kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

วิทยากร : ชมพูนุท สันติภาดา
การศึกษา :
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ปฐมวัยศึกษา),ประกาศนียบัตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน :
ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็ก Parima Daycare อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Marketing Manager และ Project Specialist สถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กเล็ก Little Maple
Inside-Sales Representative บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด

การฝึกอบรม :
หลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก จัดโดยศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในระดับปฐมวัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กเป็นสำคัญ (TAMS)


** สำหรับหัวข้อการปฐมพยาบาล อบรมโดยพยาบาลวิชาชีพและวิทยากรจากสภากาชาดไทย **