islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72611]


muslimthairadio

   คุณลักษณะแห่งความเป็นผู้นำตามแบบอย่างของท่านร่อซูลุลเลาะฮ์

1. มีความอ่อนน้อม
2. มีความเมตาปราณี
3. ไม่ใช้อารมณ์
4. ขอดุอาให้กับผู้ที่ต่อต้านและขัดขวาง
5. คำพูดที่เปี่ยมด้วยวิทยปัญญา
6. ให้ผู้คนรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าและให้สำนึกถึงความตาย
7. เป็นผู้ที่ระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำ
8. ยอมรับการทดสอบอย่างสงบเสงี่ยมและเยือกเย็น
9. ไม่ชอบการยกย่องสรรเสริญ
10. ไม่โต้ตอบการดูถูกเหยียดหยาม
11. การไม่พอใจหรือการโกรธของเขาก็อยู่ในขอบข่ายของหลักการ
12. ชอบให้อภัย
13. ไม่ค่อยที่จะหยอกล้อและไม่พูดจาลามก
14. เป็นผู้ที่ชอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
15. เอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร
16. เป็นผู้ที่มีความอดทนสูงต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์
ก. เยือกเย็นสุขุมต่อการกระทำต่างๆที่ไม่ดีของผู้อื่นที่มีต่อเขา
ข. ไม่แสดงอาการหรือสีหน้าไม่พอใจต่อผู้อื่น

17. เป็นผู้ที่มีความยุติธรรม
18. เป็นผู้ที่ชอบให้
19. เป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันที่สูงส่ง
20. ไม่ข่มขู่ข่มเหงผู้อื่น
21. ไม่ท้อถอยและสิ้นหวังโดยง่าย
22. ศัตรูมีความรังเกียจอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจิตใจของพวกเขายอมรับสัจธรรมที่เขาได้นำมา
23. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยึดมั่นในอุดมการณ์
24. คำพูดของเขาก็อยู่บนพื้นฐานของความรู้โดยมีที่มาจากอิลฮาม
25. ไม่โต้ตอบการใส่ร้ายนอกจากเพื่อเป็นการชี้แจง
26. ไม่ลำพองต่อความสำเร็จ
27. ไม่เย่อหยิ่ง
28. อ่อนน้อมถ่อมตน
29. พูดเมื่อจำเป็นและมักจะนิ่งเฉย
30. เป็นผู้ที่มีระเบียบและไม่ทำในสิ่งที่ไร้สาระ
31. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของ
ก. ความรู้
ข. อิบาดะฮ์
ค. อัคลาค (มารยาทอันดีงาม)
ง. ครอบครัว