kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ขั้นตอนการสมัคร

1. ขอรับใบสมัครได้จากช่องทางดังนี้
- กรอกข้อมูลในหัวข้อ สมัครเข้าอบรม
- ส่ง email มาที่ kindervillecenter@gmail.com
- ขอรับใบสมัครทางโทรสารหรือไปรษณีย์ที่ โทร. 087-596-9305
2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
3. โอนค่ามัดจำจำนวน 1,000 บาท
ชื่อบัญชี หจก. คินเดอร์วิลล์ เอ็ดดูแคร์ เซ็นเตอร์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 807-201878-9
4. ส่งใบสมัครและใบนำฝาก (Pay-in slip) มาทางโทรสารที่ 0-2693-3977 หรือ scan แล้วส่งมาที่ kindervillecenter@gmail.com
5. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหลังจากได้รับเอกสารแล้ว