joojoob.pantown.com : จูจุ๊บ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   เจตนาการตั้งชมรมจูจุ๊ป

เพื่อเป็นการรวมรุ่นชาวหอวังทุกรุ่น โดยการริเริ่มจากรุ่น15
ด้วยวิธีการรวมกลุ่มจากกลุ่มเล็กๆที่มีการพบปะกันบ้างให้ขยายไปสู่เพื่อนห้องอื่นในรุ่นเดียวกันและต่างรุ่นกัน จากแนวความคิด รวมเพื่อนเก่า มาเล่าเรื่องใหม่ สาธยายกัน แซวกัน บอกข่าวสารพัน ในหน้ากระทู้ทั่วไป หรือจะแยกไปตามกลุ่มย่อยที่มีความชอบแบบเดียวกัน ก็สามารถทำ weblink เข้าหากัน เพื่อให้บ้านจูจุ๊ปใหญ่ขึ้นภายใต้ชายคาเดียวกันไม่ทะเลาะกัน รักกันจุ๊ป จุ๊ป