อภิสิทธิ์ หนีทหาร จริงหรือไม่ ?
   อภิสิทธิ์หนีทหาร จริงหรือ ถ้าเป็นนายกก็ขาดคุณสมบัติ

1) นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2507 เลขประจำตัวบัตรประชาชน 3- 1009-01830-69-4 ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2529 ต่อมาในปี 2530 นายอภิสิทธิ์ มีชื่ออยู่ในบัญชีที่พ้นจากฐานะการยกเว้นผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร แขวงคลองตัน เขตพระโขนง อยู่ในลำดับ ที่ 299 เลขที่ สด 43 ลำดับที่ 675

2) ในปี 2531 ตามหลักฐานของกรมการกำลังสำรองทหารบก กลับไม่มีชื่อนายอภิสิทธิ์ปรากฏในบัญชีเรียกประจำปีนี้ และเมื่อตรวจสอบรายละเอียดตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า ในบัญชีเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปี 2536 ปรากฏชื่อนายอภิสิทธิ์ อยู่ในบัญชีคนขาดเข้ารับการตรวจเลือก ประจำแขวงคลองตัน ในลำดับที่ 148 ลำดับที่ 417 ลำดับที่ 685และ ลำดับที่ 641 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันกับที่ เมื่อ ปี พ.ศ.2530 นายอภิสิทธิ์ ได้รับหมายเรียก หลังจากที่ได้แสดง ตนขอลงบัญชีทหารกองเกิน (เกินกำหนด) ณ สำนักงานเขตพระโขนง เมื่อวัน ที่ 4 กรกฎาคม 2529 แต่ได้มีการขอใบแทนใบสำคัญฉบับนี้เมื่อวัน ที่ 8 เมษายน 2531 โดยนายอภิสิทธิ์ไม่ยอมเข้ารับการตรวจเลือก เกณฑ์ทหาร

3) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อย จปร. และได้มีการออกบันทึกข้อความลับ ด่วนมาก ที่ กห.0421/54 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2542 เรื่อง การตรวจสอบเอกสารการบรรจุนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ารับราชการทหารที่โรงเรียนนายร้อย จปร. ที่ลงนามโดย พล.อ.ชาญ บุญประเสริฐ เสนาธิการทหารบก ทำการแทนผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ได้มีการทุจริต บกพร่องต่อหน้าที่ ในการดำเนินการบรรจุนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเข้ารับราชการทหารในครั้งนั้นกระทำกันอย่างเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยนายทหารบางนาย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว บางนายรับราชการนอก สังกัดกองทัพบก และบางนายเป็นนายทหารชั้นนายพล ซึ่งไม่สามารถ รับโทษทัณฑ์ทางวินัยได้ จึงปรากฏเอกสารทางราชการให้มีผู้ต้องได้รับโทษ ทัณฑ์จากการกระทำทุจริตครั้งนี้ได้เพียงผู้เดียวคือ พ.อ.หญิงสายไสว มาสมบูรณ์ ตำแหน่งประจำกำลังพลทหาร กองทัพบก ขณะปฏิบัติ หน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกกองจัดการ กรมกำลังพลทหาร กอง ทัพบก และปรากฏในเวลาต่อมาว่า ได้มีการดำเนินคดีอาญาต่อพันตรี ทองคำ เดชเร ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมคบกันออก เอกสารทางราชการอันเป็นเท็จเพื่อให้นายอภิสิทธิ์หลีกเลี่ยงการเข้ารับการตรวจ เลือกฯด้วยการทำหลักฐานเท็จเพื่อบรรจุนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่ง เป็นบุคคลที่มีลักษณะขัดต่อหลักเกณฑ์ของกองทัพบก ที่สามารถจะบรรจุเข้ารับ ราชการได้

เนื่องจากนายอภิสิทธิ์ ได้ผ่านการตรวจเลือกและไม่ มีหลักฐานทางทหารนำมาส่งมอบ ประกอบเอกสารการบรรจุเข้ารับราชการทหารเพราะ เป็นคนขาดการตรวจเลือกฯเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2530 ถ้าหากจะดำเนินการบรรจุ เข้ารับราชการต้องกระทำภายหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ.2497 มาตรา 27 และ มาตรา 45 พร้อมกับส่งตัวเข้ากองประจำการจนครบกำหนดเสียก่อน

4) แต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่กำลังพลของโรงเรียนนายร้อย จปร. กลับเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบกที่ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น เป็นผู้อนุมัติระเบียบดังกล่าวนี้ จากเอกสารของทางราชการกองทัพบก ปรากฏว่ากรมสารบรรณ กองทัพบก ได้ทำการทักท้วงแล้ว แต่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ ขณะนั้นของโรงเรียนนายร้อย จปร. กลับไม่นำพา จึงเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่กำลังพลประกอบด้วย พ.อ.สมศักดิ์ พุ่มนิคม รอง ลก.บก.ทหารสูงสุด ขณะเป็นหก.กกพ.รร.จปร. ส่วน พล.อ.เผด็จ วัฒนะภูติ ขณะเป็นรองผบ.รร.จปร. ซึ่งรับผิดชอบงานด้าน กำลังพล และพล.อ.นิยม ศันสนาคม ขณะเป็น ผบ.รร.จปร.ทั้งสองนายพลนี้ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงไม่สามารถตามไปเอาผิดทางวินัยได้ในปัจจุบัน

5) จากพฤติการณ์ตามข้อ1-4 ข้างต้นนี้ แสดงให้ เห็นว่า การขอบรรจุ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ารับราชการ ในตำแหน่งรักษาราชการ อาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อย จปร. มี วัตถุประสงค์จงใจหลีกเลี่ยงความผิดที่จะเกิดขึ้นตามกฏหมายพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 45 ซึ่งมีบทบัญญัติพอสรุปได้ว่า บุคคลใด หลีกเลี่ยง หรือขัดขืน ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทำการตรวจ เลือกเข้ารับราชการทหารตามหมายเรียกของอำเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจ เลือกหรือไม่อยู่ จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรือหลีก เลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใดก็ดี เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการ ทหาร ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ต้องระวางโทษไม่เกิน 3 ปี

6) ดังนั้นการที่ ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ เมื่อได้รับคำสั่ง บรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. แล้วเพียง 35 วัน ก็ได้ แจ้งความจำนงว่า จะขอลาออกจากราชการ ดังนั้นโดยสามัญสำนึก จึงแปลเจตนารมณ์ไปได้ว่า ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ไม่มีเจตนาที่ จะปฏิบัติหน้าที่ในขณะรับราชการ ดังปรากฏหลักฐานทางราชการ ว่า ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ได้ขอลากิจไปเยี่ยมญาติที่ประเทศ อังกฤษ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2531 ถึง 30 กันยายน 2531 รวม 40 วัน และได้ขอลากิจอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2531 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2531 รวม 67 วัน พฤติการณ์เยี่ยงนี้ แสดงให้เห็นว่า นายอภิสิทธิ์ไม่มีเจตนาที่จะ เข้ารับราชการทหารอย่างแท้จริง การสมัครเข้ารับราชการทหาร จึงเป็นเพียงการหาเหตุผลที่จะแก้ปัญหาความผิดทางอาญาจากกรณีการขาดตรวจเลือกเข้าเป็น ทหารกองประจำการเท่านั้น

7) การณีการบรรจุให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นอาจารย์ประจำส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อย จปร. จึงเป็นการ บรรจุที่ขัดระเบียบของกองทัพบก ซึ่งอนุมัติโดยผู้บัญชาการทหารบก(พล.อ. อาทิตย์ กำลังเอก) ตามท้ายหนังสือที่ กห.0401/1916 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528 ประกอบกับหนังสือกรมกำลังพลทหารบกที่กพ. ทบ. 015/10006 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2522 ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน ว่า การบรรจุนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ารับราชการ ทหาร เป็นการบรรจุผู้ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบกองทัพบกกำหนด
โดย: โคบาล [9 ธ.ค. 51 10:16] ( IP A:124.121.196.9 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 8183 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
   มาร์ค อย่าอ้างว่าเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อย จปร. อีกเลย มันแถไม่ขึ้น ไปเอาใบสด.๙มาแสดงให้ดูเถอะว่ามีหรือเปล่า
โดย: Chim [9 ธ.ค. 51 12:49] ( IP A:125.24.193.89 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ป่านนี้พี่มาร์ค คงนอนฝันกลางวันไปหลายยกแล้วล่ะ ใช่มั๊ยย่ะ ยัยมาร์ค คิคิ อุ๊บ
โดย: jenny [9 ธ.ค. 51 13:14] ( IP A:125.25.37.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    ...... ใครๆเขาก็รู้กันทั่ว เจ้าตัวก็ยอมรับอ้ำอึ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็โดนไปแล้ว แต่เค้าว่าหมดอายุความไปแล้ว ก็คงเอาผิดติดคุกไม่ได้ แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า หมอนี่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายไทยเอาซะเลย แค่หน้าที่ของผู้ชายไทย มันยังไม่มีความรับผิดชอบ แล้วคนแบบนี้หรือจะมาเรียกร้องหาจริยธรรม คุณธรรมของคนอื่น หน้าไม่อาย ความประพฤตินี่สมกับชื่อตัวจริงๆ อภิสิทธิชน !!

...... คนแบบนี้หรือจะมาเป็นนายกประเทศไทย นายกที่ก้าวมาจากการสนับสนุนการก่อการร้ายเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนายก เล่นการเมืองสกปรกนอกสภา พอรู้ว่าตัวแพ้ก็ไม่ส่งลงเลือกตั้ง ถุยยย ให้มันเป็นนายกสักปีหรือครึ่งปีล่ะ คราวนี้มันจะหมดโอกาสเป็นรัฐบาลไปอีกเป็นสิบปีหรือตลอดกาลแน่นอน

โดย: Job (พีอาร์ฯ ) [9 ธ.ค. 51 21:59] ( IP A:125.25.37.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ข้อเท็จจริง มันต้องมีมากกว่านี้แน่นอน
แล้วไอนายกหน้าไหน และ นักการเมืองหน้าไหนวะ ที่เข้ามาเพราะซื้อเสียง โกงกินชาติ เอาเงินแทรกแซงทุกองค็การ ซื้อเสียงกันทุกระดับ โกงเงินชาติ จากกรลดค่าเงินบาท ไปซื้อพรรค โกงข้อสอบให้ลูก แก้กฏหมายเฉพาะพวกตัวเอง ให้ได้ประโยชน์ ซื้อขายหุ้น ไม่ยอมเสียภภาษี ขณะคนอื่นต้องเสีย ถูกฟ้องหลายสิบคดี โกงไป หลายแสนล้านบาท คนพวกนี้หรือ ที่จะมันไว้ในสังคม ไอห่าเหว

ก่อการร้าย ก็ฟ้องเลย แต่ไม่ใช่มาพูดเรื่อยเปื่อย อย่าโกหกตอแหลให้มันมาก คนชั่วช้าในบ้านเมือง ที่ทำให้ บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ยังลอยนวลอีกเยอะ มรึงทำไมไม่ด่าบ้างวะ
โดย: hhhhh [19 ธ.ค. 51] ( IP A:58.9.47.17 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    แล้วไอ้นายกหน้าใหน และ นักการเมืองหน้าใหนวะ ที่มันไม่ซื้อเสียง ที่มันไม่โกงกินชาติ ที่มันไม่แทรกแซงองค์การต่างๆ บลาๆๆๆ ผมว่ามันก็พอๆกันทุกพรรคนั่นแหละ แต่แปลกบางพรรคโดนยุบ บางพรรคที่เหี้ยเหมือนกัน เผลอๆเหี้ยกว่า เพราะไม่เคยมีผลงานห่าอะไรเลย กลับไม่โดนยุบแปลกใหม๊

แล้วนักการเมืองที่ว่าโกงแสนล้านน่ะ ทำประเทศฉิบหายเหมือนไอ้พวกพันธมารใหม๊ นี่จะอดตายกันทั้งประเทศแล้วเว้ยย เออ แล้วทำไมไอ้พวกฝ่ายการเมือง กับ ตำรวจ ทหาร ถึงเอาผิดไอ้พวกแก๊งค์นอกกฏหมายไม่ได้ ใครหนุนหลังพวกมันอยู่ ไอ้พวกเส้นหย่ายยยที่อยู่เป็นแบ็คน่ะใคร ตอบได้ใหม๊ ตอบไม่ได้ไปถามต่างชาติ เค้ารู้กันหมดแล้วโว้ยยยย เมืองไทยรู้ แต่พูดไม่ได้
โดย: Job (พีอาร์ฯ ) [19 ธ.ค. 51 9:23] ( IP A:202.57.132.197 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   .. .. .กูม่ายมาว ก.. .ง.. .งงงงง
ม่าย .. .มา.. ย
... .มายง. . .งงงง งง...มาวว..
กูมายด้ายล่อแม่กูให้อ้า. ยย. ...หางโผล่ดู... .
.. ดู. .ดู. ดดดด.. ดู..โว. ว...ววววย..ยย..กูม่ายช่าย..
ชา..ยงยยย.. ..ช่ายง..... พวกชิงหาม..มา.. .เเกเกกิด...
..... โ ..โ โวง.. ..ย. .ยอง. .ก๋อย ... .กก ..กอยนก็อย.
..กอออยยยย... ก็อย. ..ยยย
โดย: thai_tha_i@hotmail.com [26 ธ.ค. 51 1:29] ( IP A:58.10.146.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ไอ้เหี้ยทักษิณ ไอ้หมาขี้เรื้อน
โดย: เก [2 เม.ย. 53 17:26] ( IP A:125.25.235.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    อย่าหนีความจริงเลยครับ สงสารประชาชนที่ต้องมาเกณฑ์ทหาร บางคนลำบากมากไม่มีใครดูแลพ่อแม่ต้องมาเป็นทหาร แต่คนมีอำนาจมีตังค์ไม่ต้องเป็นทหาร ผมเป็นทหาร ผมรู้
โดย: ยง [3 เม.ย. 53 17:01] ( IP A:118.172.21.82 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   หนีทหารจริงหรือนี่ ไม่น่าเชื่อ คงเป็นเพราะมีชาติตระกูลดีมีโอกาสเป็นเจ้าคนนายคนเท่านั้น
โดย: ret_na@hotmail.com [22 เม.ย. 53 22:47] ( IP A:180.180.62.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ลิ้งที่นี่นะค๊ะ https://www.youtube.com/watch?v=cGCGKO2gKEM
โดย: dkkk@hotmail.com [29 เม.ย. 53 13:46] ( IP A:58.147.83.55 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปเลย แม่งจะแดกเงิน
อีมาร์คปุกคุ้ง โครตเหี้ยเลย
โดย: .. [15 ก.พ. 54 23:39] ( IP A:115.87.175.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   เขาพูดนายอภิสิทธิ์หนีทหารก็เอาข้อมมูลมาเถียงใครโกงอะไรใครก็ไปว่ากันอีกเรื่องไม่ใช่เอาเรื่องที่ตัวเองว่าเหม็นมากลบกลิ่นเหม็น ไปไม่เป็นก็เงียบๆไว้
โดย: โต้ง ๆ [6 เม.ย. 55 11:08] ( IP A:171.7.129.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   สันดานสลิ่ม...แถ ...หาหลักฐานเถียงไม่ได้ เอะอะก็ทักษิณโกง...ในสมองแม่งมีแค่นั้นแหละ
โดย: ชอบทักษิณ ใครจะทำไม [6 เม.ย. 55 14:02] ( IP A:171.4.89.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   พ่องไอพวกสลิ่ม ไอสัดระยำ ชาติหมา
โดย: ขอถ่อยกับสลิ่มถ่อย [6 เม.ย. 55 15:16] ( IP A:161.200.206.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ใครให้ทุนตั้งพรรคประชาธิปัตย์วะ มันจะเอาหมดทั้ง ศาล ตุลาการ รัฐสภา ทหาร ได้ครบหมดก็สวรรค์ ยิงใครตายก็ไม่ผิดแล้ววุ้ย
โดย: หยวนซือไข่ [6 เม.ย. 55 21:26] ( IP A:110.49.240.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   หลักฐานราชการใครออกเองได้บ้าง หัวสมองมีไว้ให้คิด ถ้าคิดดีทำดีก็ดี แต่ถ้าสมองมีแต่เรื่องเลวหาดีไม่ได้ตายไปก็มีแต่เสียงสปแช่ง ยอมเป็นทาสเงินชาติจะวิบัติก่อนจะทำเลวคิดก่อนนะ
โดย: saendee@windowslive.com [8 ธ.ค. 55 16:57] ( IP A:125.25.2.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ควายแดงดิ้นให้พล่าน
โดย: red gay [3 ม.ค. 56 2:11] ( IP A:101.108.134.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   https://private.loan.for.college.paydaukuk.com
https://wiring.cash.paydarocket.com
https://sandwell.gov.uk.paydaukuk.com
https://www.brighton.ac.ukopendays.paydajust.com
https://direct.gov.loans.paydajust.com
https://mortgage.insurance.rate.paydaukuk.com
https://hsbc.credit.card.apply.online.paydarocket.com
https://all.about.debit.cards.paydarocket.com
https://bac.mortgagee.clause.paydaforce.com
https://j.g.paydaforce.com
https://online.loan.tonight.paydaukuk.com
https://provide.cash.advance.paydarocket.com
https://pawn.shops.in.silverdale.wa.paydajust.com
https://Macon.GA.31204.paydajust.com
https://auto.loan.calculator.bad.credit.paydarocket.com
https://best.mortgage.companies.for.bad.credit.paydarocket.com
https://719-540-3750.paydajust.com
https://boa.checking.paydaforce.com
https://day.payday.loan.savings.account.paydarocket.com
https://bad.credit.personal.loans.uk.paydaukuk.com
https://MUSCATINE.CASH.ADVANCE.COMPANIES.paydaforce.com
https://advance.me.paydarocket.com
https://best.credit.card.debt.solutions.paydajust.com
https://etf.investments.paydaukuk.com
https://instant.loans.for.bad.credit.online.paydaukuk.com
https://make.fast.money.paydaforce.com
https://2697.Spring.Road.paydarocket.com
โดย: เจ๊บจุงเบย [15 ม.ค. 56 20:11] ( IP A:171.97.163.168 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   https://k9lqxm.exteen.com
https://n14zloz.exteen.com
https://s14juoz.exteen.com
https://r8cbxm.exteen.com
https://j16zbxm.exteen.com
https://r7ajxm.exteen.com
https://t2dgoz.exteen.com
https://s1gtoz.exteen.com
https://r8rooz.exteen.com
https://s4wfoz.exteen.com
https://r10jsoz.exteen.com
https://o3rjoz.exteen.com
https://k11gvoz.exteen.com
https://p5tioz.exteen.com
https://z13djoz.exteen.com
https://s16roxm.exteen.com
https://l3pkxm.exteen.com
https://y4sexm.exteen.com
https://j6ehoz.exteen.com
https://x3gexm.exteen.com
https://t15eqoz.exteen.com
https://t5swoz.exteen.com
https://d4aaoz.exteen.com
https://b11troz.exteen.com
https://m10cuxm.exteen.com
https://b15xloz.exteen.com
https://t5ljoz.exteen.com
https://t3mxxm.exteen.com
https://r1bpxm.exteen.com
https://q0qgoz.exteen.com
https://v10kvxm.exteen.com
https://x12bboz.exteen.com
https://b12gnxm.exteen.com
https://s4xfxm.exteen.com
https://g11uwoz.exteen.com
https://v14kwxm.exteen.com
https://t3ltxm.exteen.com
https://k8kfxm.exteen.com
https://f10ytxm.exteen.com
https://h1juxm.exteen.com
https://m11onxm.exteen.com
https://u11spxm.exteen.com
https://a6hroz.exteen.com
https://z2rixm.exteen.com
https://k13duxm.exteen.com
https://i11dgxm.exteen.com
https://e10aooz.exteen.com
https://y1wroz.exteen.com
https://r5trxm.exteen.com
https://g6baoz.exteen.com
https://l6mgoz.exteen.com
https://s5udoz.exteen.com
https://r15wyoz.exteen.com
https://d8iooz.exteen.com
https://t2dkoz.exteen.com
https://d5hrxm.exteen.com
https://l10kuxm.exteen.com
https://n11quoz.exteen.com
https://v9jpxm.exteen.com
https://v3ksoz.exteen.com
https://b10lrxm.exteen.com
https://b14eyoz.exteen.com
https://u6ujoz.exteen.com
https://q1wgoz.exteen.com
https://g6onoz.exteen.com
https://h11muoz.exteen.com
https://u11vnoz.exteen.com
https://p10jyoz.exteen.com
https://q2ywxm.exteen.com
https://g14gfoz.exteen.com
https://r3mnoz.exteen.com
https://h6abxm.exteen.com
https://g10coxm.exteen.com
https://e1hdoz.exteen.com
https://v3tfoz.exteen.com
https://g0azoz.exteen.com
https://b13uaoz.exteen.com
https://t4vnxm.exteen.com
https://i15xxoz.exteen.com
https://a15jooz.exteen.com
https://y9mlxm.exteen.com
https://a12znxm.exteen.com
https://c4yvoz.exteen.com
https://h9lxoz.exteen.com
https://k1kxoz.exteen.com
https://q6inoz.exteen.com
https://p10rqoz.exteen.com
https://y11wpoz.exteen.com
https://h15ceoz.exteen.com
https://s13plxm.exteen.com
https://b8vioz.exteen.com
https://l11ipoz.exteen.com
https://b16bvoz.exteen.com
https://b10oexm.exteen.com
https://e12oyxm.exteen.com
https://i13ykxm.exteen.com
https://z14hcxm.exteen.com
https://e16wfxm.exteen.com
https://y5geoz.exteen.com
https://t10gbxm.exteen.com
https://b13yxoz.exteen.com
https://t1beoz.exteen.com
https://z11jfoz.exteen.com
https://j8fwxm.exteen.com
https://n5wfoz.exteen.com
https://h16sfoz.exteen.com
https://w0btxm.exteen.com
https://u8jmoz.exteen.com
https://g6ccxm.exteen.com
https://o0tioz.exteen.com
https://l9dixm.exteen.com
https://a7oaoz.exteen.com
https://c5pnoz.exteen.com
https://f12lgoz.exteen.com
https://y16ixxm.exteen.com
https://u5cfxm.exteen.com
https://i6jexm.exteen.com
https://d12xtxm.exteen.com
https://d6rkoz.exteen.com
https://u5cuoz.exteen.com
https://u3juxm.exteen.com
https://a4zyxm.exteen.com
https://w9ctoz.exteen.com
https://s16mwxm.exteen.com
https://b9uioz.exteen.com
https://v3cfxm.exteen.com
https://p0skoz.exteen.com
https://x11jhoz.exteen.com
https://h1ihoz.exteen.com
https://f16abxm.exteen.com
https://f1lnoz.exteen.com
https://b14cjoz.exteen.com
https://y0iixm.exteen.com
https://s10ldoz.exteen.com
https://s7ruoz.exteen.com
https://z11cqoz.exteen.com
https://q2yroz.exteen.com
https://d3qjxm.exteen.com
https://r14wuoz.exteen.com
https://z7lioz.exteen.com
https://h14taoz.exteen.com
https://c12cloz.exteen.com
https://p12qoxm.exteen.com
https://t10ooxm.exteen.com
https://g8yaxm.exteen.com
https://a5gqxm.exteen.com
https://i7czxm.exteen.com
https://p2usoz.exteen.com
https://w5sloz.exteen.com
https://z8ghxm.exteen.com
https://g15ovxm.exteen.com
https://i8troz.exteen.com
https://n11nsxm.exteen.com
https://o7eloz.exteen.com
https://k2xcoz.exteen.com
https://b1zlxm.exteen.com
https://p5vuxm.exteen.com
https://o3adoz.exteen.com
https://f10vwxm.exteen.com
https://b3ctxm.exteen.com
https://q3jqxm.exteen.com
https://l0gioz.exteen.com
https://v7iqxm.exteen.com
https://c0whoz.exteen.com
https://k6gtoz.exteen.com
https://m8soxm.exteen.com
https://s8qexm.exteen.com
https://h1eoxm.exteen.com
https://g2sjoz.exteen.com
https://i14xxxm.exteen.com
https://m14fpoz.exteen.com
https://a10ggxm.exteen.com
https://s1gsoz.exteen.com
https://z11gioz.exteen.com
https://m4iyxm.exteen.com
https://l5ydoz.exteen.com
https://y13iboz.exteen.com
https://v7jdoz.exteen.com
https://w3npxm.exteen.com
https://h13dzxm.exteen.com
https://u5voxm.exteen.com
https://m2alxm.exteen.com
https://t3ztxm.exteen.com
https://y6xjxm.exteen.com
https://e13svxm.exteen.com
https://r10rooz.exteen.com
https://e2myoz.exteen.com
https://n13npoz.exteen.com
https://i14ihxm.exteen.com
https://b13mvoz.exteen.com
https://i10zuoz.exteen.com
https://r7bgoz.exteen.com
https://b14dhxm.exteen.com
https://j8zxxm.exteen.com
https://t6wfoz.exteen.com
https://w6lnoz.exteen.com
https://g1ivxm.exteen.com
https://y13nfoz.exteen.com
https://n4iwxm.exteen.com
https://i0loxm.exteen.com
https://v3etxm.exteen.com
https://o8gfxm.exteen.com
https://l5goxm.exteen.com
https://d1taxm.exteen.com
https://v12groz.exteen.com
https://n9txoz.exteen.com
https://m14yqxm.exteen.com
https://o14wvxm.exteen.com
https://d6fvxm.exteen.com
https://y2myxm.exteen.com
https://t15dwxm.exteen.com
https://z3gvoz.exteen.com
https://r2gdxm.exteen.com
https://b16dpoz.exteen.com
https://t6tpxm.exteen.com
https://i14taxm.exteen.com
https://o3lvxm.exteen.com
https://r0ktoz.exteen.com
https://z6lmxm.exteen.com
https://z0epoz.exteen.com
https://t13mnoz.exteen.com
https://i4izxm.exteen.com
https://u1qdxm.exteen.com
https://o3gpoz.exteen.com
https://j12eioz.exteen.com
https://w1zvxm.exteen.com
https://v6ngoz.exteen.com
https://r15oxxm.exteen.com
https://i12fbxm.exteen.com
https://x14groz.exteen.com
https://e4fjxm.exteen.com
https://q16thxm.exteen.com
https://e16puoz.exteen.com
https://y6sroz.exteen.com
https://n4lpxm.exteen.com
https://m2cvxm.exteen.com
https://r10nzoz.exteen.com
https://e14sdxm.exteen.com
https://s13luoz.exteen.com
https://g0mtxm.exteen.com
https://f15ffoz.exteen.com
https://v6ctoz.exteen.com
https://w5qtoz.exteen.com
https://n11psxm.exteen.com
https://d0cwxm.exteen.com
https://j4ploz.exteen.com
https://c14kexm.exteen.com
https://r10mdxm.exteen.com
https://c6uooz.exteen.com
https://t8ynoz.exteen.com
https://w2yaoz.exteen.com
https://f0cyxm.exteen.com
https://a0yjxm.exteen.com
https://k8aoxm.exteen.com
https://v2nbxm.exteen.com
https://u4bzxm.exteen.com
https://w13caoz.exteen.com
https://z3igoz.exteen.com
https://h14xlxm.exteen.com
https://z1zgxm.exteen.com
https://b16iloz.exteen.com
https://o16ntxm.exteen.com
https://v0lfoz.exteen.com
https://i0ftxm.exteen.com
https://m2lroz.exteen.com
https://v0lnxm.exteen.com
https://g12ehxm.exteen.com
https://u11tuxm.exteen.com
https://g11gioz.exteen.com
https://h2agxm.exteen.com
https://a15kuxm.exteen.com
https://y15ozoz.exteen.com
https://e3jaoz.exteen.com
https://l3yoxm.exteen.com
https://w15udxm.exteen.com
https://u14osoz.exteen.com
https://m6jcoz.exteen.com
https://h10tloz.exteen.com
https://k1uqxm.exteen.com
https://r11ibxm.exteen.com
https://a1slxm.exteen.com
https://p8qgxm.exteen.com
https://g16uhxm.exteen.com
https://e13nyoz.exteen.com
https://h6vsoz.exteen.com
https://g14zvoz.exteen.com
https://m15hsoz.exteen.com
https://z4ayoz.exteen.com
https://t9mwxm.exteen.com
https://f4qzxm.exteen.com
https://g16frxm.exteen.com
https://a14ytxm.exteen.com
https://w14rpoz.exteen.com
https://j8xvoz.exteen.com
https://n12cmxm.exteen.com
https://m0wuxm.exteen.com
https://f11xdoz.exteen.com
https://z9adoz.exteen.com
https://r3amxm.exteen.com
https://v14dkxm.exteen.com
https://c10zoxm.exteen.com
https://o1ozoz.exteen.com
https://e2nixm.exteen.com
https://z15spxm.exteen.com
https://l5eoxm.exteen.com
https://y14iroz.exteen.com
https://j12bexm.exteen.com
https://h4oxoz.exteen.com
https://p15zlxm.exteen.com
https://y0rhoz.exteen.com
https://l15nsxm.exteen.com
https://m16coxm.exteen.com
https://w13vmoz.exteen.com
https://m4dcoz.exteen.com
https://a8vzoz.exteen.com
https://e1tlxm.exteen.com
https://l10whoz.exteen.com
https://e2exoz.exteen.com
https://e14pnoz.exteen.com
https://z0hbxm.exteen.com
https://p1mkoz.exteen.com
https://e11yuoz.exteen.com
https://g10ijoz.exteen.com
https://l9dpxm.exteen.com
https://i13vpxm.exteen.com
https://d3krxm.exteen.com
https://z2nyxm.exteen.com
https://u8leoz.exteen.com
https://u0wbxm.exteen.com
https://n16yboz.exteen.com
https://y5yqoz.exteen.com
https://f2haoz.exteen.com
https://x12wbxm.exteen.com
https://g2jdxm.exteen.com
https://f16hbxm.exteen.com
https://r2frxm.exteen.com
https://g16poxm.exteen.com
https://q2axxm.exteen.com
https://h0trxm.exteen.com
https://q6azoz.exteen.com
https://f6owxm.exteen.com
https://m15gmoz.exteen.com
https://i15gsxm.exteen.com
https://s13oeoz.exteen.com
https://q0uwxm.exteen.com
https://m15xaxm.exteen.com
https://p5wyxm.exteen.com
https://i9yfxm.exteen.com
https://j14nooz.exteen.com
https://o4uuxm.exteen.com
https://g8roxm.exteen.com
https://f16lroz.exteen.com
https://h16lfxm.exteen.com
https://n14hwoz.exteen.com
https://b2hdoz.exteen.com
https://z11fuoz.exteen.com
https://h4rmoz.exteen.com
https://n10sdxm.exteen.com
https://w0mboz.exteen.com
https://j5fbxm.exteen.com
https://n7jnoz.exteen.com
https://s7otxm.exteen.com
https://r3pkoz.exteen.com
https://m14swoz.exteen.com
https://x15nzoz.exteen.com
https://u10lqoz.exteen.com
https://j3gdxm.exteen.com
https://o2oyxm.exteen.com
https://c6xjoz.exteen.com
https://h12vpoz.exteen.com
https://n15leoz.exteen.com
https://b3zrxm.exteen.com
https://h13ggoz.exteen.com
https://b9groz.exteen.com
https://v15mpxm.exteen.com
https://a13kvxm.exteen.com
https://p3mooz.exteen.com
https://k12pcoz.exteen.com
https://l1udoz.exteen.com
https://a0gfoz.exteen.com
https://c9pooz.exteen.com
https://u4lqoz.exteen.com
https://a6wboz.exteen.com
https://e2kvoz.exteen.com
https://n10otoz.exteen.com
https://s13cioz.exteen.com
https://c7urxm.exteen.com
https://g15broz.exteen.com
https://d0vxoz.exteen.com
https://a11yrxm.exteen.com
https://q14swoz.exteen.com
https://x13bfoz.exteen.com
https://k13lfoz.exteen.com
https://l14nmxm.exteen.com
https://i13ycxm.exteen.com
https://v10efxm.exteen.com
https://g4uwxm.exteen.com
https://d12fjoz.exteen.com
https://v16inoz.exteen.com
https://c11qqxm.exteen.com
https://v1nwoz.exteen.com
https://c5awxm.exteen.com
https://y13dgxm.exteen.com
https://u5whoz.exteen.com
โดย: Orange [6 พ.ค. 56 18:50] ( IP A:124.122.20.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   
It\'s great that you are getting ideas from this article as well as from our argument made here.

moncler doudoune pour chien https://www.capteo.com/wp-content/uploads/2012/fr-moncler/NBpwaRpqfv/

โดย: moncler doudoune pour chien [22 พ.ย. 57 6:29] ( IP 216.244.81.35 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   
Good day I am so grateful I found your blog page, I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don??t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome j.

cyber monday 2014 uk https://denttoolsdirectusa.com/wp-content/plugins/shopping11/t6qHiNQbVe/

โดย: cyber monday 2014 uk [2 ธ.ค. 57 12:36] ( IP 216.244.81.35 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย นายอภิสิทธิ์ ได้ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ 11 ปี และเมื่อจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ก็ได้กลับมาประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2529 และได้ไปลงทะเบียนเป็นทหารกองเกิน และได้รับใบ สด 9 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2529 และมีกำหนดการ ต้องไปรับใบ สด 35 (หมายเกณฑ์) เพื่อเกณฑ์ทหารในปีถัดมาคือ เมษายน 2530 แต่ในช่วงที่รอการไปเกณฑ์ทหาร นายอภิสิทธิ์ก็ตัดสินในการที่จะไปสมัครเป็นข้าราชการทหาร โดยได้ยื่นใบสมัครไปในช่วงกันยายน ปี 2529 แต่ในขณะที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร พร้อมๆกันนั้นก็มีข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ในช่วงปี 30 -32 จึงได้ทำการผ่อนผันไปศึกษาต่อตามใบ สด 41 เลขที่ 4892/29 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2529 โดยสำนักงาน ดูแลนักเรียนอังกฤษในต่างประเทศภายใต้ กพ. เป็นผู้ดำเนินการ และยังมีชื่อปรากฎในทะเบียนบัญชียกเว้น หรือผ่อนผันกรณีไปศึกษาต่างประเทศ (สด 20) และอนุมัติให้ได้รับการผ่อนผันตั้งแต่ ปี 30- 32 ดังนั้นนายอภิสิทธิ์จึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องไปตรวจเลือกในเดือนเมษายน ปี 30 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 27 (2) ดังนั้น นายอภิสิทธิ์ จึงไม่ได้ขาดคุณสมบัติ และ ยังมีหลักฐานครบสมบูรณ์ในการสมัครรับราชการทหารมิได้เป็นไปตามรายงานผลสอบสวนเบื้องต้น เนื่องจากตามหลักเกณฑ์นั้น ชายไทยอายุตั้งแต่ 21 ปีเป็นต้นไป ถ้าจะสมัครรับราชการทหารจะต้องมี ใบ สด 9 และใบสด 43 หรือใบ สด 9 และ หลักฐานการผ่อนผัน ใบ สด 41 สำหรับกรณีนายอภิสิทธ์นั้น เนื่องจากอายุเกิน 21 ปี และยังมิได้ไปตรวจเลือก เนื่องจากได้รับการยกเว้น จึงเข้าเกณฑ์การใช้ใบสด 9 และใบ สด 4
ฉะนั้นการสอบสวนเบื้องต้นของคณะกรรรมการชุดปี 42 และการยืนยันของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของ พล อ อ สุกำพล ซึ่งตั้งเมื่อเดือน มิถุนายน 55 ตามใบสั่งของฝ่ายการเมืองนั้น จึงขาดความรอบคอบ และจงใจที่จะไม่พิจารณา ทะเบียนบัญชียกเว้น หรือผ่อนผันกรณีไปศึกษาต่างประเทศ (สด 20)ซึ่งนายอภิสิทธิ์เคยชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนั้น อีกทั้งเอกสารหลายๆชิ้นก็ถูกทำลายทิ้งไปหมดแล้ว เนื่องจากราชการเก็บเอกสารไม่เกิน 10 ปี ทำให้ไม่ทราบว่านายอภิสิทธิ์นั้นได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 27(2) ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ พ.อ. สมโชค เจรทหารบก ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯเมื่อปี 42 เมื่อถูกซักค้านจากทนายของนายอภิสิทธิ์ ก็ยอมรับอย่างสดุดีว่า “ พยานไม่ทราบว่าการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษของนายอภิสิทธิ์ จะมี ก.พ.เป็นผู้ดูแลทำหนังสือผ่อนผันโดยตรงและไม่ต้องมารับการตรวจเลือกฯ แต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จริงยอมรับว่าไม่ใช่การหนีทหาร แต่เป็นเรื่องที่ได้รับการผ่อนผัน และเมื่อนายอภิสิทธิ์ได้เป็นอาจารย์ สอนหนังสือที่ โรงเรียนนายร้อย จปร.แล้วจึงไม่ต้องถูกเรียกเข้าประจำการ ตามมาตรา 14 วรรค 7 “เพราะฉะนั้นคณะกรรมการฯทั้งสองชุดจึงมีบทสรุปที่ผิดพลาด และอคติ ไม่เป็นไปตามหลักสากล เพราะมีการตั้งโจกท์เพื่อเอาผิดนายอภิสิทธิ์ตั้งแต่ต้น แม้กระทั่งข้อเสนอที่ให้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดี หรือลงโทษทางวินัยสักรายเลย
โดย: ฉะนั้นการสอบสวนเบื้องต้นของคณะกรรรมการชุดปี 42 และการยืนยันของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของ พล อ อ สุกำพล ซึ่งตั้งเมื่อเดือน มิถุนายน 55 ตามใบสั่งของฝ่ายการเมืองนั้น จึงขาดความรอบคอบ และจงใจที่จะไม่พิจารณา ทะเบียนบัญชียกเว้น หรือผ่อนผันกรณีไปศึกษาต่างประเทศ (สด 20)ซึ่งนายอภิสิทธิ์เคยชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนั้น อีกทั้งเอกสารหลายๆชิ้นก็ถูกทำลายทิ้งไปหมดแล้ว เนื่องจากราชการเก็บเอกสารไม่เกิน 10 ปี ทำให้ไม่ทราบว่านายอภิสิทธิ์นั้นได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 27(2) ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ พ.อ. สมโชค เจรทหารบก ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯเมื่อปี 42 เมื่อถูกซักค้านจากทนายของนายอภิสิทธิ์ ก็ยอมรับอย่างสดุดีว่า “ พยานไม่ทราบว่าการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษของนายอภิสิทธิ์ จะมี ก.พ.เป็นผู้ดูแลทำหนังสือผ่อนผันโดยตรงและไม่ต้องมารับการตรวจเลือกฯ แต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จริงยอมรับว่าไม่ใช่การหนีทหาร แต่เป็นเรื่องที่ได้รับการผ่อนผัน และเมื่อนายอภิสิทธิ์ได้เป็นอาจารย์ สอนหนังสือที่ โรงเรียนนายร้อย จปร.แล้วจึงไม่ต้องถูกเรียกเข้าประจำการ ตามมาตรา 14 วรรค 7 “เพราะฉะนั้นคณะกรรมการฯทั้งสองชุดจึงมีบทสรุปที่ผิดพลาด และอคติ ไม่เป็นไปตามหลักสากล เพราะมีการตั้งโจกท์เพื่อเอาผิดนายอภิสิทธิ์ตั้งแต่ต้น แม้กระทั่งข้อเสนอที่ให้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดี หรือลงโทษทางวินัยสักรายเลย [9 เม.ย. 58 13:14] ( IP A:110.170.117.164 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน