TRTNVIR.pantown.com : รสพรรท

ความมุ่งมั่น
ประวัติและจุดเริ่มต้นชมรม
Board of Club
Neuroradiology
Vascular IR
non IR
IR TECH
IR NURSE
talk, read and write
online article
ภาพกิจกรรมชมรม
[417]   รายนามกรรมการชมรม

ประธาน : นางพรรณี สมจิตประเสริฐ
รองประธาน : น.ส. นันทา เกียรติกังวาฬไกล
กรรมการ : นายสมจิตร จอมแก้ว
กรรมการ : น.ส.พนิดา ชาญเชาน์วานิช
กรรมการ : น.ส.ร่มรังสี วงศ์สูง
เลขานุการ : นายเอนก สุวรรณบัณฑิต

ที่ปรึกษาชมรม
ศ.นพ.นรา แววศร
รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์
รศ.นพ.จุฑาเกียรติ เครือตราชู
ผศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์
ผศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร