Eneic.pantown.com : อบรมด้านการประหยัดพลังงาน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร 1 (ครึ่งวัน)
จัดอบรมและกิจกรรมต่างๆสำหรับองค์และกลุ่มเป้าหมายที่มีเวลาจำกัดในการเยี่ยมชม ทางศูนย์ฯจะใช้เวลาใชการจัดกิจกรรมทั้งหมดครึ่งวัน(เช้า/บ่าย) โดยทางเจ้าหน้าที่จะจัดวิทยากรพาเยี่ยมชมศูนย์สาธิตต่างๆประมาณ 8 สถานี
หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับเยาชนระดับประถมศึกษาลงไปจนถึงอนุบาล ซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ที่ ไม่ต่ำกว่า 60 คน แต่ไม่เกิน 100 คน

หลักสูตร 2 (หนึ่งวัน)
จัดกิจกรรมตั้งแต่ 8.30-15.30 น. เป็นรูปแบบการเข้าเรียนรู้ตามฐานความรู้เรื่องพลังงานและกิจกรรมระดมความคิด การทำงานเป็นทีม รวมถึงมีการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งก่อนและหลังการอบรม หลักสูตรนี้ในเรื่องของ ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่างต่างๆ ทางศูนย์เผยแพร่ฯเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาขึ้นไปจนถึงเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ที่ ไม่ต่ำกว่า 60 คน แต่ไม่เกิน 70 คน

หลักสูตร 3 (สองวัน)
จัดกิจกรรมตั้งแต่ 8.30-15.30 น.เป็นเวลา 2 วัน รูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นการเข้าอบรมตามฐานความรู้ด้านพลังงานจำนวน 16 สถานีซึ่งหลักสูตรนี้จัดว่าเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสารเข้มข้นที่สุด มีการทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีมและมีการเขียนแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรนี้ในเรื่องของ ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารว่างต่างๆ ทางศูนย์เผยแพร่ฯเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ที่ ไม่ต่ำกว่า 60 คน แต่ไม่เกิน 70 คน*หมายเหตุ* หลักสูตรทุกหลักสูตรในแต่ละโครการรับจำนวนจำกัด รีบๆติดต่อมานะครับ.....^__^

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น