kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

หลักสูตรของ Kinderville Educare Center ได้ออกแบบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรมาตรฐานแกนหลักสำหรับผู้เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) โดยตรง

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Health, Hygiene and Safety)
1. การดูแลทำความสะอาดร่างกาย (วิธีการอาบน้ำ สระผม แปรงฟันที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ)
2. โภชนาการสำหรับเด็ก (การเตรียมอาหารและนมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย เทคนิคในการให้นม การฝึกการทานนมจากขวด การเลิกทานนมขวด)
3. การดูแลการรับประทาน การนอน และการขับถ่าย (การทำความสะอาดหลังการขับถ่าย การใส่ผ้าอ้อมแบบต่างๆ การฝึก toilet training)
4. การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
หมวดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (Development and Learning)
1. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 6 ปี
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย เทคนิคการร้องเพลง การเล่านิทานและคำคล้องจอง กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก)
3. พฤติกรรมเด็ก (ลักษณะพฤติกรรมและวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย)
หมวดที่ 3 การเตรียมตัวสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ (How to be Professional Caregiver)
1. คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก
2. จิตวิทยาการดูแลเด็กและจรรยาบรรณพี่เลี้ยงเด็ก
3. ปัญหาต่างๆที่พี่เลี้ยงเด็กมักพบในการทำงานและวิธีการแก้ไข
4. บุคลิกภาพ ภาษา และการสื่อสาร
5. เทคนิคการทำงานกับผู้ปกครองและสถานรับเลี้ยงเด็ก