ECGH.pantown.com : ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ธรรมนูญแห่งชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน

ธรรมนูญแห่งชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน
ธรรมนูญแห่งชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

มาตราที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องการประชุมสามัญประจำปี
๑.๑ ชมรมฯจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการพบปะสังสรรค์ของมวลสมาชิกปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
๑.๒ ให้ถือเอาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อทำการคัดเลือก ประธาน,คณะบริหารและคณะกรรมการชมรมฯไปพร้อมกัน
มาตราที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องการคัดเลือกประธาน, คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ
๒.๑ สมาชิกทุกท่านมีสิทธิที่จะเสนอชื่อตนเองหรือผู้อื่น เพื่อรับการคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมฯคนใหม่
๒.๒ เมื่อได้รายชื่อผู้ที่จะรับเลือกเป็นประธานชมรมฯทั้งหมดแล้ว สมาชิกทั้งหมดจะทำการลงคะแนนแบบลับ เพื่อเลือกเอาเพียงท่านเดียว
๒.๓ เมื่อได้ประธานชมรมฯคนใหม่แล้ว ที่ประชุม(โดยท่านประธาน) จะต้องทำการคัดเลือกคณะผู้บริหารและคณะกรรมการให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้อนุโลมให้ออกเสียงได้โดยเปิดเผย (หากปีใดไม่ได้ทำการสรรค์หาคณะกรรมการชุดใหม่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ถือว่าคณะกรรมการชุดเดิมยังคงปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะได้ทำการสรรค์หาคณะกรรมการชุดใหม่)
มาตราที่ ๓ ว่าด้วยการประชุมวิสามัญประจำปี
๓.๑ ชมรมฯจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๓.๒ ในการประชุมทุกครั้ง องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยคณะบริหารและกรรมการอย่างน้อย ๗ ท่านขึ้นไป จึงจะมีผลสมบูรณ์
๓.๓ ในการประชุมทุกครั้ง จะขาดเสียมิได้ซึ่งประธานฯ หรือ รองประธานฯท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม
มาตราที่ ๔ ว่าด้วยการบริหารและการเบิกจ่ายเงินกองทุน
๔.๑ การจัดเก็บเงินค่าสมาชิกเข้ากองทุนจะกระทำกันปีต่อปี ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่มติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
๔.๒ เงินกองทุนจะต้องฝากไว้กับระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ ในชื่อของประธานชมรมฯและฝ่ายการเงินอีกอย่างน้อยหนึ่งท่าน(๑/๐๓/๒๕๕๗)หรือ สามารถนำไปลงทุนในรูปของสลากออมสินก็ได้ ทั้งนี้ประธานชมรมฯจะต้องทำพินัยกรรมหรือหนังสือสำคัญยืนยันความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน (๓๑/๐๑/๒๕๕๗) และอนุโลมให้ทรัพย์สินเหล่านี้ของชมรมฯสามารถอยู่ในชื่อของอดีตประธานชมรมฯและอดีตฝ่ายการเงินได้ โดยมีหนังสือสำคัญยืนยันความเป็ยเจ้าของทรัพย์สินของชมรมฯ(๑/๐๓/๒๕๕๗)
๔.๓ การเบิกจ่ายเงินกองทุนในแต่ละครั้งจะต้องมีลายมือชื่อของท่านประธานชมรมฯร่วมกับฝ่ายการเงินอีกอย่างอย่างน้อยสองท่าน
๔.๔ ให้จัดเงินกองทุนพิเศษจำนวนสี่หมื่นบาท เพื่อการใช้จ่ายฉุกเฉินและรายจ่ายย่อย
๔.๕ เงินกองทุนพิเศษจะได้รับการเพิ่มเติมให้ครบสี่หมื่นบาทภายในสองเดือนหลังจากที่มีการใช้จ่ายเกิดขึ้น
๔.๖ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี สามารถเรียกตรวจสอบได้ในทุกครั้งที่มีการประชุม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อนึ่ง -การแก้ไขธรรมนูญที่จะให้ผลสมบูรณ์นั้น องค์ประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรา๓.๒ แต่องค์ประชุมจะต้องมี ๑๐ ท่านเป็นอย่างน้อย
- การใดที่คณะผู้บริหารชมรมฯได้ประกาศหรือกระทำไปด้วยเจตนาที่ดี บริสุทธิ์ใจและบังเกิดผลดีต่อการบริหารงานของชมรมฯ โดยไม่มีมาตราใดในธรรมนูญนี้รับรองไว้ ให้ถือว่ามีความชอบธรรม

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น