kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   คอร์สอบรมพี่เลี้ยงเด็ก (Intensive Training Course for Professional Caregiver)

วัตถุประสงค์ :
เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิต นอกจากครอบครัวแล้ว พี่เลี้ยงนับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก ความเอาใจใส่ อีกทั้งยังต้องมีความรู้ และความเข้าใจในการเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย Kinderville Educare Center จึงได้จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็ก (Intensive Training for Professional Caregivers) ซึ่งเหมาะสำหรับ

1. ผู้สมัครโครงการ Au Pair และ Live-in Canada ที่ต้องการอบรมภาคทฤษฎีก่อนการฝึกปฏิบัติ
2. พี่เลี้ยงเด็กที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
3. คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อฝึกทักษะการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ
3. ผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพพี่เลี้ยงเด็ก

ระยะเวลา :
โปรแกรม 1 : อบรมเฉพาะวันเสาร์ 5 ครั้ง
เวลา 9.00-17.00 น. รวม 45 ชั่วโมง
โปรแกรม 2 : อบรมวันจันทร์-ศุกร์ รวม 5 วัน
(เฉพาะเดือนเมษายน และตุลาคม)
เวลา 9.00-17.00 น. รวม 45 ชั่วโมง
(ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก Kinderville Educare Center)

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) และผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก จัดโดยศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่าลงทะเบียน :
ค่าลงทะเบียนคอร์สละ 3,500 บาท
(อัตรานี้รวมค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารที่ใช้ในการอบรมแล้ว )