โครงการธรรมร้อยใจสายใยชุมชน
   โครงการธรรมร้อยใจสายใยชุมชน
(งดเหล้าเข้าพรรษา-ทำวัตรเป็นพุทธบูชา-อาสาทำความดีถวายในหลวง)
1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมชุมชนได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสงบสุขมีเวลาเข้าวัดฟังธรรมร่วมกิจกรรมต่างๆ พาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข แต่ปัจจุบันสังคมชุมชนเป็น “สังคมนิยมบริโภควัตถุ” ก้าวล้ำนำสมัยแต่จิตใจกลับเศร้าหมองครอบครัวแตกร้าวชาวบ้านขาดการเอาใจใส่ในศาสนามีแต่แสวงหาวัตถุแข่งกันรวยแต่ป่วยทางด้านจิตใจไร้ความสุขสงบเย็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวอีกทั้งปีนี้เป็นปีมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่ได้ร่วมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการชาวบ้านดอนยานาง จึงได้จัดทำ “โครงการธรรมร้อยใจสายใยชุมชน” (งดเหล้าเข้าพรรษา-ทำวัตรเป็นพุทธบูชา-อาสาทำความดีถวายในหลวง)
2.วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเธอจงไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อเกื้อกูลโลก
2.2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้มีความสามัคคี มีวิถีชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่สงบสุขทั้งกายใจ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกัน
2.3.เพื่อสนองตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน
“ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙”
2.4.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุนชนได้ร่วมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3.เป้าหมาย
ผู้นำชุมชนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองพร้อมด้วมกลุ่มชนประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 250 ครัวเรือน ต่อเดือน
4.วิธีดำเนินการ
4.1.จัดทำโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนด้วยการเปิดประชุม(วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2549)
4.2.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและหาแนวร่วมจากชุมชน (พ่อแม่พี่น้อง
ญาติโยม เยาวชน เด็กๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ เช่น จัดสถานที่ สนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นต่างๆ(เครื่องมือสื่อสาร เอกสาร )
5.สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ
ณ วัดดอนยานาง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2549 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 รวม 3 เดือน
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1.ปัญหาของสังคมในชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบด้วยการร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของธรรมะ ประสบการณ์ และหลักการ
6.2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ลด ละเลิก อบายมุขได้ มีสุขภาพกายสุขภาพใจดี มีครอบครัวที่อบอุ่น
6.3.สร้างเกียรติประวัติอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและชุมชน
6.4.เป็นแบบอย่างให้กับชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามจนเป็นธรรมเนียมประเพณี
6.5.สร้างความภาคภูมิใจและมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนที่มีผู้นำชุมชนทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในหน้าที่ของชาวพุทธ ทำให้ระบบการปกครอง การบริหาร เป็นไปเพื่อความเจริญวัฒนาผาสุขควบคู่กับคุณธรรม เกิดพลังสามัคคี มีน้ำใจ
6.6. พระราชดำรัส “ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙“ได้รับการถ่ายทอดความคิดจิตใจ กันต่อไปอย่างไม่ขาดสาย และใช้ในการบริหาร ปกครอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
6.7.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องตามสมควรด้วยศรัทธา
7.การประเมิลผล
7.1.จัดทำแบบประเมิลผลสำรวจกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ใกล้ชิด(สมาชิกในครอบครัว)
7.2.ประชุมสรุปแบบประเมิลผลและติดตามประเมิลผลเป็นระยะ
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.1.คณะสงฆ์วัดดอนยานาง วัดสว่างโพธิ์ทอง ที่พักสงฆ์สวนป่า
8.2.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์
8.3.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทีมงานฝ่ายปกครอง ทั้ง 6 หมู่บ้าน
8.4.คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านดอนยานางทุกคน


ผู้เสนอโครงการ
……………………………………………
( พระแดง ปญฺญาวโร)
ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ
…………………………………………… ……………………………………………
( พระครูประสุตธรรมสุนทร) ( นายทองสุข โกฏิรักษ์)
เจ้าคณะตำบลดอนสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์

ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ
…………………………………………… ……………………………………………
( นายชัยเดช เสนคะ) (นายสมัย ภูคงน้ำ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์
ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ
…………………………………………… ……………………………………………
( นายทองร่วม ภูโทถ้ำ) ( นายสงวน ภูโทถ้ำ)
กำนันตำบลดอนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์

ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ
…………………………………………… ……………………………………………
( นายประเด็จ ภูถูกหมอก) ( นายเสน่ห์ พิชัยเชิด)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลดอนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลดอนสมบูรณ์

ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ
…………………………………………… ……………………………………………
( นายประดิษฐ์ ภูโยฤทธิ์) (นายบัญญัติ ภูโทถ้ำ) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลดอนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลดอนสมบูรณ์

โดย: yanang75@hotmail.com [24 ก.ค. 49 7:21] ( IP A:203.170.228.172 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   เด็กๆร่วมทำวัตรเย็นเป็นประจำทุกวัน

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:12] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ผู้เฒ่าผุ้แก่ชาวบ้านร่มทำวัตร

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:15] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:17] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   กิดกรรมดอกไม้บาน

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:20] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   กิดกรรมดอกไม้บาน

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:22] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   กิดกรรมดอกไม้บาน

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:24] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   คณะกรรมการให้คะแนน ประกวดขับร้องสรภัญญะ

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:26] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    กิดกรรมดอกไม้บาน

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:28] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    กิดกรรมดอกไม้บาน

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:31] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: เจ้าบ้าน [10 ส.ค. 49 5:34] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ส.ค. 49 5:17] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ส.ค. 49 5:19] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ส.ค. 49 5:22] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: เจ้าบ้าน [11 ส.ค. 49 5:25] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดย: เจ้าบ้าน [11 ส.ค. 49 5:31] ( IP A:203.170.228.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

Piala Liga Inggris Sudah, Sterling Incar Treble Sepakbola | Senin, 02 Mar 2020 16:42 WIB Manchester City menambah koleksi trofinya usai menjuarai Piala Liga Inggris.

https://nobartv.live
https://nobartv.live/jadwal-sepakbola/2020
https://nobartv.com
https://nobartv.com/jadwal-sepakbola/2020
https://nobar.pro/
https://nobar.pro/jadwal-sepakbola/2020

Kini City fokus mengejar trofi di dua kompetisi lagi. Premier league Liga inggris Jadwal, hasil pertandingan, klasemen, top skor dan berita sepakbola terkini dan terlengkap.

โดย: jadwal liga inggris [6 มี.ค. 63 6:06] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

Klasemen Liga Inggris 2019/2020 Paling Update Disajikan dengan Lengkap Mulai Total Pertandingan, Kemenangan, Perolehan Poin hingga Selisih Gol. elangnews.com , elangnews.com/siaran-langsung , elangnews.com/siaran-langsung/film Liverpool sudah mengkoleski 79 dari 27 pertandingan Liga Inggris. Klub raksasa Merseyside kemungkinan mengangkat trofi Liga Inggris tanpa memainkan jadwal yang sudah ditentukan.

โดย: nonton liga inggris online [6 มี.ค. 63 20:29] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

https://pakistaniluxurygirls.freeescortsite.com/blog/detail/hot-escorts-services-in-islamabad/https://islamabadcallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/high-class-islamabad-escorts-agency/https://luxurygirlsinpakistan.freeescortsite.com/blog/detail/model-escorts-in-islamabad/https://vipmodelcallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/call-girls-in-islamabad/https://islamabadyoungcallgirl.freeescortsite.com/blog/detail/best-escorts-services-in-islamabad/https://cheapgirlsinpakistan.freeescortsite.com/blog/detail/diamond-call-girls-escorts-in-islamabad/https://pakistanicallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/extravagance-call-young-ladies-in-islamabad/https://callgirlsservicesinpakistan.freeescortsite.com/blog/detail/call-young-ladies-in-islamabad/https://vipluxurycallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/most-beautiful-escorts-in-islamabad/https://hotcallgirlsinpakistan.freeescortsite.com/blog/detail/diamond-escorts-agencies-in-islamabad/https://islamabadvipcallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/sexual-delight-escorts-in-islamabad/https://girlsservicesinpakistan.freeescortsite.com/blog/detail/stunning-stylish-escorts-in-islamabad/https://islamabadluxurycallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/best-escorts-services-in-islamabad/https://islamabadcallgirl.freeescortsite.com/blog/detail/real-escorts-services-in-islamabad/https://islamabadgirlsservices.freeescortsite.com/blog/detail/ideal-services-in-islamabad/https://vipislamabadservices.freeescortsite.com/blog/detail/cheerful-escorts-services-in-islamabad/https://islamabadcheapcallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/lovely-call-girls-in-islamabad/https://islamabadcutecallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/sexual-vip-young-lady-in-islamabad/https://islamabadcheapgirl.freeescortsite.com/blog/detail/celebrity-models-call-girls-in-islamabad/https://clubgirlsinislamabad.freeescortsite.com/blog/detail/elite-services-in-islamabad/https://girlsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/vip-student-escorts-agencies-in-islamabad/https://callgirlsinislamabad.freeescortsite.com/blog/detail/sexual-enjoyment-call-girls-in-islamabad/https://girlservicesindubai.freeescortsite.com/blog/detail/big-hotels-call-girls-in-islamabad/https://dubaivipvallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/high-profile-escorts-in-islamabad/https://independentdubaiservices.freeescortsite.com/blog/detail/vip-girls-services-in-islamabad/https://girlmodelsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/hot-escorts-services-in-islamabad/https://vipdubaicallgirls.freeescortsite.com/blog/detail/powerfully-escorts-call-girls-services-in-islamabad/https://hotdubaicallgirl.freeescortsite.com/blog/detail/student-girls-services-in-islamabad/https://dubaiyoungcallgirl.freeescortsite.com/blog/detail/delightful-housewife-escorts-services-in-islamabad/https://modelsservicesindubai.freeescortsite.com/blog/detail/most-beautiful-call-girls-in-islamabad/https://callgirlsexindubai.freeescortsite.com/blog/detail/best-escorts-benefits-in-islamabad/https://elitegirlindubai.freeescortsite.com/blog/detail/celebrity-cheap-girls-escorts-in-islamabad/https://dubaimodelsgirl.freeescortsite.com/blog/detail/major-call-girls-services-in-islamabad/https://callgirlmodelindubai.freeescortsite.com/blog/detail/top-elite-class-call-girls-in-islamabad/https://idealgirlsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/female-models-escorts-in-islamabad/https://dubaiclubgirl.freeescortsite.com/blog/detail/beautiful-young-services-in-islamabad/https://realgirlservicesindubai.freeescortsite.com/blog/detail/excellent-new-hot-sizzling-islamabad-call-girls/ https://cheapmodelindubai.freeescortsite.com/blog/detail/busty-blonde-islamabad-call- girls / https://cheapgirlsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/extravagance-escorts-in-islamabad/ https://hotgirlsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/youngsters-escorts-in-islamabad/ http: // cheapvipcallgirlsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/stunning-and-stylish-escorts-services-in-islamabad/ https://hotmodelindubai.freeescortsite.com/blog/detail/excellence-escorts-services-in-islamabad/ http: //elitevipgirlindubai.freeescortsite.com/blog/detail/excellent-visited-escorts-in-islamabad/https://hotmodelsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/superstar-hot-elite-call-girls-in-islamabad/ https://realmodelindubai.freeescortsite.com/blog/detail/new-fresh-hot-sizzling- call-girls-in-islamabad / https://freshgirlsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/cheap-escorts-services-in-islamabad/ https://vipdubaiyoungservices.freeescortsite.com/blog/detail/islamabad-escorts- new-teenage-call-girls / https://lovelygirlindubai.freeescortsite.com/blog/detail/elite-class-best-escorts-agency-in-islamabad/ https://independentelitegirl.freeescortsite.com/blog/detail/ islamabad-cutie-models-girls / https://sexualgirlsindubai.freeescortsite.com/blog/detail/best-elite-class-call-girls-available-in-islamabad/

โดย: Escort in Dubai [14 มี.ค. 63 13:56] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

