CPA-TA.pantown.com : บ้านบัญชีและผู้สอบบัญชี
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ข้อมูลการทดสอบ TA

==============> ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ TA:Tax Auditor ผู้สอบบัญชีภาษีอากร อัพเดท 7 ธ.ค. 52

.............คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในเืดือน เม.ษ. 54 ขอให้ติดตามข่าวสารที่เวบของ ม.บ.--

เวบผู้สอบบัญชีภาษีอากร https://www.rd.go.th/publish/13767.0.html

ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทดสอบ https://www.rd.go.th/publish/19864.0.html

ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ 21 (2/2553)

1. วิชาการบัญชี ทดสอบความรู้การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยครอบคลุมในเรื่องแม่บทการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้ใช้เฉพาะบริษัท มหาชน

2. วิชาการสอบบัญชี ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงาน สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร โดยครอบคลุมถึงหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน หลักพื้นฐานของการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ แนวการตรวจสอบ การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

3. วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

(1) ประมวลรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้าง หุ้นส่วนจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่งภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร รวมถึงประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

(2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศและคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

==> การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ 21 (2/2553)
https://www.rd.go.th/publish/16532.0.html

==> ขั้นตอนขอเข้ารับการทดสอบเป็น TA
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/taxaudit/vp/flowcharttestTA530322.pdf

==> ตารางเวลา สถานที่ทดสอบ https://www.rd.go.th/publish/22726.0.html

==> ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2553-16 พฤษภาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://taxaudit.rd.go.th/rd5/Menu.jsp

==> ข้อปฏิบัติในการสอบ https://www.rd.go.th/publish/14718.0.html

==> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2553

==>วันสอบ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย 2553 เวลา 9.00-12.00 น. การบัญชี

วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2553 เวลา 9.00-12.00 น. การสอบบัญชี

วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2553เวลา 13.00-16.00 น. ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

==> ประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 21 (2/2553) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553

ดาวน์โหลด(คลิ๊กขาว แล้ว save)

1. เอกสาร การสัมมนา วันที่ 8-9 มีนาคม 2551

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประมวลฯ สำหรับ TA

2. เอกสาร การวางแผนภาษี 2008

3. วีดีโอ ภาพและเสียงคำบรรยาย

โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 3
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2550

https://www.rd.go.th/publish/36001.0.html

================> หนังสือสอบ TA 3 วิชา

1. วิชากฏหมาย

..........หนังสือประมวลรัษฏากร เล่มไหนก็ได้แล้วแต่สะดวก ตอนสอบใช้ คำอธิบายประมวลของ อ.ชุมพร เสนไสย เข้าใจง่ายดี
.........กม.แพ่งพาณิชย์ ดาวน์โหลด ของ ก.บช. แล้วไปซื้อชีทคำอธิบายพร้อมตัวอย่างหน้าราม เปิดดูให้เป็นเรื่องห้างหุ้นส่วน
.........ซื้อแบบฝึกหัด ข้อสอบเข้าสรรพากร หน้ารามเล่มสีแดง ปรนัย 100 ข้อ ประมาณ 50 บาท มาหัดทำด้วย

2.วิชาบัญชี

**ดูไฟล์ PPT,PDF... จาก กลต., สภาวิชาชีพบัญชี, ม.เกษตร ฯลฯ ได้ที่หน้าเวบซ้ายมือ ตรง std.การบัญชี (ดาวน์โหลดไปอ่านได้)
..........มาตรฐานการบัญชีของ สภาวิชาชีพบัญชี เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทำภาคผนวกให้หมด ข้อสอบเก่า CPA ต้นทุนกับบัญชีห้างหุ้นส่วน ซื้อชีทสรุป และ ข้อสอบเก่าหน้าราม
.........ตอนนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดร้านขายหนังสือออนไลน์ (ร้านสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ลองสั่งซื้อ คู่มือประกอบการอบรม "โครงการอบรมผู้ทำบัญชี" เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน พรบ.บัญชี พ.ศ... มาอ่านและทดลองทำข้อสอบ ก็ช่วยได้มากนะ ราคา 435 บาท

3. วิชาการสอบบัญชี

.........มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง แล้วดู หมวด 700 เพื่อใช้ Apply กับรายงานของ TA + หนังสือ อ.พยอม มีวิธีการตรวจสอบครบเกือบทุกเรื่อง + หนังสือแนวการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ของ อ.ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ฯ จะมีรวมหมดตั้งแต่ วัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบ และกระดาษทำการ

****สุดท้าย ถ้าจะให้อ่านเร็วขึ้นก็ไปอบรมที่ สภาวิชาชีพบัญชี (จริงๆ แล้วทุกวิชาไม่จำเป็นต้องอบรมเลย อ่านเองได้ทั้งหมด) และท้ายสุดจริงๆ คือ ช่วยตัวเอง ไม่มีใครช่วยท่านได้****กำลังทยอยอัพเดทข้อมูลนะจ๊ะ
ขอให้สอบได้กันทุกๆ คนจ้า

by เด็กจอมแก่น Dekjomkan@hotmail.com

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น