thai-alliance-in-hongkong.pantown.com : สมาคมรวมไทยในฮ่องกง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
Who We Are สมาคมรวมไทย
Objective จุดประสงค์สมาคม
Committee of TRA คณะกรรมการ
What We Do กิจกรรมของสมาคมรวมไทย
Contact Us ติดต่อสมาคม
Articles บทความ
Photos Acitvities ภาพกิจกรรม
Siam Meung Yim Metroplus AM1044 รายการวิทยุสยามเมืองยิ้ม
เครือข่ายหญิงไทยในฮ่องกง
โควิด 19
[61996]


สมาคมรวมไทยในฮ่องกง เป็นศูนย์รวมของแรงงานไทยที่ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งในขณะอยู่ในฮ่องกง และมีทักษะฝีมือเมื่อกลับเมืองไทย

What We Do? เราทำอะไร
Education and Training: 1.Provide course on language (English, Cantonese), computer, vocational skills, organizing, paralegal and various seminars and leadership training. 2. Provide welfare services such as counseling and legal support Campaigns : Supports and helps the Thais workers and Thais group against the various anti migrant policies related to the rights of workers Networking : Links up with different Thai groups, NGO and individuals in Thailand and in Hong Kong and also in other parts of the world Research : To conduct research on the root causes of migration and how to solve the problem
** เราทำอะไรบ้าง ** : รณรงค์ปกป้องสิทธิ : ประสานงาน ร่วมมือกับองค์กรแรงงานต่างชาติในฮ่องกง และองค์กรท้องถิ่น เพื่อร่วมหาแนวทางคัดค้านนโยบายของรัฐบาลฮ่องกง ที่มีผลกระทบต่อแรงงาน : อบรมสัมนา : อบรม สัมนา เกี่ยวกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อแรงงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อแรงงาน : เผยแพร่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย : ** เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน) ** แลกแปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างองค์กร ทั้งของไทยและองค์กรต่างชาติในฮ่องกง : เป็นสมาชิกองค์กรด้านแรงงาน : 1 เป็นสมาชิกของ กลุ่มประสานงานปกป้องสิทธิแรงงานต่างชาติ Asian Migrant Coordinating Body (AMCB) ในฮ่องกง 2 และกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทย ในประเทศไทย (Thai Labour Solidarity Committee)เพื่อร่วมมือหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับแรงงาน **การศึกษา** 1 ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านอ่องกง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ กวางตุ้ง จีนกลาง คอมพิวเตอร์ อบรมเกี่ยวกับสุขภาพของสตรี และส่งเสริมการแสดงออกด้านวัฒนธรรม 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกงและเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 4 อบรมสัมนาผู้นำกลุ่ม และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร และการทำงานร่วมกับชุมชน 5 ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับความต้องการ ปัญหาของแรงงาน เพื่อนำมาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงาน

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น