TRTNVIR.pantown.com : รสพรรท

ความมุ่งมั่น
ประวัติและจุดเริ่มต้นชมรม
Board of Club
Neuroradiology
Vascular IR
non IR
IR TECH
IR NURSE
talk, read and write
online article
ภาพกิจกรรมชมรม




[422]



   หน้าที่

พยาบาลรังสีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานรังสีวิทยาหลอดเลือดนั้นมีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วย การประเมินก่อนการตรวจ รวมไปถึงการดูแลระหว่างการตรวจ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วย