https://vipgirlsagencyindubai.escortbook.com/blog-young-escorts-services-in-islamabad-10044https://cheapdubaigirl1.escortbook.com/blog-elite-call-girls-escorts-services-in-islamabad-10048https://vipgirlindubai.escortbook.com/blog-elite-model-woman-in-islamabad-10054https://cutegirlserviceindubai.escortbook.com/blog-young-ladies-for-only-at-night-in-islamabad-10056https://realgirlsindubai.escortbook.com/blog-vip-call-young-ladies-in-islamabad-10058https://dubaiyounggirls.escortbook.com/blog-dating-escorts-in-islamabad-10064https://vipmodelindubai.escortbook.com/blog-100-verified-escorts-agency-in-islamabad-10066https://youngfemaleindubai.escortbook.com/blog-entire-night-booking-girls-available-in-islamabad-10067https://elitegirlsindubai.escortbook.com/blog-attractive-and-blonde-islamabad-call-girls-10068https://cheapdubaicallgirls.escortbook.com/blog-female-islamabad-escorts-10069https://cheapmodelindubai.escortbook.com/blog-dazzling-and-stylish-escorts-services-in-islamabad-10071https://bestmodelsindubai.escortbook.com/blog-best-models-in-islamabad-escorts-10072https://hotgirlindubai.escortbook.com/blog-vip-best-call-girls-in-islamabad-10073https://cheapmodelsindubai.escortbook.com/blog-best-model-islamabad-escorts-girls-10074https://callserviceindubai.escortbook.com/blog-vip-girls-in-islamabad-escorts-agency-10075https://dubaigirlsforbed.escortbook.com/blog-brilliant-call-girls-in-islamabad-10076https://cheapelitegirlsindubai.escortbook.com/blog-best-models-available-in-islamabad-escorts-agency-10077https://bookgirlindubai.escortbook.com/blog-delightful-escorts-services-in-islamabad-10078https://cheaprategirlindubai.escortbook.com/blog-student-call-girls-in-islamabad-10079https://youngmodelgirlindubai.escortbook.com/blog-lovely-sexy-girls-in-islamabad-10080https://dubaicallgirls1.escortbook.com/blog-vip-call-girls-services-in-islamabad-10081https://cheapdubaigirl.escortbook.com/blog-best-models-available-in-islamabad-escorts-agency-10082https://vipdubaiservice.escortbook.com/blog-best-young-escorts-services-in-islamabad-10083https://viphotgirlindubai.escortbook.com/blog-erotic-sexual-escorts-in-islamabad-10084https://callgirlssexindubai.escortbook.com/blog-sexy-and-hot-escorts-services-in-islamabad-10085https://elitegirlindubai.escortbook.com/blog-celebrity-escorts-in-islamabad-10089https://cheapdubaigirls.escortbook.com/blog-vip-call-girls-provide-in-islamabad-escorts-agency-10090https://vipdubaigirlservices.escortbook.com/blog-elite-islamabad-call-girls-escorts-10092https://luxurycallgirlsindubai.escortbook.com/blog-vip-and-sexiest-call-girls-in-islamabad-10093https://dubaicheapcallgirl.escortbook.com/blog-most-sizzling-escorts-services-in-islamabad-10094https://girlindubai1.escortbook.com/blog-superb-escorts-services-in-islamabad-10095https://luxurydubaigirl.escortbook.com/blog-vip-escorts-girls-in-islamabad-10096https://vipmodelsindubai.escortbook.com/blog-new-best-models-available-in-islamabad-agency-10097https://realdubaimodel.escortbook.com/blog-high-profile-call-girls-islamabad-escorts-agency-10098https://dubaigirlsservices.escortbook.com/blog-first-class-escorts-agency-in-islamabad-10099https://vipdubaiyounggirl.escortbook.com/blog-talented-call-girls-in-islamabad-10100https://vipluxurydubaimodel.escortbook.com/blog-dazzling-escorts-in-islamabad-10101https://callgirlsindubai.escortbook.com/blog-new-fresh-escorts-services-in-islamabad-10102https://independentdubaigirl.escortbook.com/blog-100-verified-escorts-agency-in-islamabad-10103https://callgirlindubai.escortbook.com/blog-dating-call-girls-services-in-dubai-10104https://vipdubaielitecallgirls.escortbook.com/blog-superstar-escorts-in-islamabad-10105https://hottestgirlsindubai.escortbook.com/blog-hottest-escorts-services-in-islamabad-10106https://dubaiyounggirl.escortbook.com/blog-best-models-escorts-agency-available-in-islamabad-10107https://beautifuldubaigirls.escortbook.com/blog-sizzling-vip-girls-in-islamabad-10108https://dubairealgirlsservices.escortbook.com/blog-hottest-models-call-girls-in-islamabad-10109https://brilliantcheapdubaigirls.escortbook.com/blog-vip-love-able-new-escorts-in-islamabad-10110https://bookcallgirlindubai.escortbook.com/blog-top-best-escorts-in-islamabad-10111https://realmodelindubai.escortbook.com/blog-best-experienced-girls-escorts-in-islamabad-10112https://incredibledubaicallgirls.escortbook.com/blog-celebrity-top-class-call-girls-in-islamabad-10113https://youngmodelgirlsindubai.escortbook.com/blog-young-escorts-in-islamabad-10114

โดย: Islamabad Escorts [14 มี.ค. 63 13:57] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   

https://www.giantbomb.com/profile/nicholask00/blog/suggestions-to-find-a-good-escort-agency/153313/https://ello.co/nicholasknight12/post/0vlqfu1s2mqe0zhfplxotwhttps://hoomet.com/blogs/5253/3893/top-escorted-ireland-tours-irish-heritage-and-lifestyle-roahttps://www.openlearning.com/u/nrab-q649z2/blog/EscortedEuropeToursAnGreatMethodToFindEurope/https://www.devote.se/kiltsforsale/beltronics-and-escort-will-be-the-same-company-31339161https://diigo.com/0h26quhttps://penzu.com/p/4a0d20e5https://kasperskyclub.com/user21877#post.52075https://www.party.biz/blogs/15029/46524/the-notion-of-an-escorted-tour-for-a-holiday-to-rememberhttps://padlet.com/moralnight12/rdzgy12wwkzf/wish/459885487https://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/180319https://www.fxstat.com/en/user/profile/nicholasknight12-110632/blog/34586811-Wedding-DIY-Project:-Escort-Cards-for-Your-Wedding-Themehttps://www.tapatalk.com/groups/techseo/viewtopic.php?f=2&t=65https://www.dailystrength.org/journals/escorted-europe-tours-an-ideal-solution-to-learn-europehttps://www.sprig.me/activity/p/342418/https://www.launchora.com/story/escort-passport-9500ix-radar-laser-detectorhttps://www.deviantart.com/ahmedshaikh0/journal/What-You-Need-to-Know-About-Surprise-Cards-and-the-804838608https://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=3317449&title=dont-buy-the-escort-passport-9500ix-radar-sensor-until-you-have-read-this-evaluationhttps://www.ko-fi.com/post/Learn-About-Luxury-Escorted-Tours-and-the-Vacation-F1F71HZAThttps://app.ex.co/stories/nicholasknight6610/the-idea-of-an-escorted-tour-for-a-vacation-to-rememberhttps://teletype.in/@showboxapkfree/ofNysErShttps://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=50565https://www.letsliveexcitingly.com/member/blog_post_view.php?postId=16678https://medium.com/@Nichola26845238/escorted-europe-tours-an-excellent-solution-to-find-europe-74ff1166cde9https://www.imfaceplate.com/ShaikhAhmed/beltronics-and-escort-are-the-same-companyhttps://www.godry.co.uk/profiles/blogs/escort-passport-9500ix-radar-laser-detector-4#.XmuFWegzaM8https://telegra.ph/Dont-Buy-The-Escort-Passport-9500ix-Radar-Sensor-Until-You-Have-Study-That-Evaluation-03-13https://justpaste.it/68ygrhttps://southbeachsingles.ning.com/profiles/blogs/the-idea-of-an-escorted-visit-for-a-holiday-to-rememberhttps://www.bloglovin.com/@nicholaskdown12/whoa-your-adversaries-on-a-earth-warcrafthttps://worldinformation24.unblog.fr/2020/03/13/suggestions-to-find-a-excellent-escort-agency/https://www.thebaynet.com/community/uncategorised/wedding-diy-project-escort-cards-for-your-wedding-theme2.htmlhttps://moralclerk.webstarts.com/blog/post/top-escorted-ireland-excursions-irish-heritage-and-culture-path-journey-trip-from-dublinhttps://seosubmission2k19.wordpress.com/2020/03/13/escorted-europe-trips-an-ideal-solution-to-learn-europe/https://www.beanyblogger.com/seogenious/2020/03/13/beltronics-and-escort-would-be-the-same-company/https://www.behance.net/gallery/93712981/escort?share=1https://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=50566https://www.vingle.net/posts/2810322https://stockhouse.com/blogs/how-do-you-know-that-you-have-the-best-forex-signal-for-trading-profitability/march-2020/the-concept-of-an-escorted-tour-for-a-vacation-to-rememberhttps://nicholasknight11.booklikes.com/post/2082163/wow-your-adversaries-on-a-earth-of-warcraft-escort-quest

โดย: Islamabad Escorts [14 มี.ค. 63 13:58] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

https://www.sanvitolocaposhuttle.com

โดย: ligny71 [18 มี.ค. 63] ( IP A:139.99.68.204 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

https://www.trapanishuttle.com

โดย: mazzamagik [18 มี.ค. 63] ( IP A:139.99.68.204 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน