ดูนิสัยคน จากตัวเลขวันเกิดโดย จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์
   ดูนิสัยคน จากตัวเลขวันเกิดโดย จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์
การทำนาย นิสัยจากตัวเลขเป็นตำราของฝรั่ง คิดขึ้นเพื่อ
ให้เป็นแนวทำนายนิสัยของคนที่เกิดในวันที่ต่างๆ โดย
แบ่งเป็น 9 กลุ่มด้วยกัน วิธีการจัดกลุ่มก็

คือถ้าวันเกิดเป็นเลขหลักเดียวอยู่แล้ว
ก็ใช้ได้เลยส่วนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่
10-31 ก็ ต้องนำตัวเลขตัวหน้ากับตัวหลัง
มาบวกกันให้เป็นเลขหลักเดียวเช่น
ถ้าเกิดวันที่ 25 ก็ต้องนำเลข 2
บวกกับเลข 5 จะได้เท่ากับ
7 เป็นต้น แล้วนำตัวเลขไปอ่าน
คำทำนายต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1( ผู้ที่เกิดวันที่ 1, 10, 19, 28)
เป็นผู้ต้องการมีชีวิตแบบ ' หมายเลขหนึ่ง ' คือไม่อยาก
เป็นรองใครมีภาววิสัยเป็นผู้นำไม่ชอบเป็นผู้ตามคนเลข
1 นี้จะไม่ค่อยชอบทำงาน
ราชการชอบที่จะก่อร่างสร้างตัวจากธุรกิจกา ร
งานของตนเองมากกว่าและก็จะทุ่มเทให้กับงาน
เต็มที่ด้านความ รัก จะเป็นคนรักเดียวใจ
เดียวเสมอต้นเสมอปลายมั่นคงในความรักมาก
ผู้ที่จะเป็น คนรู้ใจของ 1 ได้เหมาะสมที่สุด คือ
ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 จะเป็นทั้งเ! ! พื่อน
กายและเพื่อนใจคู่คิดคู่เคียง ร่วมหัวจมท้ายด้วย
กันได้ตลอดรอดฝั่งส่วนบริวารที่จะเข้ากันได้กับ
1 ก็คือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2

2. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 2, 11, 20, 29)
คนเลข 2 เป็นผู้ที่เหมาะแก่การเป็นยอดขุนพลคู่ใจ
ของแม่ทัพเนื่องจากว่าบุคคลหมายเลข 2 นี้เป็น
ผู้ที่มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการจัดการ
อย่างมีระบบมีความอดทนและเป็นคนละเอียด
ถี่ถ้วน มักจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ
ด้านความรักถ้าคน เลข 2 รักใครมักจะไม่
แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งอาจมีเพียงแววตา
เท่านั้นที่พอจะบ่งบอกให้รู้ คนเลข 2 จะสา
มารถจดจำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนรักได้อย่าง
น่าอัศจรรย์และเมื่อรักใครแล้วก็มักจะอยาก
ให้คนรักมีระเบียบเช่นเดียวกับตน
และ บุคคลที่จะเข้าคู่กับคนเลข 2 ได้ดีคือ
บุคคลผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7 คนเลข 2
จะสร้างความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุขให้กับครอบครัว
อย่างยากที่จะมีใครเทียบได้จนบางครั้งอาจจะถึงรุ่นหลานเหลน

3. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 3( ผู้ที่เกิดวันที่ 3, 12, 21, 30)
คนเลข 3 เป็นผู้ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูงในขณะเดียว
กันก็ชอบให้วิถีชีวิตเป็นไปตามทำนองคลองธรรม
เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ และยึดมั่นในหลัก
การ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม! !
ได้ดีเป็นผู ้ที่เข้ากับคนได้ง่าย ด้านความรัก
คนเลข 3 จะทำตามกรอบธรรมเนียมประเพณีและ
กติกาของสังคมจะ ไม่มีการแหกกฎหรือทำอะไร
แผลงๆ ดำเนินการไปตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจีบ
จนถึงการแต่งงาน และเมื่อแต่งงานปัญหา
เรื่องญาติพี่น้องของคนรักมักจะน้อยหรือไม่มีเลย
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากคุณสมบัติประจำตัวของคนเลข
3 ที่เข้ากับคนได้ง่ายนั่นเอง คู่ของคนเลข
3 ที่จะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษคือผู้ที่มีหมาย
เลขประจำตัว 6 และ 9

4. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4( ผู้ที่ เกิดวันที่ 4, 13, 22, 31)
คนเลข 4 เป็นผู้ที่มีสามัญสำนึกในเรื่องต่างๆ เป็นเยี่ยม
ตั! ! ดสินใจเรื่องใดมักจะไม่พลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน
หรือคนประกอบกับเป็นผู้ที่รู้เหตุ
รู้ผล รู้จักคุณค่าของเงินทำให้สามารถตั้งหลักปักฐาน
ได้รวดเร็วยิ่งกว่าผู้ใดเป็นผู้ที่บุคคลอื่นมักจะให้ความ
เชื่อถือ ยิ่งร่วมงานกับผู้ที่มีเลข
ประจำตัวเป็น 1 ยิ่งส่งเสริมกันและกัน
ด้านความรัก ถึงแม้คนเลข 4 จะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่มัก
จะมีคนมาแอบชอบหรือหลงรักทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคน
เลข 4 นอกจากจะเป็นผู้ที่มีฐานะดี
แล้วยังมีปฏิภาณในการเดาใจผู้อื่นได้แม่นยำการ
ทำให้ผู้ที่ติดต่อด้วยมีความนิยมและพอใจผู้ที่เป็น
คู่รักจึงต้องทำใจให้หนักแน่นหน่อยคู่ที่เหมาะคือ
ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8
5. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 5 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 5, 14, 23)
คนเลข 5 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของคน
เป็นอย่างดีเป็นพื้นฐานส่งเสริมให้มีความสามารถ
เป็นพิเศษทางด้านจิตวิทยาหรือการ
บริหารงานบุคคลซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพ
การงานที่ต้องแนะแนวหรือให้คำปรึกษา เป็นผู้ที่เชื่อ
มั่นในตัวเองสูงมากจนบางครั้งแทบจะ
ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเลยเรื่องดวงยิ่งไม่สนใ จ
คนเลข 5 จะซ่อนอารมณ์ไว้ไม่แสดงออกจนกว่าจะ
ถึงเวลาที่เขาหรือเธอตกลงปลงใจ
แน่นอนแล้วแต่ ไม่ได้หมายความว่าไม่รักเพียงแต่เก็บ
ไฟรักไว้และปลดปล่อยออกมาเมื่อถึงเวลาเท่านั้น
คนเลข 5 จะเป็นกลางกับทุกกลุ่ม
เลข ไม่เป็นพิเศษกับเลขประจำตัวใด แต่กลับไป
ผูกพันกับเวลาแทนโดยที่มักจะเกิดเหตุการณ์สำ
คัญในวันที่หรือเวลาที่เป็นเลข 10

6. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 6( ผู้ที่เกิดวันที่ 6, 15, 24)
คนเลข 6 เป็นคนง่ายๆ ไม่ค่อยมีพิธีรีตองเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ
ไม่ชอบฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นคนพอใจในสิ่ง
ที่ตนมีอยู่ จึงไม่ค่อย
จะทะเยอทะยานไขว่คว้าหาตำแหน่ง ดูผ่านๆคนทั่ว
ไปจะเห็นว่าคนเลข 6 ไม่มีความก้าวหน้ าแต่ในความ
จริงแล้ว ถ้าคนเลข 6 ได้ทำงาน
ที่ตนชอบก็จะทุ่มเทและสามารถรุ่งเรืองได้ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่หาผู้เปรียบได้ยากแต่ไม! ! ่ใช่ใน
ฐานะนักบริหารแสวงหาความสุขความพอ
ใจมากกว่าจะคำนึงถึงเงินจึงมักใช้จ่ายเงินอย่าง
ง่ายๆ ไม่ค่อยเก็บสะสมด้านความรัก คู่ของคน
เลข 6 ไม่สามารถจะเก็บเขาหรือเธอไว้
เป็นของท่านเพียงคนเดียวเพราะคนเลข 6
เป็นผู้ที่ชอบสังคมวิธีที่ดีที่สุดคือท่านควรไป
กับคู่ของท่านด้วยเพื่อนหรือบริวารของคน
เลข 6 คือผู้ที่
มีเลขประจำตัวเป็น 3 กับ 9 และถ้าสังเกต
ดูจะพบว่าสิ่งที่คนเลข 6 ได้ครอบครองมัก
จะมีเลขสามตัวนี้เกี่ยวข้อง คือ 3, 6 และ 9

7. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเ! ! ป็น 7( ผู้ที่เกิดวันที่ 7, 16, 25)
คนเลข 7 แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวนไม่ค่อย
แน่นอน บางครั้งเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแต่บางครั้งอ่อนไหว
แต่ก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ง่ายและชอบคนที่จริงใจตอบ ชอบแสวงหาประสบ
การณ์ ความเร้าใจ จึงมักจะพาตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกามารมณ์ การพนัน และสิ่งเสพติด
อย่างเลี่ยงไม่พ้น แต่ก็จะเป็นคนทันคน ยากที่จะ
ถูกใครหลอก มีแต่จะหลอกคนอื่นเขา ด้านความ
รัก รูปลักษณะภายนอกของคนเลข 7 มักจะ
เป็นที่ สะดุดตา มีเสน่ห์ และโดยที่คนเลข 7 เห็น
ว่าเรื่องความรักและกามารมณ์เป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าคิดจะรักกับคนเลขนี้ ต้องทำใจกับ
เรื่องดังกล่าวตามตำรากล่าวไว้ว่า คนเลข 7มักจะแพ้ทางคนที่มีเลขประจำตัวเป็นเลข 2
คู่ที่เป็นคนเลข 2 จึงพอจะอยู่ ร่วมกันได้อย่าง
เป็นสุข

8. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8( ผู้ที่เกิดวันที่ 8, 17, 26)
คนเลข 8 เป็นผู้ที่ มีไหวพริบสูง สามารถแก้ปัญ
หาเฉพาะหน้าได้เก่ง มีวาทศิลป์เป็นเลิศสามารถ
เจรจา โน้มน้าวจูงใจคนได้ดี แต่มักมี
อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ตั้งเป้า
หมายชีวิตไว้สูงและชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย
ทำให้วิถีชีวิตของคนเลขนี้ค่อน ข้างผาด
โผน อาจขึ้นสูงสุดและตกลงมาต่ำสุดได้บ่อยๆ
แต่คนเลข 8 เป็นผู้ที่มีความ ทรหดอดทน พยา
ยามต่อสู้กับอุปสรรคให้ถึงที่สุด ซึ่งส่วนมากมักจะ
ชนะเสีย ด้วย ด้านความรัก คนที่คิดจะมาเป็นคู่ของ
คนเลข 8 ถ้าต้องการให้คนเลข 8 สนใจ จะต้องเป็น
ผู้ที่มีความเด่นเป็นพิเศษ ไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง เพราะคนเลข 8 ชอบอะไรที่สูงกว่า
มาตรฐานและสามารถสนับสนุนเป้าหมาย ของเขา
ได้ นอกจากนี้ยังต้องแสดงให้คนเลข 8
เห็นว่าท่านเข้าใจธรรมชาติของเขา ยอมรับแล ะ
ได้เตรียมตัวเตรียมใจ รับการเปลี่ยนแปลงทุก
สถานการณ์ ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมาจะสร้าง
ความประทับใจให้แก่ คนเลข 8 ได้มาก คนเลข
8 มักจะสมพงศ์กับผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 และ 4

9. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 9 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 9, 18, 27)
คนเลข 9 เป็นคนรักธรรมชาติชอบสันโดษ เอางานเอา
การ ค่อนข้างสุภาพและขี้อาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
อยากให้ผู้อื่นมาพึ่งพิงจึงมักเห็นคน
เลขนี้เป็นครูหรือนักบวช หรืองานสนับสนุนที่ไม่ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กับใครด้านความรัก คนเลข 9 ต้องการ
เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองจะไม่ชอบคนที่
เอะอะเอ็ด ตะโร หรือแข็งกระด้าง ชอบคนที่นุ่มนวล
อ่อนโยน และเป็นช้างเท้าหลัง(หรืออย่า
งน้อยก็ต้องแสดงว่าเป็น) และเป็นคนโร
แมนติก ร้อนแรงเมื่อถึงเวลา จนอาจทำให้ท่าน
ประหลาดใจ เพื่อนหรือบริวารที่เข้ากันได้ดีคือ
ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1
โดย: คาวบอย (cowboy ) [16 ส.ค. 51 11:59] ( IP A:124.121.235.94 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 742 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
   ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับ คาวบอยเกิดวันที่ 10 หมายเลข 1 ตรงมากๆๆเป๊ะๆๆเลย เยี่ยมจริงๆนิสัยแบบนั้น จริงๆๆ ใครหมายเลข 4 นั่นคือเนื้อคู่ คาวบอย อิอิอิ บอกด้วยใครหมายเลข 4 จร้า 5555
โดย: คาวบอย (cowboy ) [16 ส.ค. 51 12:02] ( IP A:124.121.235.94 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    555555555555 ไม่เห็นตรงเลยอ่ะพี่บอย ฮิฮิ

เลข 4 ก็พี่จ๊อบไงพี่บอย 555555555555 เอาไปดิ เดี๋ยวโดน กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
โดย: jenny [16 ส.ค. 51 12:17] ( IP A:125.25.9.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   โอ้ย.....รอดตัวไปอย่างหวุดวินน่ะเนี้ยพี่คาวเอ้ยๆๆๆ ฟร้อนร่วมแล้วได้เลข 5 สบายใจจะได้ไม่ต้องเป็นเนื้องอก เอ้ย เนื้อคู่กับพี่ไง อิ๊ อิ๊
โดย: ฟร้อน [16 ส.ค. 51 13:10] ( IP A:124.82.91.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    มันจะแม่นเหรอพี่บอยย
โดย: Job (เจ้าบ้าน ) [16 ส.ค. 51 13:14] ( IP A:202.57.132.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   คุณเจนนี่ จะยก คุณจ๊อบให้คุณคาวจริงเหรอค่ะ 5555555555
โดย: kk [16 ส.ค. 51 14:22] ( IP A:220.255.7.174 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   สวัสดีค่ะคุณคาวบอย และเพื่อนๆทุกๆคน
แวะมาแอบอ่านค่ะ ขอบอกว่าแม่นมากๆ และไม่ขอบอกว่า เราได้เลขอะไร อิอิ ไงก้อขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: ชมพู่ [17 ส.ค. 51 3:57] ( IP A:213.114.231.233 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ก๊าก ขี้เกียจบวกเลข
โดย: แคทค่ะ [17 ส.ค. 51 5:04] ( IP A:92.196.108.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   555555 ม่ายชอบป่าเดียวกานนะ อิอิอิอิ ชอบของแท้เท่านั้น เทียมก็ม่านสน คิคิคิ..แม่นจิงคับ 55555 แหม ยายฟร็อนด์ ดีใจ จนออกนอกหน้า อิอิอิ
โดย: คาวบอย (cowboy ) [17 ส.ค. 51 10:39] ( IP A:124.121.184.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   สวัสดีค่ะ แอบมาดูรองบวกและอ่านดูแล้ว วุ้ยแม่นค่ะแม่น

ขอบคุณที่เอาสิ่งดีๆมาฝากค่ะ
โดย: ดา [17 ส.ค. 51 11:27] ( IP A:81.197.105.176 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   Sam #4....
โดย: sam [23 ส.ค. 51 5:36] ( IP A:69.231.170.122 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   เกิดวันที่ 29 ค่ะ พอเอา 2 + 9 แล้วได้ 11 ทำไงคะ มันยังเป็น 2 หลักอ่ะค่ะ
โดย: จิ๊กกี๋ [23 ส.ค. 51 10:10] ( IP A:194.209.66.41 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน