ขั้นตอนของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ขั้นตอนตามลำดับนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 คือ การปลุกเร้าความรู้สึกในความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Establishing a Sense of Urgency) การเปลี่ยนแปลงใดๆ จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนทุกคนในองค์กรด้วย ดังนั้นถ้าขาดปัจจัยจูงใจที่เหมาะสมที่จะทำให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้ว ก็ย่อมยากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ CEO จึงต้องมีความสามารถพูดอธิบายและสื่อสารปลุกเร้าถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น หรือที่ใกล้จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่จะสร้างความเจริญเติบโตแก่องค์กรขั้นตอนที่ 2 คือ การสร้างทีมงานที่ดี (Pick a Good Team) CEO หรือ อัศวินม้าขาว เพียงคนเดียวคงไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น CEO จะต้องสร้างทีมงานที่มีความสามารถพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ สมาชิกในทีมงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะ ทำงาน คือ ไม่ใช่ประเภทที่ พูดเก่ง แต่เพียงอย่างเดียวขั้นตอนที่ 3 คือ การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร (Creating a Vision) วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผู้บริหารอยากจะให้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง คือ CEO ต้องทำให้ทุกคนภายในองค์กรมองเห็นภาพเหมือนกันว่า องค์กรจะมีสภาพหรือหน้าตาเป็นอย่างไรในอนาคตภายหลังการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ที่ CEO และทีมงานร่วมกันกำหนดขึ้นมานี้ จะต้องสามารถถ่ายทอดและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนด้วย ขั้นตอนที่ 4 คือ การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ (Communicating the Vision) หลังจากที่ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจนแล้ว CEO และทีมงานจะต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั้นไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ และพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ได้เข้าใจตรงกันว่าองค์กรจะมีลักษณะอย่างไรและทุกคนจะเป็นอย่างไรบ้างภายหลังการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารจะต้องก่อให้เกิดความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้องค์กรและทุกคนดีขึ้นCEO ยังจะต้องพยายามสื่อสารด้วยการแฝงวิสัยทัศน์ไว้ในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการด้วย พร้อมทั้งการใช้ช่องทางในการสื่อสารทุกช่องทางที่มีภายในองค์กรให้เป็นประโยชน์สูงสุด ขั้นตอนที่ 5 คือ การกำจัดอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง (Removing Obstacles) การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นโครงสร้างขององค์กรที่ไม่เหมาะสม กฎระเบียบในองค์กรที่ล้าสมัย หรือระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ผู้บริหารบางคนหรือบุคลากรบางกลุ่มที่ต่อต้านหรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น ตลอดจนการขาดความมั่นใจในหมู่ผู้บริหารและพนักงานที่มีต่อผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงCEO จึงต้องพยายามที่จะลดหรือจำกัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ให้หมดไป เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีอิสระที่จะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่ 6 คือ การวางแผนเพื่อให้เห็นผลสำเร็จในระยะสั้น (Planning for Shot-term Wins) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะทำให้เห็นผลหรือสำเร็จได้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และก็ต้องระลึกไว้เสมอว่า เรื่องใดก็ตามที่ทำติดต่อกันมาเป็นเวลานานโดยยังไม่เห็นผลลัพธ์ ย่อมจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหมดความกระตือรือร้น คือ ค่อยๆ หมดไฟที่อยากจะทำต่อไปดังนั้น CEO จะต้องวางแผนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความสำเร็จในระยะสั้นด้วย โดยผลลัพ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 2
   เรียนท่านgu ru สุรชัย
บทความเยี่ยมมาก ทันเหตุการณ์ดี น่าท่ผู้กำลังหลง และเพลิน อยู่กับอำนาจ ควรรับฟังและจนำไปใคร่ครวญ
ขอคารวะ
พี่เต่า

โดย: chaiwudh.l [27 ก.ย. 46 11:52] ( IP A:169.210.8.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   อ่านแล้วชวนให้คิดดีค่ะangelflower
โดย: นางคว้า [22 ม.ค. 51 18:28] ( IP A:202.28.66.23 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   marryflowerheartpuppyrosetruffle
โดย: แงวจัง [22 ม.ค. 51 18:31] ( IP A:202.28.66.23 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เยี่ยมมากครับ จะให้ดีมากยิ่งขึ้น ceo จะต้องมีธรรมของผู้บริหารคือพรหมวิหารทั้งสี่อย่างด้วยนะครับ และ vission ของท่าน ceo และองค์กรของท่านจะต้องอยู่บนทางสายกลางด้วยไม่มากไปไม่น้อยไปหรือจะกล่าวว่าให้พอดีเหมาะสมกับองค์กร เป้าหมายไม่โอเวอร์ มีความพอเพียง คำนี้น่าจะอยู่ในเทรนนะครับ

โดย: wiruch.p@hotmail.com [19 มี.ค. 52 22:54] ( IP A:125.25.37.108 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ ขอบคุณค่ะ นอกจากนี้อยากทราบว่า การจะควรขึ้นเป็น CEO ได้เนี่ยมีเส้นทางอย่างไรบ้างค่ะ
โดย: olunlah [1 ก.ย. 52 12:04] ( IP A:124.121.225.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    ต้องนำระบบ CEO มาควบคุมบริหารผู้นำชุมชน,ผู้นำหมู่บ้าน,อบต หรือหน่วยงานที่คอยบริหารชุม เพราะพวกนี้ทำงานชามาก โดยเฉพาะ อบต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก ชอบเกียงกันในการทีจะออกมาสำรวจดูแลในส่วนของประชาชน และก็ของ บ.กูตง ม.๓ ต.บอง อ.ระแงะ จว.นราธิวาส ขาดความรับผิดชอบ ในการสำรวจข้อมูล และการแก้ปัญหารต่างๆ ของราษฎรในพื้นที่ มักจะโยนงานมาให้ทหารพรานในพื้นที่ดูแลกันสะเป็นส่วนมาก ลงวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๒ เวลา ๑๐.๕๘ น.

โดย: KONGKA@hotmail.com [18 ต.ค. 52 11:03] ( IP A:202.149.25.195 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ขอบคุณค่ะ
อ่าวแล้ว CEO กับประธนาบริษัท มันคืออย่างเดียวกันหรือเปล่าคะ
อยากเป็น CEO เราจะฝันไกลไปหรือเปล่าว่า
โดย: s [20 ธ.ค. 52 23:34] ( IP A:125.24.75.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   มีประโยชน์มาก สำหรับ CEO ทุกท่าน / ได้ประสบการณ์ความรู้มากขึ้น
โดย: โย [26 ม.ค. 53 16:18] ( IP A:202.176.91.33 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   อยากเป็น CEO บ้างได้ไหมครับ
โดย: sittiporn [20 มี.ค. 53 15:53] ( IP A:125.25.26.87 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน