TRTNVIR.pantown.com : รสพรรท

ความมุ่งมั่น
ประวัติและจุดเริ่มต้นชมรม
Board of Club
Neuroradiology
Vascular IR
non IR
IR TECH
IR NURSE
talk, read and write
online article
ภาพกิจกรรมชมรม
[414]  

พ.ศ. 2471 - นำเข้าเครื่องเอกซเรย์เครื่องแรกของประเทศไทย
พ.ศ. 2476 - พยาบาลคนแรกในแผนกเอกซเรย์
พ.ศ. 2510 - รังสีเทคนิคทำงานในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย
พ.ศ. 2512 - มีการทำหัตถการหลอดเลือด (Angiogram)
พ.ศ. 2514 - เริ่มมีการบันทึกสถิติข้อมูลทางรังสีหลอดเลือด
พ.ศ. 2515 - แผนกพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จัดตั้ง
แผนกพยาบาลรังสีวิทยาและเปิด ward ผู้ป่วย รังสีรักษา
พ.ศ. 2520 - การทำหัตถการทางรังสีร่วมรักษา
(interventional radiology)
พ.ศ. 2534 - แผนกพยาบาลรังสีวิทยาเปลี่ยนเป็น
งานการพยาบาลรังสีวิทยา
พ.ศ. 2537 - มีอัตรากำลังพยาบาลของรังสีวินิจฉัย
พ.ศ. 2546 - วางแผนจัดตั้งชมรมพยาบาลเฉพาะทางรังสีหลอดเลือด
และรังสีร่วมรักษาไทย
พ.ศ. 2547 - เปลี่ยนเป็นชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทาง
รังสีหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

ชมรมฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของนักรังสีเทคนิค พยาบาลและบุคลากรด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ภายใต้การดูแลของสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ทางชมรมฯจึงมีแนวทางในการดำเนินการให้สมาชิกได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และมีการติดตามงานวิชาการ งานวิจัยและ เรื่องราวต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ชมรมฯจะมีการติดต่อกับสมาชิกอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นผู้ปฏิบัติด้านงานรังสีหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาอย่างแท้จริง