thai-alliance-in-hongkong.pantown.com : สมาคมรวมไทยในฮ่องกง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
Who We Are สมาคมรวมไทย
Objective จุดประสงค์สมาคม
Committee of TRA คณะกรรมการ
What We Do กิจกรรมของสมาคมรวมไทย
Contact Us ติดต่อสมาคม
Articles บทความ
Photos Acitvities ภาพกิจกรรม
Siam Meung Yim Metroplus AM1044 รายการวิทยุสยามเมืองยิ้ม
เครือข่ายหญิงไทยในฮ่องกง
[59753]


สมาคมรวมไทยในฮ่องกง เป็นศูนย์รวมของแรงงานไทยที่ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งในขณะอยู่ในฮ่องกง และมีทักษะฝีมือเมื่อกลับเมืองไทย

What We Do? เราทำอะไร
Education and Training: 1.Provide course on language (English, Cantonese), computer, vocational skills, organizing, paralegal and various seminars and leadership training. 2. Provide welfare services such as counseling and legal support Campaigns : Supports and helps the Thais workers and Thais group against the various anti migrant policies related to the rights of workers Networking : Links up with different Thai groups, NGO and individuals in Thailand and in Hong Kong and also in other parts of the world Research : To conduct research on the root causes of migration and how to solve the problem
** เราทำอะไรบ้าง ** : รณรงค์ปกป้องสิทธิ : ประสานงาน ร่วมมือกับองค์กรแรงงานต่างชาติในฮ่องกง และองค์กรท้องถิ่น เพื่อร่วมหาแนวทางคัดค้านนโยบายของรัฐบาลฮ่องกง ที่มีผลกระทบต่อแรงงาน : อบรมสัมนา : อบรม สัมนา เกี่ยวกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อแรงงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อแรงงาน : เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย : ** เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน) ** แลกแปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างองค์กร ทั้งของไทยและองค์กรต่างชาติในฮ่องกง : เป็นสมาชิกองค์กรด้านแรงงาน : 1 เป็นสมาชิกของ กลุ่มประสานงานปกป้องสิทธิแรงงานต่างชาติ Asian Migrant Coordinating Body (AMCB) ในฮ่องกง 2 และกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทย ในประเทศไทย (Thai Labour Solidarity Committee)เพื่อร่วมมือหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับแรงงาน **การศึกษา** 1 ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านอ่องกง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ กวางตุ้ง จีนกลาง คอมพิวเตอร์ อบรมเกี่ยวกับสุขภาพของสตรี และส่งเสริมการแสดงออกด้านวัฒนธรรม 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกงและเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 4 อบรมสัมนาผู้นำกลุ่ม และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร และการทำงานร่วมกับชุมชน 5 ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับความต้องการ ปัญหาของแรงงาน เพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงาน

นโยบายคุกกี้
Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น