007.pantown.com : พานพบเพื่อผูกพัน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

*** คำชี้แจงสำหรับนักศึกษารหัส 57 ที่ออกฝึกงานในเทอม 1/61 (ชั้นปีปี 5 เทอม 1) 

ให้ น.ศ.อ่านทำความเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้ ก่อนไปดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในระหว่างการฝึกงานมาศึกษา และปฏิบัติ 

เอกสารมีทั้งหมด 7 ไฟล์ ดังนี้

1.ใบลงเวลาทำงาน : ใช้สำหรับเริ่มลงเวลาทำงานตั้งแต่วันแรก จนถึง วันสุดท้ายของการฝึก โดยให้ที่ฝึกงานเซ็นรับรองทุกวันว่า น.ศ.เข้างานจริง (น.ศ.ต้องนำเอกสารใบลงเวลาทำงานนี้ รวบรวมมามอบให้แก่อาจารย์ผู้ตรวจเล่มรายงาน หลังเสร็จสิ้นการฝึกฯ

 

1.ไดอารี่ฝึกงาน : ให้ น.ศ.บันทึกข้อมูล ตามหัวข้อที่กำหนดในไฟล์นี้ *ทุกวันที่เข้าฝึกงาน จนเมื่อครบ 15 วัน ให้ ส่งไฟล์นี้ แก่ อ.ตรวจเล่มรายงาน เพื่อให้อาจารย์ให้คำแนะนำ ว่า น.ศ.ควรทำรายงานฝึกประสบการณ์ในหัวข้อใด  

 

2.1สรุปสาระสำคัญว้ันปฐมฝึก : ข้อปฏิบัติสำหรับ น.ศ.ฝึกงาน ที่ครูได้แจ้งให้ทราบแล้วในวันปฐมนิเทศ ให้ น.ศ.ทบทวนและปฏิบัติเพื่อให้การฝึกผ่านราบรื่น

 

2.2มอบให้ที่ฝึกงาน : คือเอกสารสรุประเบียบปฏิบัติ แผ่นเดียวกันกับที่ครูแจกให้ น.ศ.ในวันปฐมนิเทศ เพื่อแนบไปพร้อมกับหนังสือราชการส่งตัวฯ  นำไปมอบให้ที่ฝึกงาน 

 

3. คู่มือกฎระเบียบฝึกงาน : เอกสารว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในระหว่างฝึกงานอย่างละเอียด รวมถึงเกณฑ์การตัดเกรด รายวิชาฝึกประสบการณ์ฯ 

 

4. คู่มือทำรายงาน : ใช้เป็นแนวทางในการทำเล่มรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่ง อ.ผู้ตรวจเล่มรายงาน เพื่อจบการศึกษา 

 

5.ใบลางาน_หากจำเป็น : ใช้ลากิจ หาก น.ศ.ต้องเข้ามาติดต่อราชการใน มสด.(แจ้งที่ฝึกล่วงหน้า 3 วัน) และใช้ลาป่วย(ควรแนบใบรับรองแพทย์) และไม่ว่า น.ศ.ลากิจ หรือ ลาป่วย น.ศ.จะต้องฝึกงานชดเชยเต็มเวลา ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการฝึกงานต้องขยายออกไป (ยิ่งลามาก ยิ่งจบช้า) 

 

6.ใบเข้ามาติดต่อใน_มสด. :  ให้ น.ศ.นำเอกสารนี้ ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดที่นักศึกษาไปติดต่อราชการ เซ็นรับรองว่า น.ศ.มาติดต่อจริง จากนั้นนำใบนี้ มอบให้แก่ที่ฝึกงานเป็นหลักฐาน ว่า น.ศ.มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัยจริง (แจ้งที่ฝึกงานล่วงหน้า 3 วัน ก่อนลากิจมาติดต่อมหาลัย)  

 

7.ใบประเมินผลฝึกงาน : เอกสารนี้จะมี 2 แผ่น ให้ น.ศ.นำแผ่นแรกที่หัวกระดาษเขียนว่า "สำหรับหน่วยงาน" นำไปมอบให้ที่ฝึกงานภายในสัปดาห์แรกของการฝึก เพื่อให้ที่ฝึกงานเข้าใจเกณฑ์การประเมินผลให้คะแนน และ หลังจากฝึกงานวันสุดท้ายเสร็จสิ้น ให้ น.ศ.ติดตาม เพื่อให้ที่ฝึกงานประเมินผลให้คะแนน น.ศ.ให้เรียบร้อย เพื่อที่ น.ศ.จะได้นำคะแนนดังกล่าว กลับมาให้ อ.ผู้ตรวจเล่มรายงานตัดเกรด **(หากที่ฝึกงานปิดผนึกซองคะแนน ห้าม น.ศ.เปิดดู) *ส่วนเอกสารประเมินแผ่นที่สองหัวข้อ "สำหรับอาจารย์" ให้นำไปมอบให้ อ.ผู้ตรวจเล่มรายงาน ในวันที่ น.ศ.ส่งรายงานเล่มสมบูรณ์ให้แก่ท่าน 

 

Link ดาวน์โหลดเอกสารทั้ง 7 

https://sites.google.com/site/ajsongthum/file/naksuksa-fukngan-thexm1

 

Link ปฏิทินวิชาการ ซึ่งคือกำหนดการที่ น.ศ.ห้ามพลาด เช่น กำหนดยื่นขอจบการศึกษาวันสุดท้าย / กำหนดจ่ายค่าเทอมวันสุดท้าย เป็นต้น 

 เข้าไปแล้ว คลิกเลือกหัวข้อ "กิจกรรมวิชาการของ น.ศ.ภาค1-61(ระบบ AEC) 

https://regis.dusit.ac.th/calendar/?doc=11&year=

********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

      1. ยื่นเอกสารขอฝึกงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียน ได้ตั้งแต่ 12 ก.พ.จนถึง วันสุดท้ายคือ 9 เมษา 61 

      2. ฝึกงานวันแรกคือ จันทร์ที่ 3 กันยายน 61 จนถึงวันสุดท้ายคือ 30 พฤศจิกายน 61 

Link สำหรับดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงเกณฑ์การยื่นขอฝึกงาน และเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอฝึกงานกับอาจารย์ทีปรึกษา

(หากเปิด Link ในคอมฯเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ไม่ได้ ให้เปิดจากมือถือ แล้วดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อส่งต่อไปเข้าอีเมล์ของ น.ศ.เอง) 

ดาวน์โหลดเอกสารตาม Link นี้และปริ้นท์หรือถ่ายเอกสาร เพื่อเข้าประชุมในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.61 เวลา 12.00 - 12.50 น. ที่ห้อง 327 อาคาร 3 ชั้น 2 ม.ใหญ่ (อ่านทำความเข้าใจเบื้องต้นมาก่อนเข้าประชุมด้วย) 

https://sites.google.com/site/ajsongthum/3-k-ph-61-caeng-n-s-fukngan-pi-5-1

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น